Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0046-C0001
Номер на проект: ESF-2303-07-08001
Наименование: ПСБУТ
Бенефициент: "Пътно строителство" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1- Организация и управление Разходи за организация и управление по чл.4 ал.6 от ПМС 180 /27.07.2007 г.и чл.5, ал.3 от ПМС 236/27.09.2007 г. – до 10% от общия размер на разходите по Група А и Група Б - управление и организация на дейностите за изпълнение на проекта относно; - вътрешен мониторинг/наблюдение на изпълнение на дейностите по проекта , финансово изпълнение; - процедури при избор на изпълнител за доставка/ предоставяне на услуги; - отчитане и изготвяне на доклади; - управление на процедурите съгласно изискванията при отчитане извършването на проектни дейности (анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на елементи от нея, модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, машини и съоръжения, технологични процеси, свързани с подобряване на условията на труд, закупуване на предпазни средства и специално работно облекло, разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд, обучения на служители за безопасна работа с нововъведено оборудване и технологии); - счетоводно отчитане на направените разходи; -закупуване на канцеларски материали и консумативи /разходи за материали и консумативи –група „В”/ Обосновка на дейността: Дейностите по управление и организация са елемент от проекта осигуряващи успешно изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Безопасен труд” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР).
Дейност 2 Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло - Приложение № A 3.1 Закупуване на лични предпазни средства въз основа на оценка на риска на работните места. Целта на дейността е придобиване на нови по-модерни лични предпазни средства, съответстващи на изискването за защитни средства от по-висок клас на безопасност, осигуряващи по-висока производителност и ефективност на работните процеси.
Дейност 3- Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея /Приложение А 4.4/ Описание на дейността: І. Общ анализ на организацията на трудовата дейност във фирмата и организация на дейността по структурни . 1. Общ анализ на организацията на трудовата дейност във фирмата. 1.1. Организационна структура. 1.2. Фирмена политика. 1.3. Производствени дейности и ресурси. 1.4. Трудови стандарти. 1.5. Организация на управлението. 1.6. Управление на персонала. 2. Анализ на организацията на трудовата дейност по структурни звена. ІІ. Анализ на съответствието между минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно националното законодателство и действителното състояние във фирмата (преглед на документацията, наблюдение, интервюта) 1. Организационна структура за осигуряване на ЗБУТ. 2. Политика, цели и програми. Приложимо законодателство. 3. Технология на производството и работни процеси. 4. Обекти, сгради, помещения, територия на фирмата. 5. Транспорт, пътни маршрути и опасни зони. 6. Енергосъоръженост на процесите. 7. Експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 8. Използвани суровини и материали в трудовата дейност. Опасни химични вещества. 9. Производствено оборудване и съответствието му със съществените изисквания за безопасност. 10. Работна среда – параметри и норми. 11. Анализ на организацията на труда - съответствието на работната среда, трудовия процес, използваната технология и работното оборудване по работни места с нормите и изискванията за ЗБУТ. 12. Анализ на професионалните рискове и условията на труд. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите. 13. Ергономичност на работните места и процеси. 14. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания. Здравен статус на работещите по структурни звена. Обслужване от СТМ. 15. Физиологични и психофизиологични норми на работния процес. Специална закрила. 16. Състояние на социалното партньорство във фирмата. 17. Санитарно-битово състояние на работната среда. 18. Колективни мерки за защита, лични предпазни средства и специално предпазно облекло. 19. Подбор, обучение и квалификация в областта на БЗР. 20. Инструктаж и информираност на работещите за правилата за осигуряване на ЗБУТ . 21. Аварийна и пожарна безопасност. 22. Анализ на управлението на БЗР. 23. Състояние на фирмения контрол по БЗР. 24. Управление и мотивираност на персонала. 25. Анализ на системата за стимулиране и санкции за дейностите, свързани с БЗР. ІІІ. Проектиране на ефективна организация за безопасна и печеливша трудова дейност (интервюта със заинтересуваните лица, проектиране, допълване на документацията) - общо и на отделни елементи от нея, в т.ч.: 1. Оптимизиране на организационната структура за осигуряване на ЗБУТ . 2. Актуализиране на фирмената политика и цели по ЗБУТ 3. Рационализиране на работните дейности по работни места. 4. Проектиране на съответствие на обектите, сградите, помещенията и територията на фирмата с изискванията за БЗР. 5. Транспорт, пътни маршрути и опасни зони. 6. Енергосъоръженост на процесите. 7. Експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 8. Използвани суровини и материали в трудовата дейност. Опасни химични вещества. 9. Производствено оборудване и съответствието му със съществените изисквания за безопасност. 10. Идентифициране на неидентифицирани вредни фактори за здравето и безопасността на работещите. Актуализиране на оценените професионални рискове. Проектиране на допълнителни превантивни мерки за защита и промоция на здравето. 11. Ергономичност на работните места и процеси. 12. Системи за индивидуално и фирмено управление на стреса при работа. 13. Мерки за подобряване на социалното партньорство във фирмата. 14. Колективни мерки за защита, лични предпазни средства и специално предпазно облекло. 15. Подобряване на санитарно-битово състояние на работната среда. 16. Въвеждане на система за подбор, обучение и квалификация в областта на БЗР. 17. Повишаване на ефективността на инструктажите и на информираността на работещите за правилата за осигуряване на ЗБУТ . 18. Аварийна и пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 19. Повишаване на ефективността на управлението на БЗР. 20. Проектиране на работеща система от стимули и санкции за дейностите, свързани с БЗР. Обосновка на дейността: Дейността е задължителна по настоящата процедура и съответства на общите и специфични цели заложени в проекта. Анализът представлява основа за обективна оценка и обосновка за оптимизиране на работните процеси и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието. Анализът ще даде отговор какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието.
Дейност 4 Ремонт на дълготрайни материални активи - Приложение Б Съществуващата дограма е амортизирана в не добро състояние, не позволяваща да се осигури благоприятен микро климат и нормални работни условия за провеждане на пълноценен работен процес. Подмяната на старата дограма с такава отговаряща на условието за енергоефективност , даваща възможност за подобряване на микроклимата е от решаващо значение за използване капацитета на ремонтната работилница към предприятието с нейния пълен кпацитет и функционалност.
Дейност 5 - Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност -Приложение А 4.2 Проектът предвижда дейности за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана /финансирана от ЕСФ отговарящи на следните изисквания: 1 .Инсталиране на постоянна обяснителна табела. 2. В хода на изпълнение на програмата бенефициентът поставя информационно табло на мястото, където се извършват дейностите по операцията, в съответствие с указанията залегнали в ръководството за изпълнение на проекти по съответната процедура. 3. Когато определена операция се ползва от финансиране по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” бенефициентът се задължава да информира участниците в операцията за финансирането от програмата и от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 4. Всеки документ, включително всяко уверение за участие или друг сертификат,свързани с операция от този тип включва позоваване, сочещо, че оперативната програма е съфинансирана от ЕСФ на ЕС. 5. Организиране на информационна пресконференция за стартиране и финализиране на проекта. Обосновка на дейността: Дейностите по информиране и публичност отразяват политиката в рамките на общността и в частност задачите и целите на ЕСФ за изпълнение целите на Европейската стратегия по заетостта и спомага за икономическото и социално сближаване на ЕС като подкрепя страните членки за развитие на човешките ресурси и постигане на пълна трудова заетост, насърчаване на образованието и обучението, подобряване на конкурентно способността на професионалната мобилност на заетите лица. 1.Инсталиране на постоянна обяснителна табела. 2.Информационно табло на мястото, където се извършват дейностите по операцията. 3.Изготвяне на документи за изпълнение на проекта съгласно изискванията на ръководството за изпълнение на договорите по настоящата процедура. 4.Организирани информационни пресконференции при стартиране и финализиране на проекта.
Дейност 6 Разходи за одит на изпълнението на проекта- Приложение А 4.9. Одиторският ангажимент включва проверка на междинни и окончателни финансови отчети по проекти за съответствие с всички изисквания на Договарящия орган, съгласуване на счетоводната система, която ще се прилага при изпълнението на проекта, уточняване на всички реквизити на първичните счетоводни документи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 101 104 BGN
Общ бюджет: 90 184 BGN
БФП: 90 184 BGN
Общо изплатени средства: 90 040 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 90 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 221 BGN
2014 0 BGN
2015 69 819 BGN
90 040 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 188 BGN
2014 0 BGN
2015 59 346 BGN
76 534 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 033 BGN
2014 0 BGN
2015 10 473 BGN
13 506 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз