Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0615-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-11005
Наименование: "Подобряване условията на труд в "Многопрофилна болница за активно лечение –Никопол” ЕООД"
Бенефициент: „Многопрофилна болница за активно лечение –Никопол” ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.06.2013
Дата на приключване: 12.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 2: Организация и осъществяване на дейностите по информиране и публичност Подготовка и провеждане на PR-кампания за популяризиране на Проекта и неговите цели, включваща провеждането на две презентации, на които ще бъдат поканени представители на ДРСЗ и ДБТ, както и на местните и централни медии. По време на първата презентация ще бъде представен Проектът, основните идеи и предвидените дейности, както и очакваните резултати. Втората презентация ще се проведе при приключването на Проекта и ще има характер на своеобразен обществен отчет за направеното по него и постигнатите резултати, както и за проблемите. При необходимост ще бъдат организирани и други брифинги, изпращането на съобщения и даване на интервюта от Ръководителя на Проекта и/или оторизирани представители на Водещата организация. Изработване и поставяне на подходящо място пред официалния вход на Водещата организация информационна табела за Проекта.
Дейност 6: Сертифициране на система OHSAS 18001:2007 Първоначалната оценка на системата за управление се извършва на два етапа: Първи етап: Преглед на документите на системата за управление за оценка на съответствието с избрания стандарт за сертификация /документален одит/ Втори етап: Последван от оценка на място на системата за управление. Всички записи, които са част от системата за управление, трябва да бъдат на разположение за прегледа.
Дейност 4: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализът на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност в „МБАЛ – НИКОПОЛ” ЕООД ще се извърши въз основа на нормативните изисквания и критериите на международните стандарти и установените норми /EN/ за състоянието на работната среда в т.ч.: работни помещения, работни места, работно оборудване и организация на трудовите дейности - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали. Ще се опишат характеристиките на управлението на основните и спомагателни трудови дейности, процедури, вътрешни трудови стандарти и документи, управлението на персонала в т.ч.: състав, структура на работната сила, здравно състояние на работещите, показателите за ефективност на трудовата дейност и оценка готовността на организацията за действия при бедствия, аварии и др. Ще се определят характеристиките и състоянието на показателите за ефективност на трудовата дейност и условията на труд в т.ч.: - фактори на работната среда - социални и организационни фактори - оценка на риска - лични предпазни средства /ЛПС/ - санитарно-битови условия - травматзъм и заболеваемост Ще се опишат характеристиките и състоянието на управлението на дейностите по осигуряване на ЗБУТ в т.ч.: външни и вътрешни нормативни документи по ЗБУТ, мониторинг на условията на труд, оценката на риска експозицията, вредностите и честотата на въздействие върху работещите. Ще се определят силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда. Ще бъдат анализирани елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Ще се направи анализ и оценка на нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Ще се опише при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това, какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Ще се разработи процедура за оценка на съответствието и контрол при предоставяне на ЛПС, в т.ч. инструкции за правилната употреба на предоставените ЛПС, чек-лист за субективна оценка от работещите на качествата и степента на защита на използваните ЛПС. На заседание страната разработила анализа, ще изложи заключителната част за състоянието на организацията, съответствието на ЗБУТ с действащата нормативна и законодателна уредба, ще бъдат определени приоритетите, ресурсите и отговорностите с оглед ограничаване и намаляване на производствения и трудов травматизъм. Обосновка: Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност, оптимизиране на условията на труд, повишаване и поддържане на висока работоспособност и производителност на труда, опазване здравното състояние на работещите и повишаване качеството на живот. Повишаване удовлетвореността на работещите, развитие на осъзнат стремеж за участие в процеса на непрекъснато подобряване на условия на труд, лична мотивация за проява на дисциплина и самоконтрол при поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.
Дейност 7: Обучение за работа със OHSAS 18001:2007 Обучение от Изпълнителя за принципите и методите на реализиране на процесния подход при изграждането на Системата за управление на безопасността и здравето при работа Обучение на упълномощени представители на ръководството /издаване на сертификат валиден пред одитиращата организация съгласно БДС EN 19011:2011/ Обосновка: Обучението е необходимо за функционирането на системата.
Дейност 9: Доставка и монтаж на оборудване за климатизация вентилация в помещенията на бенефициента Обект на процедурата за избор на изпълнител ще бъдат дейностите по проекта, свързани с доставка и монтаж на оборудване за климатизация и вентилация „МБАЛ – Никопол” ЕООД, отговарящо на съответните минимални технически изисквания. Дейността може да бъде разделена на следните етапи:  Ще бъде осъществена предварителна среща с фирмата изпълнител, в рамките на която ще бъдат доизяснени детайлите.  Фирмата изпълнител ще осъществи доставката на предвиденото в проекта оборудване за климатизация и вентилация.  Начало на работата по монтаж на оборудването на предвидените за това места.  Проверка за изправността на работата на монтираното оборудване.  Одобряване на извършеното от екипа, ангажиран с управлението на проекта. Обосновка: В последната направена оценка на риска на компанията „МБАЛ – НИКОПОЛ” ЕООД от 2012-та година се препоръчва подобряване на параметрите на микроклимата, чрез закупуване на ефективна климатична и вентилационна система, контролираща фактор температура, влажност и движение на въздушни потоци. Температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха са важни елементи от микроклимата на работната среда, като изискванията за него са регламентирани в Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Съгласно същата наредба, през работното време температурата на работните места, на които постоянно работят хора, трябва да отговаря на установените норми. Осигуряването на климатизация и вентилация в офиса има за цел именно да отговори на тези изисквания, като по този начин ще бъдат подобрени и условията на труд.
Дейност 5: Внедряване на система OHSAS18001:2007 Внедряването на системата OHSAS18001:2007 включва следните етапи: Първи етап  Провеждане на предварителна среща с Ръководството на Организацията.  Анкетиране на Ръководителите на структурни единици за определяне на управляваните от тях процеси и документи.  Извършване на консултации по въпроси повдигнати като несъответствия по време на одита.  Внасяне на необходимите корекции и предоставяне на окончателен вариант на документи липсващи в системата за управление. Втори етап:  Методическа помощ при пробно внедряване, в т.ч.тестване на документите.  Провеждане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Вътрешен одит за оценка степента на съответствие на системата по ЗБУТ спрямо определените в документите изисквания.  Консултиране по изпълнение на изискванията на OHSAS 18001:2007 за провеждане на Преглед от ръководството.  Отстраняване на несъответствията, констатирани в резултат на проведения вътрешен одит.  Предоставяне на материали, улесняващи провеждането на бъдещи вътрешни одити към системата Обосновка: Придобиването на стандарта носи следните предимства за компанията и за нейния персонал:  Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа.  Подпомага спазването на законовите изисквания за безопасност на труда.  Подобрява културата на безопасен труд в организацията.  Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда.  Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд.  Води до осъзнатост на целия персонал по отношение на предприемане на превантивни действия по недопускане на трудови злополуки и професионални заболявания.
Дейност 8: Закупуване на работно облекло и ЛПС Описание: Обект на процедурата за избор на изпълнител ще бъдат дейностите по проекта, свързани с доставката на ЛПС, отговарящи на основните изисквания за безопасност, залегнали в & 10 и 11 на Европейската директива 89/686 ЕЕС, с минимално негативно въздействие върху хората, работната и околната среда. Обосновка: С оценката на риска за здравето и безопасността на работещите са определени работните места и работните дейности, на които съществуват рискове за безопасността и здравето на работещите, които не могат да бъдат избегнати чрез колективни средства за защита или други мерки. Изготвен е изчерпателен списък на личните предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло по работни места/видове работа и длъжности. Изборът на ЛПС ще се основава на спазени принципи на ергономия - ЛПС трябва да бъдат разработени и произведени така, че при предвидимите условия на употреба, за които са предназначени, потребителят да може нормално да изпълнява свързаната с риск дейност при подходяща защита на възможно най-високо ниво. Икономически критерии–максимално дълъг живот, многократна употреба и рециклиране. Използваните към момента защитни облекла и ЛПС, поради недостатъчно качествени материали, кройки и ергономичност, не създават необходимия комфорт и сигурност на работещите. Срока на износването не съответства на интензивното им използване. Подмяната и закупуването на нови предпазни средства и специално работно облекло произтича и от срока на износване на специфичните видове средства и облекло, който варира за различните артикули между 1 година, 1 месец, 1 седмица и 3 до 4 дни. Данни за срока на износване на всеки от артикулите са представени в приложената таблица.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки Съгласно условията и реда, предвидени в ПМС № 55/12.03.2007г и Оперативното ръководство ще бъде проведена процедура за избор на изпълнители за извършване на следните дейности:  Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност  Внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001  Сертифициране на система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001  Закупуване на работно облекло и ЛПС  Обучение за работа с нововъведения стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007.  Доставка и монтаж на оборудване за климатизация и вентилация на помещенията
Дейност 1: Управление на проекта Дейност Управление на проекта включва започва с: 1. Сформиране на екип, който ще бъде отговорен за изпълнението на проекта. Екипът ще се състои от Ръководител, Координатор и Счетоводител. 2. Детайлно обсъждане в рамките на екипа на целите, предвидените дейности и очакваните резултати. В тази част се предвижда и идентифициране на възможни проблеми при реализацията на проекта, както и разглеждане на различни алтернативи за разрешаването им. Впоследствие се преминава към осъществяването на дейността, като тя се състои от следните няколко дейности: 1. В съответствие с плана за действие по Проекта управленският екип изработва детайлна разбивка на задачите по изпълнението на дейностите по проекта в тяхната логическа последователност и утвърждава графика за тяхното изпълнение. В съответствие с направената детайлна разбивка по задачи се утвърждават окончателно отговорниците за тяхното изпълнение и отчитане. 2. Установяване на система за вътрешен контрол и мониторинг, включително водене на отчетност по проекта – документална и счетоводна. За правилното функциониране на системата ще бъде отговорен управляващият екип, като вътрешният контрол и мониторингът ще бъдат прилагани за всички дейности по проекта. Обосновка: Дейността е от съществено значение за реализацията на проекта, имайки предвид, че в нейните рамки ще се осъществява цялостното ръководство и ще бъдат установявани и разрешавани възникнали проблеми.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 020 BGN
Общ бюджет: 79 770 BGN
БФП: 63 816 BGN
Общо изплатени средства: 63 813 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 800 BGN
2014 0 BGN
2015 50 013 BGN
63 813 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 730 BGN
2014 0 BGN
2015 42 511 BGN
54 241 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 070 BGN
2014 0 BGN
2015 7 502 BGN
9 572 BGN
Финансиране от бенефициента 17 255 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз