Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0493-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-13002
Наименование: "ПО-БЕЗОПАСНО, ПО-ЗДРАВОСЛОВНО И ПО-ПРОДУКТИВНО МЯСТО ЗА РАБОТА"
Бенефициент: "ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ ВАРНА" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 21.06.2013
Дата на приключване: 21.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Безопасни условия на труд
Дейности: Дейност 1 „Избор на подизпълнители” Изборът на подизпълнители ще бъде проведен в съответствие с Постановление №55 на Министерски съвет от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове на Европейския съюз и от програма ФАР на Европейския съюз, както и с правилата на настоящата схема. С цел осигуряване на прозрачност и свободна и лоялна конкуренция при избора на подизпълнители по настоящото проектно предложение, „Захарни изделия – Варна” ЕООД ще проведе процедурата с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията за прозрачност и конкурентност, което ще гарантира ефективност, ефикасност и икономичност на средствата от предоставената безвъзмездна помощ. Ще бъде публикувана обява в национален ежедневник, изработена подходяща методология за оценка на постъпилите оферти, ще се сформира оценителна комисия от компетентни експерти, всички документи и действия ще бъдат предоставени за одобрение от МЗ.
Дейност 2 „Доставка на лични предпазни средства, специализирано работно облекло и оборудване” Обосновка на дейността: „Захарни изделия – Варна” ЕООД е ключов инвеститор и работодател в община Балчик, като осигурява прехраната на над 480 семейства в региона. Със съзнанието за високата обществена отговорност, която носи за безопасността на трудещите се в производството и съществуващите рискове от аварии, трудови злополуки и професионални заболявания, предприятието съвестно изпълнява изискванията на нормативната уредба и към момента в предприятието са осигурени базисните условия за осигуряване на безопасността на трудещите се, съгласно нормативните изисквания. Предприятието инвестира и значителни средства за реализиране на допълнителни дейности за подобряване на работната среда, както е описано в точка 1.2.3. Въпреки описаните допълнителни мерки в това направление, в които компанията инвестира регулярно, „Захарни изделия – Варна” ЕООД изпитва необходимост от подкрепа за усъвършенстване на условията на труд, значително намаляване на риска за трудещите се и осъществяване на мерки за превенция на професионалните заболявания, чрез закупуването на нови, от иновативни материи и материали, технологично по-добри ЛПС и специализирано работно облекло, както и за изграждане на вентилация и климатизация (в съответствие с препоръките от оценката на риска). Чрез доставката на планираните по проекта средства за подобряване условията на труд ще се минимизират следните рискове, установени към момента в предприятието: • Новозакупеното специализирано работно облекло ще е със специфичен начин на закопчаване без копчета и размери на горната част, падащи под нивото на работните повърхности, така че да се минимизира риска от захващане на работното облекло при работа с технологично оборудване с до 35%; • По-високото качество на материите, от които е изработено специализираното работно облекло планирано по проекта, ще способства за намаляване на риска от вздействие на ниска температура и съответно oпасностите от въздействие на висока температура при различните длъжности, климатични условия и микроклимат с до 20%; • Във всички производствени и складови помещения на предприятието подовата настилка е от мозайка, а в административната част от теракот. Планираните по проекта обувки, част от специализираното работно облекло, са с подметки и грайфер против подхлъзване и ортопедична ергонометрия за оптимизиране на натоварването на крайниците, тазобедрената област и кръста, особено важни за длъжностите и професиите, изискващи продължително стоене в изправено положение. Замяната на настоящите обувки предоставени на работниците, които не притежават посочените характеристики, с нови по-качествени и технологично по-съвършени такива ще намали риска от травми и професионални заболявания като гръбначни изкривявания с до 15%; • Поради спецификата на производствения поток, работниците са в постоянен досег с различни химични смеси, препарати и продукти (консерванти, оцветители, овкусители, подправъчни смеси, брашна, дезинфекатори и др.), които често представляват алергени, създават биологична опасност, прах, замърсители, термогени. От друга страна производственото оборудване и съоръжения генерират твърде високи нива на шум, рискове от механични травми и изгаряния. Планираните по проекта нови високотехнологични, от иновативни материи и материали лични предпазни средства, са с до два пъти по-добри показатели за термоустойчивост, прахопропускливост, устойчивост на влага, химикали и удар от наличното към момента в предприятието. Чрез закупуването им ще се намали с до 15% риска от изгаряния, ще се повиши устойчивостта на прах, химикали и алергени с до 10%; • Важна мярка за защита и превенция на рисковете от алергени, биологична опасност, прах и температурни амплитуди е и инсталирането на подходяща климатична и вентилационна система в складовото стопанство 1 и 2 на предприятието, находящо се в гр. Балчик, ул. Камчия 8. Към момента има изградена вентилация и климатизация само в едната част от Складово стопанство - 1, която обаче е неефективна поради твърде малката си отоплителна /охладителна мощност от Qох/от 56 / 61.6.кв, недостатъчна за темпериране на скадовото стопанство с размери 24 х 44.50 х 7м. Необходимият дебитът на общообмената вентилация която следва да бъде изградена в складовото стопанство 1 е 3500м3/ч. Във второто складово помещение с размери12.7х37.8х7м, обект на изграждане на вентилация и климатизация по проекта не съществуват никакви съоръжения с подобна функционалност. Необходимият дебит на общоомената вентилация, която следва да бъде изградена в складово стопанство 2 е 1700м3/ч. Въпреки усилията на кандидата да подобри микроклимата в складовете, чрез изграждането им от термопанели, специфичните работни задачи и операции, които се извършват в тях – опаковане, етикиране, палетиране, товаро-разтоварване на суровини, стоки и материали, изискващи отворен изход към външната площадка, създават сериозни рискове от измръзване през зимата и прегряване през лятото. Също така при разсипване / разпиляване на суровини (като брашно, какао, захар, химични смеси и продукти и др.), риска от алергии, биологичната опасност и от замърсители е най-висок. Ефекта от реализацията на тази мярка е съществен и ще оптимизира описаните рискове с до 25%. Като цяло поради бързото износване на средствата, осигуряващи безопасни условия на труд и технологичния прогрес, предоставящ все по-усъвършенствани, иновативни и сигурни решения, чийто технически характеристики осигуряват по-висока степен на защита, предприятието изпитва необходимост от замяна и надграждане на наличните към момента ресурси, свързани с безопасността на труда, за изграждане на една безопасна и по-благоприятна работна среда, което ще доведе до значително намаляване на рисковете - с до 25%, от трудови злополуки, професионални заболявания и неблагоприятни аварийни ситуации. Описание на дейността Дейността включва: • доставка на планираните средства за подобряване условията на труд; • монтаж и пускане в експлоатация на съоръженията за вентилация и климатизация; • провеждане на инструктажи и обучения за работа с новозакупените средства, както и на възможностите им при аварийни ситуации; • изпитване и проверка на изправността; • разпределение на личните предпазни средства и специализирано работно облекло според работните места, за които са предназначени.
Дейност 3 „Изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” Дейността е необходима, за да се постигне усъвършенстване на работния процес на предприятието „Захарни изделия – Варна” ЕООД с ясно разбиране за първоначалното състояние на организацията на трудовата дейност и променливите, които ще доведат до оптимизиране на процеса, като се изведат начините за въздействие върху тези променливи и се проследи резултатността от предприетите действия. Дейността ще се извършва на няколко етапа през целия период на изпълнение на проекта, след провеждането на тръжна процедура за избор на изпълнител и съгласно изискванията за систематизиране на Анализа в раздели, описани в Насоките за кандидатстване: • В първия етап ще се опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес като за целта експерти на изпълнителя ще се запознаят в дълбочина с трудовата дейност, осъществявана в производтсвеното дружество. • В следствие направеното в първия етап проучване, експертите ще изведат силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, както и какви дейности по осигуряване на ЗБУТ са разработени и внедрени в съответното предприятие. Ще се изготви SWOT анализ. • На база направения анализ на силните и слабите страни на организацията на работния процес, ще се изведат нуждите за оптимизиране на работата, нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. Също така ще опише методология как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Ще се конкретизират методи и средства, които ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. • На последния етап от изготвянето на Анализа ще се конкретизират постигнатите резултати, вследствие предприетите по проекта дейности, ще се анализират стойностите на конкретни параметри и рискове, които са се подобрили чрез извършените по проекта инвестиции. Ще се очертаят допълнителни мерки за последващо развитие и надграждане на организацията на трудовия процес, необходими за осигуряване на устойчивост и надграждане на постигнатите по проекта резултати.
Дейност 4 „Мерки за информиране и публичност” Спрямо изискванията на схемата, „Захарни изделия – Варна” ЕООД ще предприеме подходящи мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) №1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. В началото и в края на проекта ще бъдат проведени пресконференции на които екипът по проекта ще запознае представителите на медиите и присъстващите с целите, проектните дейности и размера на безвъзмездната помощ. Ще бъдат поставени 4 обяснителни цветни табели, формат А3 във всеки участък на дружеството, където целевата група извършва трудова дейност, както и една табела на централно място в административния комплекс на предприятието. На закупените по проекта съоръжения за вентилация и климатизация ще бъдат поставени информационни стикери. На интернет страницата на „Захарни изделия – Варна” ЕООД ще бъде поместена информация за стартирането на проекта, резултатите от неговото изпълнение, а също така с информация за проектните дейности и предоставената финансова помощ. В началото и в края на проекта ще бъдат изпратени съобщения до пресата, като в резултат се очакват публикувани най-малко 2 материала. Също така, всички документи, създадени по време изпълнението на проекта ще отговарят на изискванията за визуализация. Планираните пресконференции ще бъдат изпълнени в съответствие с Кампанията "Здравословни работни места" 2012 - 2013 г., провеждана ежегодно от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, така че да се постигне информираност не само регионално и национално, но и европейско ниво.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
Алто Клима ООД
„Гранд Медикъл” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 150 698 BGN
Общ бюджет: 186 673 BGN
БФП: 149 338 BGN
Общо изплатени средства: 149 338 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 338 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 149 338 BGN
2015 0 BGN
149 338 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 126 937 BGN
2015 0 BGN
126 937 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 401 BGN
2015 0 BGN
22 401 BGN
Финансиране от бенефициента 37 675 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз