Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0384-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-02033
Наименование: "Създаване на магазин за хранителни стоки "Димитрия" ЕООД"
Бенефициент: "ДИМИТРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 04.06.2013
Дата на приключване: 30.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване на икономическата активност на лицето кандидат чрез развитие на предприемачество. Интеграция и подобряване на качеството на живот на безработното лице.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта. Описание: За управлението на проекта ще бъде назначен екип от ръководител и счетоводител. Тяхната задача е да изготвят финансовите и технически междинни доклади и финален доклад, както и полугодишния и годишния доклад за изпълнение на проекта. Те ще бъдат назначени на граждански договор по 115 часа за целия период на договора. Ръководителят на проекта ще изготвя техническите доклади в които ще се описват извършените през отчетния период дейности. Счетоводителят на проекта ще изготвя финансовите доклади, които ще отразяват извършените разходи. Ще се осъществяват вътрешен мониторинг и контрол. Обосновка: Дейностите по проекта да бъдат отразени в редовна и точна документация, като се използва подходящия счетоводен софтуер. Така ще се внесе яснота и прозрачност за тяхното изпълнение. Екипът за организация и управление ще осъществява вътрешен мониторинг.
2. Дейности, свързани с публичност и визуализация на проекта. Описание: Изработването на табела за информиране на обществеността, относно полученото безвъзмездно финансиране, по образец на Договарящия орган. Пълноцветна табела с размери – дължина – 80 см. и ширина- 55 см. Изработване на самозалепващи се стикери с логото на Европейския съюз и Европейския социален фонд, с които ще бъде обозначено закупеното по проекта оборудване.Стикерите ще са пълноцветни с размери: дължина – 4 см. и ширина – 7 см. по образец на Договарящия орган. Броят им е – 20 бр. При изработването и/или отпечатването на материали по проекта на заглавната страница ще се посочва схемата и източника на финансиране и съответните за това символи. Обосновка: Разгласяване на факта, че проектът е финансиран от Европейския съюз и Европейския социален фонд.
3. Изготвяне на стратегия и стартиране на дейността на предприятието. Описание: Бизнес стратегията изразява модел на поведение, който ще следва фирмата. Чрез нея ще се търси отговор на въпроса: “Как да сме конкурентоспособни на пазара?” Целта на това проектно предложение е да се създаде малък хранителен магазин. Той ще обслужва нуждите на живущите в близкия район. Къде да бъде разположен е една от най – важните задачи пред предприемача. От това колко добре е подбрано мястото на магазина ще зависи и бъдещото му развитие. Подборът на добър персонал е от не по – малко значение за бъдещия бизнес. Ще бъде назначен персонал, който да извършва услугите на нужното ниво. Предлаганите от фирмата услуги ще бъдат насочени предимно към потребителите със среден и нисък доход. Ще бъдат предлагани възможно най – качествените стоки за съответната цена. Обосновка: Необходимостта от план за бъдещото развитие на фирмата. Определяне най – добрата фирмена политика в съответната обстановка на стартиране.
4. Дейност свързана с изплащането на наема на наетото помещение и режийните разходи по него ( ток, вода). Описание: За нуждите на проекта ще бъде наето помещение около 60 кв.м. с обособен санитарен възел и статут на магазин. Разположението на магазина ще бъде съобразено със следните фактори: - В близост да няма друг хранителен магазин, а наличните такива да са неудобни за местните жители. - По възможност магазинът да се намира в близост до обществен обект ( болница, училище). - В близост до наетото под наем помещение да няма разположена голяма хранителна верига ( Пикадили, Кауфланд и др. ). Обосновка:Разходите по наема, тока, водата ще бъдат отразявани със съответните разходооправдателни документи.
5. Изготвяне на разрешителни и лицензии, свързани със стартиране на дейността. Описание: Да се изготвят следните разрешителни: 1. Разрешително за търговия с хранителни продукти. 2. Разрешително за продажба на тютюневи изделия. Обосновка: Без тези разрешителни магазинът не може да започне търговска дейност.
6. Придобиване на дълготрайни материални активи и на дълготрайни нематериални активи. Тази дейност може да бъде разделена на следните поддейности: 6.1. Придобиване на компютри и хардуер: - закупуване на компютър и монитор – 1 бр. - закупуване на касов апарат – 1 бр. - закупуване на електронна везна – 1 бр. - закупуване на баркод четец – 1 бр. - закупуване на UPS – 1 бр. - закупуване на маркиращи клещи – 1 бр. - закупуване на сейф – 1 бр. - закупуване на кабели – 1 бр. 6.2. Придобиване на оборудване, машини и съоръжения: - закупуване на стелажи – 6 бр. - закупуване на щанд-маса – 1 бр. - закупуване на хладилна витрина – 1 бр. - закупуване на фризер с горен стъклен капак – 1 бр. - закупуване на климатик – 1 бр. - закупуване на стелаж за хляб – 1 бр. - закупуване на стелаж за зеленчук – 1 бр. - закупуване на пожарогасител – 1 бр. 6.3. Придобиване на дълготрайни нематериални активи: - закупуване на програмен продукт. - обучение. Обосновка: Тези дълготрайни материални и нематериални активи са минималният брой и най-важните за стартирането на дейността. В бъдещ план, с развитието на търговията се предвижда тяхното увеличаване. Те имат следното предназначение: - касов апарат – нужен е при всеки търговски обект. - баркод четец – за разчитане на баркода при продажби или заприходяване на стоките. - електронна везна – свързана е с компютърната програма и отчита продажбите на стоките на килограм. - UPS – необходим при аварийни ситуации ( спиране на тока). - сейф – за съхраняване на касовата наличност. - маркиращи клещи – за поставяне цени на стоките. - компютър и монитор – за заприходяване и продажба на стоките. - крайстенни метални стелажи – за да се подредят на тях стоките в магазина, които не се нуждаят от специално съхранение в хладилник. - хлябът и зеленчуците, както и плодовете също ще бъдат поставени на предназначените за тях стелажи. - щанд – масата е необходима, като работен плот за продавача и плот за клиента, където да се поставят закупените стоки. - хладилната витрина е необходима за съхранение на колбасите и стоките с млечен произход. - фризер с горен стъклен капак – за съхранение на замразени стоки( замразени зеленчуци, пилешко месо и други), като ще има и видимост за клиентите. - пожарогасител – изискване към работното помещение, за предотвратяване на пожар. - климатик – за поддържане на необходимата температура в помещението. - компютърната програма е необходима за заприходяване на стоките и отчитане на продажбите. Целта е постигане на яснота и прозрачност в търговската дейност и по-добър процес на работна среда.
7. Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал. За осъществяването и развитието на търговската дейност ще са необходими – един управител и двама продавач – консултанти. Управителят ще се заеми с управлението на магазина, заприходяването на стоките, ревизиите. Управителят замества и продавач – консултантите през почивката им. Работно време – 8 часа на ден. За целта той трябва да е отговорен, комуникативен и с добри познания в търговията с храни. Имайки в предвид натрупаният трудов опит по време на работата ми като продавач – консултант в хранителен магазин и познаването на естеството на работата, кандидатът по този проект ще може да заеме длъжността. Също така ще са необходими двама продавач – консултанти. Изискванията към тях са следните - желание за работа, комуникативност, компютърна грамотност, желателно е придобит опит. Работното време – 8 часа на ден. Продавач – консултанта участва в приемането и поръчването на стоките в магазина; подредбата им на съответните места; продажбите; поддържа необходимата хигиена на работното място; попълва необходимите дневници.
8. Първоначално закупуване на материали и консумативи. Описание: Ще бъдат закупени консумативи, нужни за стартиране на дейността. При отварянето на всеки търговски обект са необходими – касова книга, кочани с касови и сторниковани бележки, ревизионна книга, ленти за касовия апарат, всички видове дневници и книги, които се водят в хранителните магазини. Също така ще са необходими и консумативи за поддържане на необходимото ниво на хигиена на персонала и търговския обект – веро, препарати, тоалетна хартия и др. Ще са необходими и опаковачна хартия и торбички при продажбите. Магазинът ще бъде зареден и с първоначално количество стоки, подробно описани в Приложение А.3.1. Обосновка: Първоначално магазина ще бъде зареден с малко количество стока със средствата отпуснати по проектното предложение. След стартиране на дейността те ще се увеличат като количество и асортимент, като бъдат съобразени с желанието на бъдещите клиенти. Така ще бъдат постигнати по – високи резултати в търговската дейност. За разширяването на стоковият асортимент и количество, финанси ще бъдат подсигурени от кандидата (заем).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Фил" ООД
Инсигния
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 969 BGN
Общ бюджет: 18 611 BGN
БФП: 18 611 BGN
Общо изплатени средства: 18 610 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 993 BGN
2014 14 617 BGN
2015 0 BGN
18 610 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 394 BGN
2014 12 425 BGN
2015 0 BGN
15 819 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 599 BGN
2014 2 193 BGN
2015 0 BGN
2 792 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз