Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1072-C0001
Номер на проект: ESF-2303-08-01006
Наименование: "Безопасен труд - гаранция за успех"
Бенефициент: "БЕЛЛА СТИЛ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 30.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Създаване на ефективна организация и управление на проекта. Предварителната подготовка започва със стартирането на проекта като се предвижда сформирането на управленския екип, в който са предвидени: ръководител на проекта, координатор тръжни процедури, координатор по дейностите на проекта, координатор обучения, счетоводител и технически сътрудник. След сформирането на екипа се разпределят задачите им. Сключват се граждански договори с ръководството на „Белла стил” АД, като всеки един член на екипа си изготвя индивидуален план график на дейностите за които отговаря. Счетоводителят запознава екипа с правилата за отчитане при закупуване на материали съгласно изискванията на проекта. Техническият сътрудник запознава екипа с необходимите отчетни документи и определя сроковете за тяхното представяне на всеки един от екипа. Разработват се вътрешни правила за координация между екипа. Определят се ежемесечни дати за събиране на екипа на които всеки един ще докладва за изпълнението в сферата на своята дейност съгласно предвидения план за действие. Ще се следи за спазването на времевите графици за изпълнение на дейностите, постигането на качествените и количествените резултати, ще се осъществява контрол върху целесъобразното изразходване на средствата, съгласно заложените цели и изискванията на финансовета институция. Изготвяна на междинни и финални отчети на проекта. Добрата организация и управление на проекта са предпоставка за правилното изпълнение на всички останали дейности и постигането на заложените цели. Ето защо тези процеси са изведени като отделна дейност и водят до постигавето на заложените очаквани резултати от проекта.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо и на отделни елементи. Тази дейност е предвидена да бъде извършена от Външна организация, поради следните причини: - Липса на висококвалифицирани специалисти в тази област в „Белла стил” АД - Ще се избегнат потенциални конфликти на интереси при евентуалната поява на някои негативни резултати. - Ще се премахне субективния фактор – началник/подчинен. - Ще се оцени действителното състояние на предприятието и организацията на трудовата дейност. - Външната организация ще изготви един реален и обективен анализ, който в последствие ще повлияе позитивно върху управленските решения. Анализът трябва да съдържа раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” и „Заключение”. Раздел „Въведение”: Съдържание и характеристика на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, суровини, материали, работно обурудване и произвеждана продукция в „Белла стил” АД” Управление на основните и спомагателни дейности, управление на персонала, условия на труд при изпълнение на трудовите дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност. Управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето. Раздел „изложение и анализ”: Идентифицира силните и слабите страни на организацията. Определя елементите които имат ключово значение за ефективността на производството. Анализара се и се оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси. Съставя се SWOT анализ. Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”: При кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрение. Какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение”: Въз основа на обобщен анализ на резултатите: - Изводи за състоянието на „Белла стил” АД и организацията на трудовия процес. – Определяна на приоритети и препоръки за необходими действия и съответно необходимите за тях ресурси.
Дейност 3.Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и обучение. Тази дейност от проекта е предвидена да бъде ицвършена от външна организация. Ръководството на „Белла стил” АД осъзнава необходимостта от внедряването на този стандарт, който ще даде възможности за идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оченка на съответствието, законови изисквания, цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации. Посредством стандарта ще се извършва и оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерение, разследване на инциденти и злополеки. Освен това ще се даде възможност коригиращи и превантивни действия. Ще се извърши пълен одит на дейностите свързани със системата, което пък от своя страна ще даде възможност на ръководството да извърши пълен преглед на тази дейност. В проекта са заложени разходи за внедряване и разходи за сертифициране на стандарта, които ще се извършат от компетентен външен изпълните. BS OHSAS 18001:2007 е стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа. Разработена ще даде възможност на „Белла стил” АД да контролира и подобрява безопасните и здравословни условия на труд.
Дейност 4. Изграждане на Пожароизвестителна инсталация Изграждане на пожароизвестителна инсталация с цел обезопасяване на работния процес и подобряване условията на труд в предприятието. Системата ще бъде инсталирана в обектите „Централна площадка” и „Кроялна” на предприятието. В тези два сектора е съсредоточен голям процент от персонала на фирмата, а от там в процеса на ежедневната си рутинна работа преминава абсолютно целият набор от служители и работници на предприятието. Използваните текстилни материали за производство на облекло са лесно запалими и изграждането на такъв вид система ще намали до минимум риска от пожар. Поради големият брой служители на фирмата при евентуален инцидент те трудно биха реагирали бързо и адекватно, а именно тази пожароизвестителна инсталация ще ги предпази от възможните злополуки. До момента фирмата не е имала такъв вид предпазна инсталация, а ръководството е единодушно, че тя е необходима за сигурността, защитата и спокойствието на служителите.
Дейност 5. Обучение за експлатация на противопожарната система. Обучението на работниците ще започне веднага след монтирането на пожароизвестителната инсталация. Обучението е наложително за да се запознаят служителите с функционалността на системата и начините за предпазване от трудови инциденти и злополеки. В самото обучение се предвижда да се покажат всички възможни нежелани ситуации, които биха могли де възнекнат по време на работа. Ще се демонстрира правилната работа със системата и адекватни и навременни действия при евентуалното ѝ включване. Обучението ще си езвърши от експерти с достатъчно голяма квалификация и опит по безопасни условия на труд. Обучението ще включва методически указания за безопасна работа. Служителите ще бъдат запознати с устройството на системата, нейните технически данни и и функции. Също така ще разберат полезността и предназначението на нейната основна защитна функция. Формата на обучение ще вклучва теоретична и практическа част. За по-доброто усвоянане на обучението, работниците ще бъдат разделени на няколко групи.
Дейност 6. Публичност В проекта са предвидени множество дейности с цел да се осигури публичност по време на изпълнение на проекта. Информиране чрез местната преса за спечеления проект, неговите цели и финансиране. Запознаване на персонала на „Белла стил” АД с целия проект. По време на обучението ще се направят фото снимки, които ще бъдат използвани за издаването на брошури. Втората публикация в пресата ще бъде за информиране на доставената пожароизвестителна инсталация и нейното предназначение. В началото на изпълнението на проекта ще бъде изготвено рекламно пано което ще се постави на входа предприятието. По време на изпълнението на проекта ще се изготвят фотоси които ще бъддат включени в диплянка, като идеята е тя да проследява всички етапи от изпълнениета на проекта. Предваждат се още две публикации в пресата - информиране за развитието на проекта и за успешното завършване на проекта. Брошурите и дипляните ще бъдат разпространени чрез работниците в „Белла стил” АД чрез партньорска мрежа състояща се от предимно от клиенти и доставчици на фирмата, информационните центрове и офиси на ДБТв гр.Петрич и региона, а също така на местните и държавни институции. Всички публикации и издадени рекламни материали ще бъдат съобразени с Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ОПРЧР.
Дейност 7. Одит Предвижда се одитът да бъде извършен от външно лице за да се изпълнят изискванията на насоките за кандидатстване. Изпълнителят на тази дейност ще бъде избран съгласно ПМС55. Одиторът ще бъде ангажиран ежемесечно не само да констатира законосъобразността на извършените дейности детайлно, но и ще консултира екипа за превантимно управление. Всички негови указания ще бъдат стриктно спазени.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 128 202 BGN
Общ бюджет: 146 440 BGN
БФП: 117 152 BGN
Общо изплатени средства: 117 151 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 640 BGN
2014 0 BGN
2015 91 511 BGN
117 151 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 794 BGN
2014 0 BGN
2015 77 784 BGN
99 579 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 846 BGN
2014 0 BGN
2015 13 727 BGN
17 573 BGN
Финансиране от бенефициента 32 050 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз