Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0028-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за самостоятелен живот
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) Гарантиране на правото и осигуряване на възможности за самостоятелен начин на живот в общността на лица, настанени в Дом за деца , лишени от родителски грижи “Свети Николай Мирликийски”- гр. Благоевград Специфична цел - Разкриване на нова форма на социални услуги в общността за лица, настанени н ДДЛРГ. - Прилагане в практиката на нов вид социална работа, която включва социална защита, консултация, посредничество, пълноценно включване в живота на общността на лицата, напускащи ДДЛРГ. - Разширяване на съществуващите социални услуги на територията на Община Благоевград в отговор на идентифицирани потребности. - Осигуряване на социална услуга на целева група, на която в момента Община Благоевград не може да предложи такава.
Дейности: Дейност 8: Одит на проекта Върху разходите на проекта ще бъде извършен външен одит от лицензиран експерт-счетоводител, съгласно изискванията на Управляващия орган. Изготвеният доклад ще се приложи към окончателния финансов и технически отчет на проекта.
Дейност 5: Изпълнение на ремонтни дейности Изпълнение на предвидените ремонтни дейности, съгласно сключения договор с изпълнителя и приложена количествено – стойностна сметка. По време изпълнението на ремонтните дейности ще бъде осигурен инвеститорски контрол.
Дейност 3: Изготвяне на тръжна документация за избор на изпълнители на ремонтни дейности, на обучителни услуги/супервизия и на одит При избора на изпълнители ще бъдат спазени всички изисквания за ефективност, целесъобразност и законосъобразност на направените разходи, както и максимална прозрачност по време на изпълнение на заложените дейности. 1. Изготвяне на документация за избор на изпълнител на ремонтни дейности, съобразена с действащите нормативни документи ( ЗОП ). 2. Изготвяне на документация за избор на изпълнител на обучителни услуги и подбор на персонал. 3. Изготвяне на документация за избор на одитор на разходите по проекта.
Дейност 2: Популяризиране на проекта и целите на ЕСФ С цел получаване на подкрепа от страна на местната общност и мобилизиране на допълнителни ресурси (човешки, материални) за устойчивост на услугата, проектът ще стартира и ще приключи с по една информационна среща (пресконференция). Информация за реализирането на заложените дейности и напредъкът по проекта ще бъде публикувана в местни/регионални печатни медии. Периодично информация ще бъде помествана и на сайта на Община Благоевград. Предвижда се отпечатването и разпространението на дипляни.
Дейност 7: Предоставяне на социалната услуга Наблюдавано жилище за лица от ДДЛРГ Изготвяне на задължителната документация в Наблюдаваното жилище : Правилник за вътрешния ред, Регистър на приетите лица, досиета на потребителите на услугата, Дневник за регистрация на жалби от потребителите, Правила за съхранение, предаване и споделяне на информация, Междуинституционални договори за работа на местно ниво. Настаняване на 6 лица от ДДЛРГ в новосъздадената услуга “наблюдвано жилище”. Изготвяне и подписване на договори за ползване на услугата “наблюдавано жилище” с настанените потребители. Изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на социалната услуга за всеки един потребител, съобразен с изготвената оценка на нуждите и формулиране на целите, които трябва да се постигнат. В разработените планове ще се предвиди за всеки един потребител включително и необходимостта, честотата и начина на ползване на други, съществуващи в Община Благоевград социални услуги в общността – ЦСРИ и др. Изготвяне и подписване на междуиституционални договори за партньорство. Предоставяне на социалната услуга “наблюдавано жилище”, съобразно индивидуалните потребности на настанените лица, включително и използване в максимална степен на другите подходящи съществуващи социални услуги в Община Благоевград. Предоставянето на социалната услуга ще бъде съобразено с Методиката за условията и реда предоставяне на социалната услуга “наблюдавано жилище”, както ще бъдат спазвани и изискванията на всички действащи нормативни документи в сферата. Провеждане на супервизии на персонала, нает да работи в новосъздадената услуга.
Дейност 1: Организация, управление и мониторинг на проекта 1. Сформиране на екип, който ще отговаря за изпълнението и доброто управление на проекта. Това включва подготвяне на договори за услуги, технически задания, изискващите се по проекта отчетни документи. Екипът на проекта включва ръководител, счетоводител, технически сътрудник. 2. Екипът провежда задължителни ежемесечни работни срещи за планиране и координиране на дейностите и план-графика на дейностите. 3. Ръководителят на проекта разпределя задачи и извършва текущ контрол на изпълнение на дейностите. 4. Отчитането на изпълнение на проекта включва: изготвяне на отчети съгласно изискванията на ОП”РЧР”.
Дейност 4: Провеждане на избор на изпълнители на ремонтни дейности, на обучителни услуги/супервизия и подбор на персонал и на одит При избора на изпълнители ще се ползват изготвените тръжни документи, като процедурите ще бъдат съобразени с действащите нормативни документи.. 1. Провеждане на избор на изпълнител на ремонтни дейности. 2. Провеждане на избор на изпълнител на обучителни услуги/супервизия и подбор на персонал. 3. Провеждане на избор на одитор на разходите по проекта. 4. Сключване на договори с избраните изпълнители.
Дейност 6: Подбор и обучение на персонала, който ще бъде нает в новосъздадената социална услуга Съгласно утвърдената Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, в новоразкритата социална услуга “наблюдавано жилище” ще бъдат наети 2 служители. 1. Създаване на регистър на постъпилите заявления за работа. 2. Провеждане на подбор сред кандидатите, съгласно изготвена процедура и отправяне на предложения към избраните кандидати. 3. Провеждане на обучение с избраните кандидати. Ще бъдат обучени 2-ма кандидати за работа, като с тях ще бъдат сключени трудови договори.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 549 BGN
Общ бюджет: 46 297 BGN
БФП: 46 297 BGN
Общо изплатени средства: 45 329 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 297 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 110 BGN
2014 0 BGN
2015 33 220 BGN
45 329 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 293 BGN
2014 0 BGN
2015 28 237 BGN
38 530 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 816 BGN
2014 0 BGN
2015 4 983 BGN
6 799 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз