Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0111-C0001
Номер на проект: ESF-2303-07-13007
Наименование: "Здравословни и безопасни работни места в "Жокей" ООД"
Бенефициент: "ЖОКЕЙ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Две могили
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, координатор, технически сътрудник и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Екипът ще уточни графиците и работните планове, както и формите за отчитане и вътрешен контрол на проектните дейности. Основните задължения на екипа са: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график; - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители; - Контрол по изпълнението на договорите; - Организиране на дейностите популяризиране на резултатите от проекта.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Обосновка на дейността: Целта на анализа е да се направи оценка на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието с оглед създаване на условия за по-рационално използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване на ефективността на производството и производителността на труда, както и набелязване на необходимите мерки за подобряване на условията на труд и намаляване на травматизма и заболеваемостта. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да подготви анализа. Анализът трябва да съдържа най-малко следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”.: I. Въведение – В тази част ще бъдат представени използваните изходни данни, характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: • съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; • управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; • показатели за ефективност на трудовата дейност; • управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; • условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; • управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. II. Изложение и анализ – В тази част ще се опишат силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието; Определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка и описание на методите и мерките за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение – на основа на обобщен анализ на резултатите ще се направи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; ще се определят приоритетите и ще бъдат препоръчани необходимите действия и съответно необходимите ресурси.
Дейност 3. Закупуване на оборудване Описание: Дейността ще започне с подготовка и провеждане на процедура по реда на ПМС 69/2013г. с предмет закупуване на оборудване. Обосновка: В рамките на дейността ще бъдат закупени модерни ергономични столове на мястото на съществуващото оборудване, които ще допринесат за минимизиране на неблагоприятното въздействие върху здравето и работоспособността на персонала в производството на шивашки изделия, като в същото време ще спомогнат за повишаване на тяхната производителност с 10 % съгласно предварително изготвено от фирмата проучване. Техическите им характеристики не са съобразени със заеманата работна поза на шивачките. В същото време липсва възможност за регулиране на височината и облегалката на столовете. Един от основните рискове, идентифицирани при производството на шивашки изделия е „принудителната работна поза”, която представлява риск за здравето на работещите на шевни машини. На лице е, по-голямо статично усилие, което се изисква за поддържане на работната поза – положението на тялото и крайниците в пространството и натоварването на малките мускулни групи. Мускулно-скелетните оплаквания нарастват при по-възрастните шивачи и при удължаване на времето прекарано в работна поза. Като резултат най-често се наблюдават следните оплаквания: болезнени ограничения на двигателната активност, болки в отделни мускулни групи и сухожилията. Фактори за усложняване на паталогичните изменения са: непрекъснато повтарящите се работни движения с малко мускулна сила, висока честота, еднаква траектория и малка амплитуда, водещи до хронична микротравматизация. Допълнителни фактори, допринасящи за влошаване здравето на работниците са: ергономично неиздържаната работна мебел, водеща до неблагоприятна работна поза (липса на достатъчно пространство за краката), както и невъзможността за регулиране и коригиране на височината на седалката и облегалката на работният стол. Сред най-често срещаните заболявания в шивашкото производство е „Синдромът на вегетативната полиневропатия на горните крайници”. Рискът за здравето значително ще бъде намален чрез закупуването на ергономични работни столове за шивачите във фирма Жокей ООД. В резултат на изпълнението на дейността ще бъдат закупени и въведени в употреба 70 броя ергономични работни столове, отговарящи на европейските стандарти по ергономия. Работният стол трябва да е стабилен и да осигурява на работещия възможност за свободно движение и удобна поза. Седалката трябва да има възможност за регулиране на височината, облегалката – на височина и наклон и да осигурява опора на работещият. Наличието на прах е вреден фактор на работната среда, които възниква при шиене. Текстилния прах оказва вредно влияние на организама на работещите. В момента в предприятието не е осигурил необходимото оборудване с цел намаляване на опасността и рисковете, на които са изложени работниците. Във връзка с това е планирано да се закупят влагоуловители и въздухочистители, които ще допринесат за поддържане на параметри на въздуха и влагата съгласно препоръките на службата по трудова медицина. Вредните фактори за здравето и безопасността на работещите могат да са различни, но основни са въздуха и влагата. В производствения процес се отделят много вредни микрочастици, които биват поглъщани/вдишвани от работещите предложените технологични решения работят в посока на: - При високо замърсяване сензорите за прах и мирис ускоряват вентилатора; - Работи мощно и тихо; - Ниски разходи за поддръжка; - Генерира отрицателни йони допринасящи за чист и здравословен климат. Целта е постигане на по-добър микроклимат в работните помещения и предпазване на персонала.
Дейност 4. Закупуване на лични предпазни средства Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да достави личните предпазни средства в съответствие с посочените в Бюджета спецификации. Всички предвидени за закупуване лични предпазни средства целят да заменят осигурени от работодателя ЛПС за работници и служители, които са включени в Списъка на ЛПС, но са от по-висок клас, с по-добро качество и осигуряват по-висока степен на защита.
Дейност 5. Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт BS OHSAS 18001:2007. Обосновка: Постигането на съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 е необходимо, за да се гарантира, че всички други предприети действия по непрекъснато подобряване на БЗР ще бъдат управлявани в синхрон, планирано в една цялостна система за управление в предприятието. Чрез прилагането на процедурите за формулиране на политики и цели, програми за управление, оперативен контрол, вътрешни одити, оценки на съответствието с нормативните изисквания, прегледи от ръководството, коригиращи и превантивни действия ще се гарантира непрекъснатото подобряване на системата за управление на БЗР в дружеството Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да направи диагностика на съществуващите практики за управление на БЗР и да разработи система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007.
Дейност 6. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт BS OHSAS 18001:2007. Обосновка: Оценката от трета независима страна (акредитиран орган за сертификация) ще даде възможност за независима компетентна оценка на внедрената система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. В допълнение одитът ще идентифицира и допълнителни възможности за подобрения в системата. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и да издаде сертификат за съответствие.
Дейност 7. Осигуряване на публичност на дейностите по проекта Обосновка: Дейността се изисква съгласно Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия относно начина и реда на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационна табела – 1 бр. - Прес съобщения – 2 бр. - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики и в други компании от областта и региона – 400 бр. - Стикери за оборудването за изпълнение на изискванията за информация и публичност по ОП РЧР – 500 бр. Информационната табела ще бъде доставена и монтирана в началото на месец 2 от изпълнението на проекта. В допълнение дружеството ще гарантира, че всички документи, създавани в рамките на проекта, включително Анализ, стандарти, документи на системата за управление, сертификати и др. са подходящо идентифицирани; Всички документи създадени в резултат от дейностите по проекта, а именно – Анализ, стандарти по БЗР, документи на системата за управление ще бъдат публикувани и на интернет страницата на фирмата за свободен достъп от всички заинтересовани страни. Предприятието също така ще се погрижи за разпространението на брошурите отпечатани в рамките на проекта като ги предостави на: - Всички свои работници - Синдикални организации - Националния инсталационен съюз - ИА ГИТ Разпространението на брошурите ще се извърши през месец 11 и 12 от изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 172 881 BGN
Общ бюджет: 155 632 BGN
БФП: 155 632 BGN
Общо изплатени средства: 155 620 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 155 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 576 BGN
2014 0 BGN
2015 121 044 BGN
155 620 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 287 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 390 BGN
2014 0 BGN
2015 102 887 BGN
132 277 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 345 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 186 BGN
2014 0 BGN
2015 18 157 BGN
23 343 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз