Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0105-C0001
Номер на проект: ESF-2303-07-13005
Наименование: "Безопасен труд в "ИРИМ" ЕООД"
Бенефициент: "ИРИМ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта Екипът ще се състои от Ръководител, Координатор и Счетоводител. Реализирането на тази дейност има изключително важно значение за постигане на заложените по проекта цели и резултати. Предвижда се проектът да стартира с провеждане на работна среща между членовете на екипа по проекта – ръководител, координатор и счетоводител. Целта на тази среща ще бъде да се определят начините за комуникация и да се разпределят задачите и отговорностите, с оглед ефективност на изпълнението на дейностите. Участниците в срещата ще определят методите за отчитане на резултатите след приключването на всяка предвидена дейност. Ще бъде обсъден времевия график и съставен план за действие, съобразно ролята на всеки един от членовете. След първата среща екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Екипът за управление ще отговаря за: качественото изпълнение на дейностите и правилното изразходване на предвидените в бюджета средства; спазване на приложимите механизми за вътрешна оценка и контрол; избора на изпълнители на външните услуги по проекта; спазване на изискванията за публичност и визуализация; извършване на мониторинг върху напредъка и предприемане на корективни мерки при необходимост; отчетността по проекта - организиране на документооборота и водене на счетоводната отчетност, изготвяне и предаване на ДО на междинни доклади, изготвяне и предаване на ДО на финален технически и финансов доклад по проекта.
Дейност 2: Избор на изпълнители за предвидените по проекта услуги и доставки В рамките на настоящия проект се кандидатства за услуги по: • Анализ на състоянието • Консутации по разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасността • Сертификация на система за управление на здравето и безопасността • Обучения по здраве и безопасност • Визуализация И доставки на: • Специално работно облекло и лични предпазни средства • ДМА – пожароизвестителна и модерна осветителна системи За подбор на всички изпълнители по проекта ще се проведат следните процедури на подбор: Предвидената стойност на разходите за външни услуги за изготвяне на анализ на състоянието, за Сертификация на система за управление на здравето и безопасността, както разходите за ДМА без включен ДДС е от 15 000 до 60 000 лв. включително, поради което кандидатът ще проведе процедура съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС 55/12.03.2007 г. – „Избор между 3 оферти“. Кандидатът по проекта – ИРИМ ЕООД ще събере най-малко три съпоставими оферти, съдържащи техническо и финансово предложение. При определяне на изпълнител ще бъдат взети предвид цена съобразно бюджета на проекта и наличие на експерти с необходимата квалификация и практически опит. С избрания изпълнител ще бъде подписан договор за услуга. Предвидената стойност за доставки на лични предпазни средства и работни облекла е по-голяма от 60 000 лв. и по-малка от 100 000 лв. без ДДС, поради което кандидатът ще проведе Процедура на договаряне без публикуване на пояснителен документ съгласно чл. 11, ал. 1, т.2 от ПМС № 55 от 12.03.2007 г. Това е процедура, при която по свой избор се канят най-малко трима кандидати (с изключение на случаите по чл. 57, ал. 1, т. 2, 3 и 6 и ал. 2) на преговори за определяне клаузите на договора. С избрания изпълнител ще бъде сключен договор за доставка. При доставката на материалите ще бъде разписан приемо-предавателен протокол и за двете страни до договора. Заложените за закупуване ЛПС и специално специално работно облекло отговарят на точния брой на заетите лица по длъжности, които ползват средствата за защита и са планирани, съгласно срока за износване за периода на изпълнение на проекта. Всички останали външни услуги (Консултации по разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасността, Обучения по здраве и безопасност и Визуализация) са на стойност под 15 000 лв. без ДДС, поради което ще бъде приложена разпоредбата на чл. 12, ал. 2, т. 2 на ПМС 55 „Бенефициентите могат да не събират 3 оферти, когато предвидената стойност, включително съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е: 1. За строителство – до 45 000 лв. включително; 2. За доставки и услуги – до 15 000 лв. включително.“ С оглед спазване на принципите за добро финансово управление, кандидатът ще сключи писмен договор с избрания изпълнител и ще докаже извършените разходи с първични платежни документи.
Дейност 3: Разработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител. Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – в тази част би следвало, кандидатът следва да представи използваните изходни данни, да опише характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. Физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори – източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. II. Изложение и анализ – в тази част, кандидатът описва силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в съответното предприятие; Определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, -таблици и –диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част, кандидатът обосновава и описва надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. IV. Заключение Въз основа на обобщен анализ на резултатите, кандидатът: - Ще направи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - Ще определи приоритетите и ще препоръча необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
Дейност 4: Разработване и внедряване на система за управление на здраве и безопасност в компанията, базирана на изискванията на BS OHSAS 18001. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител. BS OHSAS 18001 е британски стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд. Правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на BS OHSAS 18001. Консултантската услуги по разработване и внедряване на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд се състои в няколко основни етапа: 1. Диагностика на състоянието За да се планира адекватно системата за управление, трябва да се опознае фирмата – какви са изпълняваните дейности, използвани технологии, налични ресурси, използват ли се външни услуги. Събраната информация служи за първоначално идентифициране на приложимите законови и нормативни изисквания в областта на ЗБУТ. Диагностиката на процесите протича на два етапа: 1.1. Документална диагностика Цел: да се установи наличието и състоянието на извършената оценка на риска Диагностиката включва установяване наличие на : - доказателства за проведени измервания на факторите на работната среда - инструкции, правилници и др. документи, регламентиращи изискванията по ЗБУТ - Поддържане на досиета на машини, съоръжения - планове за действие при аварии и извънредни ситуации - Документи от инциденти, трудови злополуки и разследвания (ако има такива) - Други документи и записи, които доказват познаване и прилагане на законовите и нормативни изисквания по ЗБУТ Оценката на риска следва да отговаря на спецификата на дейност на фирмата и реално да отразява съществуващите рискове. 1.2. Диагностика на физическо ниво Цел: да се установи практическото изпълнение на законовите и нормативни изисквания, изискванията, конкретно заложени в оценката на риска. Провежда се оглед на работните площадки, офиси и помещения, които попадат в обхвата на дейност, интервюират се служители по работните места. Резултатите се съпоставят с проверените документирани изисквания. След приключване на процеса на диагностика, консултанта представя обобщен доклад, в който са отбелязани всички констатации, съдържат се и заложените последващи мероприятия, които да допринесат за осигуряване на необходимото съответствие за въвеждане на СУЗБУТ, съгласно стандарта BS OHSAS 18001:2007. В допълнение Консултантът следва да получи информация от направеният анализ на състоянието. Това ще замести процеса на пълна диагностика, свързана с разработването на системата. Чрез използване на информацията от анализ и проектиране може да се допълнят елементи, които са конкретно свързани с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 1. Сформиране на работна група На първо място, съгласно изискванията на стандарта, ръководството трябва да определи представител на висшето ръководство, който да има конкретни отговорности по осигуряване функционирането и съответствието на СУЗБУТ и да докладва за това пред висшето ръководство. Представителят на висшето ръководство се явява и ръководител на работната група. Като член на работната група се определя Отговорник по ЗБУТ, който ще е пряко подчинен на Представителя на ръководството и ще участва пряко в мероприятията по разработване, внедряване и последваща поддръжка на СУЗБУТ. Останалите членове на работната група имат функцията да подпомагат дейността на Отговорника по ЗБУТ. За всички членове на работната група е препоръчително да познават добре законовите и нормативни изисквания по ЗБУТ, оценката на риска в организацията. Работната група сътрудничи на консултанта в процеса на разработване и внедряване на системата. 2. Провеждане на въвеждащо обучение Предвижда се консултантът да проведе въвеждащо обучение, относно изискванията на приложим стандарт BS OHSAS 18001:2007. Целта на обучението е да запознае представителите на организацията философията и съдържанието на стандарта и с конкретните задачи и задължения, които да осигурят въвеждането на СУЗБУТ. В обучението задължително участват представителя на ръководството и членовете на работната група. В обучението могат да участват и други специалисти, които ще имат ангажименти по време на внедряване и с последващо поддържане на системата. 3. Събиране и предоставяне на необходимата информация на консултант Работната група съдейства консултанта да получи достъп до необходимата му информация и документи, за целите на разработване на СУЗБУТ. Този етап може да протича паралелно със стартиране на разработката на основните документи на СУЗБУТ. Това се допуска, тъй като е възможно организацията да има нужда от време за изпълнение на поставените задачи от диагностика на състоянието, например ако оценката на риска е необходимо да се допълни или преработи и др. 4. Разработване и внедряване на системата за управление на ЗБУТ. Консултантът, в сътрудничество с работната група, разработва документите – процедури, инструкции, програми, планове, формуляри, съгласно изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007. Разработката на документацията приключва с Наръчник на системата. Консултантът представя поетапно разработваните документи за съгласуване с представителите на организацията. След окончателната разработка, документите отново се валидират от ръководството на организацията и се утвърждават. 5. Внедряване на СУЗБУТ Консултантът провежда кратко запознаване на персонала с документираните изисквания. Утвърдената от ръководството документация на СУЗБУТ се разпространява, стартира прилагане на изискванията и завеждане на записи. 6. Вътрешна проверка на СУЗБУТ и подготовка за сертификация. За да удостовери ефикасното функциониране на внедрената система, организацията прилага изискванията на стандарта за осъществяване на вътрешна проверка. Проверката се състои в провеждане на мероприятията: - Вътрешен одит - Преглед от ръководството Вътрешният одит се провежда от одитори с необходимата компетентност. Консултантът е ангажиран с провеждането на този одит, като може да бъде подпомогнат от представители на организацията. Целта на одита е да се провери съответствието на системата с изискванията на стандарта и с документираните изисквания и да се оцени степента на ефикасност на системата. Резултатите от проведеният вътрешен одит се документират и представят на ръководството. При констатирани несъответствия се назначават незабавни действия за тяхното отстраняване. Преглед от ръководството По представени от консултанта методически указания, висшето ръководство извършва преглед на СУЗБУТ, който цели да установи нейната пригодност, адекватност и ефикасност. Документираните резултати са доказателство, необходимо за крайната готовност на организацията за последваща сертификация на системата, съгласно изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007. Подготовка за сертификация Констатациите от проведените вътрешен одит и преглед от ръководството на внедрената СУЗБУТ са ясен показател за готовността на организацията за процеса на сертифициране. При необходимост, консултантът и представителите на организацията предприемат коригиращи и превантивни действия, с които да се гарантира готовността за провеждане на сертификационен одит. Подобни действия може да са наложителни и след преминаване на първоначалния одит по документи от сертифициращия орган.
Дейност 5: Закупуване и предоставяне на специално работно облекло и лични предпазни средства на представителите на целевата група Доставката ще бъде възложена на външен изпълнител. Прилагаме утвърден списък на обхванатите длъжности, представители на целевата група, актуален към момента на кандидатстване. Списъкът отговаря на одобреното в компанията щатно разписание.
Дейност 6: Закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА Доставката ще бъде възложена на външен изпълнител. Пожароизвестителна система ще бъде изградена в склад готова продукция и цех-мека мебел. Пожароизвестителната система е съставена от пожароизвестител оптично-димен точков, самоконпенсация на замърсяването, защитен алгоритъм срещу насекоми и сигнализация за профилактика на камерата. Към системата са включени също паралелен сигнализатор, пожароизвестител ръчен аналогово адресируем, много добра автономна работа при прекъсване на захранването. Осветителна система ще се монтира в цех-корпусна мебел. Тя ще подмени съществуващото луминисцетно осветление с мощност 2х36 W. Новото светодиодно осветление ще бъде изпълнено в отделни осветителни тела. Всяко тяло ще има разход 40W и ще осигури осветеност 4 000 Lumena. Светодиодното осветление е най-екологичното и ергономично осветление в наши дни, без ултравиолетово и инфрачервено излъчване без трептене. По този начин ще се премахне дразненето на очите, ще се повиши концентрацията на работниците и ще се премахне неблагоприятното въздействие върху работниците от изкуственото осветление. Основното предимство на това осветление е сведеното до нула вредно влияние на ретината и кожата. Новата осветителна система ще осигури нулеви разходи за поддръжка и е два пъти по-икономично от съществуващото луминисцентно осветление. Диодното осветление има живот 50 000 h, докато старото луминисцентно осветление има 10 пъти по малък живот.
Дейност 7: Провеждане на обучения на представителите на целевата група по анализ на недостатъците и техните последствия за здравословните и безопасни условия на труд. Дейността е в съответствие с приоритетните действия съгласно чл. 3 от Регламент 1081/2006 и ще бъде възложена на външен изпълнител. Дейността предвижда обучението да се състои от два основни модула: 1. Обучение относно изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и прриложимата нормативна уредба в РБългария. 2. Провеждане на конкретни обучения, съобразени със спецификата на разработената система за здраве и безопасност, в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. В програмите на обученията ще се включват информация за превенция на риска. Обученията отчитат въздействието на дадена ситуация, както върху мъжете, така и върху жените при конкретните оперативни дейности, без да се прилага дискриминация относоно пол, възраст и инвалидност, съобразени са с актуалната нормативна база и са пряко свъзани с постигането на конкретните цели на ИРИМ ЕООД. Обученията са с обща продължителност не по-малко от 45 учебни часа. Обученията се извършват в съответствие с установените нужди на ИРИМ ЕООД и с насоченост към правилното прилагане на системата за управление на здраве и безопасност и нейното бъдещо подобряване. Чрез планираните обучения се подобряват професионалните умения и квалификация на работниците и служителите по отношение на здравословните и безопасни условия на труд.
Дейност 8: Сертификация от международно призната сертификационна организация на въведената система за управление на здравето и безопасността, в съотвествие с изискванията на BS OHSAS 18001. Начин на изпълнение - Процедурата по издаване на сертификат за управление на здравето и безопасността преминава през няколко основни етапа: Етап 1: Провеждане на Етап 1 от сертификационния одит Целта на етап 1 е преглед на документацията и откриване на отклоненията от изискванията на стандарта, които биха рискували същинския одит. Етап 1 се извършва от член на одиторския екип, определен за извършване на сертификационния одит. Резултатите се документират в доклад. Етап 2: Провеждане на сертификационен одит на място Включва преглед на документацията на компанията и практическото приложение на системата за управление на беопасността и здравето - СУБЗ . Преди началото на сертификационния одит, ИРИМ ЕООД получава предварително съгласуван план за одит. В плана се посочват участниците в одита – водещ одитор, одитори, експерти. В рамките на сертификационния одит се оценява функционирането и ефективността на внедрената система за управление. Внедрената системата трябва да отговаря и да изпълнява изискванията на използваната за основа спецификация, на съответните закони и вътрешнофирмени предписания на ИРИМ ЕООД. Отклоненията от изискванията на спецификацията, от вътрешните правила и от законовите изисквания се отразяват на място от одиторите в доклади за несъответствия. По време на заключителната среща, одиторите оповестяват резултата от одита и съобщават своето становище по отношение на цялостния резултат от сертифицирането. Етап 3: Изготвяне на подробен доклад от сертифициращия орган След провеждането на сертификационния одит се изготвя Доклад от одит, който се изпраща на ИРИМ ЕООД и на ръководителя на сертифициращата организация. Етап 4: Предприемане на коригиращи действия при необходимост Ако при одита са установени критични несъответствия и са документирани в доклади за несъответствия, те трябва да бъдат отстранени преди да бъде издаден сертификата. Етап 5: Одит на предприетите коригиращи действия След определянето и въвеждането на коригиращи действия се провежда допълнителен одит на коригиращите действия. Обхватът на допълнителния одит се определя от ръководителя на сертифициращата организация след обсъждане с водещия одитор. Проверяват се само онези направления, при които са констатирани несъответствия. Етап 6: Издаване на сертификат за внедрена и работеща СУБЗ Сертификатът се издава за съгласувания с ИРИМ ЕООД и проверен от одиторите обхват на приложение. Сертификатът е валиден за период от три години, при условие, че през определен период от време - обикновено веднъж годишно успешно се провеждат контролни одити и се изготвят доклади за резултата от тях до ръководителя на сертификационната организация. Сертификатът се издава, когато ИРИМ ЕООД подпише договор за издаване и използване на сертификата и изпълни всички свои задължения по плащанията.
Дейност 9: Визуализация и разпространение на резултатите. Изборът на доставчик/ изпълнител на дейностите по визуализация на проекта ще се проведе, спазвайки изискванията на ПМС 55/ 12.03.2007. Съгласно чл. 12, ал. 2 на ПМС 55/12.03.2007г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на Бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма за Трансгранично сътрудничество „Черно море 2007-2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (изм. ДВ, бр. 93 от 26.11.2010г.) бенефициентите могат да не събират 3 оферти, когато предвидената стойност, вкл. съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС: -за строителство – до 45 000 лева вкл. -за доставки и услуги – до 15 000 лева вкл. С оглед спазване на принципите за добро финансово управление ИРИМ ЕООД ще събере 3 оферти, съдържащи техническо и финансово предложение за предвидените дейности. Изпълнението на дейността ще бъде съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициентът ще информира обществеността относно помощта, получена от европейските фондове. При изработването и/или отпечатването на материали по проекта, задължително на заглавната страница ще се посочват схемата и източника, по който същите се финансират, и съответните за това символи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 138 206 BGN
Общ бюджет: 110 991 BGN
БФП: 110 991 BGN
Общо изплатени средства: 110 991 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 110 991 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 110 991 BGN
2015 0 BGN
110 991 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 94 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 94 342 BGN
2015 0 BGN
94 342 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 649 BGN
2015 0 BGN
16 649 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз