Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0521-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-02008
Наименование: Повишаване на ефективността на организацията на труда и здравословните и безопасни условия на труд в "МБАЛ-Бургас" АД
Бенефициент: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. „Сформиране на екип, отговорен за организацията и управлението на проекта. Цялостно администриране на проекта” Описание: С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи:  изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности;  осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности;  извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури по реда, определен в Закона за обществените поръчки както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици;  своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договоращия орган. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по договор дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности както в компанията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия.
Дейност 2: „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за заетите лица в здравното заведение”-подготовка Описание: Дейността предвижда закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за всеки от служителите на здравното заведение, по отношение на които са идентифицирани рискове на работното място, с възможност за намаляването им при ползване на подходящи средства за защита. Съгласно утвърдения и приложен към проектното предложение списък на лични предпазни средства ще бъдат закупени: Престилка бяла/туника, надградени чрез закупуване на престилка бяла/туника с тефлоново/ силиконово покритие 620 броя Панталони (бели), надградени чрез закупуване на панталони (бели) с тефлоново/силиконово покритие 620 броя Обувки тип "Сабо", надградени с анатомични, ортопедични антибактериални обувки, позволяващи третиране с дезинфектант, подходящи и за операционни зали 620 броя Халат/грейка 620 броя Всички посочени ЛПС и СРО ще бъдат изработени от материали с подобрени защитни свойства. Обосновка: Предвиденатата в проекта доставка на медицинско облекло (престилки /туники и панталони), всички обработени с тефлон или силикон, ще осигури повишена защита на медицинските лица от пренос на замърсявания от кръвен и микробен тип. Тези облекла ще се характеризират с изключителна здравина и износоустойчивост над 200 пранета, което ще гарантира тяхната дълготрайна употреба. Обувките, предвидени за доставка ще осигурят възможност за бързо и безостатъчно почистване отвън и отвътре, като позволяват както дезинфекция с обичайни агенти, така и ефективно машинно почистване при температира 60 градуса по Целзий с почистващ или 0,1 % дезинфекционен разтвор. Обувките, предвидени за доставка не попиват вода, съхнат изключително бързо; те са леки и с висока стабилност, включително на хлъзгащи се повърхности. Тези обувки притежават патентован дизайн за аерация, адаптират се към всякакъв тип ходила и техните извивки, като в последствие няма точки на повишен натиск. Крайниците не се натоварват при носене по-продължително време, а специалният вътрешен релеф на обувките, стимулира и масажира ходилото. Изработени са от силиконоподобна пластмаса, която представлява високо акустичен и свръхпластичен материал. Те ще са ортопедични, хипоалергични, свръхлеки и с голяма контактна повърхност. Защитните очила ще бъдат изработени от високоустойчиви материали, позволяващи дезинфекция с агресивни дезинфектанти, олекотени, с ергономичен дизайн, за да не създават чувство на дискомфорт при ползване. Закупените халати/грейки ще бъдат с високо качество и повишена износоустойчивост с оглед на честата им дезинфекция.
Дейност 3: „Анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност в здравното заведение и проектиране на нова организационна форма на труда”-подготовка Описание: Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и свързаните с тях наредби. Ще бъдат анализирани и оценени всички елементи на организацията на трудовата дейност, в т. ч.: - осъществяване на трудовите процеси; - условия на труд; - организация на труда и трудовите стандарти - персонал; - трудово-медицинско обслужване на персонала; - организация и управление; - организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“. Обосновка: Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси в здравното заведение.
Дейност 4: „Информиране и публичност за популяризиране на целите и резултатите по проекта” Описание: Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006, относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността, като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: - Изготвяне на дизайна и отпечатване на брошури – цветни - гланц, А5 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях; - Две публикации в печатни медии; - Поставяне на информационна табела на видно място в здравното заведение; В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани, подходящо оформени бланки на документи, с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Дейност 3: „Анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност в здравното заведение и проектиране на нова организационна форма на труда”-изпълнение Описание: Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и свързаните с тях наредби. Ще бъдат анализирани и оценени всички елементи на организацията на трудовата дейност, в т. ч.: - осъществяване на трудовите процеси; - условия на труд; - организация на труда и трудовите стандарти - персонал; - трудово-медицинско обслужване на персонала; - организация и управление; - организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“. Обосновка: Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси в здравното заведение.
Дейност 2: „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за заетите лица в здравното заведение”-изпълнение Дейността предвижда закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за всеки от служителите на здравното заведение, по отношение на които са идентифицирани рискове на работното място, с възможност за намаляването им при ползване на подходящи средства за защита. Съгласно утвърдения и приложен към проектното предложение списък на лични предпазни средства ще бъдат закупени: Престилка бяла/туника, надградени чрез закупуване на престилка бяла/туника с тефлоново/ силиконово покритие 620 броя Панталони (бели), надградени чрез закупуване на панталони (бели) с тефлоново/силиконово покритие 620 броя Обувки тип "Сабо", надградени с анатомични, ортопедични антибактериални обувки, позволяващи третиране с дезинфектант, подходящи и за операционни зали 620 броя Халат/грейка 620 броя Всички посочени ЛПС и СРО ще бъдат изработени от материали с подобрени защитни свойства. Обосновка: Предвиденатата в проекта доставка на медицинско облекло (престилки /туники и панталони), всички обработени с тефлон или силикон, ще осигури повишена защита на медицинските лица от пренос на замърсявания от кръвен и микробен тип. Тези облекла ще се характеризират с изключителна здравина и износоустойчивост над 200 пранета, което ще гарантира тяхната дълготрайна употреба. Обувките, предвидени за доставка ще осигурят възможност за бързо и безостатъчно почистване отвън и отвътре, като позволяват както дезинфекция с обичайни агенти, така и ефективно машинно почистване при температира 60 градуса по Целзий с почистващ или 0,1 % дезинфекционен разтвор. Обувките, предвидени за доставка не попиват вода, съхнат изключително бързо; те са леки и с висока стабилност, включително на хлъзгащи се повърхности. Тези обувки притежават патентован дизайн за аерация, адаптират се към всякакъв тип ходила и техните извивки, като в последствие няма точки на повишен натиск. Крайниците не се натоварват при носене по-продължително време, а специалният вътрешен релеф на обувките, стимулира и масажира ходилото. Изработени са от силиконоподобна пластмаса, която представлява високо акустичен и свръхпластичен материал. Те ще са ортопедични, хипоалергични, свръхлеки и с голяма контактна повърхност. Защитните очила ще бъдат изработени от високоустойчиви материали, позволяващи дезинфекция с агресивни дезинфектанти, олекотени, с ергономичен дизайн, за да не създават чувство на дискомфорт при ползване. Закупените халати/грейки ще бъдат с високо качество и повишена износоустойчивост с оглед на честата им дезинфекция.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„БАЛТОВ КОНСУЛТ” ЕООД
„Силует“ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 999 BGN
Общ бюджет: 220 619 BGN
БФП: 176 495 BGN
Общо изплатени средства: 176 495 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 176 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 000 BGN
2014 63 003 BGN
2015 73 493 BGN
176 495 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 150 021 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 000 BGN
2014 53 552 BGN
2015 62 469 BGN
150 021 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 474 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 000 BGN
2014 9 450 BGN
2015 11 024 BGN
26 474 BGN
Финансиране от бенефициента 50 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз