Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0515-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-08006
Наименование: "По-добри условия на труд - по-висока производителност и сигурност на работното място в "Екобулхарт" ЕООД"
Бенефициент: "ЕКОБУЛХАРТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Структурата на анализа на състоянието да съдържа: I.Въведение –да се представят използваните изходни данни, да се опишат характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента. II. Изложение и анализ–описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес и работната среда в съответното предприятие. Определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност –обосновавка и описание при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. IV. Заключение- въз основа на обобщен анализ на резултатите: - ще се направят изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - ще се определят приоритетите и ще се препоръчат необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси. Необходимостта от този вид дейност се налага за да може дружеството да отговори бързо на променящите се изисквания на пазара, да се подобри културата на организация.Да се осигури по-добра работна среда-пряко въздействие върху тяхното умствено и физическо здраве, както и на ефективността на работата им.В крайна сметка да се привлекат нови и задържат действащите работници. Фирмата да стане по-структурирана, различните части да работят по-ефективно заедно, да се вземат бързи решения и непрекъснато подобряване на работните процеси.Да се установят правила и една стабилност по отношение на организацията на трудовата дейност. В резултат здравословните и безопасни условия на труд също ще бъдат подобрени, повишена производителността на труда и постигане на високо ниво на удовлетвореност от работещите в предприятието.
Дейност 2: Обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения свързани с подобряване условията на труд Сега в помещенито за сортиране на отпадъците, в което се намира сепариращата инсталация не е осигурена защита от опасни пари и аерозоли на химични агенти, прах, тежки миризми и други вредни вещества, концентрирани в отпадъците, които се обработват. Оценката на риска се преразглежда по преценка на работодателя съгласно чл.11,ал.2 от Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване оценка на риска. След направената оценка на риска се установи, че е необходимо за подобряване на безопасността на работещите да се обезопаси помещението за сортиране на отпадъците, в което се намира сепариращата инсталация чрез изграждане на вентилационна и отоплителна инсталация която ще гарантира здравето на работещите. Ще бъде спазен принципа за екологична устойчивост, съгласно Указанията за прилагане на принципа на екологична устойчивост в контекста на ОП РЧР и използван Принципът за „зелени” обществени поръчки,така ,че аспирацията.да отговаря на следните екологични критерии:по-добри технически характеристики, по-икономично потребление на енергия, по-ниско ниво на шум, по-ниски емисии на замърсяване в помещенията. Инсталацията ще осигури по-високо ниво на безопасна работа и по-добри условия на труд. Ще се намали опасността от трудови злополуки в една рискова работна среда, каквото е управлението на оползотворяването на отпадъците в опазването на околната среда. Ще се повиши ефективността на производството и производителността на труда. В тази дейност се осмисля необходимостта от кръстосаното финансиране и от нея е видно,че дейността допринася пряко за повишаване и осигуряване на безопасни условия на труд в предприятието.
Дейност 3: Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Сега в предприятието се използват лични предпазни средства и работно облекло, които не отговарят на новите технологии и материали на производство, например да бъдат с антиалергични подплати,физиологично съобразени материали и други. Новите и по-модерни предпазни средства и специално работно облекло ще бъдат сертифицирани. Сега използваните лични предпазни средства и работно облекло за служителите са в унисон със Директивите на Европейския съюз и Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Като се вземат под внимание резултатите от направената оценка на риска, както и направените препоръки, се установи,че е необходимо за подобряване на безопасността на работещите да се подменят сега използваните лични предпазни средства и специално работно облекло и се закупят нови и по-модерни, отговарящи на съвременните изисквания, с по-добро качество от минимално изискуемите в нормативната уредба, с което ще се осигурят безопасни и здравословни условия на труд. Ще се гарантира високо самочувствие на работещите чрез качествени работни облекла с добър дизайн, естествени материали и съобразени с индивидуалните характеристики на работещите. Ще се намалят количествата на бракуваните лични предпазни средства- по-високото качество е гаранция за по-дълъг период на ползване при запазване на защитните качества. Ще бъде спазен принципа за екологична устойчивост, съгласно Указанията за прилагане на принципа на екологична устойчивост в контекста на ОП РЧР и използван Принципът за „зелени” обществени поръчки,така ,че новозакупените лични предпазни средства и специално работно блекло, ще отговарят на определени екологични критерии- нови технологии и материали на производство, например с антиалергични подплати,физиологично съобразени материали и други, да подлежат на рециклиране и след употребата им да не водят до замърсяване на околната среда.
Дейност 4: Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 Стандарт BS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа" е стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд. Стандартът позволява: идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството. Внедряването и сертифицирането на този стандарт е необходимо защото ще позволява на дружеството да идентифицира опасностите, да контролира и елиминира рисковете за безопасността и здравето на служителите, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на служителите на фирмата. Дейността включва извършване на следните услуги от външна консултантска организация: Запознаване на ръководството и персонала на „Екобулхарт” с изискванията на стандарта; Извършване на предварителен одит за установяване на текущото състояние на документацията; Анализ и идентификация на процесите, протичащи в организацията; Изготвяне на структура; Разработване на интегриран наръчник за системата за управление; Внедряване на системата и обучение на персонала; Предоставяне на цялостната документация за системата в електронен формат; Провеждане на вътрешен одит и оценяване на съответствието; Изготвяне на доклад от вътрешния одит с препоръки, какво трябва да се коригира преди сертификационния одит; Оказване на методическа помощ при избора на сертифицираща организация (при необходимост); Помощ при отстраняване на евентуални несъответствия, възникнали при сертификационния одит на външната организация. Сертифициране на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007
Дейност 5: Информираност и публичност За информиране на обществеността и даване публичност на проектното предложение ще се предприемат действия за визуална индентификация на получената безвъзмездната финансова помощ съгласно Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г. и Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Човешки ресурси”, 22 юли 2011 г. Дейноста създава условия за прозрачност и контрол на проекта и популяризиране на Европейския съюз.
Дейност 6: Одит на изпълнението на проекта Проверката по събиране и анализиране на финансова и нефинансова информация за оценка на управлението на проекта и свързаните с него дейности. Дейността ще бъде осъществена след приключване на дейностите по проекта, като има за цел да установи и потвърди точното и коректно разходване на средствата за изпълнението му. Независим одитор ще прегледа счетоводната документация, за да се увери, че няма неточности и злоупотреби с предоставените средства. Успешният одит е стъпка към подготовката на финален доклад за изпълнението и искането за финално плащане. При изпълнението на тази дейност ще се спазват указаните срокове и съответните законови и подзаконови изисквания. Одита ще се извършва според изискванията на съответните стандарти – НСС и МСС, като се спазват основните принципи, заложени в тези стандарти.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 123 806 BGN
Общ бюджет: 90 098 BGN
БФП: 71 988 BGN
Общо изплатени средства: 71 988 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 988 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 761 BGN
2014 69 904 BGN
2015 - 22 676 BGN
71 988 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 047 BGN
2014 59 418 BGN
2015 - 19 275 BGN
61 190 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 714 BGN
2014 10 486 BGN
2015 - 3 401 BGN
10 798 BGN
Финансиране от бенефициента 31 145 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз