Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0039-C0001
Номер на проект: ESF-2303-07-10001
Наименование: "Европейски стандарти за безопасност на труда в производството на "Камъшит-98" АД"
Бенефициент: "Камъшит-98" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта За да бъде осъществен проекта ще се сформира екип за управление - задачите и отговорностите ще бъдат разпределени между членовете на екипа и ще бъдат ясно дефинирани. Членовете на екипа ще осъществяват ежемесечни срещи за всяка проведена среща ще се изготвят протоколи. Ще бъдат сключени граждански договори с членовете на екипа. Всички членове на екипа експерти доказали се в своята област, напълно безпристрастни и отговарящи на изискванията на закона за конфликт на интереси. Членовете на екипа ще изготвят необходимите финансови и технически отчети, документите за искания за плащания ще подготвят и осъществяват избора на изпълнители на предвидените доставки и услуги. Екипа ще се състои от трима експерти 1. Ръководител проект, който ще има следните задачи и отговорности: • Цялостна организация по реализиране на проекта • Мониторинг върху изпълнение на общите и конкретните цели на проекта • Разпределение на задачите по осъществяване контрол по изпълнението на проекта • Предоставяне на текуща информация за хода на проекта на партньорите и Договарящия орган • Участва в комисиите по избор на изпълнители • Участва в подготовка и изработка на тръжни документи 2. Координатор проект, който ще има следните задачи и отговорности: • Отчита се пред ръкoводителя на проекта • Докладва на ръководителя на проекта за изпълнението на дейностите по проекта • Подпомага ръководителя на проекта при изготвяне на всички видове технически и финансови отчети • Координира дейностите по избиране на изпълнители на услуги и доставки • Координира изпълнението на дейностите и изпълнението на задачите по проекта • Участва в подготовката и реализацията на дейностите по проекта. • Участва в подготовка и изработка на тръжни документи • Участва в комисиите по избор на изпълнители 3. Счетоводител на проекта, който ще има следните задачи и отговорности: • Подготвя текущата счетоводна отчетност на направените разходи по проекта • Изготвя, съвместно с ръководителя на проекта, междинните и окончателния финансов отчет • Осъществява текущ контрол върху извършените разходи и съблюдава тяхното спазване, съобразно договорирания бюджет • Прави необходимите разплащания по проекта • Съблюдава за правилното оформяне и съхранение на финансовите документи • Участва в комисиите по избор на изпълнители
Дейност 2: 2. Подготовка за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на услуги и доставки Според законовите изисквания за избор на доставчици на стоки и изпълнители на услуги по настоящият проект процедурите ще се проведат в съответствие с ПМС 55 На МС /12.03.2007 г и съобразно произтичащите изисквания за прозрачност и откритост. В комисиите по избор на изпълнители ще бъдат включени трима души от екипа по проекта( Ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя) . Предвижда се да се проведат седем процедури, както следва: 1- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) информираност и публичност на проекта. 2- Процедура за избор на фирма за осъществяване на доставка (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) на работно облекло и лични предпазни средства 3- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) доставка на оборудване – ергономични столове 4- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) реконструкция и модернизация – окачени тавани и дограма 5- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност 6- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) разработка и внедряване на система за управление на работния процес и рискове при работа съгласно европейски стандарт BS OHSAS 18001:2007 7- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) сертифициране на фирма „Камъшит-98” АД по европейски стандарт BS OHSAS 18001:2007
Дейноср 3: Публичност и визуализация За реализиране на дейностите по информиране и публичност ще бъдат предприети действия съгласно чл. 69 от Регламент 1083/2006 г. т. 1, според която всяка помощ, която се предоставя от европейските оперативни програми е необходимо да е публична. Ще бъдат предприети мерки по информиране и публичност на всеки етап от реализацията на проектните дейности, за да може всички заинтересовани страни ще бъдат информирани. Дейностите по публичност и визуализация са съобразени изцяло с изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и изискванията посочени в чл. 2-10 и Приложение 1 на регламент на ЕС 1828/2006. Ще бъдат изработени 1500 рекламни брошури, 3 временни информационни табели – една за представителния офис, една за централния вход и една за производствения цех; 3 постоянни информационни табели ще бъдат поставени на местата на временните табели. Също така всички генерирани документи, свързани с подготовката и управлението на проекта, ще бъдат визуализирани с реквизита на ОП РЧР. Всички предвидени рекламни материали ще бъдат изготвени в съответствие с техническите параметри посочени в Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и регламент на ЕС 1828/2006
Дейност 4: Доставка на предвиденото работно облекло и лични предпазни средства Повечето от служителите на „Камъшит-98” АД работят в производствените цехове на дружеството. Техните задължения са пряко свързани с качеството на крайния продукт. И тъй като производството е свързано с обработка на кожи, кроене на платове и материали и обков техните задължения са свързани със сериозно физическо натоварване от гледна точка на поза на тялото и застояване на едно място – в стояща или седяща позиция. От тази гледна точка ръководството на фирмата е длъжно да подсигури на персонала си предпазни средства и работно облекло, които да облекчават натоварването на хората и да осигуряват комфорта им при работа. Дружеството е утвърдило списък на видовете работа и ЛПС и РО, които се полагат на всеки от работниците. Той съдържа облекло, което да бъде достатъчно удобно за служителите и да ги предпазва от заболявания и травматизиране. Предвидени са и предпазни средства за тези, които работят в по-опасна среда. Предвид гореизложеното, в тази дейност се предвижда закупуването на следния набор материали по професии: Машинен оператор кроене – 7 човека - Престилка – 100% памук – 14бр. - Панталон – 100% памук – 14бр - Ватиран елек – полиестер – 7бр. - Обувки, половинки (чехли) с ортопедични стелки – 7 чифта Машинен оператор шиене-18 човека - Престилка – 100% памук – 36бр. - Панталон – 100% памук – 36бр - Ватиран елек – полиестер – 18бр. - Обувки, половинки (чехли) с ортопедични стелки – 18 чифта Машинен оператор поставяне на обков-5човека - Престилка – 100% памук – 10бр. - Панталон – 100% памук – 10бр - Ватиран елек – полиестер – 5бр. - Обувки, половинки (чехли) с ортопедични стелки – 5 чифта - Предпазни ръкавици, усточиви на пробождане и порязване – 5 чифта Работник сглобяване на детайли -17 човека - Престилка – 100% памук – 34бр. - Панталон – 100% памук – 34бр - Ватиран елек – полиестер – 17бр. - Обувки, половинки (чехли) с ортопедични стелки – 17 чифта - Куртка/предни престилки, непроницаеми на прах и химически вещества – 17бр - Противопрахови маски за лице – 34бр - Ръкавици с един пръст срещу замърсяване и нараняване – 17бр Водач товарен автомобил – 1 човек - Гащеризон -100% памук – 2бр - Обувки – цели, летни, каучуково ходило – 1 чифт - Обувки – цели, зимни, каучуково ходило – 1 чифт - Гумени ботуши до коляното – 1 чифт Административен персонал – изпълнителен директор, счетоводител, стоковед, двама организатори производство, технолог, двама моделиери – 8 човека - Очила за предпазване при работа с компютър – 8 бр.
Дейност 5: Доставка на предвиденото оборудване - Ергономични столове Столовете ще бъдат в полза на персонала в производството. Текущото състояние на този вид инвентар е в много лошо състояние и фирмата има належаща нужда да закупи ново оборудване, за да може то да отговаря на минималните иизсквания за ергономичност при работа. Предвидено е да се закупят 48 ергономични стола – за служителите в производствения цикъл.
Дейност 6: Извършване на предвидените дейности по реконструкция и модернизация Тази дейност ще бъде разпределена за изпълнение измежду няколко работни помещения в комбинация с други дейности от проекта, като целта е всички те общо да доведат до повишаване качеството на работната среда чрез подобряване на микроклимата. „Камъшит-98” АД вече е инвестирала собствени средства в модернизирането на конструкцията на производствените помещения – сменена е дограмата, и е изградила нова модерна система за икономично отопление. Предвидените реконструкции и модернизации ще бъдат осъществени в двата производствени цеха и в две офис помещения. Ще бъде изграден окачен таван, който да намали текущия обем на помещенията – цехове и офиси; ще бъде подменена дограмата в офисите. Окачените растерни тавани са приложими в обекти, подложени на екстремални условия – повишена влажност, шум и замърсяемост. Със своята минерална структура, растерният таван е чудесен звуко и топло изолатор. Издържат на постоянен огън до 180 мин. Плочите могат безпроблемно да се демонтират или заменят, което олеснява достъпа до вградените в кухото пространство инсталации Ремонтните дейности ще бъдат извършени по места, както следва: - Производствен цех –конфекция, в който постоянно работят 42 работници- е със следните параметри- 46м. дължина, 10 м. ширина и 3.85 м височниа. В цеха за конфекция ще бъде сложен окачен таван – 460м2 на височина- 3,15м, което изключително много ще повлияе върху подобряване на микроклимата в работното помещение, ще бъдат подобрените условията на труд на служителите по отношение на по-добри климатични условия, ще бъде увеличена енергийната ефективност на предприятието чрез намаляване разходите за отопление на прекалено обемните помещения. - Цех – кроялен- с постоянно заети в работното помещение- над 10 служители- с параметри- 44,50м. дължина, 9,50м.- ширина и 4,5 м. височина. В кроялния цех ще бъде поставен окачен таван – 423м2 на височина 3м, което ще намали обема на помещението с 30% и ще даде възможност за осезама промяна на микроклимата в работното помещение за служителите. С подмяната и монтирането на предвидената по проекта ПВЦ дограма ще се постигне намаляване на топлозагубата и разхода за отопление на работните помещения. Подмяната на дограмата ще се извърши в : Офис 1 – PVC дограма за 2 бр. прозорци с размери 1.50/1.85м. Офис 2 - PVC дограма за 1 бр. прозорец с размери 1.50/1.85м. При изпълнението на тази дейност, „Камъшит-98” АД ще инвестира собствени средства и успоредно с ремонтните дейности на таваните ще подмени и осветлението на производствените цехове.
Дейност 7: Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организация на труда Във връзка с оптимизирането на организацията на трудовата дейност се предвижда „Камъшит-98” АД да възложи изготвянето на анализ на текущото състояние на трудовата дейност и проектиране на организация за оптимизацията й. Структурата на анализа на състоянието трябва включва: • Въведение – в тази част се описва сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес, в т.ч.: - Съдържание и характеристика на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, суровини, материали и произвеждани продукти, работни места и помещения, оборудване, както и съоръжения с повишена опасност; - Управление на основните и спомагателни дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - Показатели за ефективност на трудовата дейност; - Управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, колективно трудово договаряне и социални придобивки и социално партньорство; - Условията на труд при изпълнение на основните и спомагателни трудови дейности, включващи както факторите на работната среда, така и социалните и организационните фактори- източници на опасности за безопасността на здравето, рискови фактори и оценка на риска, средства за колективна и лична защита; - Управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето - законови и други изисквания, документиране, докладване, информиране и консултиране; • Изложение и анализ – в тази част, се описват силните и слабите страни на организационната дейност на трудовия процес и работната среда в съответното предприятие (прави SWOT - анализ). Определят се елементите на трудовия процес и работната среда, които са с ключово значение за ефикасността на производството и производителността на труда. Въз основа на SWOT - анализа се определя кои от елементите на организацията и работната среда следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за подобрения; • Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част, се прави ободноввка и се описва надлежно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; • Заключение - въз основа на обобщен анализ на резултатите, кандидатът: - Прави изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - Определя приоритетите, като препоръчва необходимите действия и съответните за всяко от тях ресурси.
Дейност 8: Разработка и внедряване на система за управление на работния процес и рисковете при работа – европейски стандарт BS OHSAS 18001:2007 Разработването и внедряването на Система за управление на здравето и безопасност при работа съгласно международно признатия стандарт BS OHSAS 8001:2001 (Ocupational Health and Safety System) дава възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните условия на труд. Правните и регулаторни изисквания и непрекъснатото подобрение са два от важните аспекти на Стандарта. Елементите на стандарта включват политика и ангажираност, идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответсвтието, законови изисквания, програми и цели, персонал и организация, обучение, оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение, измерване и оценка, разследване на инциденти, коригиращи и превантивни действия, одит и преглед на ръководството. За да бъде осъществено придобиването на стандарт BS OHSAS 18001:2007 е необходимо той първо да бъде разработен и внедрен от избрана фирма изпълнител, а след това след одитиране на системата да бъде сертифициран от друга избрана фирма изпълнител. По време на изпълнението на предвидената дейност стандартът ще бъде разработен и внедрен.
Дейност 9: Сертифициране на фирма „Камъшит-98” АД по европейски стандарт BS OHSAS 18001:2007 Сертифицирането на стандарт BS OHSAS 18001:2007 ще гарантира устойчиво развитие и високи резултати на фирмата, съобразени с изискванията на заинтересованите страни. Сертифицирането на стандарта ще осигури спазването на високите европейски изисквания за безопасност на работното място. Ще бъде намален риска от трудови злополуки и професионални заболявания.
Дейност 10: Сформиране на екип за провеждане на вътрешен мониторинг и оценка на напредъка по дейностите За целта на осъществяването на тази дейност ще бъде сформирана екипна комисия, която ще включва членове на екипа за управление на проекта- ръководител и счетоводител Мониторинг и оценка на напредъка ще се извършва на всеки етап от реализацията на проекта, като основен орган за тази цел е Екипната комисия. Тя ще следи и контролира осъществяването на дейностите според заложения план с цел покриване и вместване в разходите на заложения бюджет. Освен това ще наблюдава работата на останалите членове от екипа и ще следи за отговорното изпълнение на всяка една дейност. Другите членове на екипа по проекта ще изготвят навременни отчети, които ще бъдат предавани на Екипната комисия за обобщение и оценка. Чрез мониторинга и контрола ще се определи дали е нужно да се прави ревизия на първоначалния график на дейностите. След завършването на всички заложени дейности ще бъде изготвен доклад за тяхното изпълнение. В самия край на проекта Екипната комисия ще изработи финален доклад и ще подготви персонална оценка за всеки участник в реализацията на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 146 694 BGN
Общ бюджет: 145 426 BGN
БФП: 145 426 BGN
Общо изплатени средства: 145 426 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 145 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 339 BGN
2014 116 087 BGN
2015 0 BGN
145 426 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 123 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 938 BGN
2014 98 674 BGN
2015 0 BGN
123 612 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 401 BGN
2014 17 413 BGN
2015 0 BGN
21 814 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз