Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0357-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-10001
Наименование: "Безопасни условия на труд в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД-Монтана"
Бенефициент: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 18.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Организация, управление и отчитане на проекта При организиране дейността на проекта за неговото управление и отчитане ще бъде сформиран екип в състав: ръководител на проекта, координатор, юридически консултант, технически сътрудник и счетоводител на проекта. Членовете на екипа ще сключат граждански договори, в които ще бъдат определени задачите и отговорностите им по изпълнение на проекта. Сформираният екип ще разработи подробен план-график на дейностите и ще формулира показатели за напредък на проекта. Екипът ще провежда ежемесечно работни срещи, ще се запознава с мненията на участниците в проекта, ще осигурява участието на всички заинтересовани страни. В периода на изпълнение на проекта се предвиждат два междинни доклада и междинни финансови отчети до договарящия орган. В края на проекта ще бъде изготвен заключителен технически доклад, в който ще бъдат описани количествените и качествени показатели за изпълнение на проекта. Към него ще бъде приложена цялата отчетна документация на проекта. В окончателен финансов отчет ще бъдат обобщени всички направени разходи за изпълнението на проекта.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в кандидата Кандидатът МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД е едно от водещите лечебни заведения в област Монтана. Особеностите на извършваната диагностична и лечебна дейност изискват ползването на относително голямо количество работна сила (списъчен състав 616 лица) със специфична висока квалификация и професионални умения, в т. ч. при специфични неблагоприятни условия на труд като напр. повишено умствено, психическо и нервно натоварване, свързано с управленска и лечебно-диагностична дейност, стрес при оказване на реанимационни мероприятия, опасност от нараняване при медицински манипулации, риск от зараза със заболявания, предавани по респираторен, контактно-битов и кръвен път при медицински манипулации, нощни дежурства, тактилен контакт с химични препарати и дезинфектанти и т.н. Това предполага изготвяне на детайлен анализ на сегашното състояние на трудовата дейност и в частност отделните трудови процеси в тяхната обвързаност с оглед оптимизиране на целия работен цикъл в посока подобряване условията на труд на всяко работно място, минимизиране на съществуващи рискове, намаляване на неблагоприятни въздействия при използване както на самите технологии като такива, така и на конкретни апарати и оборудване, чиято подмяна с алтернативни е въпрос на бъдещи инвестиции. За решаването на тези комплексни въпроси ще бъде изготвен общ анализ за изясняване на предимствата и недостатъци в сегашното състояние на организацията на работа, оценка на използваните апаратури и общо въздействие на това оборудване върху индивидуалните работни места, дейностите в сектори и клиники и в крайна сметка на целия работен цикъл в лечебното заведение. Ще бъде извършена оценка на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност и работната среда в болницата с оглед създаване на условия за по-рационално използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване на ефективността и производителността на труда, както и набелязване на необходимите мерки за подобряване на условията на труд и намаляване на травматизма и заболеваемостта. Предвижда се да бъде отделено особено внимание на въпросите, свързани с риска както от гледна точка на неговото сегашно положение, така и особено от гледна точка на очаквани бъдещи развития. Основно надежди при подобен подход се възлагат на оценката на възможните насоки за развитие, които методически ще бъдат използвани като изходна позиция за формулиране на предложения и оценка на ресурсните възможности за тяхното подобряване. От гледна точка на управленската технология оптимизацията на дейността на организацията в аспектите, застъпени в настоящия проект, ще се заключава в организационно препроектиране на всички частични и свързани трудови процеси и на тази база общо усъвършенстване на ключовите трудови схеми в заведението, съобразно работния процес в него. Касателно методите и средствата за анализ на дейността и внедряване на оптимизационни схеми кандидатът планира технологично, хронологично и фактическо изследване на сегашното състояние на всяко работно място, както и проучване на трудовата компонента като комбинация от жив труд и използвано медицинско оборудване в отделните клиники. Анализът ще съдържа следните раздели: Раздел “Въведение” В тази част ще бъдат представени използваните изходни данни, ще бъдат описани характеристиките и състоянието на болницата и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани материали и консумативи, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето - законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. Раздел “Изложение и анализ” В тази част ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в болницата кандидат. Ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно ще бъдат анализирано и оценено нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT - анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определи кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда ще се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Ще се съставят SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. Раздел “Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В тази част ще бъде обосновано и описано надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел “Заключение” Въз основа на обобщен анализ на резултатите ще бъдат: - направени изводи за състоянието на болницата и организацията на трудовия процес; - определени приоритетите и ще бъдат препоръчани необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси. На тази база ще се извърши съпоставка със съществуващи в отрасъла добри практики, ще се набележат възможни подобрения, които по една или друга причина досега не са предприемани, и ще се изготви нова обща трудово-технологична схема, позволяваща подобряване условията на труд в лечебното заведение и повишаване на безопасността при работа. Цялата дейност, описана накратко по-горе, ще бъде възложена на изпълнител и резултатът ще бъде използван като изходна база за предприемане на бъдещи текущи частични или цялостни подобрения както в отделни звена на дейността, така и в трудовия цикъл на организацията като цяло.
Дейност 3. Закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло Личните защитни средства предпазват от злополуки и заболявания, създават условия за по-спокойна и продуктивна работа, служат като допълнителни мерки за безопасност. Личните предпазни средства са различни приспособления и екипировка, които работниците използват за индивидуална защита от отделни професионални вредности, присъстващи в работната среда. Те са необходими и при извършване на работа за отстраняването на различни аварийни ситуации. Личните предпазни средства трябва да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасността и опазване на здравето на работещите. Личните предпазни средства и специализирани работни облекла трябва: 1. да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск; 2. да отговарят на условията на съответното работно място; 3. да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите, които ги използват; 4. да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране. Предвидените за закупуване в проекта ЛПС и специализирано работно облекло отговарят на точния брой на заетите лица по длъжности и са планирани съгласно срока за износване, определен в Списъка на работните места и видовете работи за периода на изпълнение на проекта. Те са по-модерни и с по-добри защитни свойства, т.е. закупените по проекта специализирани медицински облекла и лични предпазни средства са с по-добро качество от минимално изискуемите в нормативната уредба. На база планирания в предходната дейност цялостен анализ на условията на труд в критичните места кандидатът предвижда закупуване и ползване на ново специализирано медицинско облекло и лични предпазни средства, свързани с подобряване безопасните условия на труд и с оглед минимизиране особено на отклоняващи се от предписанията въздействия на работното оборудване, епидемични ситуации и вътреболнични инфекции и други подобни извъннормени въздействия. Трудовата дейност на заетите лица се осъществява в пряк контакт с химични и биологични фактори на работната среда, които крият опасност от заразяване. Това налага постоянно да се носи специализирано медицинско работно облекло и лични предпазни средства за защита от действието на предавани по респираторен, контактно-битов и кръвен път заболявания, да има необходимата предпазваща способност и механична устойчивост. Специализираното медицинско работно облекло, осигурено по проекта, няма свиваемост след пране, съставът на плата е с различно съотношение памук-полиестер спрямо предмета на работа и същевременно е максимално комфортно и с по-модерен дизайн. Предвиденото по проекта медицинско работно облекло е изработено от предназначени за това съвременни естествени материи, специално обработени със силикон и тефлонова нишка, за да не задържат кръв и биологични агенти. Лекарската операционна престилка е разработена от тъкан, подходяща за многократна стерилизация при 1280 С, с непромокаемо лице и дишащ антистатичен гръб, ръкави с ластичен маншет. Предвижданите за закупуване специални медицински обувки са подходящи за ефективно машинно почистване при температура до 600 С почистващ и последваща експозиция от 5 минути на 0,1% дезинфекциращ разтвор, безостатъчно почистване отвън и отвътре, леки, с анатомично ходило с аерация и с вендузи за висока стабилност на хлъзгащи се повърхности в мокри помещения. Предвижда се осигуряването на подходящи предпазни маски с висока степен на защита, латексови ръкавици, лекарски операционни шапки тип боне от 100% памук и други лични предпазни средства, които са от изключително важно значение за индивидуалната защита и значително подобряват безопасността на полагания труд в лечебното заведение. Описанието и разходите по това перо ще се предприемат в тясна връзка със специфичната обосновка на необходимостта от тези средства и произтичащи разходи, която ще бъде изготвена в рамките на дейност 2 от настоящия проект. Кандидатът предвижда възлагането във връзка с планираните от него мерки така, както са изложени по-горе, разработката на специални и специфични за организацията стандарти за общо обезопасяване на технологията на отделните работни места и норми за използване на специално работно облекло и лични предпазни средства там, където това е наложително.
Дейност 4. Подобряване на условията на труд чрез модернизация на вентилационна система МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана е областна болница и разполага с 420 легла в 22 болнични отделения, в т. ч. функциониращо спешно приемно отделение, отделение по хемодиализа, работещо на трисменен режим на работа. За едно денонощие от отделенията се подават около 410 кг болнично бельо (постелъчно бельо, калъфки, престилки, кърпи и др.), специално работно облекло и 20 кг одеала или общо около 430 кг. МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД гр. Монтана разполага с централна пералня с необходими помещения и площи съгласно Наредба № 37 от 1995 г. за здравните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални. От пускането в експлоатация на болничната пералня през 1973 г. до настоящия момент, основен ремонт на помещенията и съоръженията не е извършван. Поради естеството на работния процес, свързан с мокри процеси, влага и работа на парни машини - пералня, каландър за изсушаване на бельото и др., съществуващата вентилационна система не е достатъчно ефективна. С течение на времето параметрите на капацитета й са се изчерпали и тя не обезпечава нормален микроклимат на работната среда. В резултат на постоянно повишената влажност на въздуха в пералните помещения съществуващата електрическа инсталация е силно компрометирана, което е предпоставка за чести аварии и създава реални опасности при изпълнение на трудовите задължения от персонала. Съществуващото осветление в помещенията е недостатъчно и не осигурява необходимата степен на осветеност, достатъчна за работа с машините и съоръженията. Вентилирането на помещенията на настоящия етап се извършва с морално и физически остаряла вентилационна система, за която разходът на ел. енергия е голям. За постигането на подходящи за работа параметри на въздуха и подобряване на условията, при които се осъществяват работните процеси, е необходимо въвеждането на съвременна енергоспестяваща вентилационна система. Организирането на добра вентилация е определящо за поддържане на параметрите на въздушната среда в оптимални граници. Това гарантира по-добър комфорт, по-висока работоспособност и не на последно място, запазване на здравето на хората, пребиваващи в помещенията. Добре организираната вентилационна система предотвратява образуването на застойни зони в помещенията и възпрепятства насищането на въздуха с влага, прах, миризми и други замърсители, което е основна предпоставка за намаляване на риска от дихателни заболявания и алергии. Като ефективно решение, даващо възможност за точно поддържане на необходимите параметри на въздушната среда, кандидатът предвижда внедряване на балансирана вентилационна система, съчетаваща едновременно смукателна и нагнетателна вентилационна инсталация. Освен че осигурява едновременното подаване на свеж и отвеждането на замърсения въздух, характерна за нея е и предварителната му обработка. Въздухът се затопля или охлажда, в зависимост от сезона. При необходимост е възможно да се осигури и обработване на изхвърляния въздух. С предвижданата модернизация на вентилационната система и подмяната на съществуващата ел. инсталация в пералните помещения ще се обезпечи: - намалена влажност на въздуха, подобрена циркулация и движение на въздушните потоци в помещенията и създаден благоприятен микроклимат на работната среда, при която се осъществяват трудовите дейности, което ще осигури здравословни и безопасни условия на труд; - наличие на нормална суха среда за безаварийна работа на машините и съоръженията; - подобрена осветеност на работните места в помещенията с цел съответствие с изискванията на БДС ЕН 12464-1; - постоянен приток на чист въздух в работните помещения и повишена ефективност на дейността по осигуряване на чисто и сухо болнично бельо, постелъчен инвентар, специално работно облекло и др. Вентилационната система ще се използва през всички сезони за постигане на нормална температура и влажност за производствените условия в пералните помещения, т. е. създаване на по-добра атмосфера за добри здравословни условия на труд. Този вид вентилация е най-безопасното и енергоспестяващо решение за болнични перални помещения. Тя е съобразена и с екологичните норми за опазване на околната среда. Фирмата за доставка и монтаж на смукателно-нагнетателна вентилационна инсталация ще бъде определена по реда на ЗОП.
Дейност 5. Разработване и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 Кандидатът възнамерява да въведе система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, разработена така, че да даде възможност на лечебното заведение да контролира и подобрява здравословността и безопасността на условията на труд. За тази цел ще извърши сертификация на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд посредством въвеждане на стандарт BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System), който e най-разпространеният международен стандарт за управление на безопасните условия на труд. Стандартът се основава на механизма на анализ и оценка на риска и поставя изисквания за управлението на процесите във фирмата. Чрез регламентиране на процесите рисковете се свеждат до приемливо ниво, съответстващо на националните и европейски изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Системният подход, регламентиран в BS OHSAS 18001:2007, създава връзка между всички изисквания и поставя процесите след въвеждане на превантивната система за мониторинг в контролирани условия. Кандидатът счита, че въвеждайки стандарта ще съумява да управлява рисковите фактори, свеждайки ги до приемлив минимум, без да се намалява ефективността на работния цикъл. Дори напротив, чрез контрол на инвестициите за безопасен труд и синхронизация на правилата за безопасна работа с производствения процес ще постигне намаляване на загубите и увеличаване на производителността. Елементите на BS OHSAS 18001:2007 включват следните основни акценти: Ангажимент на ръководството – поет чрез политиката по здравословни и безопасни условия на труд, състоящ се в осигуряване на ресурси за намаляване на рисковете, предотвратяване на наранявания и заболявания на работното място, спазване на приложимите законови и други изисквания и непрекъснато подобряване на системата Управление на риска – чрез непрекъснат процес на идентифициране на опасностите, оценка на риска, определяне на приоритети и предприемане на мерки за управление на риска. Създаване на оперативни процедури за поддръжка на оборудването, контрол върху доставчици на продукти и услуги във връзка за безопасността на работното място Съответствие със законови и други изисквания – ясно определяне и периодично актуализиране на приложимите законови и други изисквания, приложими за дейността на организацията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и прилагане на тези изисквания при създаване, внедряване и поддържане на системата Цели и програми – приемане на цели в съответствие с политиката и съобразно рисковете, изготвяне на програми с конкретни срокове, отговорници и ресурси за изпълнение на целите Осъзнаване и участие на персонала – ясно дефинирани и разяснени отговорности и пълномощия във връзка с управление на здравословните и безопасни условия на труд. Провеждане на обучение и разяснителни кампании за осъзнаване на значимостта на всеки един от персонала за запазване и гарантиране на тяхното здраве и безопасност. Насърчаване на прякото участие на хората при планиране, поддържане и подобряване на системата Поддържане на готовност за действие при извънредни ситуации – изготвяне на планове за действие при извънредни ситуации, обучение на персонала и други заинтересовани страни и организиране на проигравания. Изграждане на система за регистриране и разследване на инциденти Измерване и мониторинг на резултатността – извършване на периодични измервания на факторите на работната среда, мониторинг на здравното състояние, контрол по спазване на изискванията по работните места Непрекъснато подобряване – периодична оценка на съответствието, предприемане на коригиращи и превантивни действия, извършване на вътрешни одити и прегледи от ръководството Подготовката за сертифициране се състои в: • Запознаване с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007 • Дефиниране на областта на приложение на системата • Анализ на наличните правила в организацията • Там където има пропуски или разминавания със стандарта – създаване на нови правила • Създаване на документация (процедури, инструкции, наръчник) • Работно въвеждане (реално използване на новите правила) • Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация от вътрешен персонал • Финално отстраняване на несъответствията, открити във вътрешния одит Кандидатът оценява предимствата и ползите, които носи сертифицирането по международния стандарт за безопасна работна среда и определя като негови най-важни страни подобряване управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа, въвеждане културата на безопасен труд в предприятието и подобряване репутацията на организацията за безопасен труд.
Дейност 6. Информиране и публичност по проекта Със стартиране изпълнението на проекта кандидатът предвижда да проведе широка и открита информационна и рекламна кампания на територията на община Монтана. Ще бъдат използвани регионалните средства за масово осведомяване за информиране на общността относно приоритетите, целите и задачите на проекта и ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 г. – 2013 г.”. В Дирекция «Бюро по труда» – Монтана, Дирекция «Регионална служба по заетостта» - Монтана, Дирекция «Главна инспекция по труда» - Монтана, НЗОК – Монтана, както и на други подходящи места в община Монтана ще бъдат поставени плакати и раздадени цветни диплянки с рекламна цел за стартирането и изпълнението на проекта. На сградата на кандидата ще бъде поставена информационна табела за визуализация на проекта. Ще бъдат изработени рекламни бележници, джоб-папки, рекламни календари и химикалки, носещи отличителните знаци на програмата. Всички материали за информиране и публичност, предназначени за бенефициентите и широката общественост, ще съдържат емблемата на ЕС и ще отбелязват финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд. Вкрая на дейността по проекта ще се проведе заключителна пресконференция, на която ще бъдат поканени представители на медиите, служители от областна администрация – Монтана, Дирекция «ГИТ» - Монтана, Дирекция «РСЗ» - Монтана, общинска администрация Монтана, от ДБТ – Монтана, НЗОК, доставчици на кандидата, представители на други здравни заведения в област Монтана, НПО, представители на пациентски организации, местната общност и др. Участващите ще бъдат запознати с дейностите и резултатите от осъществяване на проекта, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на ЕС, както и с приоритети на ОП „РЧР”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 186 594 BGN
Общ бюджет: 215 925 BGN
БФП: 172 740 BGN
Общо изплатени средства: 172 730 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 319 BGN
2014 135 411 BGN
2015 0 BGN
172 730 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 721 BGN
2014 115 100 BGN
2015 0 BGN
146 821 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 598 BGN
2014 20 312 BGN
2015 0 BGN
25 910 BGN
Финансиране от бенефициента 46 648 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз