Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0052-C0001
Номер на проект: ЦA12-22-12
Наименование: Повишаване на административния капацитет на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ чрез обучение на служителите й
Бенефициент: Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на р. Дунав”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 26.06.2013
Дата на приключване: 26.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния капацитет чрез подобряване на квалификацията на служителите в агенцията/подобряване работата на изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ за реализиране на ефективна политика за подпомагане на държавата в областта на поддържане и проучване на р. Дунав, качествено работеща администрация, повишаване професионализма и компетентността на служителите
Дейности: Дейност 1. Проучване и анализиране на нуждите от обучение и на постигнатите резултати 1. Провеждане на предварителни анкети в дирекциите в АППД за: • необходимостта от от допълнително обучение и квалификация във връзка с изпълняваните от тях функции; • какъв вид обучения са необходими; • какви теми следва да бъдат заложени по съответните направления; • колко служители е необходимо да бъдат обучени по съответната тема. 2. Обобщаване на изготвените анкети и формулиране на резултатите от тях. 3. След завършване на обученията ще се изготви анализ с цел установяване на броя на обучените служители, получени сертификати в зависимост от нивото на представянето им.
Дейност 2. Изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедури по ЗОП Възлагане на обществени поръчки без процедури по реда на гл. 8а ЗОП - „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“: • изготвяне на мотовирана обосновка относно необходимостта от възлагане на поръчката, дейностите /обучения, семинар, др./, прогнозната им стойност. • Събиране на оферти с публикуване на покана в Портала за обществените поръчки на АОП и в профила на купувача на сайта на ИАППД, изготвена по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП; • Събиране, разглеждане и оценяване на подадените оферти; • Избор на изпълнител • Сключване на писмен договор с определения изпълнител по реда на чл. 101е, ал.1 ЗОП.
Дейност 3. Провеждане на обученията 1. Обучения за професионално развитие, провеждани от ИПА; 1.1. Управленски умения в администрацията: 1.1.1 Превенция на корупционния риск. 1.2. Ефективни комуникации на държавната администрация: 1.2.1 Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията 1.2.2.Делова комуникация и етикет 1.3.Управление на човешките ресурси: 1.3.1.Умения за набиране и подбор на служители администрация 1.3.2. Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси. 1.4.Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията: 1.4.1. Основни производства по АПК (за юристи ). 1.4.2. Управление на отпадъците. Европейски норми и практики. 1.5. Финансово и стопанско управление: 1.5.1. Актуални въпроси при изготвяне на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия; 1.6. Е-правителство:изграждане, умения: 1.6.1. Е–правителство: успешни практики и предпоставки за развитие 1.6.2. Административно обслужване 1.6.3. Работа с електронно подписани документи 1.6.4. Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD 1.6.5. Работа със списъци и база от данни ВMS EXCEL 1.6.6. БАЗИ ДАННИ С MS ACCESS (напреднали) 1.6.7. WINDOWS SERVER2008 SERVERS (BASIC COURSE) (дистанционна форма) 2. Чуждоезикови обучения: 2.1. Обучение по английски език за напреднали - нива В1,В2,С1. Обучението включва 400 учебни часа по 40 минути, на обучаваните ще се предоставят учебници по всеки модул, продължителността е до 6 месеца; В обучението ще вземат участие 8 служители. 2.2. Обучение по румънски език за начинаещи: Обучението включва 400 учебни часа по 40 минути, на обучаваните ще се предоставят учебници по всеки модул, продължителността е до 6 месеца; В обучението ще вземат участие 9 служители. 3. Специализирани обучения: 3.1. Водач на малък моторен кораб – за придобиване квалификационна степен курс за водач на малък моторен кораб съгласно Наредбата № 6 за компетентността на морските лица; Обучението е с продължителност 60 учебни часа и след полагане на изпит се издава удостоверение за професионална степен „Водач на малък кораб“ Ще бъдат обучени 5 служители 3.3. Auto CAD Civil 3D – курса е предназначен за геодезисти, които искат да придобият умения за работа в средата на Auto CAD Civil 3D. Обучението е с продължителност 4 дни, 20 учебни часа. Ще бъдат обучени 8 служители 2.11. Обучение в Географски информационни системи /ArcGIS/: Обучението е 2 нива- въвеждащо обучение и модул за напреднали с продължителност 8 дни, 20 учебни часа. Екип от 5 души специалисти от Агенцията ще придобие умение за работа с Географски информационни системи Ще бъдат обучени 5 служители.
Дейност 4. Провеждане на семинар „Професионални компетенции“ Провеждане на тридневен изнесен семинар в областта на следните теми: • Работа в екип; • Работа с хора в неравностойно положение • Публично говорене • Организиране, документиране, архивиране, отразяване на публични събития – семинари, кръгли маси, заседания на комисии, фокус групи и др.
Дейности за информация и публичност – дейност 5 Предвижда се осигуряване на публичност на проекта чрез: • поставяне върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта на 1. флага на ЕС в съответствие с описаните по-долу графични стандарти (включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията) и думите Европейски съюз 2. логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие” 3. логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората” • включване във всички подходящи документи по проекта на изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” • осигуряване на максимална публичност на съответните проекти в медиите; • включване на описание на извършените дейности за информация и публичност в докладите за напредъка по проектите, подавани до УО, и в окончателните доклади, както и прилагане на доказателствен материал за тези дейности (напр. снимки, статии, разработени брошури и др.). • спазване на техническите изисквания за информация и публичност съгласно Регламентите на ЕС. По тази дейност се предвижда следното: • Организиране на встъпителна и заключителна конференция за по 30 участника; • Публикуване на информация за проекта в местен ежедневник; • Изработване на рекламни флаери; • Изработване на Плакати; • Изработване на рекламни папки ; • Изработване на химикалки с рекламен надпис; • Флаш памет с рекламен надпис; • Публикации в местен ежедневник – 4 бр. и др. Организирането на встъпителна и заключителна конференция ще се извърши от бенефициента. На встъпителната конференция ще се представят идеите, целите и начина на реализиране на проекта; На заключителна конференция ще се отчетат постигнатите резултати от изпълнението на проекта. Тази дейност ще се възложи Останалите материали и дейности по публичност ще се предоставят за изпълнение на външна фирма, специализирана в тази област.
Дейност 6. Управление на проекта, мониторинг и отчитане • цялостно управление на дейностите по проекта до окончателното му изпълнение; • изпълнение на всички дейности, свързани с ефективното, точно и качествено управление на проекта; • изпълнение на ежедневните дейности, свързани с организацията и изпълнението на проекта; • прозрачно изпълнение на проекта, включително мониторинг и докладване, • администриране и докладване за нередности; • управление на проекта и подготовка на документите във връзка с докладване на изпълнението на проекта; • ефективно разпределение на ресурсите и управление на разходите; • подготовка на своевременна информация за степента на изпълнение и разходите по проекта; • идентифициране и анализ на рисковете; • подготовка и окомплектоване на документи (фактури, актуализирани графици и бюджети и др.) • успешно завършване на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Каниско" ЕООД
"ИРАЛ" ООД
"Учебен център Регина" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 271 BGN
Общ бюджет: 60 521 BGN
БФП: 60 521 BGN
Общо изплатени средства: 60 521 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 521 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 254 BGN
2014 47 267 BGN
2015 0 BGN
60 521 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 266 BGN
2014 40 177 BGN
2015 0 BGN
51 442 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 988 BGN
2014 7 090 BGN
2015 0 BGN
9 078 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 дейност 3- Проведени обучения от ИПА/без езикови
Индикатор 2 дейност 3 - Обучени служители общо
Индикатор 3 дейност 3 - Обучени служители жени
Индикатор 4 дейност 3.2 -Проведени езикови обучения
Индикатор 5 дейност 3.2 - Обучени служители общо
Индикатор 6 дейност 3.2 - Обучени служители жени
Индикатор 7 дейност 3.3 - Проведени специализирани обучения
Индикатор 8 дейност 3.3 - Обучени служители общо
Индикатор 9 дейност 3.3 - Обучени служители жени
Индикатор 10 дейност 4 - Проведен семинар «Професионални компетенции»
Индикатор 11 дейност 4 - Обучени служители общо
Индикатор 12 дейност 4 - Обучени служители жени
Индикатор 13 дейност 1 - Попълнени анкетни карти
Индикатор 14 дейност 3 - Обучени служители – общо, от които: обучение
Индикатор 15 дейност 3 - ИПА
Индикатор 16 дейност 3 - езикови
Индикатор 17 дейност 3 - специализирани
Индикатор 18 дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 19 дейност 5 флаери
Индикатор 20 дейност 5 рекламни папки
Индикатор 21 дейност 5 химикали
Индикатор 22 дейност 5 флаш памет
Индикатор 23 дейност 5 платени съобщения
Индикатор 24 дейност 5 банер и плакат
Индикатор 25 дейност 5 пресконференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз