Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0400-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-02023
Наименование: "Създаване на кантора за счетоводни услуги "Монипрес консулт" ЕООД"
Бенефициент: "МОНИПРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 05.06.2013
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Да се стартира самостоятелната стопанска дейност на кантора за счетоводни услуги, целяща да допринесе за утвърждаването на иновативен бизнес модел в областта на счетоводството и обслужването на бизнес клиенти. Да се повиши икономическата активност на лицето - кандидат чрез развитие на предприемачество, интеграция и подобряване на качеството на живот.
Дейности: 1. Осигуряване на ефективно управление на проекта. Ще се сформира екип за управление на проекта от ръководител и счетоводител с доказан опит в управлениети и отчитането на проекти. Екипа за управление ще стартира реализацията на проекта, ще отговаря за отчетността, ще следи за поставените цели и заложените индикатори, ще изготвя всички видове счетоводни, финансови, технически и периодични доклади свързани с изпълнението на проекта, ще разработи методика на работа при обявяване на тръжни роцедури и закупуване на активи.
2. Осигуряване на публичност и визуализация на проекта и информиране на обществеността за отпуснатата БФП Дейността ще включва следните етапи: 1. Изработка и монтаж на информационна табела 2. Изработка на информационни стикери, поставени върху цялото закупено по проекта оборудване. 3. Планира се информиране на обществеността за средствата по програмата и чрез фейсбук профила и уеб-сайта на фирмата.
3. Подготовка на стратегия за стартирането на самостоятелна стопанска дейност на предприятието Ще се използва опита и подкрепата на консултантски фирми в областта на финансите, правото, маркетинга, рекламата, ценообразуването на услугата с цел успешен старт на предприятието.
3. Оборудване на новосъздаденото предприятие с необходимите за дейността техника, софтуер, хардуер, материали и консумативи. Ще се закупи следното оборудване; 1. За създаване на 2 работни места се предвиждат 2 бюра, 2 шкафа и 2 стола. 2. За оборудване на чакалня за клиентите се предвиждат 1 диван, 1 маса и два стола пред бюрата на счетоводителите. 3. Счетоводството ще се извършва със специализиран счетоводен софтуер. 4. Лаптоп 15,6” – 2 броя - ще се използва от управителя и от счетоводителя както в офиса, така и при посещения при клиенти и държавни институции. 5. Сървър – ще се намира в офиса на фирмата и на него ще се съхранява цялата информация на фирмата и ще има отдалечен достъп от всяка точка до него. 6. UPS – ще осигурява непрекъсната работа на сървъра и цялото офис оборудване при спиране на тока. Няма да позволи загуба на информация. 7. Рутер – ще осигурява достъп до интернет на всички компютри в офиса. 8. Касов апарат с терминал за връзка с НАП – ще се използва в офиса и при посещения при клиенти при направени плащания за услугата. 9. Канцеларски материали и консумативи – необходими за ежедневната работа на служителите.
3. Разкриване на 2 работни места, наемане на персонал и обучение . Тъй като първоначално не се очаква да има много клиенти, персонала ще се състои от двама човека - това ще бъде управителя на фирмата и един счетоводител. Управителя ще бъде назначен по ДУК и ще отговаря за цялата дейност на фирмата и за доброто функциониране на кантората. Счетоводителя ще бъде назначен на 2 часа заетост дневно, като при разрастване на дейността заетостта му ще стане целодневна. Ще се организитат интервюта и ще се назначат одобрените представители на целевата група. Ще се проведат въвеждащи обучения от управителя в офиса на фирмата за работа с офис техниката, правилата за комуникация с клентите и стандартите за изготвяне на оферти .
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 13 742 BGN
Общ бюджет: 13 458 BGN
БФП: 13 458 BGN
Общо изплатени средства: 13 332 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 748 BGN
2014 10 584 BGN
2015 0 BGN
13 332 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 439 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 336 BGN
2014 8 997 BGN
2015 0 BGN
11 332 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 412 BGN
2014 1 588 BGN
2015 0 BGN
2 000 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз