Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0442-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-11016
Наименование: "По-добра работна среда за по-ефективен труд"
Бенефициент: "Амарант 2003" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 21.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта, провеждане и отчитане на процедури за избор на доставчик на материали, консумативи, външни услуги Дейността е насочена към техническото и финансово обезпечаване на изпълнението на проектните дейности. Стартира с първа работна среща на екипа и привлечените заинтересовани страни след одобрението на проектното предложение. Обсъжда се в конкретика плана за действие на дейностите, отговорностите и ангажиментите, съгласно разписаните в проекта ангажименти, системата за вътрешен мониторинг и оценка и др. Членовете на екипа се събират веднъж седмично, а при необходимост и по-често, като планират и отчитат дейностите съобразно разработения план за действие, разпределят задачите и изготвят отчетни доклади, искания за плащане и др. С цел оценка на удовлетвореността на преките бенефициенти ще бъдат извършени 2 анкети при стартирането и приключване на проектния период. За анализа на състоянието и организцаята на работа, доставката на ЛПС и СРО, материалите и консумативите, разработването и внедряването на стандарт за управление на условията на труд, както и за неговото сертифициране, за изработката и доставка на материали за публичност и визуализация ще бъде приложено ПМС 69/2013 г.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в “Амарант 2003” ООД. Осъществяването на дейността се обосновава от следнитите обстоятелства: ► Необходимост от запазване и завоюване на нови пазарни позиции чрез реализиране на услугите с европейско ниво на качеството, които изискват и влагане на ресурси, в т.ч. трудови с висока степен на устойчивост и пригодност за усъвършенстване; ► Осъзната от ръководството на фирмата необходимост от извършване на външна оценка на настоящата трудово-производствена ситуация и научно и практически обоснована експертиза на възможностите за оптимизиране разпределението и комплексното използване на производствените и човешки ресурси; ► Липса на научни познания, достатъчно наблюдения и практически опит на ръководния екип на фирмата-кандидат в областта на трудовите и социални стандарти, приложимостта им и адаптирането им към конкретната работна среда и човешки ресурс; ► Осъществени до момента нормативно регламентираните и задължителни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, видно от приложените към проектното предложение документи: Оценка на риска; Утвърдена програма за минимизиране на риска; Валиден договор с регистрирана служба по трудова медицина; Документи, удостоверяващи създаването на орган по безопасност и здраве при работа; Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа. ► Амбиция на ръководството на фирмата за надграждане и развитие на осъществените до момента нормативно регламентирани и задължителни действия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За извършването на дейността, фирмата-кандидат не разполага с експертен потенциал, поради което тя ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ПМС 69/2013. От изпълнителя ще се изисква извършването на: • Реална оценка на съществуващата ситуация в производствената и организационна структура на фирмата; • SWOT анализ - структуриране на констатациите за факторите, явните и скрити рискове на работната среда и извеждане на силните и слабите страни в организацията и условията на труд във фирмата; • Дефиниране на конкретни мерки и действия за осигуряване на по-добри условия на работа, ограничаване влиянието на рисковите фактори, намаляване на вероятността от злополуки и подобряване компетенциите на персонала за работа в по-добри и по-обезопасени условия на труд, както и за персоналната им ангажираност в процеса за защита на собственото им здраве. • Систематизирано предложение за показатели, методи и начини за измерване на количеството и качеството на труда, индикатори за наблюдение на неговата ефективност и възможни области за интервенция при необходимост от корективни действия.
Дейност 3. Обособяване на подготвителна зона с пленум и рециркулация на въздушния поток в работното помещение – с цел подобряване условията на труд Обосновка на дейността: Подготовката на детайлите/изчукване, лепене на брони, шкурене, китосване, пръскане с филър/ и последващите боядисване, лакиране, полиране са основни технологични операции в предприятието. Опасноста от наличието на множество вредни прахообразни елементи е с висок риск и може да доведе до заболяваниия на дихателната система. Понастоящем за елиминиране на този риск се прилага метода на естествения обмен на въздуха, който не е достатъчно ефективен, а през зимния сезон е и неприложим. С обособяването на подготвителна зона с пленум и рециркулация на въздушния поток в работното помещение ще се подобрят условията на труд за 12 лица, ще се създават предпоставки за повишаване на тяхната производителност и намаляване на професионалните заболявания. Описание на дейността: Дейността ще се реализира в следните етапи: 1) Провеждане на процедура за избор на доставчик за доставка и изграждане на подготвителната зона съгласно ПМС № 69/11.03.2013 2) Преглед на доставката за комплектност, съответствие с техническите изисквания и приемане при съответствие. Документиране с Приемно-предавателен протокол. 3) Изграждане на подготвителна зона с пленум и рециркулация на въздушния поток, пробна експлоатация (72 часа) и измерване на ефективността й. 4) Приемане изпълнението на подготвителната зона, потвърждаване на съответствието на оборудването с договора и пускане в редовна експлоатация. Документиране с Протокол. 5) Измерване на параметрите на въздуха в работните помещения и извършване на сравнителен анализ на показателите преди и след изпълнение на дейността.
Дейност 4. Закупуване и предоставяне на лични предпазни средства и специално работно облекло Необходимостта от закупуване на нови лични предпазни средства и специализирано работно облекло се обосновава от: ► Въвеждането на ново оборудване за защита от вредни изпарения и прахови частици на заетите в извъшването на ежедневната трудова дейност (еднократна маска, маска с филтър); ► Необходимост от сигурност за предпазване със съвременни средства от фактори с рисково въздействие и случайни дефекти при работа - риск, характерен за този вид услуги (необходимост от защита на тялото, ръцете и краката чрез съответните средства – зимни якета, зимни гащеризони, обувки); ► Замяна на наличните (частично износени, повредени или недостатъчно пригодни за дълготрайно ползване) с по-качествени, по-удобни за работа и с по-висока степен на устойчивост елементи от персоналната екипировка на работещите във фирмата – кандидат (предпазни очила за работа). Дейността обхваща следните конкретни действия: • Провеждане на процедура по ПМС 69 за избор на изпълнител/и за доставка на лични предпазни средства и специализирано работно облекло, съгласно зададените показатели за свойства, качество и цена; • Доставка и предоставяне на работниците и служителите на закупените ЛПС и СПО; • Анкетиране на участниците за оценка на тяхната удовлетвореност от предприетите действия за подобряване на персоналната защита от опасности и рискове за здравето по време на работа.
Дейност 5. Разработване, внедряване и сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа». Необходимостта от изпълнение на тази дейност се обуславя от: • Заложените във фирмената политика прироритети за непрекъснато развитие и разширяване обхвата на приложимост на превантивни мерки за осигуряване на безопасна работна среда и защита на персонала от злополуки и инциденти; • Установена липса към момента на систематичен подход във фирмата-кандидат за регулярно наблюдение и идентифициране на опасностите и рисковете, тяхната оценка и контрол, съответствието на законовите изисквания с осъществените дейности, документални и процедурни изисквания, наблюдение и периодични измервания на показателите на работната среда, коригиращи и превантивни действия и т.н. • Констатациите за необходимост от повишаване на персоналната културата за безопасен труд във фирмата чрез обучения на работниците и служителите, регулярно консултиране и развитие на компетенциите на отговорните служители в областта на безопасните условия на труд. • Разбирането на мениджерския екип за значимостта на превантивните действия за намаляване на заболяванията и злополуките като фактор за подобряване на ефективността на труда и повишаване авторитета на фирмата в качеството й на работадател и стопански субект с нагласи и намерения за работа по европейски стандарти. Дейността ще се осъществи в следните етапи: • Провеждане на процедура по ПМС 69 за избор на изпълнител за разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт BS OHSAS 18001; • Разработване от Изпълнител на Система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт BS OHSAS 18001; • Внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт BS OHSAS 18001; • Провеждане на процедура по ПМС 69 за избор на изпълнител за сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001 от акредитиран орган по сертификации; • Сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001 – Предварителен, Сертификационен и Последващ одит; издаване на сертификат.
Дейност 6. Обучение на персонала за работа с нововъведените правила и инструкции за прилагане на стандарт BS OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа». «Амарант 2003» ООД предвижда обучението да бъде изнесено в гр. Пловдив. Идеята е обоснована от факта, че такива изнесени обучения са изключително полезни за добрата комуникации и координация между служителите във фирмата, което води до повишаване на мотивацията за съблюдаване на правилата за безопасност и грижа за опазване на здравето в производствена среда и екипност при изпълнение на ежедневните задължения. Потребността от обучение се обосновава от: • липсата на достатъчно познания и компетенции на работещите в «Амарант 2003» ООД за стандарт BS OHSAS 18001; • необходимост от повишаване на мотивацията за съблюдаване на правилата за безопасност и грижа за опазване на здравето в производствена среда; • недостатъчна степен на осведоменост и познаване на спецификите на отделните хоризонтални принципи на ОП РЧР; Дейността включва: • Провеждане на процедура по ПМС 69 за избор на изпълнител за провеждане на обучение на 22 заети лица във фирмата-кандидат • Провеждане на обучение в рамките на 48 учебни часа, включващо като минимум модули «Мотивация за активно участие в процесите за опазване на здравето и безопасността на работното място», «Технология на прилагане и поддържане на стандарт BS OHSAS 18001» и «Специфика на хоризонталните принципи на оПРЧР и схема «Безопасен труд»; • Издаване на сертификат на успешно преминалите обучение • Анкетиране на участниците за оценка на удовлетвореността от проведеното обучение
Дейност 7. Информиране и публичност Дейността ще се извърши чрез: • Провеждане на процедура по ПМС 69 за избор на изпълнител за изработване на материали за визуализация – изработване на 1 информационна табела за проекта, 50 плаката, тиражиране и разпространение на 200 бр. дипляни; - информиране на целевата група, заинтересованите страни и местната общественост за целите на проекта, проектните резултати и добри практики чрез: стартова информационна среща с целевата група; 2 прессъобщения; работна среща със заинтересовани страни. На предвидената заключителна работна среща на екипа със заинтересовани страни и с участието на преките бенефициенти ще бъдат представени резултатите от проекта пред работодатели от целевия район, публични и нестопански организациии. Очакванията са опитът по проекта да насърчи дейности за непрекъснато усъвършенстване на системата за превантивни действия за подобряване на работната среда, ограничаване на опасностите и рисковете за здравето, повишаване на капацитета на трудовия ресурс, производителността и ефективността на труда. Мерките по визуализация и публичност са разпределени във времето, така че да бъдат прилагани през целия период на изпълнение на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 167 380 BGN
Общ бюджет: 163 573 BGN
БФП: 163 573 BGN
Общо изплатени средства: 163 573 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 163 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 476 BGN
2014 130 097 BGN
2015 0 BGN
163 573 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 139 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 455 BGN
2014 110 582 BGN
2015 0 BGN
139 037 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 536 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 021 BGN
2014 19 515 BGN
2015 0 BGN
24 536 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз