Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0294-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-05004
Наименование: Подобряване условията на труд и защита на работниците в строително предприятие -„Ситистрой 2000” ООД
Бенефициент: „Ситистрой 2000” ООД – гр.Враца
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност № 1: Организация и управление Изготвяне на план за ефективна организация и изпълнение на заложените дейности от ръководителя на проекта, съвместно с останалите членове от екипа – счетоводител, координатор и технически сътрудник. Запознаване с основните задачи и цели по проекта с ръководителя на дружеството, като за тази цел е предвидено работна среща. Разглежда се плана за изпълнение на дейностите и се обръща внимание на сроковете за изпълнението им. Предвижда се в хода на изпълнение на проекта да се организират ежемесечни заседания на екипа за управление, на които да се следи за ефективното изпълнение на дейностите заложени по проекта, спазването на поставените срокове и отчитане на получените междинни резултати.
Дейност № 2: Провеждане на процедура за избор на доставчици По проекта се предвижда избор на външни фирми-изпълнители на пет основни дейности – анализа на състоянието на трудовата организация; закупуването на личните предпазни средства и работно облекло, разходите за информационните материали, закупуване на колективни предпазни средства и оборудване и обучение на всички служители във връзка с нововъведено оборудване. За дейност 7 /информиране и публичност/ се предвижда избор чрез една оферта съгласно ПМС №69. За закупуването на личните и колективни предпазни средства, анализа на трудовата дейност и обучението се изисква извършване на избор между три оферти. Във връзка с тази процедура се предвижда следната последователност от действия: изпращане на покани до потенциални изпълнители; създаване на входящ регистър на получените оферти с приложени обратни разписки; заверени копия на пликовете на оферти; декларация по чл.31, ал.8 от ПМС от оферентите; получени три оферти с техническо и финансово предложение; издаване на заповед от ръководителя на проекта за извършената оценка на получените оферти; сключване на договор с избрания изпълнител с всички приложения към него.
Дейност № 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието на фирмата посредством анализ на организацията на трудовата дейност в нея. Анализът ще послужи за оптимизиране и елиминиране на неефективните процеси. Чрез него ще се усъвършенства системата за управление на фирмата, ще се подобри конкурентоспособността й, ще се намаляват разходите и повиши удовлетвореността на клиентите и служителите. Ще бъдат анализирани и оценени всички елементи на организацията на трудовата дейност, в т.ч.: осъществяването на трудовите процеси; условията на труд; организацията на труда и трудовите стандарти; трудово-медицинско обслужване на персонала; процесите на организация и управление на фирмата; организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП „Безопасен труд“, а именно: I. Въведение, в което ще бъде описано сегашното състояние и организацията на работния процес в „Ситистрой – 2000” ООД; II. Изложение и анализ, в което ще бъдат описани силните и слабите страни в организационната дейност на трудовия процеси и ще бъде направена оценка на риска; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, в която ще се опишат методите и средствата за постигане на оптимизацията на трудовите процеси; IV. Заключение, в което ще бъдат обобщени мерките за подобряване условията на труд и очакваните резултати след внедряването им
Дейност № 4: Закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло След като е извършен избор на външна-фирма доставчик на специализираното работно облекло, то ще се закупи, достави и разпредели на целевата група съгласно утвърдения списък с лични предпазни средства и работно облекло. Предвиденото за закупуване работно облекло и предпазни средства напълно отговарят на утвърдения списък съгласно изискванията на Наредба №3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Предвижда се: зимен работен костюм – водо и термозащитно яке и топло и водозащитен полугащеризон за 46 лица; летен работен костюм – полугащеризон с подсилени колене и регулируеми презрамки и яке със светлоотразителни фитили за 46 лица; каски със защита от токов удар и полиетиленова околожка с шестточково закрепване за всички /включително управителя, който участва активно в строителните дейности/ без администрация и пазачите – 43 броя; Ватирани блузи с дълъг ръкав – студозащитни за всички без главния счетоводител, ръководител транспорт и техническия секретар, които работят в офис, а не навън; Зимни работни обувки, студозащитни с метално бомбе и водотблъскваща кожа – 46 броя за работещите при неблагоприятни климатични условия; зимни работни обувки за главния счетоводител, ръководител транспорт и технически секретар; Летни работни обувки с метално бомбе, противохлъзгащи с маслоустойчиво полиуретаново ходило – 46 броя за работещите извън офис; Светлоотразителни жилетки – 46 броя за работещите навън; дъждобрани, изработени от полиамид с качулки – 46 броя за работещите при неблагоприятни климатични условия извън офис; предпазни очила за дисплей за седем души, работещи с компютър, а именно – управител, трима техници строителство и архитектура, главен счетоводител, ръководител транспорт и технически секретар; работни ръкавици, изработени от полиамидно трико с висока чувствителност на дланта и пръстите – 36 броя за шофьорите, зидарите, работниците по подови облицовки и настилки, арматуристи, кофражисти, строителни бояджии, тенекеджии, общи работници и машинист багер; антивибрационно килимче и антивибрационни ръкавици за машиниста на еднокофов багер; антифони – 15 броя за машинист багер, тенекеджиите, общите работници; два броя диелектрични ръкавици за ел.техниците; два броя диелектрични обувки за ел.техниците; ботуши с метално бомбе и антистатично ходило, 38см – 13 броя за водопроводчика и общите работници; наколенки – два броя за работник подови облицовки и настилки; противопрахови маски – 25броя за зидарите, тенекеджии, общи работници, работници подови облицовки и настилки и строителните бояджии; защитни очила – 21 броя за арматуристи, строителни бояджии, тенекеджии и общи работници в строителството; предпазен колан – 27 броя за арматуристи, кофражисти, тенекеджии, общи работници и строителни бояджии. Личните предпазни средства и специализирано работно облекло е съобразено с идентифицираните рискове за отделните длъжности и извършваните от тях дейности. Смяната на работните облекла се налага поради спецификата на работата, бързото износване и желанието на управителя да осигури по-качествени облекла- водо, термозащитни, отговарящи на всички утвърдени национални и международни стандарти, изработени от висококачествени материи.
Дейност №5: Закупуване на колективни предпазни средства и подобряване на микроклимата в работно помещение За строителните работници се предвиждат предпазни мрежи за височинна защита, временни заграждения – мобилна ограда, предпазни парапети /за обезопасяване на работниците при работа по новостроящи се сгради/, бордови дъски за височинна защита. Във връзка с електробезопасността и работата на такива лица, като ел.техници, техници по строителство и архитектура се предвиждат – диелектрично килимче, изолиращи щанги, преносими заземители, ръчни изолирани инструменти до 1 000V. Голяма част от обектите и ангажиментите на фирма „Ситистрой – 2000” ООД са свързани с работа по пътната инфраструктура в района. Това изисква обезопасяването на работниците на фирмата при изпълнението на техните служебни задължения и закупуване на средства за временна организация на движението – стандартни пътни знаци. Закупуването на колективните предпазни средства и оборудването ще доведе до повишаване на общото ниво на сигурност при работа и защитеността на работниците и е съобразено с изпълняваните от фирмата обекти и сключените договори и поетите ангажименти в бъдеще. Предвижда се и топловъздушен апарат за производствено хале /снимки, на което са приложени към проектното предложение, с квадратура от 272,20кв.м./. Този апарат ще бъде свързан с вече изградената и функционираща отоплителна система в помещението и ще подобри микроклимата на работното помещение. Техническите параметри на апарата са: отоплителна мощност 23,85 kW; дебит 61 dB (A); въздух на изхода на 380С; въздушен филтър и вана за събиране и отвеждане на конденза. Монтирането на този апарат ще подобри значително условията на труд в работното помещение, ще подобри микроклимата и ще осигури на работниците температурен комфорт и филтриране на въздуха. В производственото хале се прави заготовка на арматура.
Дейност № 6 : Обучение на всички служители във връзка с нововъведено оборудване Ще се извърши обучение на работниците и служителите от всички отдели и звена /включително управителя/ за нововъведеното оборудване, а именно настолна маса за рязане на облицовъчни плочи. Обучението на всички служители се налага, тъй като се въвежда нов процес и услуга във фирмата, служителите трябва да са взаимозаменяеми и гъвкави при изпълнението на своите служебни задължения, включително и административния персонал и управителя, който активно участва в работния процес.Машината се предвижда да се закупи със собствени средства на кандидата и има следните характеристики: електрически мотор 230 V; мощност 2.2 kW; дължина на рязане 500мм; диаметър на диска 350мм. Работата с машината изисква обучение за минимизиране на риска и опасността от травми и наранявания. Продължителността на обучението ще е 45 учебни часа и на всички успешно завършили ще бъде сертификат, съгласно образец на обучаващата фирма.
Дейност № 7: Информиране и публичност Приложените от кандидата мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006г . включват провеждането на две информационни събития /пресконференции/ за местни или регионални медии – в началото на стартиране дейностите по проекта и при тяхното завършване. Спазвайки ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност е предвидено: брошури, дипляни, банери, информационна табела с логото на Европейския съюз и логото на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” позовавайки се на Европейския социален фонд, публикации в местната преса и електронни медии.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
МЕДИКЪЛ КОНСУЛТ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 021 BGN
Общ бюджет: 86 483 BGN
БФП: 86 483 BGN
Общо изплатени средства: 86 482 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 404 BGN
2014 69 077 BGN
2015 0 BGN
86 482 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 794 BGN
2014 58 716 BGN
2015 0 BGN
73 509 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 611 BGN
2014 10 362 BGN
2015 0 BGN
12 972 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз