Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0520-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-08003
Наименование: "Хемус" ООД с нови по-добри и безопасни условия на труд"
Бенефициент: "ХЕМУС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност I: Създаване на екип по проекта. Изпълнение, контрол и отчетност Началото на проекта ще бъде поставено със среща на членовете на екип – ръководител, координатор и счетоводител. Това са хората, които ще се грижат за точното и правилно изпълнение на дейностите описани в Плана за изпълнение на проекта. На първата среща ще бъдат структурирани всички действия, отговорности и задачи на всеки член от екипа. Ръководителят ще следи за неговото точно изпълнение. На редовните си срещи екипът ще следи за поставените индикатори и ще преценява доколко се постигат заложените резултати. При възлагането на обществените поръчки също ще бъде заложено искането изпълнителят да дава регулярни отчети. Отчетите ще се обобщават от координатора на проекта. По време на срещите ще се прави анализ на риска и ще се предприемат необходимите коригиращи действия. В края на проекта лицензиран одитор ще направи финансов одит, с който ще гарантира правилното изразходване на средствата.
Дейност II: Провеждане на тръжни процедури съгласно ПМС № 69 за избор на доставчици и изпълнители Дейността е необходима съгласно изискванията на програмата с цел прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. Координаторът ще подготви нужната документация и ще проведе тръжните процедури с подкрепата на ръководителя. С избраните изпълнители ще бъде сключен договор.
Дейност III: Разработка на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността е необходима за изпълнението на целите на проекта и ще допринесе за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в Хемус ООД. Анализът ще съдържа минимум : I. Въведение – описание на сегашното състояние на фирмата и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – в тази част, се описват силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в Хемус ООД; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част, се обосновава и описва надлежно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение
Дейност IV: Разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007. Дейността е необходима за изпълнението на целите на проекта и ще допринесе за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в “Хемус” ООД. Основните етапи свързани с осъществяването на консултантската услуга включва: 1. Събиране на входяща информация и посещение на място. 2. Помощ при разработването на документацията; 3. Преглед и одобряване на документацията от ръководството и консултанта; 4. Внедряване на систамета; 5. Вътрешен одит; 6. Отстраняване на несъответствията, констатирани по време на одита; 7. Преглед от ръководството; Избраната съгласно изискванията на ПМС № 69 организация ще я разработи и внедри.
Дейност V: Сертификация на Система за управление на здравето и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 След успешното внедряване на системата ще бъде извършен сертификационен одит от независима сертифицираща организация избрана по правилата на ПМС № 69. Дейността обхваща следните етапи: 1. Определяне на обхват на одита и човекодни. Сертифициращата организация определя броя на дните необходими за извършване на одита. 2. Определяне на екип от специалисти от сертифициращата организация. 3. Изготвяне на план за одита. 4. Документален преглед. Етап включващ прегледа на документите за съответствие с изискванията на стандарта, обиколка на работните пространства с цел определяне на съответствията с нормативните изисквания. 5. Същински одит. Включва проверка за съответствие между документацията и практиката във фирмата. 6. Изготвяне на доклад. Описват се искания за коригиращи действия, забележки и т.н. 7. Издаване на сертификат. Това е седмия етап, който преминава след положителна препоръка от одиторите и се състои в регистрация и изготвяне на график на сертификацията, т.е. до кога е валиден сертификатът и кога ще се извършат надзорните одити.
Дейност VI: Обучение на персонала за безопасна работа с нововъведеното оборудване и внедреният стандарт Последством тръжна процедура ще се избере организацията, която ще проведе обучение във връзка с внедрената система по BS OHSAS 18001:2007; Курсът е с продължителност 48 учебни часа и включва: - запознаване с изискванията и особеностите на стандарта с цел поддържане успешното функциониране на системата. - какво представлява системата за управление, с какво спомага за спазването на законовите задължения за безопасност на труда; - идентифициране на контролни точки и отделните процеси - провеждане на одити и упражнения. Обучението ще завърши с изготвяне на анализи за оценка на ефикасността от проведените обучения.
Дейност VII: Подобряване на микроклимата и условията на труд в работните помещения В производственото помещение находящо се в гр. Костандово са обособени тъкачен и бояджйиски цех, в които ще бъде подобрен микроклимата на работната среда. Към момента помещенията се отопляват с печки на дърва и въглища, но през зимният период температура трудно се поддържа на необходимото ниво. Основната причина за това е старата дограма, която трябва да бъде подменена. Другият проблем пред който е поставено ръководство е нивото на осветление. Инсталацията е стара, използват се стари крушки, които черпят много ел.енергия и в същото време светлината не е достатъчна. Като резултат от направената оценка на риска на работното място Службата по трудова медицина е дала предписаие за подобряване на общите условия на труд. В резултат на направената оценка на риска на работното място има препоръки за подобряване общите условия на труд. Разработването на настоящото проекто предложение е основна крачка в разрешаването на тези наболели проблеми стоящи, както пред ръководството, така и пред служителите. За целта избраните по реда на ПМС 69 изпълнители ще доставят и монтират новите осветителни тела. Старата дограма ще бъде подменена с нова четирикамерна PVC дограма, което ще допринесе за намаляване на производствените разходи осветление и отопление, респективно понижаване себестойността на продукцията. Всички тези действия ще осигурят повишаване на производителността на труда и удовлетвореността на работниците. Дейността допринася за подобряване на условията и безопасността на труда и се извършва на основание на препоръките на службата по трудова медицина.
Дейност VIII: Публичност Предвижда се провеждането на две пресконференции. Целта е да се запознае местната и регионална общност с предвидените дейности. В края на проекта ще се проведе втора пресконференция на която ще се обявят постигнатите резултати. Ще бъдат поканени представители на регионалните медии, областната и общинската администрации, партньори, представители на договарящия орган, Агенцията по заетостта, доставчици, колеги и сътрудници. Всички документи по проекта ще носят отличителните знаци според изискванията на програмата. За закупените осветителни тела ще бъдат изработени и поставени стикери. На производственото помещение в Костандово ще се монтира информационна табела, популяризираща предоставената безвъзмездна финансова помощ. На собствения си сайт фирмата ще публикува информация за оказаната подкрепа от страна на Европейския социален фонд. Дейността е необходима съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 126 880 BGN
Общ бюджет: 116 032 BGN
БФП: 116 032 BGN
Общо изплатени средства: 114 531 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 116 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 376 BGN
2014 76 128 BGN
2015 13 027 BGN
114 531 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 98 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 570 BGN
2014 64 709 BGN
2015 11 073 BGN
97 351 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 806 BGN
2014 11 419 BGN
2015 1 954 BGN
17 180 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз