Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0064-C0001
Номер на проект: ESF-2303-07-12003
Наименование: "Нови възможности за повишаване на здравословните безопасни условия на труд в "КЪНЕВИ ГРУП" EOOД"
Бенефициент: "КЪНЕВИ ГРУП" EOOD
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 18.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Ежедневно екипа по проекта ще осъществява работа по реализирането на конкретните дейности, спазването на времевия график, изготвянето на необходимите документи, воденето на документация и работно досие на проекта, създаването на контакти и работни взаимоотношения. В края на всеки месец счетоводителя по проекта ще се отчита пред ръководителя. За ефективен вътрешен мониторинг предвиждаме попълване на анкетни карти от целевата група, които ще бъдат анализирани от ръководителя на проекта.
Дейност 2: Обезпечаване с материали Закупуване на материали за изпълнение на преките дейности на проекта и администриране на проекта.
Дейност 3: Разработване, внедряване и сертифициране на стандарт BS OHSAH 18001:2007 Разработване, внедряване и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд.
Дейност 4: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Ще се извърши цялостен анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност.
Дейност 5: Информиране и публичност. При изпълнение на проектната дейност задължително ще се спазват изискванията и мерките за информация и публичност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ТКМ 2000”
ИВЕЛ - КО ЕООД
Ангелов 2014 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 102 460 BGN
Общ бюджет: 101 085 BGN
БФП: 101 085 BGN
Общо изплатени средства: 101 085 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 492 BGN
2014 80 593 BGN
2015 0 BGN
101 085 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 922 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 418 BGN
2014 68 504 BGN
2015 0 BGN
85 922 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 074 BGN
2014 12 089 BGN
2015 0 BGN
15 163 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз