Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0019-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-47
Наименование: „Подобряване на знанията и уменията на служители от НАП във връзка с изпълнението на служебните им задължения при обмен на информация”
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 01.07.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служители от НАП във връзка с подобряване обмена на информация, както с международни и национални институции, така и с клиентите на НАП, и утвърждаване на администрацията като надежден партньор
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обществени поръчки с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането им, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки; Дейността включва следните поддейности: Поддейност 1: Подготовка на процедури за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейности 3 и 4 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие. Поддейност 2: Организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител; Поддейност 3: Подготовка и сключване на договори за възлагане на обществената поръчка с избрани изпълнители.
Дейност 2: Повишаване на професионалните умения на служителите в НАП, заети с международен обмен на информация в областта на ДДС и „Събиране” във връзка с познаването на правото на ЕС, нормите и практиките на Европейския Съд и тяхното въздействие вър Поддейност 1: Обучение на тема „Прилагане на правото на ЕС в държавите членки”; По време на обучението по прилагане на правото на ЕС в държавите членки от Каталога на ИПА за 2013 г. се очаква служителите от НАП – на централно и териториално ниво, заети с административно сътрудничество и обмен на информация с ДЧ на ЕС да придобият знания за основните особености и елементи на правната система на ЕС, да се запознаят с принципите на прилагане на правото на ЕС в ДЧ и произтичащите от тях задължения за националните органи, за системата на източниците на правото на ЕС, както и да получат практически умения за боравене и прилагане на нормативните актове на ЕС. В обучението ще бъдат обучени 12 служители в т.ч. от дирекция „Централно звено за връзка” от ЦУ на НАП и служители за контакт от ТД на НАП, ангажирани в процеса на международен обмен на информация в областта на ДДС. Обучените служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Поддейност 2: Обучение на тема: „Основи на материалното право на ЕС”; По време на обучението по основи на материалното право на ЕС в държавите членки от Каталога на ИПА за 2013 г. се очаква служителите от НАП – на териториално ниво, ангажирани в процеса за обмен на информация с ДЧ на ЕС да придобият знания за същността на процеса на европейска интеграция през призмата на създаване и функциониране на вътрешния пазар на ЕС, за свободното движение на стоки, свободното предоставяне на услуги, свободата на установяване и свободното движение на капитали като основен елемент на вътрешния пазар, както за допустимите изключения в прилагането на основните свободи за движение и основните задължения на ДЧ при прилагане на свободите за движение и функциониране на вътрешния пазар. Предвижда се в обучението да вземат участие минимум 10 служителя от ТД на НАП, ангажирани в процеса на международен обмен на информация в областта на ДДС. Обучените служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Поддейност 3: Обучение на тема: „Участие на България в процеса на вземане на решения от институциите на ЕС и нарушение на задължението за прилагане правото на ЕС”; По време на обучението за „Участие на България в процеса на вземане на решения от институциите на ЕС и нарушение на задължението за прилагане правото на ЕС” от Каталога на ИПА за 2013 г. се очаква служителите от НАП – на централно ниво, заети с административно сътрудничество и обмен на информация с ДЧ на ЕС да изградят знания и практически умения за водене на преговори и ефективна комуникация с партньори от ДЧ на ЕС, да придобият знания за основните принципи на прилагане на правото на ЕС в ДЧ и произтичащите от тях задължения за националните органи, както и да развият умения да предприемане на действия за защита от страна на ДЧ в случай на нарушение на задължението за прилагане на общностното право. В обучението ще бъдат обучени 12 служителя на дирекция „Централно звено за връзка” от НАП. Обучените служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Поддейност 4: Обучение на тема „Делова комуникация и етикет” По време на обучението по делова комуникация и етикет се очаква да бъдат придобити знания по отношение на фактори за неетичност в организацията; етични стандарти и етика на отношенията. Морална зрелост на организацията. Стратегии за справяне с морални конфликти и етични дилеми. Делови етикет; етикет и стил. Справяне с неудобни ситуации. Управление на впечатлението. В обучението ще бъдат обучени 6 служителя на дирекция „Централно звено за връзка” от НАП. Обучените служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Поддейност 5: Обучение на тема „Специфика на междукултурните комуникации” По време на обучението по специфика на междукултурните комуникации се очаква да бъдат придобити знания относно основните понятия за културните различия, междукултурните комуникации и типове култури. Норми и правила за ефективно общуване с представители на европейски култури; културни особености на деловото поведение на българина; преодоляване на бариери в междукултурното общуване. Ефективно общуване в междукултурна среда. В обучението ще бъдат обучени 5 служителя на дирекция „Централно звено за връзка” от НАП. Обучените служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Поддейност 6: Обучение на тема „Практически умения за ефективни комуникации”. По време на обучението по практически умения за ефективна комуникация се очаква да бъдат придобити знания относно същността на комуникациите; принципи на ефективните комуникации. Комуникационен процес; основни причини за смущения в комуникацията; качества и принципи на ефективната комуникация. Безсловесна комуникация – езикът на тялото; комуникации в организационен контекст; техники за усъвършенстване на комуникацията, използване на обратна връзка. В обучението ще бъдат обучени 5 служителя на дирекция „Централно звено за връзка” от НАП. Обучените служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение.
Дейност 3: „Подобряване на уменията на служителите на дирекция „Информационен център” в НАП във връзка с по-ефективното изпълнение на служебните им задължения” Поддейност 1: Провеждане на обучение на тема: „Надграждане на уменията за общуване по телефона”; Предвижда се в обучението да вземат участие 30 служители на дирекция „Информационен център” на НАП, като служителите ще бъдат разделени на две групи. Общата продължителност на обучението следва да е минимум 2 дни за всяка отделна група. Разходите за провеждане на обучението, включително разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала, лекторски, материали за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя. Чрез обучението, служителите на дирекция „Информационен център” на НАП, ще придобият нови, актуални, съвременни умения и техники за общуване по телефона. Това от своя страна ще доведе до по-ефективно изпълнение на задълженията от служителите на дирекция „Информационен център” на НАП. Предвижда се при провеждане на планираната дейност да се измерят индивидуалните входни и, съответно, изходни нива на участниците. Обучените служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Поддейност 2: Обучение на тема: „Управление на времето, предоставяне на информация в лимитиран период от време” Предвижда се в обучението да вземат участие 30 служителя на дирекция „Информационен център” на НАП, като служителите ще бъдат разделени на две групи. Общата продължителност на обучението следва да е минимум 1 ден за всяка отделна група. Разходите за провеждане на обучението, включително разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала, лекторски, материали за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя. Чрез обучението, служителите на дирекция „Информационен център” на НАП, ще придобият нови, актуални умения и техники за общуване по телефона и управление на времето с цел предоставяне на необходимото количество информация в рамките на по–кратко време, водещи до по-ефективна работа с клиенти на НАП. Предвижда се при провеждане на планираната дейност да се измерят индивидуалните входни и, съответно, изходни нива на участниците. Обучените служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Поддейност 3: Обучение на тема: „Активно слушане, техники за предоставяне и получаване на обратна връзка за удовлетвореността на клиентите” Предвижда се в обучението да вземат участие 30 служителя на ИЦ на НАП, като служителите ще бъдат разделени на две групи. Общата продължителност на обучението следва да е минимум 1 ден за всяка отделна група. Разходите за провеждане на обучението, включително разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала, лекторски, материали за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя. Чрез обучението, служителите на дирекция „Информационен център” на НАП, ще придобият умения и техники за активно слушане и получаване на обратна връзка от клиенти за удовлетвореността им от получените услуги и информация по телефона от дирекция „Информационен център” на НАП. Ще бъдат придобити и специфични познания, свързани с контрола при комуникирането с клиента, а също така и ефективния самоконтрол в такава ситуация. Ще бъдат надградени познанията и уменията на служителите, свързани със задаване на уточняващи въпроси и водене на разговора към момента на установяване на конкретната потребност на клиента и удовлетворяването й. Разходите за провеждане на обучението, включително разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала, лекторски, материали за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя. Обучените служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Предвижда се при провеждане на планираната дейност да се измерят индивидуалните входни и, съответно, изходни нива на участниците. Поддейност 4: Обучение на тема: „Работа с „трудни” клиенти” Предвижда се в обучението да вземат участие 30 служителя на ИЦ на НАП, като служителите ще бъдат разделени на две групи. Общата продължителност на обучението следва да е минимум 1 ден за всяка отделна група. Чрез обучението, служителите на дирекция „Информационен център” на НАП, ще придобият умения и техники за справяне на служителите с трудни клиенти. Конкретните теми, които следва да бъдат включени в обучението, са свързани с познаването на типовете клиенти, идентифициране на конфликтни клиенти, специални подходи за работа с такъв тип клиенти. Също така следва да бъдат разгледани различни подходи и техники за справяне със стреса породен от комуникацията с трудни клиенти, както и от цялостното изпълнение на такъв вид специфична дейност. Разходите за провеждане на обучението, включително разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала, лекторски, материали за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя. Обучените служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Предвижда се при провеждане на планираната дейност да се измерят индивидуалните входни и, съответно, изходни нива на участниците. Поддейност 5: Обучение на тема: „Провеждане на изходящи телефонни кампании към клиенти на НАП” Предвижда се в обучението да вземат участие 30 служителя на дирекция „Информационен център” на НАП, като служителите ще бъдат разделени на две групи. Общата продължителност на обучението следва да е минимум 2 дни за всяка отделна група. Чрез обучението, служителите на дирекция „Информационен център” на НАП, ще придобият нови, актуални умения и техники за водене на преговори с лица с просрочени задължения. В обучението следва да бъдат разгледани теми свързани със спецификата на водене на преговори със задължени лица, които имат просрочени задължения към бюджета. Необходимо е да бъдат разгледани различни подходи, в зависимост от вида на задължението, размера, срока на просрочието му и т.н. Да бъдат използвани техники за нагледно представяне на комуникация между служител и задължено лице, като бъдат анализирани силни и слаби страни в комуникацията и се предоставят конкретни насоки и действия за повишаване на ефективността при такъв род комуникация. В обученията следва да бъдат засегнати и теми, свързани с изходяща комуникация към клиенти по други теми, с цел предоставяне на информация. Разходите за провеждане на обучението, включително разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала, лекторски, материали за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя. Обучените служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Предвижда се при провеждане на планираната дейност да се измерят индивидуалните входни и, съответно, изходни нива на участниците. Поддейност 6 : Провеждане на обучение за обучаващи за служители на дирекция „Информационен център” на НАП. Предвижда се в обучението да вземат участие 5 служителя на дирекция „Информационен център” на НАП. Общата продължителност на обучението следва да е минимум 3 дни Разходите за провеждане на обучениято, включително разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала, лекторски, материали за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя. В рамките на обучението ще бъде създаден капацитет за разпространяване придобитите знания по предходните обучения в рамките на дейност 3. Обучените служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение.
Дейност 4: „Повишаване уменията на служителите в НАП чрез обучение за оптимизиране на текстове за уебстраниците на администрацията” В рамките на тази дейност ще се проведе обучение на тема: „Оптимизиране на текстове за уеб страници и повишаване на ползваемостта”. В обучението ще вземат участие 30 служители от дирекции „Комуникации и протокол”, „Данъчно осигурителна методология”, „Стратегическо планиране и управление на промяната”, „Централно звено за връзка”, „Координация на проекти и международни дейности”, „Управление на човешките ресурси”, дирекция „Управление на риска”, „Обслужване”, „Контрол”, Събиране”, „Анализи и прогнози”, „Контрол на изпълнението” и други служители на експертно ниво и експерти на ръководно ниво от ЦУ на НАП, които изготвят и предоставят за публикуване в интернет и интранет страниците на НАП, документи и текстове в помощ на служители и клиенти на агенцията. Обучените служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Поддейност 1: Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки Поддейността включва: Подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейност 5 поддейност 2 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие; Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка; Сключване на договор с избрания изпълнител. Поддейност 2: Осигуряване на информация и публичност. Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта:  Изработване и разпространяване на 100 броя рекламни комплекти (папка, тефтер и химикалка);  Изработване на информационна брошура по проекта 300 броя; Освен горепосочените поддейности, екипът на НАП ще предприеме и следните допълнителни действия при осигуряване на информация и публичност на проекта:  Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъде публикувана информация за напредъка по проекта; На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК.
Дейност 6: Организация и управление на проекта Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Сформиране на разширения екип и изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта; • Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; • Управление на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; • Управление на промените; • Контрол за изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Изготвяне на технически доклади и финансови отчети за направените разходи; • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 727 BGN
Общ бюджет: 62 148 BGN
БФП: 62 148 BGN
Общо изплатени средства: 62 148 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 345 BGN
2014 43 037 BGN
2015 4 766 BGN
62 148 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 826 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 193 BGN
2014 36 581 BGN
2015 4 051 BGN
52 826 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 152 BGN
2014 6 456 BGN
2015 715 BGN
9 322 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1:Разработени пълни описания на предмет на обществени поръчки
Индикатор 6 Дейност 1:Подготвени документации за участие
Индикатор 7 Дейност 1:Проведени процедури за възлагане на обществени поръчки
Индикатор 8 Дейност 1:Сключен и договори за изпълнение с избрания изпълнител
Индикатор 9 Дейност 2.1 : Проведено обучение на тема: „Прилагане на правото на ЕС в държавите членки”
Индикатор 10 Дейност 2.1 :Брой обучени служители
Индикатор 11 Дейност 2.1 :Изготвени и раздадени комплекти материали на всеки от участниците в обучението
Индикатор 12 Дейност 2.2 :Проведено обучение на тема: „Основи на материалното право на ЕС в държавите членки”
Индикатор 13 Дейност 2.2 :Брой обучени служители
Индикатор 14 Дейност 2.2 :Изготвени и раздадени комплекти материали на всеки от участниците в обучението
Индикатор 15 Дейност 2.3 :Проведено обучение на тема: „Участие на България в процеса на вземане на решения от институциите на ЕС и нарушение на задължението за прилагане правото на ЕС”
Индикатор 16 Дейност 2.3 :Брой обучени служители
Индикатор 17 Дейност 2.3 :Изготвени и раздадени комплекти материали на всеки от участниците в обучението
Индикатор 18 Дейност 2.4 :Проведено обучение за делова комуникация и етикет
Индикатор 19 Дейност 2.4 :Брой обучени служители
Индикатор 20 Дейност 2.4 :Изготвени и раздадени комплекти материали на всеки от участниците в обучението
Индикатор 21 Дейност 2.5 :Проведено обучение на тема „Специфика на междукултурните комуникации”
Индикатор 22 Дейност 2.5 :Брой обучени служители
Индикатор 23 Дейност 2.5: Изготвени и раздадени комплекти материали на всеки от участниците в обучението;
Индикатор 24 Дейност 2.6: Проведено обучение на тема „Практически умения за ефективни комуникации”
Индикатор 25 Дейност 2.6:Брой обучени служители
Индикатор 26 Дейност 2.6:Изготвени и раздадени комплекти материали на всеки от участниците в обучението
Индикатор 27 Дейност 3.1 :Проведено обучение на тема: „Надграждане на уменията за общуване по телефона”
Индикатор 28 Дейност 3.1 :Брой обучени служители на НАП
Индикатор 29 Дейност 3.1 :Изготвени и раздадени материали на всеки от участниците в обучението
Индикатор 30 Дейност 3.2 :Проведено обучение на тема: „Управление на времето, предоставяне на информация в лимитиран период от време”
Индикатор 31 Дейност 3.2 :Брой обучени служители на НАП
Индикатор 32 Дейност 3.2 :Изготвени и раздадени материали на всеки от участниците в обучението
Индикатор 33 Дейност 3.3 :Проведено обучение на тема: „Активно слушане, техники за предоставяне и получаване на обратна връзка за удовлетвореността на клиентите”
Индикатор 34 Дейност 3.3 :Брой обучени служители на НАП
Индикатор 35 Дейност 3.3 :Изготвени и раздадени материали на всеки от участниците в обучението
Индикатор 36 Дейност 3.4 :Проведено обучение на тема: „Работа с „трудни” клиенти”
Индикатор 37 Дейност 3.4 :Брой обучени служители на НАП
Индикатор 38 Дейност 3.4 :Изготвени и раздадени материали на всеки от участниците в обучението
Индикатор 39 Дейност 3.5 :Проведено обучение на тема: „Провеждане на изходящи телефонни кампании към клиенти на НАП”
Индикатор 40 Дейност 3.5 :Брой обучени служители на НАП
Индикатор 41 Дейност 3.5 :Изготвени и раздадени материали на всеки от участниците в обучението
Индикатор 42 Дейност 3.6 :Проведено обучение за обучаващи за служители на ИЦ на НАП
Индикатор 43 Дейност 3.6 :Брой обучени служители на НАП
Индикатор 44 Дейност 3.6 :Изготвени и раздадени материали на всеки от участниците в обучението
Индикатор 45 Дейност 4:Проведено обучение за „Повишаване на уменията на служителите в НАП чрез обучение за придобиване на умения за подготовка на достъпни и разбираеми текстове за уебстраниците на администрацията”
Индикатор 46 Дейност 4:Брой обучени служители на НАП
Индикатор 47 Дейност 4:Изготвени и раздадени материали на всеки от участниците в обучението
Индикатор 48 Дейност 5:Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка и документация /документи/ за участие
Индикатор 49 Дейност 5:Проведена процедура /приложени условия/, съобразно ЗОП за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 50 Дейност 5:Сключен договор с избран изпълнител
Индикатор 51 Дейност 5:Изготвени рекламни пакети
Индикатор 52 Дейност 5:Изготвени информационни брошури
Индикатор 53 Дейност 5:Създадена специална категория на проекта в Интернет и Интранет страниците на НАП
Индикатор 54 Дейност 6:Изготвен подробен план за изпълнението на проекта
Индикатор 55 Дейност 6:Приключили дейности в рамките на предвидените срокове
Индикатор 56 Дейност 6:Постигнати резултати по проекта
Индикатор 57 Дейност 6:Постигнати индикатори за изпълнение на проекта
Индикатор 58 Дейност 6:Изготвен и Риск регистър по проекта
Индикатор 59 Дейност 6:Проведени ежемесечни срещи на екипа по организация и управление


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз