Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1168-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-02007
Наименование: "Подобряване условията на труд в МБАЛ "СВ. ЙОАН РИЛСКИ" ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа"
Бенефициент: МБАЛ "СВ. ЙОАН РИЛСКИ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Управление и организация на проектните дейности, вътрешен мониторинг, отчетност Описание на дейността: Управлението на проекта е отговорност на екипа на проекта. Ръководителят на проекта следи за цялостното реализиране на проектните дейности: организиране и ръководство на дейностите по проекта, участва в комисиите по провеждане на процедурите за избор на изпълнители, анализира и обобщава информацията за напредъка по проекта в различните му етапи за изготвяне на междинни и финални отчети, осигуряване на публичност и прозрачност и др. Счетоводителят изготвя всички счетоводни отчети. Съвместно с ръководителя на проекта те ще бъдат отговорни за финансовия мениджмънт. Цялата административна дейност ще бъде извършвана от координатора на проекта съвместно с ръководителя на проекта. Цялата документация ще се класифицира и съхранява в офиса на проекта и ще бъде на разположение при поискване за проверка. Обосновка на дейността: Процесът на адекватно управление на проекта е сигурната основа за постигане на ефективни резултати. Това е начален, необходим организационен етап. Ръководителят е длъжен да подготви документите, които определят задълженията на членовете на екипа. За определяне на конкретните персонални задължения и съответното възнаграждения е необходимо да се определят функционалните задължения и характеристики за отделните длъжности в екипа. Определя се и продължителността от време – почасово, за изпълнение на всяка една функционална длъжност. Ръководителят на екипа трябва да постави своите изисквания към работата на останалите членове с оглед постигане целите и резултатите на проекта. Ше бъде излъчено лице от екипа, което ще осъществява комуникацията между бенефициента и АЗ, ДО и други.
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители Описание на дейността: В рамките на дейността се предвижда провеждане на следните тръжни процедури в т. ч. изготвяне на тръжни досиета със съпътстващи документи, изготвяне на методика за оценка; оценка на получените предложения и др. 1. Тръжна процедура, съгласно ПМС № 69/2013 за избор на изпълнител за извършване на дейност: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в МБАЛ „СВ. ЙОАН РИЛСКИ” ООД 2. Тръжна процедура, съгласно ПМС №69/2013 г. за избор на изпълнител „Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло” 3. Тръжна процедура съгласно ПМС №69/2013 год. за избор на изпълнител Избор на изпълнител за доставка на антибактериални филтри. 4. Тръжна процедура, съгласно ПМС №69/2013 год. за избор на – дейност „Информация и публичност” Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема и от правилата на договаряне, посочени в ПМС № 69/2013 Ще бъдат избрани най-подходящите изпълнители от гледна точка на качество на извършваните дейности и икономическа ефективност на разходите, като това ще бъде осигурено чрез изискванията и критериите, заложени в тръжните документации. Чрез нейното изпълнение ще се спазят основните принципи за осигуряване на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при определяне на изпълнители на дейностите по проекта.
Дейност 3: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала на МБАЛ „Св. Йоан Рилски” ООД Чрез реализацията на проекта, МБАЛ „Св. Йоан Рилски” ООД ще въведе нови и ще подмени наличните предпазни средства и специално работно облекло с по-съвременни, като промяната е продиктувана от навлезлите на пазара все по-иновативни и с по-добри защитни и експлоатационни качества артикули, отговарящи на съвременните стандарти. За целевата група, чиято дейност е свързана с работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, е предвидено да се закупят: 1. Ортопедични обувки /зимни /. Поради непрекъсната дезинфекция на гладките подови повърхности в болницата, се повишава риска от травматични увреждания от плъзгане, падане и др. Затова се предвижда закупуване на нови ортопедични зимни и летни обувки с противохлъзгащо ходило, така че да се предотвратят трудови злополуки от падане и хлъзгане. 2. Обикновени ръкавици (еднократни)- изработени от естествен латекс. Закупените ръкавици трябва да осигуряват удобство, по-добра чувствителност и надеждна защита. 3. Операционното облекло: • Операционна туника с панталон и шапка- използваното в момента операционно облекло е изработено от памук и полиестер – лятното е 120 g/m2 , а зимното-165 g/m2. Предвиденото за закупуване работно облекло ще е с подобрени експлоатационни и технически характеристики- ще е изработено от 100 % санфоризиран памук (свиваемост под изискванията на БДС). • Операционни обувки антистатични- поради непрекъснатото стерилизиране, същите се амортизират много бързо. Това създава предпоставка за подхлъзване и падане. • Операционна маска-еднократни • Операционни ръкавици-еднократни В отделение „Образна диагностика” безопасността на персонала се осигурява от следните ЛПС: оловни ръкавици, очила, шийна яка, престилка и филмов дозиметър за измерване на индивидуалната доза на рентгеновото лъчение, закупени още при създаването на болничното заведение в началото на 2008 год. Отделението по Образна диагностика предоставя клинико диагностични услуги в областта на ренгенологията. Оловните ръкавици, очила, шийна яка и престилка се използват за защита на персонала при рентгеноскопските изследвания, за намаляне на индивидуалната доза от лъчево натоварване на персонала. До сега индивидуалният дозиметричен контрол на персонала се извършва чрез външна фирма посредством филмови дозиметри. Тези дозиметри се отчитат веднъж на 3 месеца. В случаите на презареждане на източници, при мероприятия за контрол на качеството на уредбите и най-вече при аварийни ситуации възниква необходимостта от непосредствено лесно отчитане на дозата в реално време. Използването на електронни дозиметри прави възможно предварително планиране на аварийната доза за лица от персонала, както и предприемане на навременни мерки при настъпила такава. Тези предпазни средства ще позволят бърза, лесна и навременна дезактивация при радиоактивно замърсяване на части от тялото на персонала, както и на постелъчно бельо и аксесоари, използвани за пациентите. В този смисъл закупените електронни дозиметри ще надграждат старите, като допринасят за намаляване на професионалните рискиве за персонала. Обосновка на дейността: Необходимостта от закупуването на горепосоченото специално работно облекло в МБАЛ „Св. Йоан Рилски” ООД е свързано с осигуряване на по-здравословна и безопасна работна среда, използване на ергономично, подходящо за поддържане и всекидневна употреба, с добра износоустойчивост облекло. Това ще повиши удовлетвореността и мотивацията на персонала от работата. 3.1.Ще се закупят лични предпазни средства, които да са в съответствие с изискванията на БДС и Рамковата директива за използване на лични предпазни средства(89/391/ЕИО). 3.2.Ще се закупи работно облекло с по-добри експлоатационни и технически характеристики. 3.3.Ще се подобри външния вид на работното облекло, респективно ще се подобри самочувствието на работещите. 3.4. Ще се запази живота, здравето и работоспособността на хората при работа в МБАЛ „Св. Йоан Рилски” ООД. 3.5.Ще се модернизира подхода към управлението и контрола на безопасността и хигиената на труда в МБАЛ „Св. Йоан Рилски” ООД.
Дейност 4: Закупуване и доставка антибактериални филтри за система „Чилър” 5.1. Описание на дейността: При замяна на обикновените филтри с антибактериални филтри -системата „Чилър” осигурява най-висока защита от разпространение във въздуха на микроорганизми, които водят до микробиологично заразяване на помещенията. Въздухът преминал през тях е изчистен от всякакви механични и биологични примеси. Затоплен/охладен въздух се доставя в помещенията през тръбопроводи, а от вътре въздухът се извежда чрез аспирация от други тръбопроводи. Като краен резултат се получава по-високо налягане и по този начин се предотвратява всмукването през процепи на замърсен околен въздух. Това осигурява работа в гарантирана чиста среда от прах и микроорганизми. Операционните екипи работят в помещения с пречистен въздух и вероятността от възникване на вътреболнични инфекции е сведена до минимум. Уникалността на системата „Чилър” се състои в това,че едновременно служи за отопление, вентилация, климатизация и не не последно място пречиства въздуха от микроорганизми. 5.2. Обосновка на дейността: Използването на антибактериалните филтри осигурява гаранция за безопасна работна среда-изчистена от микроорганизми. Това е основна предпоставка за намаляне на професионалните заболявания. Дейността пряко кореспондира със специфичните цели на Приоритетна ос 2:,,Повишаване на производителността и адаптивността на заетите’’ на ОП,,РЧР’’ в частта: ,,Спомагане усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятията и създаване на предпоставки за повишаване на производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания. По проект се предвижда закупуване на антибактериални филтри за времето на реализация на проекта.
Дейност 5: Осигуряване на информация и публичност по проекта Дейността ще включва: • Монтиране на 1 (един) брой рекламна табела, съгласно изискванията на ОП РЧР и настоящата схема; • Разработване и отпечатване на 1450 брошури за представяне на целите, задачите и резултатите от проекта; • Текущо информиране на дейностите по проекта на интернет страницата на МБАЛ «Св. Йоан Рилски» ООД. • Раздаване на бенефициентите 70 бр. тениски с логото на Програмата. • Изготвяне на рекламен банер с логото на Програмата. • Организиране на информационен ден за представяне на проекта пред персонала на болницата. Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискванията на ОП РЧР и настоящата схема за информираност и публичност при изпълнение на дейностите по проекта, както и от заложеното медицинско оборудване, ЛПС и работно облекло, предвидени в дейностите по проектното предложение.
Дейност 6: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в МБАЛ „Св. Йоан Рилски” ООД Описание на дейността: В рамките на тази дейност се предвижда да се опише сегашното състояние на МБАЛ „Св. Йоан Рилски” ООД, организацията на работния процес, силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес. Наред с това ще бъде направен анализ на разработените и внедрени оценки на риска в лечебното заведение, ще бъде обосновано и описано как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност, какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и за повишаване на трудовата дейност на служителите в болницата. Обосновка на дейността: В съответствие с Насоките за кандидатстване по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ извършването на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в МБАЛ „Св. Йоан Рилски” ООД е задължителна дейност и трябва да е включена във всяко проектно предложение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 108 557 BGN
Общ бюджет: 104 698 BGN
БФП: 104 698 BGN
Общо изплатени средства: 104 691 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 000 BGN
2014 83 691 BGN
2015 0 BGN
104 691 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 850 BGN
2014 71 137 BGN
2015 0 BGN
88 987 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 150 BGN
2014 12 554 BGN
2015 0 BGN
15 704 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз