Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1142-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-10002
Наименование: "Повишаване безопасността на труда във фирна "ВИЛТОН - 2" ООД чрез усъвършенстване организацията на труда и внедряване на стандарт за управление на риска"
Бенефициент: " ВИЛТОН - 2" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 31.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1.Сформиране на мениджърски екип. Организация и управление на проекта; Описание:Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изготви подробен план за действие за изпълнение на предвидените по договора задачи, ще осигурява постоянне контрол при изпълнението им,ще извършва подготовка и провеждане на необходимите тръжни процедури,както и ще осъществява контрол при изпълнението на договорените задължение на определените изпълнители и доставчоци,своевременно ще изготвя и представя изискваниет технически и финансови отчети по изпъкнение на проекта. Обосновка: За успешното изпълнение на проекта е необходимо добро техническо и финансово управление на предвидените дейности. Необходим е екип от експерти, които познават различните аспекти, свързани със спецификата на дейността на фирмата и на управлението на дейности .С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия.
Дейност 2.Организиране и провеждане на планираните по проекта процедури за избор на изпълнители за дейностите, които ще бъдат подвъзлагани Кандидатът ще възложи изпълнението на дейиности 3-7 на външни изпълнители по правилата на договаряне, посочени в ПМС № 69/2013 г. Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема и от правилата на договаряне, посочени в ПМС №69/2013 г. При избора на изпълнител от страна на бенефициента, „ВИЛТОН_2” ООД ще се ръководи от следните критерии: наличие на опит и капацитет в кандидатстващия изпълнител, „икономически най — изгодна оферта” и др. В провеждането на процедурата ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването с Междинното звено, подписването на договора с избрания изпълнител.
Дейност 3.Закупуване на лични предпази средства. Описание:За повишаване на степента на лична защита и обезопасеност на всеки работник, ще бъдат закупени лични предпазни средства и подходящо работно облекло, отговарящи на спецификата на дейността на различните видове строително-монтажни работи, извършвани от работниците.Същите да са в съответствие със световните достижения по отношение на: - качеството; - по-добри експлоатационните и технически характеристики; - многофункционалност и ергономичност и др. Обосновка:Следвайки целите на фирмата за осигуряване на ЗБУТ и непрекъснато подобряване на условията на труд се налага да се използват съвременните достижения и иновативни подходи при осигуряването с лични предпазни средства и специално работно облекло. Снабдяването на работниците със съвременни, ергономични и съобразени с конкретната дейност на всеки работник персонални защитни средства и облекло е неотменна и основна част от осигуряването на условия за безопасен труд.
Дейност 4. Изготвяне на анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност във фирмата и проектиране на нова при необходимост Описание: С настоящата дейност ще бъде анализирано сегашното състояние на системата за безопасност на труда, на формата и ефективността на организацията на труд и ще бъдат установени проблемните страни и недостатъчна ефективност на някои от използваните методики. Това ще даде възможност за подбряване на съществуващата или при необходимост внедряване на нова система на организация на труда , осигуряваща подобряване на ефективността, производителността на труда и в голяма степен гарантираща подходящи, удовлетворяващи , безопасни и мотивиращи условия на труд. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.02 „Безопасен труд“. Обосновка за дейността: Отговорното бизнес поведение трябва да бъде стимулирано не само чрез строг контрол, а и чрез създаването на социално икономическа среда, която да мотивира и предразполага създаването и поддържането на качествени, здравословни и безопасни условия на труд. В тази връзка изготвянето на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във фирма ,,ВИЛТОН-2” ООД е изключително важно и необходимо за продължаване и надграждане на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за създаване на необходимите предпоставки за рационално използване на трудовите, материалните и финансови ресурси във фирмата.
Дейност 5. Внедряване на международен стандарт (BS OHSAS 18001:2007). Описание: Поради спецификата на дейността, тя ще бъде обособена в отделни поддейности: 5.1. Подготовка за внедряване на стандарта BS OHSAS 18001:2007 от компетентен външен изпълнител; 5.2. Издаването на сертификат за внедрен BS OHSAS 18001:2007 от сертифицираща фирма. Първата поддейност включва избраният изпълнител: - да извърши първичен преглед на състоянието и нивото на съответствие на действащата система във фирмата със стандарта BS OHSAS 18001:2007; - да разработи документи, присъщи на системата за управление – процедури, наръчник, оперативни документи и други; - да проведе обучение по внедряване и да извърши вътрешен одит, с цел констатиране на степента на готовност на дружеството за същинска сертификация; - при необходимост – извършване на промени в документацията при констатация от предварителните одити; - подготовка и обучение на отговорни служители от фирмата, които да изпълняват функция на вътрешни одитори. Втората поддейност включва избран изпълнител, различен от изпълнителя по поддейност 5.1, да извърши сертификация по BS OHSAS 18001:2007. Обосновка: Реализирането на настоящата дейност ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда.
Дейност 6. . Подобряване на физичното състояние на работната среда (микроклимата), чрез постигането на по-подходящи фактори – температура, влажност и скорост на движение на въздуха Описание: Производственият микроклимат представлява физичното състояние на работната среда, характеризиращо се с комплекс от метеорологични фактори (температура на въздуха, влажност на въздуха, топлинно излъчване, скорост на движение на въздуха), които оказват влияние върху терморегулацията и функционалните възможности на човешкия организъм. Тъй като част от служителите на „ВИЛТОН-2”ООД пребивават целодневно в складовите помещения на фирмата, извършвайки комплексни трудови дейности – комуникация с клиенти и партньори на фирмата, работа с компютър, пренос на товари, подреждане на складови наличности. Редуването на физически и умствен труд, прави персонала изключително чувствителен към температурата в помещенията и към влажността на въздуха, топлинното излъчване и скоростта на движение на въздуха. По тази причина ръководството на фирмата е предприело всички необходими мерки по отоплянето и вентилирането на помещенията, но невъзможността да се подменят дограмите на помещенията, не позволяват постигането на максимална ефективност на системата. По тази причина, възможността да се реализира настоящата дейност по проекта, ще подкрепи и доразвие усилията на кандидата да предложи максимално здравословни и безопасни условия на труд на своите служители. Обосновка: Подмяната на старата дограма с нова, ще надгради досегашните усилия на кандидата по отношение на осигуряването на по-безопасна и здравословна работна среда и едновременно с това ще подобри допълнително параметрите на микроклимата
7.Визуализация и публичност Описание: Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006, относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: - Осигури провеждането на две пресконференции в началото и края на проекта; - Изготвяне на дизайна и отпечатване на брошури – цветни - гланц, А5 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях; - Четири публикации в регионални печатни и електронни медии; - Поставяне на 2 броя информационни табели на видно място във фирмата. В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 174 032 BGN
Общ бюджет: 150 945 BGN
БФП: 150 945 BGN
Общо изплатени средства: 150 940 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 150 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 806 BGN
2014 116 134 BGN
2015 0 BGN
150 940 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 128 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 585 BGN
2014 98 714 BGN
2015 0 BGN
128 299 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 221 BGN
2014 17 420 BGN
2015 0 BGN
22 641 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз