Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0009-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-58
Наименование: Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за разработване на WEB-приложения и управление на сървър на приложения
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 01.07.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и капацитета на ИТ експертите в НАП, участващи в поддържането и разработката на информационните системи на НАП.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки ; Дейността включва следните поддейности: Поддейност 1: Подготовка на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на поддейности 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на дейност 2 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие. Поддейност 2: Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител; Поддейност 3: Подготовка и сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избрания изпълнител.
Дейност 2: Провеждане на обучение на ИТ експерти за разработване на WEB-приложения и управление на сървър на приложения Дейността включва следните поддейности: Поддейност 1 Участие в семинар предоставян от ИПА на тема “Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронното управление (ИТО-2)” включващо: Участие на 1 служител в семинар, предоставян от ИПА според графика на провеждане. Поддейност 2: Организиране и провеждане на курс за обучение по Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF I, включващо: Обучение на 6 служители на НАП по Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF I. Обучението следва да е с продължителност 5 дни. Разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала за обучението, провеждане на самото обучение и материалите за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя. Като част от материалите за обучение следва да се осигури за всеки обучаем документация и сертификат за участие Поддейност 3: Провеждане на курс за обучение по Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF II включващо: Обучение на 4 служители на НАП по Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF II. Обучението следва да е с продължителност 5 дни. Разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала за обучението, провеждане на самото обучение и материалите за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя. Като част от материалите за обучение следва да се осигури за всеки обучаем документация и сертификат за участие Поддейност 4: Провеждане на курс за обучение по Oracle WebLogic Server 11g: Administration Essentials, включващо: Обучение на 2 служители на НАП по Oracle WebLogic Server 11g: Administration Essentials. Обучението следва да е с продължителност 5 дни. Разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала за обучението, провеждане на самото обучение и материалите за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя. Като част от материалите за обучение следва да се осигури за всеки обучаем документация и сертификат за участие Поддейност 5: Провеждане на курс за обучение по Oracle BI Publisher 11g R1 Fundamentals, включващо: Обучение на 7 служители на НАП по Oracle BI Publisher 11g R1 Fundamentals. Обучението следва да е с продължителност 3 дни. Разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала за обучението, провеждане на самото обучение и материалите за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя. Като част от материалите за обучение следва да се осигури за всеки обучаем документация и сертификат за участие Поддейност 6: Провеждане на курс за обучение по Oracle BI 11g R1 - Build Repositories, включващо: Обучение на 3 служители на НАП по Oracle BI 11g R1 - Build Repositories. Обучението следва да е с продължителност 5 дни. Разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала за обучението, провеждане на самото обучение и материалите за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя. Като част от материалите за обучение следва да се осигури за всеки обучаем документация и сертификат за участие Поддейност 7: Провеждане на курс за обучение по Oracle Data Modeling and Relational Database Design - 3 бр. служители, включващо: Обучение на 3 служители на НАП по Oracle Data Modeling and Relational Database Design. Обучението следва да е с продължителност 4 дни. Разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала за обучението, провеждане на самото обучение и материалите за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя. Като част от материалите за обучение следва да се осигури за всеки обучаем документация и сертификат за участие
Дейност 3: Информация и публичност Дейностите, свързани с информация и публичност ще се реализират по време на целия проект: от старта до края на проекта. Дейността включва следното: Поддейност 1: Провеждане на обществени поръчки с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането им, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки; Поддейност 2: Осигуряване на информация и публичност. Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта: • Разработване и отпечатване на рекламни пакети по проекта (вкл. брандирани с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК, папка, химикалка и бележник); • Разработване и отпечатване на информационни брошури по проекта Освен горепосочените поддейности, екипът на НАП ще предприеме и следните допълнителни действия при осигуряване на информация и публичност на проекта: • Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъдат публикувани изготвените електронни материали и информация за спечелването и напредъка по проекта; На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК;
Дейност 4: Организация и управление на проекта Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Сформиране на разширения екип и изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта; • Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; • Управление на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; • Управление на промените; • Контрол за изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Изготвяне на технически доклади и финансови отчети за направените разходи; • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 501 BGN
Общ бюджет: 73 576 BGN
БФП: 73 576 BGN
Общо изплатени средства: 73 576 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 500 BGN
2014 57 076 BGN
2015 0 BGN
73 576 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 025 BGN
2014 48 515 BGN
2015 0 BGN
62 540 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 475 BGN
2014 8 561 BGN
2015 0 BGN
11 036 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 4 Дейност 1: Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка
Индикатор 5 Дейност 1:Подготвена документация за участие
Индикатор 6 Дейност 1:Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 7 Дейност 1:Сключен/и договор/и за изпълнение с избрания/те изпълнител/и
Индикатор 8 Дейност 2.1:Проведен семинар предоставян от ИПА на тема: “Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронното управление (ИТО-2)”
Индикатор 9 Дейност 2.1:Брой обучени служители
Индикатор 10 Дейност 2.2:Проведено обучение по Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF I
Индикатор 11 Дейност 2.2:Брой обучени служители
Индикатор 12 Дейност 2.2:Изготвени и раздадени комплекти материали на всеки от участниците в обучението
Индикатор 13 Дейност 2.3:Проведено обучение на тема: Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF II
Индикатор 14 Дейност 2.3:Брой обучени служители
Индикатор 15 Дейност 2.3:Изготвени и раздадени комплекти материали на всеки от участниците в обучението
Индикатор 16 Дейност 2.4:Проведено обучение на тема: Oracle WebLogic Server 11g: Administration Essentials
Индикатор 17 Дейност 2.4:Брой обучени служители
Индикатор 18 Дейност 2.4:Изготвени и раздадени комплекти материали на всеки от участниците в обучението
Индикатор 19 Дейност 2.5:Проведено обучение на тема: Oracle BI Publisher 11g R1 Fundamentals
Индикатор 20 Дейност 2.5:Брой обучени служители
Индикатор 21 Дейност 2.5:Изготвени и раздадени комплекти материали на всеки от участниците в обучението
Индикатор 22 Дейност 2.6:Проведено обучение на тема: Oracle BI 11g R1 - Build Repositories
Индикатор 23 Дейност 2.6:Брой обучени служители
Индикатор 24 Дейност 2.6:Изготвени и раздадени комплекти материали на всеки от участниците в обучението
Индикатор 25 Дейност 2.7:Проведено обучение на тема: Oracle Data Modeling and Relational Database Design
Индикатор 26 Дейност 2.7:Брой обучени служители
Индикатор 27 Дейност 2.7:Изготвени и раздадени комплекти материали на всеки от участниците в обучението
Индикатор 28 Дейност 3:Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка и документация /документи/ за участие
Индикатор 29 Дейност 3:Проведена процедура /приложени условия/, съобразно ЗОП за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 30 Дейност 3:Сключен договор с избран изпълнител
Индикатор 31 Дейност 3:Изготвени рекламни пакети
Индикатор 32 Дейност 3:Изготвени информационни брошури
Индикатор 33 Дейност 3:Създадена специална категория на проекта в Интернет и Интранет страниците на НАП
Индикатор 34 Дейност 4:Приключили дейности в рамките на предвидените срокове
Индикатор 35 Дейност 4:Постигнати резултати по проекта
Индикатор 36 Дейност 4:Постигнати индикатори за изпълнение на проекта
Индикатор 37 Дейност 4:Изготвен и Риск регистър по проекта; Проведени ежемесечни срещи на екипа по организация и управление


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз