Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0314-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-05006
Наименование: "Инвестиция за безопасен труд"
Бенефициент: "Инертстрой-Калето" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Проекто-управление • Екипът за управление на проекта включва: Ръководител на проекта, счетоводител и координатор. Екипът ще се запознае с проекта и със своите задължения и отговорности по него. • Изготвяне на процедури за вътрешен мониторинг и оценка. Конкретизиране приложението на методологията за вътрешна оценка и контрол върху изпълнението на проекта; • Изготвяне на стандартни документи на всеки член на екипа; • Изготвяне график за оперативни срещи на екипа; • Подготовка на тръжни документи за избор на доставчици на услуги. • Преглед и оценка на реализирането на проекта и при необходимост взимане на корективни мерки
Дейност 2: Организация и осъществяване на дейностите по информиране и публичност Подготовка и провеждане на PR-кампания за популяризиране на Проекта и неговите цели, включваща изпращане на две прес- съобщения и провеждането на презентация, на която ще бъдат поканени представители на ДБТ, както и на местните и централни медии. По време на кампанията ще бъде представен Проектът, основните идеи и предвидените дейности, както и резултатите. При необходимост ще бъдат организирани и други брифинги, изпращането на съобщения и даване на интервюта от Ръководителя на Проекта и/или оторизирани представители на Водещата организация. Предвижда се изготвяне на презентационни брошури с цел популяризирането на Проекта и ползата от него за Дружеството и заетите лица. Предвижда се изработване и поставяне на подходящо място пред официалния вход на Водещата организация информационна табела за Проекта, поставяне на стикери/надписи на придобитото по проект, използване на визуааизационите символи на всички документи по проекта.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки Провеждане на процедури за възлагане с предмет: 1. Консултантска услуга за „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” 2. Закупуване на специализирано работно облекло и ЛПС 3. Инвестиция с предмет „Придобиване на ДМА –„Доставка и монтаж на климатична система” 4.Инвестиция с предмет ”Извършване на СМР” „Подмяна на дограма и изграждане на окачен таван” 5. Дейности по визуализация
Дейност 4: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание: Анализът на условията на труд и организацията на трудовата дейност в производствена база в гр.Мездра ще съдържа следните раздели: Раздел „Въведение” - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; -управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. Раздел „Изложение и анализ” В тази част Дружеството ще опише силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятие; Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В тази част, Дружеството ще обосновава и описва надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение” Въз основа на обобщен анализ на резултатите, Дружеството: - ще направи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - ще определи приоритетите и ще препоръча необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси. Обосновка: Необходимостта от непрекъснатото прилагане на фирмената политика по ЗБУТ /система от методи и средства/ за подобряване на условията на работа в предприятието, оптимизиране на организацията на труда, работните места и трудовата задача, обучение на работещите за идентифицираните рискове при работа, използването на ЛПС, осъществяването на непрекъснат здравен мониторинг за запазване на висока и трайна работоспособност, качество на извършваната дейност и опазване здравето и работоспособността на работещите и т.н. поради хуманния, социален и икономически ефект.
Дейност 5: Придобиване на работно облекло и ЛПС Описание: Обект на процедурата за избор на изпълнител ще бъдат дейностите по проекта, свързани с придобиването на ЛПС и специализирано работно облекло, и съобразени с чл.17 (1), (2), (3) от Наредба # 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравете на работещите при използване на ЛПС на работното място и чл. 247 (1) и (2) от Наредба 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използването на работно обрудване. Обосновка: С оценката на риска за здравето и безопасността на работещите са определени работните места и работните дейности, на които съществуват рискове за безопасността и здравето на работещите, които не могат да бъдат избегнати чрез колективни средства за защита или други мерки. Изготвен е изчерпателен списък на личните предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло по работни места/видове работа и длъжности. Поради наличие на множество рискови фактори с комбинирано въздействие е необходимо осигуряване на оптимален баланс между защита и комфорт при работа, водещ до повишена продуктивност и безопасност. Избор на ЛПС се основава на спазени принципи на ергономия - ЛПС трябва да бъдат разработени и произведени така, че при предвидимите условия на употреба, за които са предназначени, потребителят да може нормално да изпълнява свързаната с риск дейност при подходяща защита на възможно най-високо ниво в специфичната работна среда в предприятието и според заеманите длъжности на лицата.
Дейност 6: Извършване на инвестиция Дейността предвижда: - Подмяна на съществуваща дограма с 4-камерна РVС дограма с К-стъкло – общо 39 м2 - Изграждане на окачен таван – общо 84 м2 - Закупуване на климатична система ,включваща: 2 броя климатици – нискотемпературни до -20`С ,стенни ,енергиен клас А ,за отопление и охлаждане и 1 брой климатик –нискотемпературен до -20`С ,стенен ,енергиен клас А за отопление и охлаждане Инвестиция по проекта е подмяна на дограма на производствените помещения. Към момента наличната дограма е физически остаряла, не изолира добре, има въздушни неблагоприятни течения и съответно помещенията имат големи загуби при отопление. С подмяната на дограмата с ПВЦ такава ще се подобрят условията на труд предвид запазването на топлина, намаляване на теченията, подобряване на видимостта при работа и др. Дейността по изграждането на окачен таван е с цел намаляване на обема на помещенията и по този начин ревизиране на ефективно отопление и охлаждане. Климатичната инсталация е с цел отопление, охлаждане и вентилация на помещенията. Предвидените по проекта дейности ще подобрят работната среда чрез подобряване на условията на труд и по-точно микроклимата в офисните помещения в производствената база на дружеството и в същото време ще намалят разхода на енергия съответно за охлаждане/отопление. Освен подобрените условия на труд, инвестицията ще повиши производителността на заетите лица във фирмата и ще позволи рационално използване на трудовите, материални и финансови ресурси, постигайки значителни икономии в разходите за осветление и отопление
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
Фонема
ГДС Билд ООД
Герасимов СК ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 036 BGN
Общ бюджет: 85 248 BGN
БФП: 85 248 BGN
Общо изплатени средства: 85 244 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 207 BGN
2014 68 037 BGN
2015 0 BGN
85 244 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 461 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 626 BGN
2014 57 832 BGN
2015 0 BGN
72 458 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 581 BGN
2014 10 206 BGN
2015 0 BGN
12 787 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз