Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1176-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-09002
Наименование: Безопасни и здравословни условия на труд - право на всички
Бенефициент: Домостроене ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип.Управление и организация на проектните дейности, наблюдение и вътрешна оценка на изпълнението. Дейността се основава на хоризонталните принципи за прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане, партньорство, ефективно управление и стратегическо планиране за постигане на специфичните цели. Дейността включва: ПОДГОТОВКА: Сформиране на екип и сключване на граждански договори, изготвяне на методика за наблюдение и вътрешна оценка от екипа по проекта с посочени конкретни дейности, детайлизиране задълженията на всеки член на екипа. ИЗПЪЛНЕНИЕ: Дейностите, които ще се реализират в рамките на методиката, са:  Текущо отчитане на мнението на целевата група, което ще се основава на анкети за определяне на очакванията, анкети за обратна връзка след реализиране на предвидените дейности и за определяне степента на удовлетвореност. Анализите на анкетите ще се представят от координатора и ще се обсъждат на срещи от екипа по проекта.  Механизъм за информиране на целевата група и представителите й относно проекта: Организиране на информационна среща със служителите на фирмата за създаване на съпричастност към проекта и за мотивиране – втори/трети месец. Срещата ще се протоколира от екипа по проекта.  Месечни срещи на екипа за анализ на напредъка на проекта: отчитане на изпълнените дейности, постигнатите резултати, анализ на заложените индикатори за успех, обсъждане на предстоящи дейности и прогноза за евентуални трудности за изпълнението им. Срещите ще дадат възможности за навременни корекции на дейностите в зависимост от въздействието на вътрешни външни фактори. Срещите и взетите решения ще се протоколират.  Изготвяне и представяне в ДО на: месечни справки, междинни доклади, заключителен доклад и други форми на необходима информация. Изготвяне на всички необходими документи за последващо верифициране на разходите по проекта, препоръчани в Ръководството но бенефициента за изпълнение на проекти по схема „Безопасен труд.”
Дейност 2: Извършване на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на всички елементи на трудовата дейност в „Домостроене” ООД. Предвижда се Анализ на състоянието и проектиране на организацията на всички елементи на трудовата дейност във фирмата с цел укрепване здравето и личната удовлетвореност на работниците при осигуряване на равни възможности и превенция на дискриминацията. По този начин са застъпени принципите за социалното включване и сближаване, за равенство между половете, а в по-широк план за насърчаване на проспериращата, основана на знание, конкурентна икономика. Дейността включва следните етапи: ПОДГОТОВКА: Екипът по проекта ще изготви необходимата документация и ще проведе процедура за избора на изпълнител съобразно изискванията на ПМС 69/2013г. Ще бъде сключен договор с изпълнител с доказани качества и капацитет в сферата на подпомагане на работодателите за осигуряване на здраве и безопасност при работа чрез извършване на анализ. ИЗПЪЛНЕНИЕ: Изпълнение на сключения договор от страна на спечелилия участник. Анализът и проектирането на организацията ще обхващат обстойно всички елементи на трудовата дейност на фирмата. Анализът ще се основава на методите на:  „кабинетно” проучване, което цели изучаването на наличната документация по ЗБР и разработване на теоретични модели с релевантен инструментариум;  проучване “на място” за набиране на необходимата емпирична информация. В структурата на цялостната разработка ще са включени елементите, изискуеми по правилата на Насоките за кандидатстване по настоящата схема: Въведение, Изложение и анализ, Обосновка на оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на всички елементи на трудовата дейност, Заключение. Задължително описание на използваната методология за анализ и оценки на всички елементи на трудовата дейност в „Домостроене” ООД. Изложение и анализ на естество на работа: работна среда, организация на работа, работно време, работа и здраве, дискриминация и насилие, работа и живот извън работата, „Swot” анализ, Разработени и внедрени оценки на риска; Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на цялостната трудова дейност във фирмата, Механизми за непрекъснато подобряване на елементите на условията на труд, Механизми, целящи да осигурят спазването на законодателството по ЗБУТ, Механизми за обучение, Информиране и консултиране, Система за осигуряване и застраховане, Механизми за координация и сътрудничество, Методи и средства за отчитане на резултатите, Приложения.
Дейност 3: Внедряване на Система за здравословни и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18001:2007 в „Домостроене”ООД -.Сливен. Чрез дейността е предвидено да се внедри превантивна система за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и безопасността на работното място. Това е нововъведена технология за организация, управление и контрол на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в пряка връзка с хоризонталния принцип за иновации и прилагане на политики. В по-широк план дейността по сертифициране на фирмата за стандарта BS OHSAS 18001:2007 допринася за реализиране на равните възможности, насърчава социалното включване и сближаване, насърчава конкурентната основана на знанието икономика. ПОДГОТОВКА: Екипът ще изготви документация и ще проведе процедура за избор на изпълнител съобразно изискванията ПМС 69/2013г. Ще бъде сключен договор с фирма с опит, доказани качества и капацитет в сферата на реализация на системи за управление по международни стандарти. ИЗПЪЛНЕНИЕ: Включва следните 4 етапа:  Преглед на състоянието: преглед на състоянието за съответствие на действащата система с изискванията на конкретния стандарт;анализ на състоянието и определяне на структура на системата за управление; разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на системата за управление – заповеди, програми и др.;  Разработване на документите от системата за управление: разработване на процедури, оперативни документи, наръчник и др.; поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи;  Внедряване: извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата; извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите;  Функциониране: извършване на вътрешни одити и отстраняване на евентуални забележки от одита.
Дейност 4: Сертифициране на Система за здравословни и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18001:2007 в „Домостроене”ООД, гр.Сливен. OHSAS 18001 е разширена спецификация за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, разработена да даде възможност на всяка организация да контролира и подобрява здравословността и безопасността на условията на труд. Сертификацията по OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на всяка компания за безопасна работна среда и защита на работниците и служителите от трудови злополуки. Предимствата от получения сертификат ще подпомагат и подобрят управлението и контрола на трудовото здраве и безопасност във фирмата. Успешното сертифициране ще допринесе за спазването на законовите задължения за безопасност на труда и трудово здраве от всички участници в трудовите процеси в организацията логично и последователно; ще се повиши културата на безопасен труд в организацията. Придобиването на сертификат по стандарта BS OHSAS 18001:2007 ще е убедително доказателство за настоящите и бъдещи партньори на „Домостроене” ООД в това, че са въведени и се спазват строги правила по отношение на здравословните и безопасни условия на труд и социално-отговорно управление на фирмата. Ще даде възможност на фирмата да участва в по-широк кръг конкурси за избор на изпълнители за доставка на изделия като: стоманобетонни елементи, строителни изделия и други част от портфолиото на фирмата. ПОДГОТОВКА: Екипът ще изготви документация и ще проведе процедура за избор на изпълнител съобразно изискванията ПМС 69/2013 г. ИЗПЪЛНЕНИЕ: Сключване на договор с избраната сертификационна организация. Процеса на сертифициране ще се извърши в два етапа: Етап 1– Преодит, който ще включва преглед на документацията и определяне готовността за сертификационен одит и осигуряване на обратна връзка с екипа в „Домостроене”ООД. Етап 2 - Сертификационен одит, където се определя съответствието на организация и процедури с OHSAS 18001:2007. Когато този стадий е успешен, се връчва сертификат за съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007.
Дейност 5: Доставка на висококачествени лични предпазни средства (ЛПЗ) и работно облекло. Към настоящия момент в „Домостроене”ООД се изпълняват всички изисквания на нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, които регламентират минималните изисквания към ЛПС и работно облекло. Поради спецификата на дейностите, извършвани във фирмата, работа в големи производствени халета, работа на открито и изпълняването на дейности с висок риск от злополуки, в проекта е заложена доставка на ЛПС и работно облекло с по-високо качество от настоящите такива и отговарящи на европейските стандарти. ЛПС и работно облекло са калкулирани на база Списък на полагащите се ЛПС и работно облекло, утвърден от управителя на фирмата съгл. Наредба №3 от 19.04.2001/. Всички описани в бюджета ЛПС и работно облекло предвидени за закупуване по конкретната дейност, са така подбрани, че да осигурят максимална защита на заетите лица по време на работния процес и са подбрани точно такива, които отговарят на европеските изисквания за качество. Предвидените артикули са от по-висок ценови и качествен клас, от доставяните до момента, това ще допринесе за мотивирането на персонала, подобряването на здравния му статус и повишаване производителността на труда. Подобрените качествени показатели на ЛПС средства и облекла ще повишат сигурността и безопасността на използващите ги работници. Значително по-дълго време ще се запазват и експлоатационните качества на предвидените за доставка ЛПС и работно облекло. ПОДГОТОВКА: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител по правилата на ПМС № 69/2013 за доставка на ЛПС и работно облекло съгласно утвърдения списък по Наредба №3/2001 г. ИЗПЪЛНЕНИЕ: Сключване на договор с изпълнител. Доставка на ЛПС и работно облекло в съответствие с план-графика на дейностите по проекта и след съгласуване на график за доставка по договор с избрания изпълнител.
Дейност 6: Климатизиране на работни помещения. Модернизация на бетонов възел чрез подмяна на обезпрашаващи филтри. По дейност 6 е предвидено закупуване на 5 броя климатици за климатизация на 5 работни помещения. Съгласно, чл. 18, ал.1 от Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване (Обн., ДВ, бр.88 от 1999г.), работодателя е задължен да предприеме мерки за недопускане превишаване на установените норми за производствен микроклимат. Климатизирането на показаните работни помещения на Снимки 4, 5, 6, 7 и 8 е наложително поради причина, че всички имат право на нормални температурни условия на работната среда. Към настоящият момент четири от петте помещения се отопляват с електрически печки, с които не е възможно да се постигнат равномерни температури за осигуряване нормална работна среда. Съществува риск при забравяне на включен електроуред от възникване на опастност от пожар, липсата на равнамерни температури по време на работния ден водят до понижено внимание към работния процес, повишаване възможността за грешки и като цяло до демотивация на хората които използват помещенията. Петото помещение, предназначено за търговски отдел на фирмата е отремонтирано, но поради липса на климатизация не се използва по предназначение. Монтирането на нови обезпрашаващи филтри е наложително, поради факта, че старите са напълно амортизирани и запрашеността около самия бетоносмесителен център е твърде висока, в по-ниска степен фин циментов прах се сипе по цялата територия на предприятието. Високата степен на запрашеност с фини циментови частици създава предпоставки за възникване на респираторни заболявания у заетите пряко в бетоносмесителния център, на тези които обслужват специализираните транспортни средства и в по-малка степен на всички които работят на открито. Подмяната на филтрите ще намали риска от заболявания на горните дихателни пътища и белите дробове. На Снимка 12 е показан изглед на бетоносмесителния център. Филтрите ще се монтират в горната част на 2 силоза и 1 на смесителния център. Средствата от схемата „Безопасен труд”, ще помогнат в значителна степен, за по-бързото привеждане на работните места в съответствие с националното законодателство и за подобряване на условията на труд. ПОДГОТОВКА: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител по правилата на ПМС № 69/2013 за доставка на предвидените средства за климатизиране на кр.кабини и раб.помещения и обезпрашаващи филтри. ИЗПЪЛНЕНИЕ: Сключване на договор с изпълнители. Доставка и монтаж.
Дейност 7: Информиране и публичност съгласно задължителните изисквания на чл. 2–10 и Приложение 1 на Регламент №1828/2006 на ЕК. Популяризирането на проектните дейности се обосновава с необходимостта от осигуряване на ефективно работещи канали за комуникация, включване на заинтересованите страни, създаване на съпричастност към целите на проекта и осигуряване на подкрепата на местната общност. Така ще се осигурят необходимите предпоставки за успеха на проекта. Освен това има за цел да прокламира финансовата подкрепа от ЕС и правителството на РБ в съответствие с хоризонталните принципи за Партньорство и овластяване, Иновации и прилагане на политики. Дейността включва: ПОДГОТОВКА: Избор на изпълнители на дейностите по публичност, които да предложат дизайн на материалите и публикациите, предпечатна подготовка и печат в съответствие с „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР”. Съответна подготовка ще предхожда изпълнението на всеки от етапите, описани по долу: ИЗПЪЛНЕНИЕ: Включва три етапа:  Включване на заинтересованите страни и спечелване на доверие и подкрепа за мисията на проекта чрез отпечатване на една публикация в местна медия за целите на проекта, отпечатване на 200 броя листовки и 15 плакати за проекта, визуализация на мястото на изпълнение на проекта. Изпълнение през 2 - 3 месец.  Изработване 70 бр. тениски, 70 бр.шапки и 70 бр.торби, които че бъдат раздавани на конкретните бенефициенти заедно с ЛПС и работното облекло през месеци 6-ти и 8-ми, отпечатване на втора публикация за представяне на изпълнените дейности; Маркиране на климатиците с предвидените стикери.  Отпечатване на публикация за оповестяване на постигнатите резултати с изпълнението на всички планирани дейности.
Дейност 8: Финално отчитане на проектните дейности – изготвяне на финални технически и финансови отчети. В хода на цялостно изпълнение на проекта, „Домостроене”ООД се ангажира да осигурява пълен достъп (както по време на изпълнението на проекта, така и след неговото приключване) на представители на Договарящия орган и/или Управляващия орган, и/или други одитиращи институции до цялата необходима информация и документация, както и до сградата и помещенията, в които ще бъдат инсталирани и монтирани ДМА предвидени за доставка във връзка с осъществяването на текущия мониторинг на проектните дейности. Екипът по проекта ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта. В хода на изпълнение и при приключването на дейностите по проекта ще бъдат изготвени и представени на ДО междинни и финални технически и финансови отчети (съгласно образците, приложени към Ръководство на бенефициента по процедурата) относно постигнати резултати и направените разходи. Отчетите ще посочват постигането на резултатите и целите на проекта чрез предварително зададените индикатори, както и ще показват реалното постигане на заложените очаквани резултати. Освен това, отчетите ще съдържат и информация относно евентуалните проблеми, възникнали по време на изпълнението на проекта, както и как тези проблеми са били решени или причините за това да не бъдат преодолени. Ако в хода на изпълнение на проекта бъдат изискани други доклади или допълнителна информация относно напредъка по проекта, такива ще се предоставят в указаните срокове от екипа на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 132 357 BGN
Общ бюджет: 130 712 BGN
БФП: 130 712 BGN
Общо изплатени средства: 130 711 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 471 BGN
2014 79 414 BGN
2015 24 825 BGN
130 711 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 501 BGN
2014 67 502 BGN
2015 21 102 BGN
111 104 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 971 BGN
2014 11 912 BGN
2015 3 724 BGN
19 607 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз