Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0437-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-11014
Наименование: "Подобряване безопасните и здравословните условия на труд в "БМД ПРОТЕКШЪН" ООД"
Бенефициент: БМД ПРОТЕКШЪН ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Подписване на договори с членовете на екипа за управление на проекта, който ще се състои от 3 човека определени от кандидата. Провеждане на месечни работни срещи, съобразно изготвения детайлен график, за отчитане на постигнатите резултати в отделните подетапи, и предприемане на коригиращи действия при възникнали проблеми.
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на система за подобряване организацията на трудовата дейност Oписание на сегашното състояние на организацията на трудовата дейност; Анализ на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на работния процес. Анализ на разработени и внедрени оценки на риска в "БМД Протекшън" ООД; За да се реализира тази дейност ще бъдат реализирани следните подетапи: 1) Дейности по оценка – с научно проверени и доказани в практиката методи ще бъде извършена пълна диагностика и оценка на настоящото състояние на организацията на трудовата дейност в "БМД Протекшън" ООД. Диагностиката ще бъде проведена чрез допитване (тестово и чрез интервю) до мениджмънта и до всички служители на предприятието, и пряко наблюдение на настоящите трудови процеси. Ще бъде събрано максимално количество информация за да бъдат оценени както трудовите процеси в предприятието, така и индивидуалните капацитет и особености на отделните звена и служители. 2) Аналитични дейности - на този етап ще бъде анализирана събраната информация от диагностиката и оценката на състоянието на организацията на трудовата дейност. Освен обработка и анализ на тези данни, ще бъде направен и подробен анализ на документацията и съществуващата нормативна уредба в предприятието. Съвместно с мениджмънта ще бъде направен и SWOT анализ на организацията на трудовата дейност. Ще бъдат анализирани силните и слабите страни, възможностите и пречките за оптимизиране на трудовата дейност. 3.) Дейности по планиране – на този етап на база проведения анализ ще се планират необходимите действия за решаване на набелязаните проблеми и за подобряване на организацията на трудовата дейност и условията на труд. Ще бъде проведено стратегическо планиране на организацията, ще бъдат изготвени краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за оптимизиране на организацията на работа и повишаване на безопасността на труда. 4.) Проектиране на нова по-ефективна организация на трудовата дейност – ще бъде проектирана нова по-оптимална структура, ще бъде проектирана и регламентирана нова по-оптимална организация на трудовата дейност. Ще бъде обновена и подобрена нормативната уредба на предприятието. На база направения анализ ще бъде изготвени нови или адаптирани съществуващите правилници, длъжностни характеристики и др, документи регламентиращи трудовата дейност.
Дейност 3: Закупуване на специално работно облекло Закупуване на специализирано работно облекло , изработено от висококачествени, лесни за поддръжка и приятни за носене материи. Те ще са дишащи, импрегнирани срещу замърсяване, много здрави и поносими за кожата. Освен това по облеклото ще има много функционални детайли. Такива са разработени в различни серии специализирано работно облекло в зависимост от областите на приложение и климатичните условия.
Дейност 4: Разработване на система за здравословни и безопасни условия на труд съгласно стандарт OHSAS 18001-2007, която да надгради въведените във фирмата процедури Запознаване с дейността на дружеството и установяване на текущото състояние по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Документална диагностика. Диагностика на физическо ниво. Определяне на ръководство и персонал за въвеждане на новите правила. Практическа подготовка за прилагането им. Чрез разработване на система за здравословни и безопасни условия на труд съгласно стандарт OHSAS 18001-2007 се постига: • Удовлетвореност на изискванията на работниците и служителите, от гледна точка на тяхната безопасност и здраве, намаляват загубите от общи и професионални заболявания и трудови злополуки, създава се спокойна обстановка в трудовия колектив. • Удовлетвореност на клиентите – чрез доставка на продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите си като същевременно се опазват здравето и имуществото; • Намаляване на оперативните разходи – с намаляване на престой, породени от инциденти и заболявания и намаляване на разходите, свързани с хонорари за правни услуги и компенсации и обезщетения; • Подобряване на взаимоотношенията със заинтересованите страни – защита на здравето и имуществото на служители, клиенти и доставчици; • Спазването на законодателството – законовите и регулаторни изисквания към въздействието на дейностите й върху безопасността и здравето на нейните служители и нейните клиенти; • Подобрено управление на риска – чрез ясна идентификация на потенциалните опасности, минимизиране на възможниостите за възникване на инциденти и осъществяване на контрол на рисковете за безопасността и здравето и предприемане на адекватни за оценените опасности контролни мерки; • Доказани бизнес пълномощията – чрез независима проверка спрямо признати стандарти; • Способност да спечели повече бизнес проекти
Дейност 5: Обучение на служители за безопасна работа с нововъведените правила и инструкции Потребността от обучение се обосновава от: • липсата на достатъчно познания и компетенции на работещите във фирма "БМД Протекшън" ООД за стандарт BS OHSAS 18001; • необходимост от повишаване на мотивацията за съблюдаване на правилата за безопасност и грижа за опазване на здравето в производствена среда; • недостатъчна степен на осведоменост и познаване на спецификите на отделните хоризонтални принципи на ОП РЧР; Предвижда се провеждане на изнесени обучения на територията на гр.Пловдив, в които ще бъдат включени всички 146 работници и служители на "БМД Протекшън" ООД. Ще бъдат разпределени по групи от по 15 – 20 човека за да се гарантира качество на учебния порцес. Познанията в системата за управление на безопасност и сигурност на труда подкрепя фирмите в постигане на по-добра конкурентноспособност. Вече се използват все по-нови определения и много от старите се преразглеждат. Създават се нови изисквания за участие на работниците и служителите в системата за управление на здравето и безопасността при работа и за провеждане на консултации с тях, а също и за разследване на инциденти и трудови злополуки. Социалния контакт в неформална среда /изнесени обучения/ и необходимостта от повишаване на компетенциите на персонала, всичко това осмисля обученията на персонала на дружеството. Малко на брой са квалифицирани кадри в тази сфера и това също обосновава необходимостта от тези специализирани обучения. Дейността включва: • Провеждане на процедура по ПМС 69 за избор на изпълнител за провеждане на обучение на 146 заети лица във фирмата-кандидат • Провеждане на обучение в рамките на 48 учебни часа, включващо като минимум модули «Мотивация за активно участие в процесите за опазване на здравето и безопасността на работното място», «Технология на прилагане и поддържане на стандарт BS OHSAS 18001» и «Специфика на хоризонталните принципи на оПРЧР и схема «Безопасен труд»; • Издаване на сертификат на успешно преминалите обучение Анкетиране на участниците за оценка на удовлетвореността от проведеното обучение.
Дейност 6: Публичност и информация за проекта Информация в интернет страницата на "БМД Протекшън" ООД, разпространение на рекламни дипляни и поставяне на публични места на табели, съгласно разпоредбите на чл. 69 от РС 1083/2006 и Ръководството за информиране и публичност. Изготвяне, отпечатване и разпространение на рекламни дипляни за популяризиране постигнатите резултати и за финансовия принос на ЕСФ за изпълнението на проекта тираж 2000 броя. Дипляните ще се разпространяват сред органите на местната и държавната власт, социалните партньори и клиенти. Предоставяне текуща информация на интернет страницата на "БМД Протекшън" ООД (за напредъка в изпълнението на проекта и за постигнатите резултати); Провеждане на 2 информационни срещи във връзка със стартирането и финализирането на проекта, с оглед популяризиране целите, дейностите и очакваните резултати. На срещите ще бъдат поканените представители на медиите, местната и държавната власт, социални партньори и др. Изготвяне на 2 информационни табели, които ще се поставят на двата офиса на дружеството в гр.София.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 996 BGN
Общ бюджет: 191 132 BGN
БФП: 191 132 BGN
Общо изплатени средства: 191 132 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 191 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 999 BGN
2014 151 132 BGN
2015 0 BGN
191 132 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 162 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 999 BGN
2014 128 463 BGN
2015 0 BGN
162 462 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 000 BGN
2014 22 670 BGN
2015 0 BGN
28 670 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз