Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0089-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-04004
Наименование: Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите на МЦ "Биомед-99" ЕООД
Бенефициент: Медицински център "Биомед-99" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Ще се изпълнят следните поддейности: І. Въведение Описание на дейността: Описване на състоянието на предприятието и организацията на работния процес. При установена необходимост ще се извърши оценка и измерване на всички фактори на работната среда. Към момента основен приоритет на ръководството е превантивността по отношение на технологията, работните места, организацията на работа, условията на труд, трудови злополуки, трудов травматизъм и социалното партньорство и обученията с цел повишаване на информираността и поддържане на добро ниво на познаване на изискванията за безопасна работа. В предприятието са извършени поредица от действия в съгласие с изискванията на ЗЗБУТ и с утвърдената Политика по безопасност и здраве. В рамките на тази дейност ще се извърши оценка на етап реализация на проекта при променените вече условия на труд с нововъведените подобрения на работната среда в предприятието. Обосновка на дейността: Идентифициране на работните места с повишен риск за здравето и безопасността на работещите по технологичните процеси с цел да бъдат подобрени условията на труд. ІІ. Изложение и анализ Описание на дейността: Описване на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в МЦ „БИОМЕД-99” ЕООД. По настоящем е разработена и утвърдена програма за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска с конкретни цели за 2011г. Налице е оценка на риска приложена към проектното предложение. Идентифицирани са проблемни зони по отношение риск от убождане с остри предмети – игли при вземане на кръв и недостатъчно отопление и свеж въздуж в част от работните помещения. В рамките на дейността по време на проекта ща се анализира състоянието в новите условия. Обосновка на дейността: Оценка на последователността, взаимодействието и връзката между технологичните процеси, осигурената безопасност на работа работните места и идентифициране на колективните и лични предпазни средства за защита с цел осигуряване на безопасни условия на труд. ІІІ. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание на дейността: Описване как се прилага и как ще се усъвършенства организацията на трудовата си дейност, какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите. В процеса на работа са към момента на кандидатстване са установени несъответствия, които с дейностите по този проект ще бъдат отстранени: -Необходимост от допълнително по-качествено медицинско работно облекло и лични предпазни средства, с по-голяма устойчивост и степен на защита, което да осигури по-добра защита на работниците и по-голям комфорт в работна среда; -Необходимост от разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа, която да подпомогне и подобри безопасността по време на рабора и ефикасността на труда, да редуцира разходите по злополуки и да доразвие културата на безопасен труд в организацията; -Необходимост от осигуряване условия за безопасна работна среда чрез внедряването на система за дигитализация на рентгенов образец – намаляваща до минимум варианта за грешка, тъй като настоящата е с характеристики носещи риск от професионални заболявания. С предвидените дейности по проекта ще се преодолеят тези несъответствия и ще се подобри политиката на ръководството за безопасност и здраве при работа, ще се подобрят условията на труд на служителите и нивото на предлаганите услуги. В рамките на анализа при реализацията на проекта с подходящи методи ще се направи оценка на настъпилите подобрения и въздействието им върху работната среда. Обосновка на дейността: Цялостната модернизация на безопасността на работните процеси обхваща дейности за подобряване управлението на човешките ресурси. Доброто управление на човешките ресурси е свързано с мотивацията на служителите, която влияе пряко на тяхната ефективност и води до намаляване на трудовия травматизъм. Изпълнението на тази дейност включва и качествено обучение на работещите с модернизираното оборудване за обезопасяване на труда и личните предпазни средства. ІV. Заключение Описание на дейността: Обобщаване на постигнатите резултати от реализацията на останалите дейности и отчитане индикатора за резултат – превенция на трудовите злополуки и професионалните заболявания, чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им и анализ на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели. Обосновка на дейността: Цялостният анализ показва резултатите от модернизацията на оборудването и личните предпазни средства, която е извършена с помощта на настоящата програма „Безопасен труд”. В т. 7 от Раздел А е предвиден невъзстановим ДДС, тъй като на основание т. 12.3.1 от Указание на МФ за третиране на ДДС № 91-00-502/27.08.2007 стоките и услугите ще се използват от бенефициента за извършване на освободени доставки по глава 4 от ЗДДС (Доставки свързани със здравеопазването).
Дейност 2. Модернизация свързана с подобряване условията на труд В настоящият проект се предвижда да се изпълнят следните дейности: І. Избор на доставчик Описание на дейността: Провеждане на необходимите тръжни процедури за възлагане на услуги, доставки или монтажни работи като предварително се съгласуват процедурите с АЗ като Договарящ орган по схемата. За провеждането на тръжната процедура, ще бъде създадена със Заповед специална комисия, която ще извърши подготовката и провеждането на тръжната процедура, и оценката на представените оферти. С избраните доставчици, ще бъдат сключени съответните договори за изпълнение и доставка. Дейностите по проекта по закупуването на предпазно оборудване включват: 1. Доставка; 2. Монтиране; 3. Първоначално изпитване (при необходимост); 4. Въвеждане в експлоатация. Ще бъде закупено и въведено в експлоатация предпазно оборудване, необходимо за подобряване на работния процес и климатизацията по работни места, което да допълни наличното оборудване на предприятието. Обосновка на дейността Основните нужди на МЦ „БИОМЕД-99” ЕООД като социално-отговорно дружество са свързани с модернизация на работните помещения за подобряване на работния процес, и климатизацията на работни места, както и на работната среда като компонент на околната среда. Чрез реконструкцията на термопомпените агрегати ще се вдигне коефициента на полезно действие на системата и ще се повиши нейната ен. ефективност, осигуряваики конфортна и безопасна среда на труд. Предвиденото за закупуване предпазно оборудване – таванно-подова климатична система е със съвременни функции и ще допълни възможностите на наличното оборудване на дружеството по отношение на осигуряването на безопасен труд, както и ще се подобрят процесите, свързани с околната среда. Чрез въвеждането на Системата за затворено вземане на кръв, която ще се закупи по проекта, центърът ще приведе дейността си в съответствие с Директивата на ЕС от 2010г. за превенция на убожданията с остри предмети в сектора на здравеопазването и Споразумението към нея. Това е иновативен подход на ръководството за осигуряването на по-качествени и безопасни условия на труд. Системата ще се ползва не само от работещите в лабораториите, но и от лекарите и другия компетентан за тази дейност пресонал – общо 50 лица. ІІ. Доставка Описание на дейността: След сключване на договорите, ще се поддържат постоянни контакти с доставчиците за своевременно решаване на възникнали въпроси, свързани с изпълнението на договорите. Ще се следи внимателно изпълнението на подписаните договори, като особено внимание ще се обърне на качеството на доставените стоки и спазването на крайните срокове за доставка. Ще се изготви конкретен План-график, включващ подготовка и монтаж на доставеното оборудване, свързването му със съответните инсталации (електричество, вода, въздух и др.), обучение и инструктаж на персонала, който ще работи с него, провеждане на 72 часова пробна експлоатация за проверка на правилния монтаж и нормална работа на оборудването, отстраняване на появилите се пропуски. След получаване на доставките и приключване на дейностите, ще се подпише двустранно „Приемо-предавателен протокол” - от МЦ „БИОМЕТ-99” ЕООД и изпълнителя. Обосновка на дейността: Осигуряването на срочна и качествена доставка на договореното предпазно климатично и термопомпено оборудване ще допринесе за повишаване на ефективността на производството и производителността на труда на база придобитото оборудване. ІІІ. Приемане Описание на дейността: Преглед на съпроводителните документи на доставеното предпазно оборудване, преглед изправността на оборудването и издаване на Приемо-предавателен протокол двустранно подписан. Обосновка на дейността: Пълната проверка на оригинални документи за извършените доставки на стоки и/или услуги е гаранция за съответствие с исканото от МЦ „БИОМЕД-99” ЕООД. В т. 7 от Раздел А и в Раздел Б е предвиден невъзстановим ДДС, тъй като на основание т. 12.3.1 от Указание на МФ за третиране на ДДС № 91-00-502/27.08.2007 стоките и услугите ще се използват от бенефициента за извършване на освободени доставки по глава 4 от ЗДДС (Доставки свързани със здравеопазването).
Дейност 3. Закупуване на лични предпазни средства и специално медицинско работно облекло Описание на дейността: Представяне на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Обосновка на дейността: При спазване процедурите по ПМС №69 МЦ „БИОМЕД-99” ЕООД ще закупи и осигури нови и по-модерни предпазни средства и медицинско работно облекло за своите служители, тъй като е необходима подмяна и закупуване на предпазни средства и специално облекло за нуждите на заетите лица в предприятието. В т. 7 от Раздел А е предвиден невъзстановим ДДС, тъй като на основание т. 12.3.1 от Указание на МФ за третиране на ДДС № 91-00-502/27.08.2007 стоките и услугите ще се използват от бенефициента за извършване на освободени доставки по глава 4 от ЗДДС (Доставки свързани със здравеопазването).
Дейност 4.Внедряване и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд, съгласно BS OHSAS 18001:2007 Описание на дейността: Определяне на Политика по Безопасни и здравословни условия на труд, от Консултанта съвместно с ръководството на кандидата; Планиране на идентификацията на опасностите и овладяване на рисковете, които предприятието може да управлява и върху които се очаква да има въздействие; Извеждане на целите по Здравословните и Безопасни Условия на Труд; Разработване на проекти на документите от комплекта на СУБЗУТ /Процедури по Здравословните и Безопасни Условия на Труд/ и разработване на програма за Безопасни и здравословни условия на труд; Създаване на проекти за справяне с извънредни ситуации и способност за реагиране и практическата им проверка, съгласуване и утвърждаване от Ръководството на предприятието-кандидат; Организиране поетапно пробно внедряване на документите от СУБЗУТ; Провеждане на проверки и частични одити на пробно внедрените процедури, съгласуване и коригиране; Провеждане на обучение на Ръководството и изпълнителския персонал за внедряване на СУБЗУТ; Създаване на организация за редовно внедряване на Системата за Безопасни и здравословни условия на труд; Консултации по определяне и изпълнение на злополуките, инцидентите, коригиращите и превантивни действия по време на редовното внедряване на Системата за безопасни и здравословни условия на труд; Съвместно провеждане на вътрешен одит на цялата Система за Управление на безопасни и здравословни условия на труд; Съвместно провеждане на Преглед на Ръководството; Съвместно отстраняване на несъответствията, констатирани от вътрешния одит и подготовка за сертифициране. Провеждане на сертификационен одит, за степента на съответствие на внедрената система по ЗБУТ с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. Обосновка на дейността: МЦ „БИОМЕТ-99” ЕООД с оглед на визията си за поддържане и усъвършенстване на системата за управление и възможноста на фирмата да подобряват безопасните и здравословни условия на труд се предвижда внедряване на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно OHSAS 18001:2007. В т. 7 от Раздел А е предвиден невъзстановим ДДС, тъй като на основание т. 12.3.1 от Указание на МФ за третиране на ДДС № 91-00-502/27.08.2007 стоките и услугите ще се използват от бенефициента за извършване на освободени доставки по глава 4 от ЗДДС (Доставки свързани със здравеопазването).
Дейност 5. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд В рамките на дейността ще се възложи на изпълнител провеждането на обучение за голяма част от служителите в центъра. Ще се включи медицинския персонал – лекари, акушери, мед.сестри, лаборанти и др. /с изключение на администрацията и санитарите/. Ще се проведе процедура по ПМС№55. В заданието към кандидатите ще предвиди следното: усъвършенстване уменията на работниците за работа с новозакупената система за затворено вземане на кръв; основни похвати на работа съгласно OHSAS 18001:2007. В изискванията към учебните програми ще се включат дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес на всички нива. Ще се изиска от участниците да използват съвременни интерактивни и иновативни методи на обучение, с акцент на практическите умения. Продължителността на обучението ще бъде 45 учебни часа. С избраната обучителна организация ще се подпише договор, който ще предвиди необходимите гаранции за изпълнението му. Обучението ще завърши с документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности, издаден от обучаващата организация и връчен на обучените лица срещу подпис. За успешното провеждане на обучението и усвояване на учебния материал обучаемите ще се разделят на групи според упражняваните в предприятието професии. Занятията ще се провеждат с частично откъсване от производствения процес, което ще се регламентира от управителя на дружеството със Заповед. Ще се провеждат проверки от членове на екипа по проекта в началото и в края на всеки курс. С оглед получаване на обратна връзка за удовлетвореността на обучените лица ще се попълнят изходящи анкетни карти, резултатите които ще се обобщят от екипа.
Дейност 6. Информиране, публичност и контрол Дейностите по информиране и публичност ще се реализират, съгласно изискванията на ОП РЧР и Насоките по настоящата схема. Всички документи по проекта ще носят логото на ОП и ЕСФ. Ще се изтъква приноса на ЕС за реализацията на дейностите. Предвижда се провеждане на една пресконференция за местните медии и обществеността при завършването на проекта. При стартирането на проекта ще се поръча и изработи 1 информационна табела, която ще се постави на видно място на входа на сградата. Поставяне на обозначителни стикери на новото оборудване и емблеми на работното облекло и личните предпазни средства. Информационни и комуникационни материали за безвъзмездната финансова помощ от ЕС съдържащи информацията както следва: логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта, които се изпълнява; изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз“. Преди и по време на обученията по проекта, изрично ще оповестява, че съответният проект се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС и логото на ОП РЧР на прогремите и документите свързани с обучението. През последния месец на проекта ще се извърши одит от външен одитор, което ще гарантира на ръководството на фирмата и на ДО законосъобразното разходване на средствата. В рамките на дейността ще се извършва редовен контрол върху постихнатите резултати от екипа на проекта, в това число и чрез анкети в края на обучението. Резултатите от контрола ще се популизират с посочените методи за информиране и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 186 970 BGN
Общ бюджет: 172 006 BGN
БФП: 172 006 BGN
Общо изплатени средства: 171 986 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 394 BGN
2014 134 592 BGN
2015 0 BGN
171 986 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 785 BGN
2014 114 403 BGN
2015 0 BGN
146 188 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 609 BGN
2014 20 189 BGN
2015 0 BGN
25 798 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз