Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0641-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-16006
Наименование: "Създаване на безопасни условия на труд чрез реконструкция и модернизация на работни помещения в Шивашки цех на «Ес Би Ен Виолета Беширова» ЕООД, гр. Златоград"
Бенефициент: «Ес Би Ен Виолета Беширова» ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Златоград
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екипа за управление на проекта, организация на неговата работа през периода на реализация на проекта, управление и отчет на проекта Управлението на проекта е отговорност на екипа на проекта: Ръководителят на проекта следи за цялостното реализиране на проектните дейности: организиране и ръководство на дейностите по проекта, подбор на крайните бенефициенти, провеждане на тръжни процедури, ежемесечно и финално отчитане, осигуряване на трайна заетост след края на проекта, осигуряване на публичност и прозрачност и др. През целия период на реализация на проекта ще бъдат осъществявани дейности по външен и вътрешен мониторинг. Счетоводителят, съвместно с ръководителя на проекта, ще бъдат отговорни за финансовия мениджмънт, цялата административна дейност ще бъде извършвана от Координатора на проекта. Цялата документация ще се съхранява в офиса на проекта и ще бъде на разположение при поискване за проверка. Хронологично изпълнение на поддейностите: 1. Издава се заповед от Ръководителя на предприятието за назначаване на екипа; 2.Изготвяне на допълнително споразумение към договора или нов договор за екипа; 3.Провеждане на работни срещи на екипа за управление на проекта с изготвяне на протокол за проведената среща – ежемесечно; 4.Изготвяне на правилник за работа и график за изпълнение на поставените задачи; 5. Вътрешна оценка на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности. Предвижда се провеждането на ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите и изготвяне на финансово – счетоводен отчет. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за действие”. Степента на изпълнение на всяка от дейностите ще се оценява чрез т.нар. “обективно проверими показатели”. Ще се изготвят месечни отчети от всеки представител от екипа на проекта. Ръководителя ще извършва анализ и обобщаване на ситуацията. Счетоводителя ежемесечно ще представя справка за разходването на средствата. Ръководителят ще изготвя обобщен доклад за дейността и степента на изпълнение и постигане на заложените резултати и ще го представя на Директора на предприятието. В началото на всеки месец ще се провеждат оперативки за контрол на напредъка по проекта.
Дейност 2. Изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност С изготвяне на анализ на състоянието на дейността се цели постигане на високи резултати в управлението на безопасността и здравето при работа. С реализирането му ще бъдат набелязани мерки за намаляване на заболеваемостта и травматизма. Анализът ще съдържа: Въведение: – Ще се опишат изходните данни, които ще се вземат в превид при по-натъшното анализиране на дейността. Ще се оцени общата стратегия за управление на безопасността и здравето при работа. Осигуряването на здравословни и безопасни условия изисква координирани действия на всички функции и нива в управлението на фирмата. С въведението ще се направи преглед на управленската структура по отношение на осигуряване и безопасност при работа. Тук ще се включат сведения относно сегашната организация на дейността в предприятието, в т.ч. съществуващите помещения, използваните материали, използвани технологии. Ще се включат сведения относно сегашното състояние на дейността по управление на здравословни и безиопасни условия на труд. Ще се оцени ефективността на действията на , набелязани от ръководството. Ще се включат данни относно факторите на работната среда в предприятието, като за това ще се приложат протоколи от измервания. Ще се направи инвентаризация на използваните лични предпазни средства и средства за колективна защита. На основата на актуалната за дейността на предприятието нормативна уредба и изисквания ще се опише съществуващия модел за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Във въведението ще се включат данни относно организацията на трудовия процес, вт.ч. работно време, , рискови групи персонал, заболеваемост, работещи с експертни решения на ТЕЛК, професионални заболявания, трудоустроени. Изложение и анализ: В този раздел ще се анализира подробно организацията по управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Ще се направи оценка на степента на осигуряване на защита на всички работещи. В хода на изготвяне на изложението и анализа ще се оцени спазването на изискванията нанормативната уредба, както и на доброволно приетите в предприятието програми и други ангажименти в областта на осигуряване на безопасност и здраве при работа. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда ще се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. Анализът ще направи оценка на дейностите по консултиране с персонала и неговите представители. Ще се оцени ефективността на провежданите обучения. Въз основа на нализа ще се оцени, кои аспекти на дейността трябва да се поддържат и развиват. Какви иновативни методи да се приложат. Ще се направи оценка, какви нови мерки ще трябва да се предприемат за да се повиши производителността на труда, като същевременно непрекъснато се повишава нивото на здравословни и безопасни условия на труд в дружеството. Целта е да се получи ясна перспектива къде и в какъв обхват да се насочат усилията за решаване на проблемите по безопасност и здраве при работа. С анализа ще се установи реалното състояние на условията на труд и функциониране на системата по управление на дейностите по осигуряване на безопасност и здраве при работа. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност: Ще се обоснове необходимостта от усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и по специално тази по отношение дейността по управление на организацията за осигуряване ма здравословни безопасни условия на труд. Ще се изберат принципи и цели на политиката по безопасност и здраве, на основата на внимателно преценен подбор от възможни варианти, съобразен с общата визия и стратегия на менинджмънта на предприятието и разполагаемите ресурси. Какви методи ще бъдат използвани за повишане на ефективност, като се подобряват условията на труд и се използват ефективно средствата по проекта. Ще се конкретизират целите на политиката по безопасност и здраве. Тук ще се набележат технически и организационни мерки за овладяване на риска. Заключение: Тук ще се представи документираната политика за безопасност и здраве. Ще се направят изводите за състоянието на предприятието, наличието на добри практики. Ще се определят приоритетите и незабавните, действия, които трябва да се предприемат за да се намалят рисковете, което ще доведе до повишаване на производителността на труда. Хронологично изпълнение на поддейностите: 1. Изготвя се задание за Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност – Анализът трябва да съдържа най-малко следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”. Описание на примерното съдържание на разделите. 2. Провежда се тръжна процедура за избор на праваспособна фирма, която да изготви анализа; 3. Сключва се договор с фирмата – изпълнител; 4. Изготвя се Анализ; 5. Приема се Анализа след направено публично представяне на работна среща; 6. Запознаване на служителите и работниците с Анализа и изискванията за безопасни условия на труд;
Дейност 3. Внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа - BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) - подготовка на внедряване на стандарта, сертифициране и придобиване на сертификат. С реализация на дейтостта ще се въведе система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в предприятието съгласно BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) - Система за управление на здравето и безопасността при работа. BS OHSAS 18001:2007 е стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд. BS OHSAS 18001 e съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция. Правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на BS OHSAS 18001. Елементите на BS OHSAS 18001 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството. Основни акценти: Ангажимент на ръководството – поет чрез политиката по здравословни и безопасни условия на труд, състоящ се в осигуряване на ресурси за намаляване на рисковете, предотвратяване на наранявания и заболявания на работното място, спазване на приложимите законови и други изисквания и непрекъснато подобряване на системата Управление на риска – чрез непрекъснат процес на идентифициране на опасностите, оценка на риска, определяне на приоритети и предприемане на мерки за управление на риска. Създаване на оперативни процедури за поддръжка на оборудването, контрол върху доставчици на продукти и услуги във връзка за безопасността на работното място Съответствие със законови и други изисквания – ясно определяне и периодично актуализиране на приложимите законови и други изисквания, приложими за дейността на организацията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и прилагане на тези изисквания при създаване, внедряване и поддържане на системата Цели и програми – приемане на цели в съответствие с политиката и съобразно рисковете, изготвяне на програми с конкретни срокове, отговорници и ресурси за изпълнение на целите Осъзнаване и участие на персонала – ясно дефинирани и разяснени отоговорности и пълномощия във връзка с управление на здравословните и безопасни условия на труд. Провеждане на обучение и разяснителни кампании за осъзнаване на значимостта на всеки един от персонала за запазване и гарантиране на тяхното здраве и безопасност. Насърчаване на прякото участие на хората при планиране, поддържане и подобряване на системата Поддържане на готовност за действие при извънредни ситуации – изготявне на планове за действие при извънредни ситуации, обучение на персонала и други заинтересовани страни и организиране на проигравания. Изграждане на система за регистриране и разследване на инциденти. Измерване и мониторинг на резултатността – извършване на периодични измервания на факторите на работната среда, мониторинг на здравното състояние, контрол по спазване на изискванията по работните места. Непрекъснато подобряване – периодична оценка на съответствието, предприемане на коригиращи и превантивни действия, извършване на вътрешни одити и прегледи от ръководството. Хронологично изпълнение на поддейностите: 1. Провежда се тръжна процедура за избор на праваспособна фирма, която да извърши дейностите по подготовка, внедряване и сертифициране; 2. Сключва се договор с фирмата – изпълнител; 3. Подготовката за сертификация се състои в:  Запознаване с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007  Дефиниране на областта на приложение на системата  Анализ на наличните правила в организацията  Там където има пропуски или разминавания със стандарта – създаване на нови правила  Създаване на документация (процедури, инструкции, наръчник)  Работно въвеждане (реално използване на новите правила)  Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация от вътрешен персонал  Финално отстраняване на несъответствията открити във вътрешния одит 4. Сертификация
Дейност 4. Обучение на служителите за безопасна работа и придобиване на специфични умения за работа с машините, системите и съоръженията, преминали реконструкция/модернизация, във връзка с повишаване на здравословните и безопасни условия на труд на След изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност ще се изберат принципи и цели на политиката по безопасност и здраве, на основата на внимателно преценен подбор от възможни варианти, съобразен с общата визия и стратегия на менинджмънта на предприятието и разполагаемите ресурси. Ще се определят методи за повишане на ефективността. С Анализа ще се набележат технически и организационни мерки за овладяване на риска, ще се усъвършенства организацията на трудовата дейност и по специално тази по отношение дейността по управление на организацията за осигуряване на здравословни безопасни условия на труд. Всичко това ще наложи промяна на технологични процеси и всички заети в предприятието трябва да бъдат обучени в тази насока, както и ще бъде наложително да придобият специфични умения за работа с машините, системите и съоръженията. Обучението е различно и не припокрива задължителния въвеждащ инструктаж за безопасност на труда. Хронологично изпълнение на поддейностите: 1. Изготвя се задание и тръжна документация; 2. Провежда се тръжна процедура за избор на праваспособна фирма, която да проведе обучението; 3. Сключва се договор с фирмата – изпълнител; 4. Провежда се обучение за всички заети в предприятието – 89 обучаеми, като обучението ще се проведе поетапно на 6 групи от 15 човека, като курса за всяка група ще бъде с продължителност 48 учебни часа, разпределени съгласно предварително одобрена програма в рамките на 16 дни за всяка група и по 3 учебни часа – всеки ден; 5. По време на обучението се изготвят присъствени списъци; 6. Накрая на обучението обучителната фирма издава сертификат на завършилите го успешно;
Дейност 5. СМР за осигуряване на нормален микроклимат по работните места С проекта се цели факторите на работната среда- микроклимат да се приведат към изискванията на стандартите. Сега помещенията на дружеството нямат единна система за регулиране на параметрите на микроклимата. През лятото се получават големи топлинни натоварвания, през студения период се създава чувството за студ. Производствения микроклимат е физическо състояние на работната среда, което се характеризира с с комбинираното въздействие на съставящите го компоненти.-темперарура на въздуха, влажност на въздуха и скорост на движение. Температурата е един от най-важните фактори на работната среда. Тя има голямо значение за здравето, работоспособността и комфорта на работещия и нормално протичане на работните процеси. При промени на температурата се променят съотношенията на топлинния баланс на организма. При високи външни температури и прегряване на тялото, организмът реагира с разширяване на повърхностните кръвоносни съдове, увеличаване на притока на кръв към тях, увеличаване на температурата на повърхността на тялотои работата на потните жлези и нараства топлоотдаването. Така се нарушава водно-солевия баланс на организма. Нарушава се обмяната на веществата, настъпват изменения в сърдечно-съдовата система. При охлаждане, тялото реагира с треперене на мускулите, свързано с голямо отделяне на топлина. Охлаждането на организма предизвиква простудни заболявания, общо отслабване на организма и др. С реализирането на проекта се цели чрез климатизация на помещенията ще се премахне вредното въздействие на микроклимата върху организма. Ще се замени съществуващата дограма, като ще се замени с такава изработена от ПВЦ. Хронологично изпълнение на поддейностите: 1. Изготвя се тръжна документация; 2. Провежда се процедура по изискванията на ПМС55 за избор на фирма, която да извърши СМР; 3. Сключва се договор с фирмата – изпълнител; 4. За осигуряване на нормален микроклимат по работните места в Шивашки цех, ще се извърши:  замяна на съществуващата дограма на прозорци и врати с PVC дограма; 5. Приемане на извършеното СМР;
Дейност 6. Дейности по визуализация и публичност В настоящото проектно предложение са заложени дейности, чиято цел е да информират широката общественост и участниците в него за хода на неговото развитие, постигнатите резултати и огласят финансовата подкрепа, оказана от Европейския Социален Фонд. “SBN-Виолета Беширова” ЕООД се задължава да изпълнява техническите характеристики на действията за информация и публичност по отношение на операцията, предвидени в чл. 9 от Регламент № 1828/2006, а именно да обозначава всеки документ, включително всяко уверение за участие или друг сертификат, свързани с реализацията на проекта, че оперативната програма е съфинансирана от ЕСФ, като използва следните елементи: 1) емблемата на ЕС - флага на ЕС в съответствие с графичните стандарти, съгласно Регламент (ЕО) № 1828/2006; 2) названието „Европейски съюз”; 3) позоваване на ЕСФ – логото на ЕСФ – „Европейски социален фонд”, изписване на името на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Кандидатът предвижда следните методи за информиране и публичност:  Отпечатване на 500 броя брошури и 500 броя листовки, съдържащи описание на проекта, информация за дейностите по проекта и конкретните резултати от него. Те ще включват: името на проекта; стойността на проекта; флага на ЕС; имената на ЕСФ и ОП РЧР; логото на ЕСФ и ОП РЧР. Брошурите и листовките ще бъдат раздадени на клиенти, партньори.  Ще се публикува информация за протичането на проекта в интернет страницата на кандидата;  Ще се излъчи рекламен клип по радиото;  Ще се направят 3 броя публикации в местния печат;  Ще се поставят 2 броя обозначителни табели в рамките на предприятието (1 брой в производствените помещения и 1 брой в административния офис), съдържащи основните реквизити на проекта (наименование, номер и дата на договор, стойност на проекта), флага на ЕС; имената на ЕСФ и ОП РЧР; логото на ЕСФ и ОП РЧР. При разпространяването на информацията за проекта по електронен път ще бъдат спазени задължителните според Регламент (ЕО) № 1828/2006 условия за оформянето на информационни и комуникационни материали; В изпълнение на горното настоящият проект предвижда: Всички технически характеристики на действията за информиране и публичност ще отговарят на изискванията на чл.9 на Регламент № 1828/2006.
Дейност 7. Одит на проекта За гарантиране на правилното отчитане, коректното и прозрачно разходване на средствата е необходимо извършване на одит на проекта. Хронологично изпълнение на поддейностите: 1. Изготвя се тръжна документация; 2. Провежда се процедура по изискванията на ПМС55 за избор на фирма, която да извърши одита; 3. Сключва се договор с фирмата – изпълнител; 4. Изпълнява се дейността;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ти Кю Си Ес Ай България
ДЕНИ ТРЕЙД
МЕДИКУС 2001
ТРИАЛ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 171 862 BGN
Общ бюджет: 153 676 BGN
БФП: 153 676 BGN
Общо изплатени средства: 153 659 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 153 676 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 372 BGN
2014 119 286 BGN
2015 0 BGN
153 659 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 216 BGN
2014 101 393 BGN
2015 0 BGN
130 610 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 051 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 156 BGN
2014 17 893 BGN
2015 0 BGN
23 049 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз