Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0315-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-05005
Наименование: "Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в "ЗММ-Враца" АД за повишаване безопасността на труда, ефективността на производството и производителността на труда"
Бенефициент: "ЗММ-Враца" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта и оценяване на резултатите от изпълнение на дейностите по проекта Планиране и координиране на дейностите от Екипа за управление на проекта. Ежемесечно отчитане за хода на работата. Периодичен финансов контрол. Финансово осигуряване на управлението на проекта.
Дейност 2: Анализ на състоянието на организацията на трудовата дейност На анализ ще бъдат подложени следните елементи на системата за организация на труда: - Разделение и коопериране на труда; - Форми на организацията на труда; - Организация на работното място; - Методи на работа; - Режими на труд и почивка; - Трудови стандарти; - Условия на труд. - Ще бъдат установени силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, на базата на което ще бъде обоснована нуждата от оптимизи
Дейност 3: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло отговарящи на европейските стандарти за осигуряване на висока защита и комфорт на работа на служителите. В съответствие с разпоредбите на Наредба №3/2001 за минималните изисквания за безопасност и опазването на здравето на работещите при използването на ЛПС на работното място, работодателят е осигурил един минимум от ЛПС, които, предвид изпълняваните дейности и съществуващите опасности за здравето и безопасността на работниците, не са достатъчни да осигурят адекватна защита. Във връзка с конкретните условия на труд в предприятието, свързани с влиянието на редица вредни фактори и рискове от наранявания, травми и професионални заболявания се налага да се закупят нови по-модерни, по-сигурни и осигуряващи безопасността и здравето при работа лични предпазни средства и специално работно облекло
Дейност 4: Закупуване на оборудване - ДМА Придобиване на планираните ДМА ще повишат производителността и ще подобрят условията на труд по следния начин: Диелектрични щанга сфазуаказател Предпазват и информират работещите за опасно високо напрежение Вентилационните системи преносими и стационарни осигуряват подобряване на микроклимата чрез филтриране и отвеждане на замърсения въздух от газове, аерозоли и прахови частици с висока концентрация.
Дейност 5: Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Постигането на съответствие с изискванията на OHSAS 18001 е необходимо, за да се гарантира, че всички други предприети действия по непрекъснато подобряване на БЗР ще бъдат управлявани в синхрон, планирано в една цялостна система за управление в предприятието. Чрез прилагането на процедурите за формулиране на политики и цели, програми за управление, оперативен контрол, вътрешни одити, оценки на съответствието с нормативните изисквания, прегледи от ръководството, коригиращи и превантивни действия ще се гарантира непрекъснатото подобряване на системата за управление на БЗР в дружеството Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да направи диагностика на съществуващите практики за управление на БЗР и да разработи система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001
Дейност 6: Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Оценката от трета независима страна (акредитиран орган за сертификация) ще даде възможност за независима компетентна оценка на внедрената система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSАS 18001. В допълнение одитът ще идентифицира и допълнителни възможности за подобрения в системата. Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на OHSAS 18001 и да издаде сертификат за съответствие.
Дейност 7: Осигуряване на публич- ност на дейностите по проекта и на ОП „Развитие на човешките ресурси” Дейността се изисква по силата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия относно начина и реда на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета. Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационна табела – 2 бр. - Прес съобщения – 2 бр. - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики и в други компании от областта и региона – 1000 бр. - стикери маркиращи ДМА и др. Информационните табели ще бъдат доставени и монтирани в началото на месец 2 от изпълнението на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
" ОЛИМП ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ " ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 166 313 BGN
Общ бюджет: 159 986 BGN
БФП: 159 986 BGN
Общо изплатени средства: 159 976 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 159 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 263 BGN
2014 126 714 BGN
2015 0 BGN
159 976 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 135 988 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 273 BGN
2014 107 707 BGN
2015 0 BGN
135 980 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 989 BGN
2014 19 007 BGN
2015 0 BGN
23 996 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз