Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0020-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-46
Наименование: „Осигуряване и гарантиране на средата за развитие на служителите в НАП чрез кариерно развитие, кариерно консултиране и подготовка на вътрешни оценители за Център за оценка и развитие”
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 01.07.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Изграждане и поддържане на среда за служителите в НАП чрез кариерно развитие, кариерно консултиране и подготовка на вътрешни оценители за Център за оценка и развитие.
Дейности: Дейност 1 : Провеждане на обществени поръчки с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането им, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки Дейността включва следните поддейности: Поддейност 1: Подготовка на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на поддейности 1,2 и 3 от дейност 2 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие Поддейност 2: Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител Поддейност 3: Подготовка и сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избрания изпълнител.
Дейност 2: Провеждане на обучения, свързани с кариерно развитие, кариерно консултиране и подготовка на вътрешни оценители за Център за оценка и развитие Поддейност 1: Организиране и провеждане на обучение по кариерно развитие за повишаване на знанията, уменията и развитие на потенциала на служителите в НАП • Провеждане на обучение за служители на ръководни позиции в НАП на тема „Кариерно развитие на служителите в НАП” с продължителност от 2 дни (16 академични часа). В обучението ще вземат участие 40 служители на ръководни позиции, две групи по 20 човека всяка. Чрез това обучение участниците ще придобият знания и умения за изграждане и поддържане на среда, подкрепяща кариерното развитие на служителите. Усвояване на умения за идентифициране на техния потенциал и насочване към възможности за неговото развитие. Обучените служители на ръководни позиции следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Поддейност 2: Развитие на капацитет за кариерно консултиране  Провеждане на обучение за кариерни консултанти с продължителност от 7 дни (56 академични часа). Обучението ще премине в 2 модула. В него ще вземат участие 20 служители на експертни позиции от НАП. Цели на обучението: участниците в обучението да бъдат подготвени в конкретната област на консултиране, да владеят методи и техники за насочване и подкрепяне на клиентите си и да овладеят умения за даване на обратна връзка и запазване на конфиденциалност в процеса на кариерно консултиране. Обучените служители следва да бъдат сертифицирани за кариерни консултанти, както и да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Поддейност 3: Провеждане на обучение за изграждане на капацитет от вътрешни оценители в ЦОР.  Провеждане на обучение за оценители в НАП (експерти и ръководители) с продължителност от 3 дни (24 академични часа). В обучението ще вземат участие 40 служители на ръководни и експертни позиции, две групи по 20 човека всяка група. Цели на обучението: да бъдат подготвени оценителите да дават обективна и безпристрастна оценка на демонстрираните поведения, съотнесени към дефинициите на компетентностите чрез наблюдение, записване, класифициране и оценяване. Обучените служители следва да бъдат сертифицирани за оценители в ЦОР, както и да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Изпълнителя/ите следва да разработи/ят и предостави/ят пакети с учебни материали за всеки от участниците в посочените обучения по поддейности 1,2 и 3. Обученията по поддейности 1, 2 и 3 следва да бъдат проведени на български език, а материалите към тях да се предоставят на български език, на хартиен и оптичен носител. Разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала за обучението, провеждане на самото обучение и материалите за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя. Поддейност 4: Провеждане на обучение на тема „Делова комуникация и етикет” (ЕФ-6); Обучението е с продължителност 2 дни (16 академични часа). В него ще вземат участие 40 служители на ръководни позиции, 2 групи по 20 човека всяка. Цели на обучението: да предостави нови знания и умения за прилагане на етичните стандарти при вземане на качествени, професионални решения. Да предложи начини за приемливо поведение в проблемни ситуации. Обучените служители на ръководни позиции следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение.
Дейност 3: Дейности за информация и публичност Поддейност 1: Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Поддейността включва: Подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на деиност 3 поддейност 2 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие; Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка; Сключване на договор с избрания изпълнител. Поддейност 2: Осигуряване на информация и публичност. Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта включващо:  Изработване и разпространяване на 100 броя рекламни комплекти (папка, бележник, химикалка,)  Изработване на информационна брошура по проекта 100 броя Освен горепосочените поддейности, екипът на НАП ще предприеме и следните допълнителни действия при осигуряване на информация и публичност на проекта:  Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъде публикувана информация за напредъка по проекта;  Публикуване на обява в сайта на БАУРЧР- Ще бъде публикувана обява с информация относно проекта на специализираната интернет страница на БАУРЧР;  Провеждане на информационна среща за реализираните резултати от проекта На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК.
Дейност 4: Управление на проекта Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Сформиране на разширения екип и изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта; • Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; • Управление на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; • Управление на промените; • Контрол за изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Изготвяне на технически доклади и финансови отчети за направените разходи; Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 449 BGN
Общ бюджет: 73 527 BGN
БФП: 73 527 BGN
Общо изплатени средства: 73 527 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 689 BGN
2014 55 838 BGN
2015 0 BGN
73 527 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 036 BGN
2014 47 462 BGN
2015 0 BGN
62 498 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 653 BGN
2014 8 376 BGN
2015 0 BGN
11 029 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 5 Дейност 1 : Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка
Индикатор 6 Дейност 1 : Подготвена документация за участие
Индикатор 7 Дейност 1 :Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 8 Дейност 1 :Сключен договор за изпълнение с избрания изпълнител
Индикатор 9 Дейност 2.1 :Проведено обучение по „Кариерно развитие на служителите в НАП”
Индикатор 10 Дейност 2.1 :Брой обучени служители по кариерно развитие
Индикатор 11 Дейност 2.1 :Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 12 Дейност 2.2 :Проведено обучение по„Развитие на капацитет за кариерно консултиране”
Индикатор 13 Дейност 2.2 :Брой обучени служители по кариерно развитие кариерно консултиране
Индикатор 14 Дейност 2.2 :Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 15 Дейност 2.3 :Проведено обучение по„Изграждане на капацитет от вътрешни оценители в ЦОР”
Индикатор 16 Дейност 2.3 :Брой обучени служители по на експертни и ръководни позиции за сертифицирани оценители
Индикатор 17 Дейност 2.3 :Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 18 Дейност 2.4 :Проведено обучение по„Делова комуникация и етикет”
Индикатор 19 Дейност 2.4 :Брой обучени служители на ръководни позиции в НАП по тема „Делова комуникация и етикет” (ЕФ-6)
Индикатор 20 Дейност 2.4 :Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 21 Дейност 3 :Подготвено описание на обществената поръчка
Индикатор 22 Дейност 3 :Подготвена документация за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 23 Дейност 3 :Проведена процедура за възлагане на общественапоръчка сключен договор с избрания изпълнител
Индикатор 24 Дейност 3 :Изработени и разпространени рекламни комплекти (папка, бележник, химикалка)
Индикатор 25 Дейност 3 :Изработени информационни брошури
Индикатор 26 Дейност 3 :Създадена специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП
Индикатор 27 Дейност 3 : Публикувана обява в сайт на БАУРЧР
Индикатор 28 Дейност 3 :Проведена информационна среща за реализираните резултати от проекта
Индикатор 29 Дейност 4: Изпълнени дейности по проекта в рамките на предвидения график
Индикатор 30 Дейност 4:Постигнати резултати в предвидените срокове
Индикатор 31 Дейност 4:Постигнати индикаторите за изпълнение на проекта
Индикатор 32 Дейност 4:Изготвен риск регистър
Индикатор 33 Дейност 4:Ежемесечма актуализация на риск регистър


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз