Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0670-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-01008
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "Проучване и добив на нефт и газ" АД"
Бенефициент: "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.06.2013
Дата на приключване: 25.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност за цялото дружество Описание на дейността: Анализиране и оценяване състоянието на елементите на организацията на трудовата дейност при осъществяване на пълния комплекс от дейности по търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, добив на суров нефт, нефтен кондензат и природен газ и преработката им до крайни продукти за пазара, в т.ч. изпълнението на изискванията на приложимите нормативни документи по ЗБР и разработване на насоки и мерки за подобряване на организацията на трудовата дейност и условията на труд в ПДНГ АД. Дейността ще се реализира в следните етапи: 1) Избор на изпълнител по изискванията Закона за обществените поръчки (ЗОП). 2) Подготовка  Създаване на съвместна работна група за анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;  Определяне обхвата на анализа (обектите и дейностите, които ще бъдат наблюдавани);  Определяне на приложимите нормативни документи за предприятието, отнасящи се до организацията на трудовата дейност и работната среда;  Осигуряване на необходимите за анализа вътрешни документи: • Свързани с организация на трудовата дейност, управление на основните и спомагателни дейности, управление на ЗБР (СУК, процедури, инструкции, заповеди, правилник за вътрешния трудов ред и др) • документи, удостоверяващи извършена работа и получени резултати – проверка и оценка на риска на работните места, резултати от трудова медицина, модернизация и реконструкции, подобряващи условията на труда, обучения, предпазни средства и др.  Разработване на методологични инструменти (План-график за извършване на анализа);  Запознаване представителите на предприятието със същността на анализа и задачите за неговото извършване. 3) Провеждане на прегледи и наблюдения  Преглед на вътрешните документи, свързани с отделните елементи на организацията на трудовата дейност и условията на труд;  Проучване състоянието на организацията на трудовата дейност чрез разговори с длъжностни лица, посещение и наблюдение на място на трудовия процес и състоянието на техническите средства в административните и производствени звена, познаването и прилагането на изискванията на документите;  Определяне на актуалността на оценките на риска на работните места и данните и измерванията за факторите на работната среда, работните процеси и оборудването;  Проучване на мнението на персонала за проблемните въпроси, в т.ч. по условията на труд и безопасността на труда;  Оценка на ефективността на нововъведеното оборудване;  Оценка на ефективността на предприетите мерки за ограничаване и намаляване на рисковете за ЗБР. 4) Анализ и оценка на организацията на трудовата дейност и условията на труд  Анализ на събраната информация за състоянието и организацията на трудовата дейност и условията на труд спрямо нормативните изисквания и добрите практики и определяне елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, имащи ключово значение за развитието на предприятието;  Анализ и оценка на нивата на организацията и ефективността на трудовите процеси чрез прилагане на SWOT–анализ за определяне на силните и слабите страни на елементите на организацията на трудовата дейност и работната среда и идентифициране на проблемите. Определяне и обосновка кои елементи следва да се потвърждават и развиват и за кои е необходимо да се предприемат мерки за подобрение;  Изготвяне общи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес;  Разработване на насоки, определяне на приоритетите, необходимите мерки за подобряване на организацията на трудовия процес и нужните ресурси за тях;  Изготвяне на доклад за резултатите от анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, който ще съдържа най-малко: I. Въведение – включва описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес. II. Изложение и анализ – в тази част се описват силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част се обосновава и описва надлежно как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на работещите в предприятието. IV. Заключение – включва кратко резюме на констатациите и начина на решаване на проблемите, свързани с ефективността на организацията на трудовата дейност. 4) Преглед и приемане на „Анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност за цялото дружество” при изпълнения на изискванията съгласно условията на договора. Обосновка на дейността: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в ПДНГ АД се обославя от следните фактори: 1) Внедрени нови технологични процеси за сондиране, експлоатация на сондажи, автоматизирани информационни системи; 2) Развитието на процесите изисква актуална оценка на начините и условията на протичане на трудовите процеси и прилагане на оптимални решения за организация на труда; 3) Съществуващи проблеми на организацията на трудовия процес, отчетността на положения труд за специфичните дейности. 4) Точното определяне на трудовите задължения и отговорности за всяка длъжност. С реализирането на тази дейност от проекта ще се извърши обективна оценка на начините и условията на протичане на трудовите процеси, ще се определят трудовите задължения и начина на реализирането им, ще се определи специалната професионална подготовка на участниците в труда според спецификата на тяхната работа, в резултат на което ще се приложат оптимални решения за организация на труда и ще се въведат ефективни, мотивиращи към качествен труд форми.
Дейност 2: Въвеждане на система за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР) съгласно BS ОНSАS 18001:2007. Описание на дейността: Разработване на документи, регламентиращи изискванията на стандарта BS ОНSАS 18001:2007, приложимите нормативни документи за безопасни условия на труд, интегриране с функциониращата Система за управление на качеството, внедряване и сертифициране. Дейността ще се реализира в следните етапи: 1) Избор на изпълнители за дейността – консултант за разработване и внедряване на СУЗБР и сертифицираща организация съгласно Закона за обществените поръчки. 2) Подготовка за въвеждане на системата за управление на ЗБР, включваща създаване на необходимата организация – определяне със заповед на „Представител на ръководството” и създаване „Съвет на системата”; 3) Анализ и планиране, включващ:  Извършване анализ и оценка на съществуващата дейност на ПДНГ АД спрямо изискванията на международния стандарт BS ОНSАS 18001:2007;  Анализа се извършва от съвместен екип по специална методика и тест, като водеща роля изпълнява консултанта;  Въз основа на резултатите от анализа, се изготвят, разглеждат и приемат от Съвета на системата следните документи: • Задание / Програма за разработване и внедряване на системата. В заданието се определят документите на системата, сроковете и отговорниците за тяхното разработване; • Програма за решаване на неотложни проблеми, констатирани при анализа; • Политика на ръководството на ПДНГ АД по здравето и безопасността при работа. 4) Разработване на система за управление на ЗБР”, включващ:  Разработване на документите на системата: • Наръчник на СУЗБР (НСУЗБР); • Основни процедури (ОП); • Работни процедури (РП); • Оперативни документи (ОД). Разработването, разглеждането и приемането на документите на системата се извършва в съответствие със Заданието / Програмата за разработване и внедряване на системата за управление на ЗБР. Всички документи се приемат от Съвета на системата и се утвърждават от изпълнителните директори на ПДНГ АД. 5) Внедряване на системата за управление на ЗБР, включващо:  Разпространение на документите на системата до съответните звена и изпълнители;  Практическо пробно внедряване на системата, което се осъществява с активната помощ на консултанта;  Извършване от консултанта и обучените одитори вътрешен одит на системата и отстраняване на констатираните пропуски и несъответствия;  Извършване Преглед от ръководството за резултатите от вътрешния одит относно степента на внедряване и функциониране на системата за управление на ЗБР и вземане решения за нейното официално внедряване;  Подготовка и запознаване на персонала със същността, изискванията и начина на провеждане на сертификационните одити; 6) Сертификация на системата за управление на ЗБР Сертификацията ще се извърши от организация с необходимата акредитация в следните етапи: Първи етап: Преглед на документите на СУЗБР за съответствие с изискванията на международно признатия стандарт BS ОНSАS 18001:2007 и отстраняване на констатираните забележки и несъответствия. Втори етап: Одит на място в предприятието с цел установяване дали документите на системата се прилагат и същата функционира ефективно и ефикасно. Отстраняват се констатираните при одита несъответствия. Обосновка на дейността: В настоящият момент в ПДНГ АД са идентифицирани опасностите, оценени са рисковете на работните места и се изпълняват програми за ограничаване, намаляване и/или елиминиране на рисковете по работните места. Организацията и управлението на здравословните и безопасни условия на труд в предприятието не отговарят напълно на съвременните модели на управление и изискванията на международно признатите стандарти. Това води до сравнително високи разходи и неудовлетворителна производителност, повишен риск от възникване на инциденти и трудови злополуки и неудовлетвореност на работещите от условията на труд. С внедряването на система за управление на ЗБР съгласно международно признатия стандарт BS ОНSАS 18001:2007 ще се въведе ефективна и ефикасна организация на трудовите дейности по отношение на тяхната безопасност, което заедно със социалните и икономически ползи, ще доведе до повишаване конкурентноспособността на ПДНГ АД и неговото успешно развитие.
Дейност 3: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Описание на дейността: Дейността ще се реализира в следните етапи: 1) Определяне на техническите характеристики на планираните за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло. 2) Проучване на пазара за лични предпазни средства, удовлетворяващи определените технически характеристики; 3) Избор на доставчик съгласно ЗОП . 4) Закупуване, доставка и оценка за съответствие с изискванията на планираните лични предпазни средства. 5) Предоставяне на ЛПС и СРО за ползване. Обосновка на дейността: Да се удовлетворят потребностите на целевата група от по-сигурна защита и овладяване на риска на работното място с ЛПС и СРО по-ефективни и надеждни от досега използваните. В обхвата на ЛПС и СРО по-висок клас от досега използваните, с подобрена и по-ефективна защита са включени :  Ботуши-гумени, масло и киселинно устойчиви, със защитно бомбе, до момента в дружеството са използвани гумени PVC, водо- и киселинно защитни с дълбок грайфер, без метално бомбе  Външни антифони за монтаж към каски- Купувани са антифони, които не са произведени за монтаж към каска и не позволява едновременното им носене с каската,  Гумени ботуши с метално бомбе и пластина, устойчиви на вода, пламък, лъчиста топлина и масла- разполагаме със стари, неизползваеми и без необходимата защита при пожар.  Гумиран костюм от полиамид- поради бързото им износване и повреда на досега купуваните от PVC;  Диелектрични боти- използвани са до сега каучукови, които са неудобни при работа;  Диелектрични ръкавици- използвани са до сега каучукови, които са неудобни при работа;  Дихателни апарати- Наличните са морално остарели, като технология, размер, тегло на апарата, налице е износване и повреда,  Заваръчен костюм- Наличните са изхабени и с нарушена цялост;  Защитен костюм за пожарникари- Наличните са изгубили защитните свойства и са износени;  Защитна каска за електротехници- До момента са използвани обикновени каски;  Защитна каска, с подкасник и подрадник- До момента използваните каски са доста тежки, поради не подходящ материал и създават дискомфорт при носене;  Системи височинна защита - До момента използваните предпазни средства за височинна защита са амортизирани, и не са с подходяща и комбинирана защита;  Дозиметър- Дружеството разполага с дозиметър, който измерва само алфа, бета и гама лъчение, но не измерва неутронно лъчение;  Предпазен шлем, прозрачен - До момента използваните шлемове са морално остарели, като технология, размер, тегло, и са амортизирани;  Предпазни очила, прозрачни, от "закрит тип" и от "открит тип" и предпазни очила, тъмни, от "открит тип"- В момента закупените очила са със слаба защита и с не достатъчно качествени материали и ергономичност;  Противогаз- Наличните са морално остарели, като технология, размер, тегло на апарата;  Противопожарен шлем с предпазна маска- Наличните са морално остарели, като технология, размер, тегло;  Ръкавици, Ръкавици– устойчиви- Използваните ръкавици на са съобразени с основните идентифицирани рискове на целевата група на работа с токсични вещества, химични агенти, физическо натоварване при работа;  Ръкавици за заварчици, Ръкавици за защита от термични рискове- Поради бързото им износване и повреда, не са от подходящ и с достатъчно добро качество материал;  Термични облекла- поради недостатъчно качествени материали, кройки и ергономичност, не създават необходимия комфорт и сигурност на работещите;  Обувки, със защитно бомбе- поради недостатъчно качествени материали и покриващи минималните изисквания за защита на ходилото, не създават достатъчен комфорт и сигурност на работещите;  Шлем за заваряване- Наличните са морално остарели, като технология, размер, тегло.
Дейност 4: Доставка и монтаж на система за блокиране достъпа на природен газ до газови уреди за отопление в работни помещения, за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда Описание на дейността: Доставка и монтаж на 3 броя система за блокиране достъпа на природен газ до газови уреди за отопление в работни помещения при загасване на пламъка (по-нататък в текста „система за блокировка”) за осигуряване на безопасна работна среда в три работни помещения, отоплявани, чрез изгаряне на природен газ в газови печки или газови горелки. Остойностена техническа спецификация на оборудването, което ще бъде закупено по проекта (Приложение Б4) е приложено към документите за кандидатстване. Дейността ще се реализира в следните етапи: 1) Избор на изпълнител по изискванията на Закона за обществените поръчки ЗОП 2) Планиране изпълнението на дейността - сформиране на съвместна работна група и изготвяне на Работен график за изпълнение на дейността с конкретни задачи и отговорници. 3) Изпълнение на дейността:  Доставка на 3 бр. система за блокировка.  Преглед на доставката за комплектност, съответствие с техническите изисквания и приемане при съответствие. Документиране с протокол.  Монтаж на системата за блокировка, оценка на съответствието и пускане в редовна експлоатация.  Приемане изпълнението на дейността. Документиране с Протокол.  Поставяне на стикери на монтираните системи за блокировка за изпълнение по проект; Обосновка на дейността: Доставката и монтажа на система за блокировка се обославя от следните фактори:  Нормативно изискване на всеки газов уред в затворено помещение за отопление да има система за прекъсване притока на природен газ в помещението с електромагнитен клапан извън помещението, със звукова и светлинна сигнализация. Това се осъществява с техническите средства за иницииране, оповестяване и аварийно сработване, описани в Приложение Б4.  В настоящия момент наличните газови уреди са нелицензирани, газовата горелка е нестнадратна и не са оборудвани със система за блокировка и взривозащита, което създава опасност от загазоване при загасване на пламъка и риск от взрив или пожар.
Дейност 5: Доставка на комплект противопожарно оборудване за проучвателни и експлоатационни сондажни обекти Описание на дейността: Доставка на комплект противопожарно оборудване, включващ най-необходимите съоръжения от водовземателна стойка, пожарни шлангове и струйници за действие при възникване на пожар и осигуряване безопасността на работещите, сондажното и друго оборудване. Остойностена техническа спецификация на комплекта от противопожарното оборудване, който ще бъде закупен по проекта (Приложение Б4) е приложено към документите за кандидатстване. Дейността ще се реализира в следните етапи: 1) Избор на изпълнител по изискванията на Закона за обществените поръчки. 2) Планиране изпълнението на дейността - сформиране на работна група и изготвяне на Работен график за изпълнение на дейността с конкретни задачи и отговорници. 3) Изпълнение на дейността:  Доставка на 4 комплекта противопожарно оборудване за използване при необходимост на проучвателните и експлоатационни сондажни обекти;  Преглед на доставката за комплектност, съответствие с техническите изисквания и приемане при съответствие. Документиране с протокол.  Поставяне на стикери на комплектите противопожарно оборудване за изпълнение по проект.  Разпределение на комплектите противопожарн оборудване на действащи сондажни обекти и използване при необходимст;  Приемане изпълнението на дейността. Документиране с Протокол. Обосновка на дейността: Доставката на комплектите противопожарно оборудване за използването им на проучвателни и експлоатационни сондажни обекти се обославя от следните фактори:  Сондажните обекти, добивните учатъци и концесиите са извън населени места, отдалечени на десетки километри. Към момента, съгласно минималните изисквания на нормативната уредба за пожарната безопасност на сондажните обекти за нефт / газ и утвърдения авариен план за работа на обект съществува 1 бр. изход от воден резервоар за използване/ присъединяване на пожарен автомобил;  При възникване на пожар за времето до пристигане на пожарните автомобили, на обекта биха могли да се използват само пожарогасители и кофпомпи.  Наличието на комплекта от противопожарно оборудване на сондажния обект ще позволи използването му веднага при поява на необходимост до пристигането на пожарните автомобили.  Ефективна превенция и защита на хора и сондажна техника и намаляване на евентуални щети.
Дейност 6: Доставка на софтуер и устройство за четене и анализ на данни от индивидуални дозиметри Описание на дейността: Доставката на устройството за четене на данни със съответния софтуер, за разчитането им е свързан с покупката на 2 броя индивидуални дозиметри, които измерват дозата на гама и неутронното лъчение и мощността на дозата в реално време, което е изискване на Агенцията за Ядрено Регулиране при използване на Радио-Активни Източници при сондажно- геофизични изследвания, с цел контрол на поетата доза от гама и неутронното лъчение от работещите Остойностена техническа спецификация на оборудването, което ще бъде закупено по проекта (Приложение Б4) е приложено към документите за кандидатстване. Дейността ще се реализира в следните етапи: 1) Избор на изпълнител по изискванията на ЗОП; 2) Планиране изпълнението на дейността - сформиране на съвместна работна група и изготвяне на Работен график за изпълнение на дейността с конкретни задачи и отговорници. 3) Изпълнение на дейността:  Доставка на усройство за четене на данни със софтуер за разчитането им.  Преглед на доставката за комплектност, съответствие с техническите изисквания и приемане при съответствие. Документиране с протокол.  Монтаж на системата за блокировка, оценка на съответствието и пускане в редовна експлоатация.  Приемане изпълнението на дейността. Документиране с Протокол.  Поставяне на стикери на четеца по проект; Обосновка на дейността: Доставката на устройството за четене на данни със съответния софтуер, за разчитането им, се обославя от следните фактори:  Нормативно изискване за лицата, които извършват дейности по използването на ядрената енергия с източници на йонизиращи лъчения и по управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, са длъжни да извършват мониторинг на радиационните характеристики на работната и околната среда и да измерват, отчитат и контролират параметри, характеризиращи ядрения материал, радиоактивните вещества и другите източници на йонизиращи лъчения, и да поддържат системи за тяхното отчитане и контрол. Това се осъществява чрез четеца на индивидуалните дозиметри, описани в Приложение Б4.  В настоящия момент наличните дозиметри, измерват само алфа, бета и гама лъчение, но не измерва неутронно лъчение, т.е. при използването на AmBe източник, с които работим, не може да се извършва мониторинг на мощността на еквивалентната доза от неутрони и/или плътността на потока неутрони, което създава опастност дозите на облъчване на персонала да не бъдат отчетени правилно.  Наличните дозиметри не разполагат с такъв четец и съгласно изискванията на АЯР, всеки дозиметър има определен срок на валидност, който срок изтича през 2013 г.
Дейност 7: Доставка на газанализторна система за защита и определяне на съдържанието на въглеводороди, взривоопасни вещества и метан Описание на дейността: Доставка на 2 броя газанализаторна система, състояща се от газ детектор и пробовземна ръчна помпа, за определяне на съдържанието на въглеводороди и взривоопасни вещества и метан за осигуряване на безопасна работна среда. Остойностена техническа спецификация на оборудването, което ще бъде закупено по проекта (Приложение Б4) е приложено към документите за кандидатстване. Дейността ще се реализира в следните етапи: 1) Избор на изпълнител по изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП); 2) Планиране изпълнението на дейността - сформиране на съвместна работна група и изготвяне на Работен график за изпълнение на дейността с конкретни задачи и отговорници. 3) Изпълнение на дейността:  Доставка на 2 бр. газанализаторна система;  Преглед на доставката за комплектност, съответствие с техническите изисквания и приемане при съответствие. Документиране с протокол;  Поставяне на стикери на газанализаторната система за изпълнение по проект;  Приемане изпълнението на дейността. Документиране с Протокол. Обосновка на дейността: Доставката на газанализаторна система се обославя от следните фактори:  Поради естествота на работа на целевата група се налага да се следи концентрацията на експлозивни и токсични газове, и сигнализират при превишаване на допустимите гранични нива. Това се осъществява с техническите средства за иницииране, оповестяване и аварийно сработване, описани в Приложение Б4. В настоящия момент наличните газови детектори са морално и технически остарели, което създава опасност от загазоване и риск от отравяне.
Дейност 8: Доставка на комплект електрозащитни средства при работа под високо напрежение Описание на дейността: Доставка на комплект електрозащитни средства, използвани при работа под високо напрежение за осигуряване на безопасна работна среда. Остойностена техническа спецификация на комплекта електрозащитни средства при работа под високо напрежение, който ще бъде закупен по проекта (Приложение Б4) е приложено към документите за кандидатстване. Дейността ще се реализира в следните етапи: 1) Избор на изпълнител по изискванията на Закон за обществените поръчки (ЗОП) 2) Планиране изпълнението на дейността - сформиране на съвместна работна група и изготвяне на Работен график за изпълнение на дейността с конкретни задачи и отговорници. 3) Изпълнение на дейността:  Доставка на комплект електрозащитни средства при работа под високо напрежение.  Преглед на доставката за комплектност, съответствие с техническите изисквания и приемане при съответствие. Документиране с протокол.  Приемане изпълнението на дейността. Документиране с Протокол.  Поставяне на стикери на електрозащитните средства при работа под високо напрежение за изпълнение по проект; Обосновка на дейността: Доставката на комплекта електрозащитните средства при работа под високо напрежение се обославя от следните фактори:  Нормативно изискване за използване на основни и допълнителни електрозащитните средства при работа под високо напрежение. Това се осъществява с комплекта техническите средства за иницииране, оповестяване и аварийно сработване, описани в Приложение Б4.  В настоящия момент наличните електрозащитни средства са амортизирани и недостатъчни което създава опасност от инциденти.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 956 BGN
Общ бюджет: 215 360 BGN
БФП: 172 288 BGN
Общо изплатени средства: 172 288 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 172 288 BGN
2015 0 BGN
172 288 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 445 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 146 445 BGN
2015 0 BGN
146 445 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 843 BGN
2015 0 BGN
25 843 BGN
Финансиране от бенефициента 47 239 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз