Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0016-C0001
Номер на проект: ЦA12-22-50
Наименование: „Подобряване на знанията и уменията по английски език на служители от НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения.”
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 01.07.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния капацитет на НАП, чрез подобряване на езиковите и комуникативните умения на служители на агенцията.
Дейности: Дейност 1 : Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Дейността включва следните поддейности: Поддейност 1: Подготовка на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на поддейност 1 от дейност 2, както и за изпълнението на дейност 3 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие. Поддейност 2: Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител; Поддейност 3: Подготовка и сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избрания изпълнител.
Дейност 2: Провеждане на специализирани обучения по английски език за служителите на НАП Поддейност 1: Обучение по данъчно-осигурителна терминология на английски език Предвижда се обучението да бъде с продължителност 9 дни, 72 учебни часа. Обучението ще се състои от 3 модула, както следва: • I-ви модул - 3 дни, 24 учебни часа • II-ри модул - 3 дни, 24 учебни часа • III-ти модул - 3 дни, 24 учебни часа Общо в това обучение ще вземат участие 66 служители от НАП, разделени в 3 групи от 16 служители и една група от 18 служители. В обучението ще вземат участие служители от дирекции „Централно звено за връзка”, „Контрол”, „Управление на риска”, „Разследване на особени случаи”, „Обслужване”, „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”, „Интрастат”, „Стратегическо планиране и управление на промяната”, „Контрол по изпълнението”, „Събиране”, „Комуникации и протокол”, „Център за обучение” и „Информационен център”. При избора на конкретните служители се взима предвид интензивността на работа с информация на английски език, честотата на контактите с европейски институции, чуждестранни приходни администрации и международни организации, както и необходимостта от участие на съответните служители в различни международни прояви, които налагат притежаването на познания по английски език в сферата, която представлява основна дейност на НАП. Поддейност 2: „Комуникативни умения на английски език –надграждащ курс” (ЧЕО-2Б) Обучението е с продължителност 5 дни, 40 учебни часа. Целевата група на обучението включва служители, пряко ангажирани с международната дейност, с поддържане на връзки с европейски институции и имащи практически опит. В тази връзка, в обучението е предвидено да вземат участие служители от дирекции „Данъчно-осигурителна методология“, „Централно звено за връзка“, „Контрол“, „Управление на риска“, „Разследване на особени случаи“, „Обслужване“, „Анализи и прогнози“, „Стратегическо планиране и управление на промяната”, „Интрастат“, „Събиране“, „Контрол по изпълнението“, „Информационен център“, „Център за обучение“, ОУИ София, ТД на НАП София и “Големи данъкоплатци и осигурители“. Обучението ще развие умения за личностно представяне (длъжност, основни служебни задължения и компетенции и др.) и представяне на собствената институция (история, структура, функции, правомощия, административни услуги и др.) в международна делова среда; умения за делова кореспонденция на английски език (лексика, стилистика), умения за провеждане на служебни телефонни разговори на английски език, а също така запознаване със специфичната лексика и морфология, използвани в контекста на международни прояви (преговори, дискусии, конференции и др.). Поддейност 3: „Делови умения - участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език)” (ЧЕО-4). Обучението е с продължителност 5 дни, 40 учебни часа. Обучението е предназначено за служители, които ползват английски и се нуждаят от изграждане на делови умения при участие в работни срещи, дискусии и посещения. В обучението ще вземат участие служители от дирекции „Данъчно-осигурителна методология“, „Централно звено за връзка“, „Контрол“, „Управление на риска“, „Разследване на особени случаи“, „Обслужване“, “ Информационни системи и моделиране на бизнес процесите“, „Анализи и прогнози“, „Стратегическо планиране и управление на промяната”, „Интрастат“,„Контрол по изпълнението“, „Информационен център“, „Център за обучение“, ОУИ София, ТД София на НАП и “Големи данъкоплатци и осигурители“. Обучителният курс цели да изгради умения за подготовка и провеждане на срещи, участие в дискусии и работни посещения, както и да запознае обучаваните със стандарти и да развие умения за изготвяне и представяне на тема пред аудитория. Участниците в обучението ще придобият знания за специфични фразеологични съчетания, използвани в хода на работни срещи, при водене на разговори за обмен на добри практики и опит, ще бъдат проведени ролеви игри. Всички служители, предвидени да участват в обученията притежават необходимото ниво на познания по английски език и се нуждаят от надграждащо и специализирано обучение.
Дейност 3: Провеждане на индивидуално обучение по английски език за членовете на висшето ръководство на НАП. Провеждане на индивидуално обучение за членове на висшето ръководство на НАП „Комуникативни умения на английски език”. Обучението е за 4 (четирима) служители, представители на висшето ръководство на НАП, с продължителност 60 учебни часа (40 астроном. часа), като се предвижда да се проведе в рамките на 4 месеца по индивидуално определен график. Нивото на сложност на лексиката и бизнес терминологията ще бъде съобразено с индивидуалното ниво на подготовка.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Поддейност 1: Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, при спазване на изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Сключване на договор с избрания изпълнител. Поддейност 2: Осигуряване на информация и публичност. Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта, включващи: Изработване и разпространяване на 170 броя рекламни комплекти (папка, тефтер, химикалка). Изработване на информационна брошура по проекта - 200 броя. Освен горепосочените поддейности, екипът на НАП ще предприеме и следните допълнителни действия при осигуряване на информация и публичност на проекта: Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъде публикувана информация за напредъка по проекта; На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК.
Дейност 5 : Дейности за организация и управление на проекта. Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта • Сформиране на екип за организация и управление и изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта • Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществена поръчка • Управлението на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми • Управление на промените • Контрол на изпълнението на дейностите за информация и публичност • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 838 BGN
Общ бюджет: 62 058 BGN
БФП: 62 058 BGN
Общо изплатени средства: 62 058 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 967 BGN
2014 45 091 BGN
2015 0 BGN
62 058 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 422 BGN
2014 38 328 BGN
2015 0 BGN
52 750 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 545 BGN
2014 6 764 BGN
2015 0 BGN
9 309 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 по дейност 1 - Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени (%)
Индикатор 3 по дейност 2 - Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат %


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз