Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0713-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-01004
Наименование: "Организация на трудовите процеси и безопасността при работа в "Камбера и син БГ" ЕООД"
Бенефициент: "КАМБЕРА И СИН БГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. „Сформиране на екип, отговорен за организацията и управлението на проекта. Цялостно администриране на проекта” Описание: С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи:  изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности;  осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности;  извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури по реда, определен в ПМС 69/2013 г. както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици;  своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договоращия орган. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по договор дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности както в компанията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия.
Дейност 2. „Закупуване на колективни средства за защита с цел намаляване на производствения дървесен прах в работните помещения на фирмата” Описание: Предвижда, се при спазването на разпоредбите на ПМС 69/2013 г. да се извърши доставка и монтаж на 2 броя аспирационни шлайф-маси. Доставените ДМА ще бъдат обозначени със стикери, че са закупени с подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Обосновка: Реализирането на настоящата дейност ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда. Със закупуването на аспирационни шлайф-маси ще се подобри работната среда за персонала, като се гарантира сериозна редукция на вредните емисии от финни дървесни частици. Най-големият източник на фини прахови частици на работното място е около масата за шлайфане. Аспирационните шлайф маси са създадени, за да улавят дървесния прах, който се отделя, при което рязко се намалява концентрацията прах, засягаща работещите до минимум. Аспирационните шлайф маси представляват аспирационни уредби, които чрез засмукване освобождават обслужваните машини от отпадъците им. Те са предназначени за събиране на неметални отпадъци: дървесни или пластмасови стружки, гранули, стиропор, хартия и намират много приложения в различни индустрии и видове производства. Целта на закупуването на аспирационните маси е създаване на чисти работни места без прах и отговарящи на изискванията за дървообработващи предприятия BG (TRK с 2 мг/м прах). Основна функция на тези маси е засмукване на фините частици, отделяни при шлифоване.
Дейност 4. „Анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност във фирмата и проектиране на нова организационна форма на труда, с оглед по-рационалното използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване ефективността на прои Описание: Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и свързаните с тях наредби. Ще бъдат анализирани и оценени всички елементи на организацията на трудовата дейност, в т. ч.: - осъществяване на трудовите процеси; - условия на труд; - организация на труда и трудовите стандарти - персонал; - трудово-медицинско обслужване на персонала; - организация и управление; - организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“. Обосновка: Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси във фирмата.
Дейност 3. „Закупуване на лични предпазни средства за заетите лица в дружеството” Описание: Дейността предвижда закупуването на лични предпазни средства и специално защитно облекло за всички заети лица в дружеството, за които при изпълнение на ежедневните дейности, произтичащи от спецификата на заеманата длъжност, би могъл да възникне риск за здравето и безопасността. Съгласно оценката на риска и утвърдения списък на личните предпазни средства и специалното работно облекло, изготвен в съответствие с чл. 17, ал. 1 от Наредба 3/19.04.2001 г. ще бъдат закупени: Вид на ЛПС/СРО Брой на закупените ЛПС/СРО Маска филтърна 5 Антифони (външни) 20 Ръкавици 35 Работен костюм (гащеризон и куртка/яке) зимен 35 Работен костюм (гащеризон и куртка/яке) летен 35 Новозакупените предпазни средства ще бъдат съобразени с броя на хората, заемащи съответните длъжности, за които са констатирани рискове на работното място. Обосновка: Ежедневната трудова дейност на заетите лица в дружеството е свързана с определени рискове, които биха могли да се неутрализират или най-малкото драстично да се намалят при използването на модерни лични предпазни средства и специално работно облекло. В тази връзка надграждащия ефект, който търси дружеството е, да закупи нови, много по-модерни и комфортни средства за защита на работещите от тези, които със собствени средства и по време на икономическа и финансова криза съумява да осигури работодателят.
Дейност 5. „Информиране и публичност за популяризиране на целите и резултатите по проекта” Описание: Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006, относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността, като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: - Изготвяне на дизайна и отпечатване на брошури – цветни - гланц, А5 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях; - Две публикации в печатни медии; - Поставяне на 1 брой информационна табела на видно място в сградата на фирмата. - Изработване на 10 броя стикери, които да бъдат поставени на новозакупеното оборудване, включително за нуждите на архива по проекта и отчитане на разходите към Договарящия орган. В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 847 BGN
Общ бюджет: 105 068 BGN
БФП: 105 068 BGN
Общо изплатени средства: 105 067 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 369 BGN
2014 0 BGN
2015 83 698 BGN
105 067 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 164 BGN
2014 0 BGN
2015 71 143 BGN
89 307 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 205 BGN
2014 0 BGN
2015 12 555 BGN
15 760 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз