Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0264-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-05010
Наименование: "Безопасен труд и работна среда в "Дар-55" ЕООД"
Бенефициент: "Дар 55" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип на проекта. Добро управление. 1.1. Сформиране на екип на проекта. Екипът на проекта включва: Ръководител на проекта, Координатор, Счетоводител и технически сътрудник. Ръководителят на проекта, заедно с останалите членове на екипа, ще изготви подробен план за реализиране на дейностите. Планът ще включва подробно разписване на ангажиментите на всеки член, в зависимост от неговите проектни задължения; актуализиране на план за действие, ако е необходимо и прецизиране на отделните етапи за реализиране на дейностите. 1.2. Добро управление на проекта. В рамките на дейността ще бъде разработена Процедура за вътрешен мониторинг и контрол. Процедурата ще отчита в максимална степен задълженията на Дар 55 ЕООД като бенефициент на безвъзмездна помощ и свързаните с това: отговорности, свързани с подготовката и одобрението на документация за избор на изпълнител/и по ПМС 55/12.03.2007 г.; съхраняване на проектното досие и финансовата документация и др. Управлението на проекта ще се извършва съгласно изискванията на ДО и Ръководството за бенефициента по настоящата схема.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители В рамките на настоящата дейност ще бъдат подготвени тръжните документи за всички дейности, които ще бъдат възложени на изпълнители. Планирано е провеждане на 5 бр. тръжни процедури: 1. Избор на доставчик за ЛПС ; 2. Избор на доставчик на рекламни материали; 3.Избор на фирма за изготвяне на анализа; 4. Избор на изпълнител за извършване на СМР; 5. Избор на доставчик за ДМА. При избора на изпълнители Дар 55 ЕООД ще се ръководи от следните принципи: безпристрастност, равнопоставеност и недискриминация по отношение на всички кандидати. При провеждането на процедурите по ПМС 55/12.03.2007 г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването с договарящия орган и подписването на договори с избраните изпълнители.
Дейност 3: Анализ на моментното състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в Дар 55 ЕООД Описание: Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието на фирмата посредством анализ на организацията на трудовата дейност в нея. Анализът ще послужи за оптимизиране и елиминиране на неефективните процеси. Чрез него ще се усъвършенства системата за управление на фирмата, ще се подобри конкуренто- способността й, ще се намаляват разходите и повиши удовлетвореността на клиентите и служителите. Ще бъдат анализирани и оценени всички елементи на организацията на трудовата дейност, в т.ч.:осъществяването на трудовите процеси; условията на труд; организацията на труда и трудовите стандарти; трудово-медицинско обслужване на персонала; процесите на организация и управление на фирмата; организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП „Безопасен труд“, а именно: I. Въведение, в което ще бъде описано сегашното състояние и организацията на работния процес в „Дар 55” ЕООД; II. Изложение и анализ, в което ще бъдат описани силните и слабите страни в организационната дейност на трудовия процеси и ще бъде направена оценка на риска; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, в която ще се опишат методите и средствата за постигане на оптимизацията на трудовите процеси; IV. Заключение, в което ще бъдат обобщени мерките за подобряване условията на труд и очакваните резултати след внедряването им
Дейност 4: Модернизация на работните помещения Предвидените строително-ремонтни дейности касаят подмяна на дограма, доставка и монтаж на окачен таван и поставяне на климатици. Производственият микроклимат представлява физичното състояние на работната среда, характеризиращо се с комплекс от метеорологични фактори (температура на въздуха, влажност на въздуха, топлинно излъчване, скорост на движение на въздуха), които оказват влияние върху терморегулацията и функционалните възможности на човешкия организъм. Фактори с основно значение в тази връзка имат температурата на въздуха и скоростта на неговото движение, които са пряко свързани с начините на отопление/охлаждане и вентилация на работните помещения. При продължителна работа в условия на повишени температури се нарушава водосолният баланс на организма, което води до прекратяване на стомашните секреции. Нарушава се обмяната на веществата, възникват стомашно-чревни заболявания. Настъпват съществени изменения в сърдечно-съдовата система – сгъстява се кръвта, променя се кръвното налягане, ускорява се пулсът. Отрицателно е влиянието и върху нервната система – намалява се вниманието, нарушава се координацията на движенията. При продължително охлаждане на организма в отделни части се получават болезнени усещания и при ниски температури усещането за студ и терморегулацията отслабват. Получава се продължително свиване на съдовете, настъпва преохлаждане. Голямото значение на метеорологичните фактори на работната среда за физиологичното състояние на работниците, тяхната работоспособност и производителността на труда, налагат спешното поставяне на климатици, подмяна на дограмата и монтиране на окачен таван с цел строго нормиране и контрол за изпълнение на нормативните изисквания. В момента административната сграда на дружеството е със стара желязна дограма от винкел с 1бр. стъкло. Във връзка с топлоизолация и защита на помещенията за температура е наложително подмяната с РVС дограма със стъклопакет. Сградата е с височина 3,80м, което води до излишни разходи за отопление и климатизация. Необходимо е изграждането на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 с допълнителна изолация от минерална вата с цел намаляване обема на помещенията и подобряване на микроклимата. Отоплението в момента е на ток ( с калорифери), което е изключително енергоемко и опасно. В тази връзка е наложително поставянето на климатици, които да отговарят на обема на помещението и да осигурят една нормална за работа температура.
Дейност 5. Закупуване на предпазни съоръжения Дейността включва: 1. Закупуване на предпазни огради; 2. Закупуване на платна за защитни системи за изкопи L=2м и L=3м. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от липсата във фирмата на защитни съоръжения (системи) за укрепване на изкопи с по-голям капацитет на натоварване и по-висока ефективна защита при работа с тях. Досега наличните защитни съоръжения (платна за укрепване на изкопи) са използвани и при осъществяване на изкопи със значително по-големи размери, при които натоварванията на земната маса са значително над допустимите от производителя и на практика представляват значителен риск за здравето, живота и безопасността на труда на работещите, в това число и увеличен риск от трудови злополуки. Мрежестите ограждения /огради/ се използват за строителни обекти с голяма дължина. Предвидените да се закупят са мобилни. Основното им предназначение е да не се допускат лица до строителния обект, поради опасност от падане и нараняване в дълбоки изкопи. Устойчиви са на външни атмосферни условия. Височината на паната е 2,0м.
Дейност 6: Закупване на лични предпазни средства При извършване на дейности, с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят утвърждава на основание Чл.288 и Чл.296 от КТ списък на полагащото се безплатно и специално работно облекло и ЛПС. Преди избора на работното облекло и ЛПС е извършена оценка и подбор за закупуване на същите и това, дали задоволяват изискванията на Чл.4, 5, 6, 7 и 8 от Наредба №3. Експлоатационните и техническите им характеристики са дадени към оценката, които са неразделна част от нея. Подбраните ЛПС осигуряват: 1. Защита от рисковете, за които се прилагат 2. Отговарят за условията за съответното работно място и са съобразени с оценката на риска 3. Съобразени са с ергономичните изисквания със Закона за здравословни и безопасни условия на труд / обн. ДВ бр.124/97г/ 4. Осигурена е съвместимост при носене на две и повече ЛПС С оглед на спецификата на дейността във фирма Дар 55 ЕООД, работодателят е утвърдил съответния списък, които е приложен към настоящото проектно предложение. Във връзка с този списък и срокът на износване на облеклата са предвидени за всички служители: комбинирано зимно и лятно работно облекло; водоустойчиво и сигнално облекло; работни шапки, ботуши и ръкавици; работни очила, маски, щитове и каски; комплекти ръчни инструменти; средства за височинна защита и електробезопасност. В настоящия проект, нуждата от закупуване на предпазно работно облекло е продиктувано от факта, че съществуващато е с по-ниски предпазни свойства и е относително захабено. От своя страна, новото ще отговаря на съвременните изисквания за работно облекло и на нуждите на персонала.
Дейност 7: Публичност и информация В рамките на реализиране на дейностите по настоящия проект, Дар 55 ЕООД ще спази всички изисквания за публичност и информация, съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОПРЧР. За целта ще бъде разгласен факта, че проектът се финансира или съфинансира от Европейския социален фонд в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Чрез проекта се предвиждат следните мерки за публичност и информираност за популяризиране постигнатите резултати: • Две пресконференции - в началото и края на проекта • Изработване на 200 броя информационни дипляни, отразяващи целите и резултатите от проекта и разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от ЕСФ и Република България; • Изработване на 200 броя брошури • Разгласяване на дейностите от проекта и неговите резултати във фирмени документи, материали, отчети и доклади; • 300 броя рекламни химикалки • 1 бр. обозначителна табела; • 2 банера за пресконференции; • 150 покани за пресконференции • 10публикации в пресата; • Осигуряване на информация за проекта на всички заинтересовани страни.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
Медиамед ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 488 BGN
Общ бюджет: 84 049 BGN
БФП: 84 049 BGN
Общо изплатени средства: 84 048 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 498 BGN
2014 52 493 BGN
2015 14 058 BGN
84 048 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 873 BGN
2014 44 619 BGN
2015 11 949 BGN
71 441 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 625 BGN
2014 7 874 BGN
2015 2 109 BGN
12 607 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз