Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0495-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-08009
Наименование: "Подобряване условията на труд в "Радио СОТ" ООД"
Бенефициент: "РАДИО СОТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в „Радио СОТ” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа посредством адаптиране на управленските процеси и прилагането на нови подходи при регламентирането и нормирането на труда, и изграждането на съвременна система от трудови стандарти, което да допринесе за повишаване на производителността на заетите в предприятието.
Дейности: Дейност 1 . Проектен старт. Организация и управление на проекта. Дейност 1 ще обхване дейности по: 1.1. Сформиране на проектния екип, първоначални срещи за разпределение на отговорностите по изпълнение на проекта. Ще бъдат проведени толкова срещи, колкото са необходими за да: - се разпределят задълженията и отговорностите между членовете на екипа; - се изготви система за контрол върху изпълнението на проекта; - се уточни и детайлизира план-графика на предстоящите дейности; - се обсъдят предстоящите дейности за избор на подизпълнители и да се съгласува график за планираните процедури за избор на изпълнители. 1.2. Управлението на проекта ще включва дейности като: - провеждане на процедури по избор на изпълнители и доставки съгласно изискванията на ПМС 69; - финансова и техническа отчетност; - финансов мениджмънт, включително осчетоводяване на дейностите по проекта; - осъществяване на вътрешен контрол върху дейностите по проекта; - комуникация с различните заинтересовани страни; - архивиране и друга всекидневна работа, свързана с управлението. 1.3. Действия за подготовка на тръжна документация за избор на организации, които да осъществят предвидените по проекта дейности, които ще бъдат възложени на външни изпълнители, както и изпълнение на самите тръжни процедури съгласно изискванията заложени в Постановление на Министерски Съвет 69 от 12.03.2013 г. Документацията ще бъде структурирана и подборът ще бъде осъществен по правилата на Постановление 69 на Министерски Съвет и съгласно указанията и изискванията на Договарящия орган – Агенция по заетостта. В рамките на дейността ще бъдат подготвени и подписани договори с изпълнители, след което ще се пристъпи към изпълнение на отделните дейности. В изискванията на ПМС №69/11.03.2013 г. е заложено условието за спазване принципите на равнопоставеност. Проведените процедури за избор на изпълнители ще гарантират принципа на лоялна и честна конкуренция, като изпълнителите ще бъдат подбирани в зависимост от техните умения, ефективност, опит и надеждност за реализация на конкретните услуги и доставки. Дейността ще допринесе за установяване на система за управление и вътрешен мониторинг на проекта и проследимост на резултатите от всяка дейност, което ще позволи оценка на дейностите на всеки един етап от проекта и ще допринесе за качествено изпълнение на проекта като цяло. Дейността включва също така одит на финансовия отчет на проекта, който ще бъде извършен от регистриран одитор -дипломиран експерт счетоводител (ДЕС), за удостоверяване, че предоставените от безвъзмездната помощ средства са изразходвани съгласно условията на Договора за безвъзмездна помощ. Дейността ще послужи за оценка на постигнатите резултати от проекта, както и за оценка на ефективността на реализираните дейности. Дейността ще спомогне за съпоставка на заложените по проекта и постигнатите след неговата реализация цели, както и за оценка на използваните методи и подходи и постигане на максимална прозрачност и отчетност на разходваните средства. Качественият анализ при финализиране на проекта ще подпомогне проектния екип при бъдещо реализиране на проектни инициативи.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализът на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност ще се реализира от компетентна фирма и консултантски екип. При избор на компетентна фирма ще бъдат приложени правилата за избор на изпълнител, регламентирани в Постановление на Министерски Съвет №69/11.03.2013 г., като по този начин ще бъде избран качествен и надежден изпълнител на услугата. Анализът ще съдържа следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”. Раздел „Въведение” В тази част ще бъдат представени използваните изходни данни, ще бъдат описани характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани материали и реализация на услугите, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. Раздел „Изложение и анализ” В тази ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието; Ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на предоставените услуги и производителността на труда. Подробно ще бъдат анализирани и оценени нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда ще се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Ще бъдат съставени SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В тази част се обосновава и описва надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение” Въз основа на обобщен анализ на резултатите: - ще направят изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - ще определят приоритетите и ще препоръчат необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
Дейност 3. Закупуване на специално работно облекло Фирмата периодично извършва оценка на риска съвместно със службата по трудова медицина. Въз основа на оценката е изготвен и се поддържа актуален, списък на видовете дейности, за които се предоставят лични предпазни средства и специално работно облекло. Те осигуряват необходимата защита срещу съществуващите основни рискове от неблагоприятен микроклимат и работа на открито, но съществува възможност за подобрения в следните области: - При студозащитното облекло – подходящо е да се повиши студо- и водонепропускливостта чрез използване на хидрофобиран плат и студоизолираща подплата. - Предпазните ръкавици за монтаж осигуряват висока чувствителност при допир и висока сигурност при хващане. - Предвидените колани и сбруи, както и каските осигуряват по-добра защита при работа на височина и сигурно обезопасяване от падане. В рамките на дейността се предвижда закупуване на ново специално работно облекло за минимизиране на рисковете от неблагоприятния микроклимат и постигане на по-висок топлозадържащ през зимата ефект, съчетан с ергономичност и дизайн осигуряващи свобода на работните движения, за следните длъжности:  Сътрудник охрана – 5 заети  Пазач, въоръжена охрана– 159 заети - Яке - шуба - по 1 брой на зает  Монтьор сигнални системи – 26 заети - Яке (шуба) - по 1 брой на зает - Защитна каска - по 1 брой на зает - Защитен колан – по 1 брой на зает - Защитни ръкавици - по 2 броя на зает Дейността е в изпълнение на Наредба № 3/2001 г. и съответства на Програмата за планираните мерки за намаляване на риска през 2012 г., изготвена от СТМ на „Радио СОТ” ООД. Като допълнителен аргумент в полза на предвиденото за закупуване специално работно облекло се явяват и данните от заболеваемостта с временна неработоспособност, от където е видно, че с най-висока честота сред отсъствията поради болест са заболяванията на дихателната система – остри инфекции на горните и долните дихателни пътища. Предвиденото за закупуване ново специално работно облекло не само ще отговори на минималните изисквания на нормативните документи, но и ще осигури по-висока степен на комплексна защита – както от влиянието на работните процеси, така и от влиянието на средата, в която те се извършват. Предвид развитието на пазара и материалите, от които ще бъдат направени ще бъдат по-качествени и устойчиви на въздействие. Предвиденото за закупуване специално работно облекло ще бъде със светлоотразителна маркировка, ветроустойчиво, влагоустойчиво и ще улеснява идентификацията на работниците при затруднена видимост и допълнително ще ги осигури срещу неблагоприятни инциденти, като намали риска от злополуки и травми на работното място, например пътно-транспортни произшествия . Защитата на хората при осъществяване на трудовата им дейност е приоритетна грижа при управлението на човешките ресурси и с оглед дейността на „Радио СОТ” ООД, осигуряването на специално работно облекло е особено важно. Използването на специално работно облекло не може да премахне рисковете и опасностите, но позволява да се осигури превенция и/или да се отстрани възможността за тяхното неблагоприятно въздействие. Предвиденото за закупуване специално работно облекло ще: - Осигури защита от рисковете, при които се прилагат; - Отговаря на условията на съответното специално работно облекло с по-високо качество и допълнителна защита; - Бъде съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите, които ги използват.
Дейност 4. Разработване (внедряване) на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) Разработването и внедряването на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) съгласно стандарт OHSAS 18001:2007 ще се реализира от компетентна фирма и консултантски екип. Разработването и въвеждането на СУЗБУТ ще бъдат възложени на консултантска фирма, като внедрената система ще бъде синхронизирана с българското законодателство в сферата на изискванията към условията на труд и европейските практики. Разработването и внедряването на СУЗБУТ, съгласно международен стандарт OHSAS 18001:2007, включва следните основни етапи и дейности: Етап: Диагностичен доклад Ще бъде извършен предварителен оглед и събрана информация за текущите работни условия и основни процеси във фирмата. Ще бъде направен одит на съществуваща документация по ЗЗБУТ (включително и преглед на актуалността на оценката на риска на работното място), както и на контрола по осигуряване на здраве и безопасност при работа. Етапът завършва с доклад за резултатите: обща оценка за ефективността на управление, несъответствия спрямо клаузите на стандарт OHSAS 18001:2007, констатации и препоръки, предложение за подходяща структура на документацията на СУЗБУТ (набор от взаимосвързани документи: наръчник, процедури, инструкции, правила и документи). Етап: Разработване на СУЗБУТ Консултантът в партньорство с наши представители, ще идентифицират всички дейности на предприятието, оказващи влияние на ЗБУТ. Опорни точки за разработването на системата ще бъдат: - Структура и отговорности; - Обучение и компетенции; - Идентифициране на опасностите и оценка на риска - Комуникация и консултации - Реакция при спешни случаи и извънредни ситуации - Управление на инциденти, злополуки, несъответствия - Оперативен контрол - Мониторинг на изпълнението - Управление на документи и записи На тази основа, консултантът ще разработи документацията на СУЗБУТ (политика, процедури, наръчник, програми и др.). Разработените документи ще се дискутират и съгласуват с ръководството на фирмата. Етапът завършва с предложение към фирмата за предварително одобрение и пробно въвеждане на разработените документи на системата. Етап: Въвеждане на системата Консултантът ще съдейства на фирмата в практическото приложение на разработените в предишната фаза документи. По време на въвеждането и тестването на системата, консултантът прави подобрения и допълнения в документите и дискутира предложени от ръководството и служители промени. Етапът включва краен вътрешен одит на внедрената СУЗБУТ, който ще се извърши от представител на избраната по съответния ред външна фирма-изпълнител. Консултантът ще съдейства на ръководството на фирмата при крайния преглед на внедрената система и декларира готовност за сертификация. Етапът завършва с внедрена и работеща СУЗБУТ, готова за сертифициране от оторизиран сертифициращ орган. Стремежът към постоянно подобрение на условията за труд и концентрацията на усилията по посока превенция на инцидентите на работното място са основен приоритет на „Радио СОТ” ООД, като организация стремяща се към повишаване на производителността на труда, чрез грижа за работоспособността и здравето на работниците. Освен това, компанията желае да демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители, и тези, към които е насочена дейността й. Основните предимства и ползи, до които ще доведе внедряването на СУЗБУТ в организацията са подобряване управлението и контрола на спазването на правилата за здраве и безопасност по време на работа; възможност ръководството да насочи ресурси и усилия към намаляването и/или ограничаването на дейностите с висок риск; осигуряване на механизми за самоконтрол по познаването и спазването на приложимите законови и други външни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.
Дейност 5. Сертифициране на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) След успешно приключване на дейностите по внедряване на СУЗБУТ, „Радио СОТ” ООД ще пристъпи към сертификацията й съгласно международен стандарт OHSAS 18001:2007. След достигане на фаза за готовност, ще бъде извършен сертификационен одит от сертифицикационна организация, акредитирана от акредитиращ орган, който е член на Международния акредитационен форум (International Accreditation Forum - Multilateral Recognition Agreement (IAF MLA) съгласно ISO/IEC 17021:2006. Процесът на сертификация ще премине през следните етапи: 1) Заявление за сертификация Дейността се състои в подготовка и подаване на заявление за сертификация към сертификационна акредитирана организация. Сертификационната организация избира подходящ одиторски екип и планира извършването на сертификациония одит 2) Сертификационен одит Дейността се състои в провеждане и изготвяне на първоначална оценка, която включва два етапа: Одит Етап 1 - ще се проведе на място в „Радио СОТ” ООД, като одитът включва следните дейности: - Обиколка на работната площадка, за да се запознае одиторския екип с дейностите и процесите в „Радио СОТ” ООД - Обсъждане и потвърждаване на предложения от „Радио СОТ” ООД, обхват на сертификация и предмет на дейност. - Преглед на документираната СУЗБУТ, за да се провери дали цялата документация, която се изисква от стандарта и се отнася до организацията, е разработена, внедрена и контролирано документирана. - Потвърждение, че СУЗБУТ е ефективно внедрена и има категорични предпоставки за преминаването към Одит Етап 2 и определяне заедно с екипа на „Радио СОТ” ООД на дата за одит Етап 2. - Доклад от одитора за етап 1 с крайно становище за готовност за преминаване към Етап 2, установени несъответствия (ако има такива), констатации и препоръки. При открити несъответствия се изготвя план за прилагане на адекватни коригиращи действия. Одит Етап 2 - ще се проведе на място в „Радио СОТ” ООД и включва следните дейности: - Обсъждане на ефективното внедряване на коригиращи действия за несъответствията, повдигнати по време на Одит Етап 1 (ако има такива). - Оценка на степента на ефективно внедряване на СУЗБУТ и потвърждение, че тя съответства на изискванията на стандарт OHSAS 18001:2007 и предмета на дейност. - Преглед на основните процеси и дейности на фирмата – одиторският екип извършва оглед на технологични, производствени, управленски и спомагателни процеси и дейности, интервюта с ключови служители и работници и преглед на документи и записи. Оценява се тяхното съответствие спрямо стандарта, СУЗБУТ и нормативните изисквания. - Преглед на Програми, Доклади и протоколи за Вътрешен одит и Преглед от Ръководството, за да се потвърди, че са съставени и проведени така, че да гарантират ефективността на внедрената СУЗБУТ. - Доклад от Етап 2 и резюме от водещия одитор, относно несъответствията (ако има такива) и препоръките за подобряване. Крайното решение на водещия одитор за препоръка към сертифициращата организация за издаване на сертификат ще бъде основано върху доказателствата, които са събрани по време на одит Етап 1 и Етап 2. След преглед на препоръките на водещия одитор и след приемането на предложените коригиращи действия спрямо евентуално повдигнатите несъответствия, сертифициращата организация следва да одобри сертификация спрямо OHSAS 18001:2007 и да издаде сертификат на „Радио СОТ” ООД. Едно от най-важните задължения на работодателите е да осигурят условия за безопасен труд на своите служители, стремейки се към минимален толеранс на рисковете за здравето и безопасността на хората. Безопасните условия на труд са регламентирани в редица национални нормативни актове, които в настоящия момент се хармонизират с изискванията на Европейския Съюз. Сертификацията съгласно стандарта OHSAS 18001:2007 е безспорно доказателство за ангажимента на ръководството при осигуряване на безопасни условия за труд, нещо повече, тя е начин да покажем на служителите и контролните органи усилията и инвестициите на ръководството за подобряване на работната среда и стремежа към минимизиране на трудовите злополуки.
Дейност 6. Обучение на служители във връзка с нововъведения стандарт за здравословни и безопасни условия на труд. Във връзка с внедряването на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд се предвижда провеждането на обучения на служители от всички категории в „Радио СОТ” ООД – общо 72 на брой. Програмата на обученията ще бъде изпълнена по график, разработен от външния изпълнител – обучаваща организация и утвърден от работодателя. Обучението ще бъде в рамките на 46 учебни часа, със следните теми, в пряка връзка с нововъведения стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007: 1. Параметри и изисквания на стандарта OHSAS 18001:2007 - 4 часа 2. Условия за въвеждане на СУЗБУТ във фирмата – 8 часа 3. Видове документи изискуеми по стандарта – Наръчник, процедури, правила за използването им – 8 часа 4. Вътрешни одити, одитори - подготовка, организация, провеждане и документиране на вътрешните одити – 6 часа 5. Коригиращи и превантивни действия. Видове несъответствия, начини за отстраняването им – 8 часа 6. Безопасни и здравословни условия на труд според стандарта – 6 часа 7. Как моята лична безопасност зависи от самия мен и как да се науча да спазвам изискванията на стандарта? – 4 часа 8. Психологични основи и превенция на риска според изискванията на стандарта. - 2 часа По време на обучението ще се придобият умения и компетенции за:  разбиране на принципите, процедурите, техниките и видовете одити;  използване и попълване на документите, съгласно регламентираните процедури, документи и записи на внедрената СУЗБУТ за покриване изискванията на стандарта OHSAS 18001:2007 ;  прилагане на изискванията на съответните процедури и нормативни документи;  идентифициране и оценка на рисковете за здравето и безопасността на работещите;  запознаване с правилата за извършване на одит  видове процедури и използване на работни документи;  изготвяне на документи във връзка с коригиращи и превантивни действия, идентифицирани несъответствия съгласно СУЗБУТ След преминаване на пълния курс от обучения на участниците ще бъдат връчени сертификати. Изпълнението на тази дейност ще осигури спазване на редица нормативни изисквания и удовлетворяване потребността на работниците от информиране и повишаване на собствената компетентност по отношение на безопасността при работа.
Дейност 7. Информация и публичност Дейността ще обхване разнообразни действия, целящи популяризиране на проекта, както и информиране на обществеността за ползите от инвестирането в здравословните и безопасни условия на труд, както за самите служители, така и за работодателите. В рамките на дейността ще бъде направена специална публикация в печатно издание и ще бъдат изработени, отпечатани и разпространени 1000 брошури – цветни - гланц, А4 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях. Публикацията в печатно издание, както и брошурите ще съдържат информация за проекта, целите и дейностите по проекта и планираните резултати, както и информация относно полученото финансиране по ОП „РЧР”, както и препоръки към работещите и работодателите за следване принципите на стандарта като гаранция за устойчива заетост и ефективност на труда. Брошурите ще бъдат разпространени на публични места, чрез което ще достигнат до най-голям брой хора. Освен това, те ще бъдат разпространени и сред партньори и работодатели от района, както и в местни институции и неправителствени организации. В допълнение към тези дейности, ще бъде изработена информационна табела, която „Радио СОТ” ООД ще постави на видно място. Дейностите за информация и публичност представляват съпътстващи изпълнението на проекта дейности, които ще допринесат като цяло за разпространение на резултатите от настоящия проект, както и за популяризиране на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”. В рамките на тези дейности ще бъдат реализирани редица публикации и мерки за визуализация и информация. Предлаганите дейности са разнообразни и разнородни като с това се цели достигане до максимален брой представители на целевите групи и заинтересовани страни. Ще бъдат издадени брошури, ще бъдат направени и публикации, които представляват изпитан метод за повишаване на информираността, както и за популяризиране и разпространение на проектните резултати и промотиране на финансовата подкрепа получена по ОПРЧР.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 152 649 BGN
Общ бюджет: 151 507 BGN
БФП: 151 507 BGN
Общо изплатени средства: 151 507 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 151 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 530 BGN
2014 73 284 BGN
2015 47 692 BGN
151 507 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 128 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 950 BGN
2014 62 292 BGN
2015 40 538 BGN
128 781 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 726 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 579 BGN
2014 10 993 BGN
2015 7 154 BGN
22 726 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз