Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0485-C0001
Номер на проект: ESF-1203-05-10003
Наименование: "Печеливша формула - от традиционния до специализирания онлайн магазин за фураж"
Бенефициент: "БЪДИ - КОМЕРС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 03.06.2013
Дата на приключване: 28.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Да се подобри качеството на живот на хората в Лом и района, чрез постигане на заетост и стимулиране на местното животновъдство, чрез нови фуражи и нов вид търговия.
Дейности: Дейност 1: Дългосрочно наемане на помещение и публично обявяване на проекта Поддейност 1.Актуализиране на сключен договор от 20.08.2012 за безвъзмездно ползване, находящ се в гр. Лом, ул. “Пристанищна” № 2, с площ 45 м2 за период от пет години. Мястото е избрано целенасочено, защото се намира на основната транспортна улица на града – ул. Пристанищна, близо е до митница и пристанище и има удобен паркинг за паркиране на клиентите; Поддейност 2. Публикуване на 2 обяви до 100 м2 в местния вестник за стартиране и отчитане на проекта и обявяване на възможността за снабдяване с фуражни смески от широка гама на земеделските производители ; Договаря се изработване на табела с размер№ 0,80/0,55 м. и лого на ОП "Развитие на човешките ресурси" и самозалепващи се стикери за оборудването с размер 0,04/0,07 м.; Така се осигурява рекламиране на европейските средства и информиране на заинтересованите страни - земеделски производители и граждани отглеждащи животни за лична употреба;
Дейност 2: Разработване на стратегия за развитие на фирмата, вкл. и пазари от граничния регион и съседните страни – Румъния и Сърбия Разработването на продукта ще стане на база определен «профил на клиента» който да послужи за основа на изграждането на една печеливша маркетингова стратегия за граничещия район (включващ целия Северозападен район на планиране). Необходимо е да се разработи подходящата интернет стратегия, като се използват различните инструменти на средата – интернет сайтове, блогове, социални мрежи и да се направи анализ на натрупаната база с данни. За да бъде бизнеса успешен, трябва да бъдат открити бъдещите доволни клиенти и да се проучат конкурентите, които вече са се настанили на пазара с фуражи в община Лом, и района на Монтана и Видин. В стратегията трябва да намерят отговори следните въпроси: Очакват ли се промени в бизнес средата за търговия с фуражи? Какво е потребителското търсене на съответния продукт и неговите заместители, колко продукти и услуги ще могат да бъдат онлайн реализирани - като физически единици и като пари? Трябва да се извърши “претърсване” на печатни, електронни и интернет медии за поставяне специализирания онлайн магазин за фуражи и фуражни смески в центъра на района. Дейността е необходима за определяне на правилните начини и форми за задържане на фирмата на пазара като стартираща и за определяне потенциалните клиенти в близък и дългосрочен план. Освен това е и основа за подготовка и кандидатстване по Компонент 3 по настоящата схема ;
Дейност 3: Обучение в он-лайн търговия и сключване на договори за доставка на фуражи в района; Собственикът на фирмата Калин Петков трябва да добие познания за съвременната интернет-търговия и настоящия бизнес във виртуалното пространство, както и на практика да стартира преговорите с клиенти от Лом и използва специализирания софтуер за създаване на онлайн магазин (което е предстояща дейност по проекта). Поддейност 1: Обучението за интернет търговия ще бъде извършено в продължение на 48 учебни часа. Обучителната организация предоставя Консултантски услуги за бизнес развитие в интернет на теми дигитален маркетинг и е-търговия. Ще бъде изготвяна специализирана програма за обучение, насочена към решаването на конкретни проблеми и разработени специално за конкретните нужди и специфики на бизнеса с фуражи. Изключително таргетирано съдържание, предлагащо конкретна информация, примери и анализи от сектора, пригодени към нивото на опит на екипа. Ще бъде използвана първата и единствена цялостна образователна програма в областта на дигиталната индустрия, изготвена от еАкадемия, Обучението ще е разделено в 5 основни дисциплини, всяка с по 3 нива. Те предоставят изключително задълбочени и практически познания в следните области: Интернет реклама; Електронна търговия и продажби; Маркетинг в социалните мрежи и управление на репутацията; Дигитална стратегия, бизнеспланиране и присъствие; Сърч маркетинг. Поддейност 2: Към сключване на договори за доставка на фуражни смески в района на Лом Калин Петков може да премине сравнително бързо, защото има сключени предварителни договори за доставка на 5 клиента – все собственици на животновъдни обекти в града и общината, от I и II група за млекопоризводство. Така още в началото на проекта собственикът на “БЪДИ – КОМЕРС” ЕООД навлиза в реалната търговия на района в бранша с фуражи.
Дейност 4: Проучване и закупуване на трнспортен автомобил и доставка с монтаж на оборудване в търговския обект; Поддейност 1: Тя включва проучването и закупуването на автомобил-втора употреба, съгласно описаните в техническата спецификация параметри – лекотоварен, тип мини-ван, с товаропедемност 800 кг., бензинов двигател и с нормална проходимост. За да отговмаря на допустимостта на ЕФРР при доказана нужда цената няма да надвишава пазарната стойност, установена от независим сертифициран оценител или надлежно оторизиран орган към деня на покупката, и ще е по-малка от разходите за придобиване на подобни нови машини; С обявените технически характеристики автомобилът ще покрива не само нуждите за проекта за разносна търговия в радиус 200 км., а и за дълъг период от време след старта. Като избор и отговорност конкретният бус е ангажимент на собственика на фирмата. Поддейност 2: Наетото с договор от фирмата помещение от 45 м2 на ул. “Пристанищна” № 2 е частично оборудвано - в него са монтирани климатик и хладилник, има дървена маса с 3 стола на обща стойност 1540 лв. За да добие окончателен вид като търговски обект - магазин на дребно, помещението трябва да бъде оборудвано с 2 бр. стелажи, 2 бр. етажерки и с бюро и гардероб (с параметри по техническата спецификация). Доставката и монтажа ще бъдат извършени от външен изпълнител.
Дейност 5 : Доставка на офис техника и стартиране на дейността на традиционния и онлайн магазин в Лом; Поддейност 1: Доставка на офис техника. В тази категория се включват: преносим компютър и многофункционално устройство, кантар , касов апарат , телефон-факс. Целият набор е необходим за нормалната работа на един търговски обект и за интернет магазин. Поддейност 2: Под стартиране на дейността на търговския обект се разбира снабдяване с оборотните фуражни смески от договорените доставчици . Трябва да бъдат набелязани и промотирани фуражните продукти в животновъдни обекти от района и да са налице сключени нови договори за доставка на тази база. Така се реализира разносната търговия до фермите със съответните пътни разходи като командировки. Прави се и първоначалното зареждане с консумативи, свързани с отчетността на проекта. Плащат се ежемесечните сметки за електричество, ВиК, телефон и интернет. Поддейност 3: Стартирането на онлайн магазина във виртуалното пространство започва със закупуването на специализирания софтуер и осигуряването на хостинг и подържането му. Магазинът ще е специализиран – само за фуражи и смески, с вградени 5 езика, 4 безплатни визии плюс дизайн за всякакъв бюджет, работи с кредитни и дебитни карти с 11 български и 20 чуждестранни платежни метода, има интеграция и синхронизация със складови програми, с безгранични възможности за стимулиране на продажбите, с 10 метода за интеграция и синхронизация със Спиди и Еконт, с възможност за продажби директно от Фейсбук и 100 % оптимиизиран към Гугъл и Яхо.
Дейност 6:Отчитане на проекта Поддейност 1:Отчитане на проекта - изготване на финансов и технически отчет, съобразно изискванията на ОП РЧР; Поддейността доказва целесъобразното и правилно изпълнение на дейностите и разходването на средствата от ЕС пред донорите и експертите по мониторинг. Поддейност 2: Публично оповестяване края и резултатите на проекта в местния печат;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 820 BGN
Общ бюджет: 12 780 BGN
БФП: 12 515 BGN
Общо изплатени средства: 12 515 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 764 BGN
2014 8 751 BGN
2015 0 BGN
12 515 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 199 BGN
2014 7 439 BGN
2015 0 BGN
10 638 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 565 BGN
2014 1 313 BGN
2015 0 BGN
1 877 BGN
Финансиране от бенефициента 398 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз