Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0066-C0001
Номер на проект: ESF-2303-07-12005
Наименование: "Политики за здравословен и безопасен труд"
Бенефициент: ЕТ "АС-МЕГА-АНДОН АНДОНОВ-МАРИЯНКА АНДОНОВА-ГЕРГАНА АНДОНОВА"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 18.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1:Организация и управление на проекта Ежедневно екипа по проекта ще осъществява работа по реализирането на конкретните дейности, спазването на времевия график, изготвянето на необходимите документи, воденето на документация и работно досие на проекта, създаването на контакти и работни взаимоотношения. В края на всеки месец счетоводителя по проекта ще се отчита пред ръководителя. За ефективен вътрешен мониторинг предвиждаме попълване на анкетни карти от целевата група, които ще бъдат анализирани от ръководителя на проекта.
Дейност 2: Обезпечаване с материали Закупуване на материали за изпълнение на преките дейности на проекта и администриране на проекта. 2 бр. договори, фактури и приемо-предавателни протоколи.
Дейност 3:Обучение на персонала. Придобиване на нови ключови познания, свързани с обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.
Дейност 4:Разработване, внедряване и сертифициране на стандарт BS OHSAH 18001:2007 Разработване, внедряване и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд.
Дейност 5:Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Ще се извърши цялостен анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност.
Дейност 6:Информиране и публичност. При изпълнение на проектната дейност задължително ще се спазват изискванията и мерките за информация и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 108 BGN
Общ бюджет: 88 550 BGN
БФП: 88 550 BGN
Общо изплатени средства: 88 550 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 622 BGN
2014 68 928 BGN
2015 0 BGN
88 550 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 268 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 678 BGN
2014 58 589 BGN
2015 0 BGN
75 268 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 943 BGN
2014 10 339 BGN
2015 0 BGN
13 283 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз