Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0096-C0001
Номер на проект: ESF-2303-08-01020
Наименование: "Подобряване нивото на професионална безопасност и здраве в ТПК "Нов свят""
Бенефициент: Трудово-производителна кооперация "Нов свят"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд
Дейности: 1. Управление на проекта Извършва се от Екипа на проекта. Установява се надеждна система за управление на всички етапи от реализацията на проекта. Целта е да се изгради механизъм за управление и отчитане на проекта.
2. Подготовка на дейност 2
Дейност 2 - Разработване на цялостен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в ТПК „Нов свят” Дейността предвижда разработване на цялостен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в кооперацията при спазване на нормите и изискванията на законодателство по ЗБУТ и при спазване изискванията на Програмата.. Съобразно дейността на кооперацията в анализа ще бъдат заложени: • Изходни данни, показващи текущото състояние и организацията на трудовата дейност към момента • Изложение и анализ, който да идентифицира силните и слабите страни, възможностите и заплахите на организацията на трудовата дейност в кооперацията • Подробна обосновка на необходимостта от оптимизиране на тези процеси като се посочат конкретни мерки и мероприятия, насочени към превенция, ограничаване и управление на риска на работното място на база на съществуващото състояние в момента; процедури и правила за непрекъснато и прогресивно подобряване на БЗР с тенденция към намаляване до пълно ликвидиране на трудовите злополуки, професионални болести, инциденти, аварии и др.; мероприятия за повишаване на съзнанието за безопасност и здраве вътре в кооперацията чрез преглед и намиране на нови допълнителни форми за обучение по здраве и безопасност; мерки за запазване на устойчива работоспособност на работниците, профилактика на умората и стреса при работа и увеличаване производителността на труда и други • Заключение, в което да бъдат направени съответните изводи от анализа и в което да бъдат заложени основните приоритети на кооперацията за подобряване на организацията на трудовата дейност като цяло и в частност на отделни елементи от нея.
Подготовка на дейност 3
дейност 3 - Демонтаж на стъклени стени и преустройство на климатична и електрическа инсталация в Монтажен участък Предвижда се: 1. Демонтаж и извозване на преградни стени от стъклени тухли 2. Доставка и монтаж на въздуховоди за климатичната инсталация 3. Доставка и монтаж на конструкция за електическа инсталация 4. Доставка и монтаж на осветителни тела
Подготовка на дейност 4 -Подмяна на климатична инсталация в Гладачно отделение
Дейност 4 - Подмяна на климатична инсталация в Гладачно отделение Предвижда се: 1. Демонтаж на съществуваща климатична инсталация 2. Доставка и монтаж на нова климатичната инсталация
Подготовка на дейност 5 - Закупуване на колективни средства за защита Предвижда се:  Доставка и монтаж на 60 бр.осветителни тела за локално осветление на шевните машини на работните места „Шивач - оператор производство на облекло”  Осигуряване на 16 броя ергономични постелки за работните места с продължителна експозиция на правостояща работна поза – кроялен участък, подготвителен участък, монтажен участък и гладачен участък.  Доставка на 55 броя ергономични столове за оператор на шевни машини и специално оборудване за заетите в кроялен участък, подготвителен участък, монтажен участък и участък довършителни работи съгласно техническите характеристики заложени в Приложение Б4 от бюджета.
Дейност 5 - Закупуване на колективни средства за защита Предвижда се:  Доставка и монтаж на 60 бр.осветителни тела за локално осветление на шевните машини на работните места „Шивач - оператор производство на облекло”  Осигуряване на 16 броя ергономични постелки за работните места с продължителна експозиция на правостояща работна поза – кроялен участък, подготвителен участък, монтажен участък и гладачен участък.  Доставка на 55 броя ергономични столове за оператор на шевни машини и специално оборудване за заетите в кроялен участък, подготвителен участък, монтажен участък и участък довършителни работи съгласно техническите характеристики заложени в Приложение Б4 от бюджета.
Подготовка на дейност 6 - Разработване и внедряване на международен стандарт за безопасност и здраве при работа OHSAS 18001:2007
Дейност 6 - Разработване и внедряване на международен стандарт за безопасност и здраве при работа OHSAS 18001:2007 Разработването и внедряването стандарта ще се реализира от компетентна фирма, разполагща с консултантски екип с богат опит. При избор на компетентна фирма ще бъдат приложени правилата за избор на изпълнител, регламентирани в Постановление на Министерски Съвет № 55/12.03.2007 г., като по този начин ще бъде избран качествен и надежден изпълнител на консултантските услуги. Дейностите за разработване и внедряване на OHSAS 18001:2007 ще продължат 6 месеца от датата на стартирането им.
Подготовка на дейност 7 -Сертифициране на стандарт за безопасност и здраве при работа OHSAS 18001:2007 След успешно приключване на дейностите по внедряване на стандрарт OHSAS 18001:2007, ТПК „Нов свят” ще пристъпи към сертифициране на стандарта. Сертификационните услуги ще бъдат извършени от сертифицираща организация, акредитирана от орган, който е член на Международния акредитационен форум (International Accreditation Forum - Multilateral Recognition Agreement (IAF MLA) съгласно приложимите регламенти. При избор на компетентна фирма ще бъдат приложени правилата за избор на изпълнител, регламентирани в Постановление на Министерски Съвет № 69/2013г., като по този начин ще бъде избран качествен и надежден изпълнител на сертификационните услуги. Дейностите по сертификация ще продължат 3 месеца.
Изпълнение на дейност 7 Сертифициране на стандарт за безопасност и здраве при работа OHSAS 18001 Сертифициране на стандарт за безопасност и здраве при работа OHSAS 18001
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 168 442 BGN
Общ бюджет: 163 843 BGN
БФП: 163 843 BGN
Общо изплатени средства: 163 779 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 163 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 688 BGN
2014 82 502 BGN
2015 47 588 BGN
163 779 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 139 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 635 BGN
2014 70 127 BGN
2015 40 450 BGN
139 212 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 053 BGN
2014 12 375 BGN
2015 7 138 BGN
24 567 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз