Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0508-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-14002
Наименование: "Здраве и безопасност на работното място в "Стронг строй"ООД"
Бенефициент: "СТРОНГ СТРОЙ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 30.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Изграждане на операционен мениджмънт Изпълнението на дейността ще гарантира доброто управление и ефективното и рационално изпълнение на дейностите по проекта чрез:  Създаване на екип отговарящ за управлението, наблюдението и координацията на дейностите по проекта;  Адаптиране на плана за действие на проекта към актуалното време и окончателното разпределение на задачите между членовете в екипа за управление на проекта;  Координиране на дейностите от Екипа за управление на проекта;  Ежемесечно отчитане за хода на работата;  Финансово и техническо отчитане на изпълнението на проекта.
Дейност 2. Управление на проекта; Необходимостта от дейността се изразява в нуждата от действия в следните насоки:  Координиране на дейностите от екипа за управление на проекта;  Ежемесечно отчитане за хода на работата;  Периодичен финансов контрол;  Финансово осигуряване на управлението на проекта;  Финансово и техническо отчитане на изпълнението на проекта.
Дейност 3. Провеждане на тръжни процедури Необходимостта от дейността се обуславя от нуждата от избор на външни изпълнители за определени дейности, който да е основан конкурентен избор на най-добра оферта при спазване на принципите на свободната конкуренция и изискванията на българската нормативна уредба. В рамките на дейността ще бъдат извършени следните етапи: • Подготовка на тръжна документация; • Изпращане на покани до потенциални изпълнители; • Получаване и отваряне на офертите; • Разглеждане, оценяване и класиране на офертите; • Обявяване на резултатите; • Сключване на договор с избраните изпълнители; Контрол върху изпълнението на сключените договори.
Дейност 4. Анализ на състоянието на организацията на трудовата дейност В рамките на дейността ще се определят елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда в „Стронг строй” ООД. Подробно ще се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, управлението на човешките ресурси и условията на труд. На анализ ще бъдат подложени следните основни елементи на системата за организация на труда:  Разделение и коопериране на труда;  Форми на организацията на труда;  Режими на труд и почивка;  Трудови стандарти. Ще бъдат установени силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, на базата на което ще бъде обоснована нуждата от оптимизирането на организацията на трудовата дейност като цяло или на отделни нейни елементи.
Дейност 5. Проектиране и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност На база на изготвения диагностичен анализ ще се пристъпи към проектиране или усъвършенстване на всички или някои от елементите на организацията на трудовата дейност. Дейността ще бъде съобразена с визията, стратегията и политиката на „Стронг строй” ООД.
Дейност 6. Въвеждане на проектираните елементи на организацията на трудовата дейност В рамките на дейността ще бъде реализирано въвеждане на проектираните елементи в системата на организацията на труда. Необходимо е разработените рационални решения да бъдат внедрени, а след това постоянно да се спазват и поддържат на проектираното равнище. Чрез внедряването на проектираните и утвърдените организационни решения се създава предвиденото в програмата и плана равнище на организацията на трудовата дейност.
Дейност 7. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Във връзка с конкретните условия на труд при работодателя и анализа на направената обстойна оценка на риска за работещите в „Стронг строй” ООД следва да се вземат под внимание основните рискове, на които са изложени работниците в процеса на изпълнение на основните дейности. По отношение на предписаните мерки за тяхното намаляване в Програмата за минимизиране на риска в предприятието, работодателя е осигурил задължителните действия за обезопасяване на трудовите процеси, а посредством настоящата дейност той ще осигури още по-висока лична защита на работещите, чрез закупуване на по-модерни и имащи по-добри качества от наличните лични предпазни средства и специално работно облекло. По този начин „Стронг строй” ООД ще продължи да поддържа най-високо ниво на безопасност при работа за своите работници и служители, което ще спомогне за цялостния процес на изпълнение на задачите поставени пред тях. Във връзка с предписаните мерки за минимизиране на професионалния риск и списъка на длъжностите и съответстващите им лични предпазни средства, в рамките на дейността ще бъдат закупени следните лични предпазни средства:  каски;  защитни колани (сбруи);  защитни обувки;  предпазни и студозащитни ръкавици;  предпазно термично облекло;  защитни очила;  антифони;  филтриращи маски.
Дейност 8. Наблюдение и вътрешен мониторинг за изпълнението на дейностите и резултатите от тях Въвеждане на система за вътрешна оценка, наблюдение, самооценка и въвеждане на корективи.
Дейност 9. Междинно и финално отчитане на изпълнението на дейностите по проекта В рамките на дейността ще се осъществи изготвяне на месечни справки, междинни доклади и заключителен технически доклад, междинни финансови отчети и окончателен финансови отчет и съответните декларации за допустимите разходи.
Дейност 10. Анализ и оценяване на резултатите от изпълнение на дейностите по проекта В рамките на дейността ще се осъществи разработване на оценка на състоянието на организацията на трудовата дейност в „Стронг строй” ООД след въвеждането на проектираните и усъвършенствани елементи от нея, както и след внедряването на стандарт за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Направеният анализ ще съдържа оценка за дейностите изпълнени по проекта и оценка на приноса им за усъвършенстването на организацията на трудовата дейност и за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд.
Дейност 11. Популяризиране на проекта и на ОП „Развитие на човешките ресурси” В рамките на дейността се предвижда да се отпечатат информационни флаери, дипляни, плакати и табла. Предвиждат се още публикации и съобщения за проекта в интернет и в специализирания печат. Всички материали ще бъдат разработени по начин, позволяващ изчерпателно запознаване с принципите на финансиращата оперативна програма, конкретната схема и проект „Повишаване производителността на труда и качеството на предоставяните услуги чрез подобряване условията на труд в „Стронг строй” ООД”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 699 BGN
Общ бюджет: 61 558 BGN
БФП: 61 558 BGN
Общо изплатени средства: 61 558 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 740 BGN
2014 48 818 BGN
2015 0 BGN
61 558 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 829 BGN
2014 41 495 BGN
2015 0 BGN
52 324 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 234 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 911 BGN
2014 7 323 BGN
2015 0 BGN
9 234 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз