Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0027-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Животът е в нашите ръце
Бенефициент: Община Симитли
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Симитли
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) Да се подобри качеството на живот на хора с увреждания чрез предоставянето на социални услуги в среда – близка до семейната – Защитено жилище за лица с психични разстройства, като се насърчават равните възможности и социалното включване на целевата група. Специфична цел: - Създаване и развитие на Защитено жилище за хора с психични разстройства, отговарящ на изискванията и темповете на социалната реформа в страната; - Подпомагане и подкрепа на потребителите на защитеното жилище за формиране на умения за самостоятелен и пълноценен живот в общността; - Повишаване капацитета на местните специалисти за управление и предоставяне на социални услуги в общността. - Специален фокус върху подбора и обучението на персонала, който ще бъде нает за предоставяне на социалната услуга - Промяна на обществените нагласи по посока толерантност и качествена грижа за хора с увреждания
Дейности: Дейност 5.:Приемане на молби за настаняване в ЗЖ- информиране и консултиране. Оценка на потребностите на кандидат-потребителите. Подбор на потребителите на услугата. Началото на приема на молби за ЗЖ се оповестява с обяви веднага след стартиране на проекта в регионален ежедневник, Дирекция „Социално подпомагане”, ЦНСТ за лица с психични разстройства в гр. Симитли, съседните общини, Кметствата на селата в общината. Определя се 30-дневен период за приемане на заявления за настаняване в ЗЖ. Експерт- консултант извършва по време на приема на молбите информиране и консултиране на кандидат-потребителите в рамките на минимум по 2 консултативни часа на най-малко 25 прогнозни молби за настаняване. Извършва се оценка на потребностите въз основа на проведено наблюдение, социално анкетиране, анкетис близки, лекуващи и лични лекари, социални работници на тези 25 кандидат- потребители въз основа на предствените документи- ТЕЛК/НЕЛК;, психиатрично заключение: заключение на общопрактикуващ лекар; интервю и социално анкетиране в дома на кандидат-потребителя. Оценката е иновационна и включва: • Психологически особености, възможности за осъществяване на социални контакти, рискови фактори; • Практически умения – за придобиване на нови умения, възможност за самостоятелен живот, за започване на работа; • Познавателни потребности, възприятия и възможности – възможности за включване в подходящо обучение, с помощта на конкретна трудотерапия и подкрепа от професионалисти. За всички анкети и разговори се съставя протокол. Комисия по подбора, назначена със заповед на Кмета на общината определя 10 от най-нуждаещите се и мотивирани за социално включване потребители като се ръководи от „Правила и процедури за подбор на потребителите”, създадени по дейност 1.
Дейност 4: Промотиране, популяризиране и отчитане на проекта. По дейност 2 е избран доставчик на всички оповестяващи, рекламиращи материали и публикации, които са визуализирани в съответствие с нормативните разпоредби на ОП”РЧР”. Издават се 800 бр. брошури за целите, целевата група и дейностите по проекта; Информационната кампания се провежда от доброволците на проекта във всички населени места на общината, в офисите на всички заинтересовани страни – Д”СП”, Психиатрична клиника гр. Благоевград, ОбС гр. Симитли. Провежда се начална конференция; изготвя се обява за оповестяване на старта и началната конференция в регионален ежедневник; излъчва се платен репортаж по областната телевизия. Провежда се кръгла маса с представители на заинтересованите страни, представители на печата и членове на сдружението на общините в Югозападна България, областни служители – популяризира се дейността на ЕСФ и Правителството по отношение подкрепата за създаване на нови интегрирани социални услуги и развитие на социалното предприемачество и икономика; рекламира се дейността на Защитеното жилище; търсят се съмишленици и последователи на инициативите; обсъждат се мерки за трайно професионално развитие и реализация на пазара на труда чрез разкриване на нови работни места в областта на социалните услуги за общината. За кръглата маса и конференцията са визуализирани и изработени рекламиращи проекта тефтери/ с кожена подвързия/ и рекламни химикали по 20 броя за събитията или общо 40 тефтера и 50 химикалки( 10 броя са предвидени за обучаемите) . По време на началната информационна кампания и последваща за резултатите от проекта се осигуряват общо 300 рекламни химикалки.За оповестяване на проекта се изготвят 800 брошури. За информационната кампания относно напредъка на проекта се изготвят 700 листовки, които очертават проблемите на целевата група и призовават за подкрепа от общността и работодатели от региона. В областен вестник се заплаща статия за напредъка по проекта, търси се вниманието на работодатели, разкриват се проблемите на целевата група, търси се надомна работа; цели се постигане на положителни обществени нагласи. До Общинския съвет гр. Симитли се изпращат отчети за реализацията на проекта на 6 месеца, които стават достояние на обществеността чрез органите на местната власт по тяхна преценка за разпространяване. Популяризиране на дейностите и инициативите на ЕС, Българското правителство и на ОП”РЧР” като част от тези инициативи. В края на проекта се провежда заключителна конференция за отчет на постиженията на проекта пред местната общност.
Дейност 1: Формиране на екип за управление и изпълнение на проекта. Разработване на необходимата документация за успешно и ефективно изпълнение на проекта. Ще се осигури общинско помещение, в което ще се съхранява проектното досие. Ще се избере проектен консултант в съответствие с ПМС 55/ 2007 Ще се проведе работна среща в община Симитли с участието на заместник кмет социални дейности и всички заинтересовани страни за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта и за разпределение на задачите. Ще бъде разработен подробен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача с конкретни отговорници. Екипът по проекта ще разработи вътрешна система за мониторинг и оценка за напредъка по проекта. Извършването на дейността е необходима за успешната реализация на проекта – мониторинг от страна на договарящия орган, вътрешен мониторинг и оценка, отчетност на проекта по правилата на ОП”РЧР”. Проектният консултант ще подпомогне Екипа за управление на проекта като се изготви задължителна документация за успешно реализиране на проектните дейности. В съответствие с държавните стандарти за предоставяне на социални услуги за възрастни с увреждания, ще бъдат разработени правила и процедури за предоставяне на услугите: - Критерии за подбор на потребителите на услугата на „Защитеното жилище”; - Критерии за подбор на персонала на услугата на „Защитеното жилище”; - „Процедура за жалби и сигнали”, като задължителна част от договора с потребителя; - Правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация, неглижиране или унижение; - „Правилник за вътрешния ред”
Дейност 6: Информиране и консултиране на потребителите. Подкрепа в подготвителния период преди настаняване в ЗЖ Подбраните по дейност 5 потребители преди постъпване и настаняване в ЗЖ получават консултация относно: - Изготвянето на индивидуален план за предоставяне на услугите, на индивидуален план за здравни грижи и план за провеждане на трудотерапия, изготвени на база индивидуалната оценка на потребителя - провежда се събеседване и се очертават желанията и препоръките за плановете, които добиват окончателен вид и се изготвят с участие на потребителя след реален старт на услугата. На този етап не се обсъжда индивидуалната дневна програма. Напускането на обичайната жизнена и социална среда ще бъде доброволен акт от страна на човека с увреждане, зачита се личното му достойнство, свобода на избора и правото равен шанс да го осъществи, с помощта на специалисти. В същото време този период на преход води до стресови състояния, обостряне на психиатричните отклонения, нерядко настъпват кризи. Ето защо подкрепата от експерт- консултант в този, макар и кратък период – около 15 дни, е много важна. Срещите ще се провеждат на избрано от потребителите място, като се зачита тяхната воля и свобода на избор.Консултациите са с продължителност не повече от 2 часа, за да не се стига до емоционално натоварване и на двете страни. Темите са свободни, но задължително засягат демонстрацията и усвояването на техники за самоконтрол и самонаблюдение, овладяване на стреса и приемане на бъдещето като по-добра алтернатива. Консултантът следва да бъде с достатъчно опит и квалификация, за да се постигне максимално доверие. Консултантът работи с не повече от 3 потребители на ден. Първата среща е опознавателна, а следващите са в условията на информирано съгласие на потребителя и заявена нужда.
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация. Провеждане на процедури за избор на външни изпълнители, съгласно изготвен и одобрен график Проектният консултант, избран с процедура по възлагане 1 дейност, ще разработи график за избор на изпълнители и доставчици, който ще бъде предоставено на договарящия орган за одобрение. В графика се включват и процедурите за избор на обучители, експерти и консултанти когато не са служители на кандидата.Провеждат се процедури по избор и подбор съгласно изготвения график.
Дейност 9: Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище за лица с ПР При настаняване в ЗЖ потребителите на услугата ще бъдат запознати с правилата и принципите на живот в новото им жилище, с района и общността. С всеки потребител ще се сключи договор за предоставяне на услугата. Екипът на защитеното жилище, с подкрепата на екипа по проекта и консултант ще работят заедно при оценяване на адаптационния процес на всеки потребител. Ще се изготвят индивидуални планове за работа с всеки потребител, въз основа на оценката на потребностите и здравословното състояние на лицата – нужда от социална рехабилитация, възможности за трудова дейност, информираност, възможност за обучение. Целта е да се определят ежедневните потребности, здравните, образователни и рехабилитационни потребности, потребности от свободно време и др. Ще се осъществява индивидуална социална работа. Ще се предоставят интегрирани социални услуги – рехабилитационни и включване в различни мероприятия за спорт, отдих, празници съвместно с потребителите на ДЦВУ. В ДЦВУ ще се търси и разширяване на социалните контакти. Разработената дневна програма за всеки потребител ще акцентира върху стимулирането на пълноценен и самостоятелен начин на живот. Елементите на дневната програма ще са различни, в зависимост от индивидуалния план за работа. Акцент в работата ще бъде организиране и изпълнение на трудова дейност, придобиване на умения и сръчност, планиране на културни мероприятия с участието на гости и хора от общността, както и на потребители на ЦНСТ за хора с психични разстройства гр. Симитли и ДЦВУ. Защитеното жилище е разположено в общинския център и това ще създаде възможност част от дейностите да се осъществяват извън сградата, което ще подпомогне процеса на социална адаптация и интеграция и за социално включване на потребителите на услугата. Потребителите ще бъдат регистрирани в Д”БТ”, изнесено работно място Симитли като ще ползват посредническите услуги на социалните работници и в условията на информирано съгласие ще могат да се възползват от подкрепящи и защитни мерки на АЗ и МТСП. Общуването с хора от общността ще допринесе за изграждане на кръг от приятели, а от там и до по – бързото социално вграждане в обществото. Посредничеството на други институции, възможността за включване в обучителни курсове ще спомогне също за процеса на социална интеграция и вграждане в обществото. Социална работа в ЗЖ, свързана с битов труд: усвояване на знания и навици за самостоятелно пазаруване, готвене, сервиране, почистване, разпределяне на паричните средства за деня. Запознаване на потребителите с домакинските уреди и работата с тях като приоритетна дейност, с цел изграждане на самостоятелност и независимост. С потребителите ще се извършва трудотерапия с подкрепа на трудотерапевт, чрез ангажирането им в дейности, свързани със зеленчукопроизвадство, цветарство и селско стопанство. Трудотерапията ще подпомогне тяхното физическо и умствено развитие, както и ще допринесе за социално - трудовото им адаптиране. Усилията ще бъдат насочени към постепенно формиране на трудови умения, навици и дисциплина, подготовка за встъпване в трудови взаимоотношения и повишаване съзнанието за трудова дейност като важна част от живота. Ефектът от трудотерапията ще се постигне чрез съчетаване и с други видове терапия: • Битова – придобиване на трудови умения; • Занимателна – подържане на лични интереси и социализация на личността; • Развлекателна – занимания в дейности свързани със изработване на картички, мартенички, живописни изделия, рисуване, изработване на сувенири, шивачество и други. Необходимо е да се осигури сигурна и безопасна среда за живот: материалните условия са близки до семейните и животът е организиран на принципа на най-близко съответствие до домашните условия – ползващите услугите на защитеното жилище сами разработват менюто си, приготвят и сервират храната, миенето на съдовете, грижат се за хигиената на помещенията, които ползват, сами се грижат за личната си хигиена, сами планират бюджета на домакинството. Организацията на живота в защитеното жилище се осъществява на база разработен Правилник. На потребителите се осигурява достъп до медицинско обслужване, при необходимост преглед при специалист и съответни изследвания. Ангажимент за това има медицинската сестра. По време на предоставяне на услугата ще бъде организиран курс за начална компютърна грамотност за всички потребители. На потребителите на услугите се осигурява социално, психологическо, педагогическо, здравно и професионално консултиране и информиране. Това се осъществява от социалните работници, психологът, психиатърът и медицинската сестра и продължава при посещенията и ползване на услугите на ДЦВУ. В защитеното жилище се води задължителна документация, съгласно държавните изисквания: • Регистър на потребителите • Лично досие на всеки потребител, което съдържа: - Договор за предоставяне на социалната услуга; - Индивидуален план, изготвен след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати; -Формуляр за здравни и рехабилитационни грижи; -Формуляр за проведената работа по социална интеграция, психо-социални дейности, терапевтични дейности; - Дневна и седмична програма за предоставяните услуги и проведени рехабилитационни дейности; • Информационна (рапортна) книга; • Домакинска книга; • Други необходими документи.
Дейност 3: Ремонт и оборудване на сградата, предназначена за Защитено жилище. Доставка на материали и консумативи за дейности с времеви график преди реалното стартиране на услугата Обновяване на сградния фонд и разширяване на функционалните му възможности. Извършване ремонт на помещенията за подобряване състоянието на сградата – подробно разписан в съответното приложение. Той е необходим във връзка с привеждането й в съответствие с нормативните изисквания за обект от социалната инфраструктура. Сградата е масивна, на два етажа. ЗЖ е предвидено да бъде на втория етаж. Ще бъдат обособени кабинети за персонала и специалистите; Кухня с трапезария; Зала за социална работа с кът за отдих и игри; Ще бъдат обособени 5 спални помещения за по двама потребители и дневна. Община Симитли има в наличност оборудване и обзавеждане на Защитеното жилище, с изключение на бойлер с вместимост над 250 литра, който ще захранва всички нуждаещи се от топла вода помещения. След приключване на ремонтните дейности, на оборудването и обзавеждането на сградата, се сформира Комисия за приемане на обекта, в съответствие с разрешителните режими за експлоатация. За дейностите на експертите и консултантите се доставят и осигуряват съгласно приложение А 3.1. и А3.2.- печатна хартия, тонери, папки с прозрачно лице, химикали, които са и рекламни; За обучаемите са предвидени папки за обучителните материали, записници с теърди корици За обученията доставките са разписани в Прилож. А 3.1.
Дейност 7: Формиране на екип за предоставяне на услугата. Информиране и консултиране на кандидатите за работа преди назначаване. Обследване на нагласи и мотивация. Сключване на договори. Общият брой на утвърдените според нацоналните стандарти щатни места е 6 лица персонал. Персоналът обаче може да се състои и от 4 щатни служители- управител- социален работник, социален работник, трудотерапевт, медицинска сестра на пълно работно време и 4 на непълно- психолог, трудотерапевт, общ работник, организатор спортни мероприятия и мениджмънт на свободното време. Допуска се съвместяване на длъжности. Свободните работни места се обявяват в регионален ежедневник и в Д”БТ”. Срокът за приемане заявления за работа, автобиография, документ за образование и копие от трудова книжка се подават на начален етап. Свидетелство за съдимост и медицинско за работа, здравна книжка се представят при назначаване и сключване на договор. Набирането и подборът на персонала ще се извършват от комисия по подбора, в която участват представители на ресорния отдел в общината, ръководителят на проекта, експерт- консултант, местни експерти от държавните институции. Екипът по подбор ще работи, следвайки следната процедура: • Изготвяне на длъжностни характеристики за съответните позиции; • Определяне на критерии за подбор; • Публикуване на обява за назначаване на персонал; • Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите; • Избор на кандидатите; • Сключване на договор с избраните кандидати; • Назначаване и инструктаж. Назначаването на персонала на ЗЖ ще бъде извършено по действащото законодателство в Република България. В периода преди назначаване на всеки кандидат се предоставя от експерт- консултант нужната информация относно спецификата на работа с хора с психични разстройства, изисквания, права, задължения, дейности по проекта, времеви график и т.н. Кандидатите чрез интервю се обследват от консултанта за мотивация за работа. Консултациите под формата на 2 консултативни часа са основа за работа на комисията за подбор и следва писмено да отразяват становището на консултанта относно назначаването на кандидатстващото лице. Резултатите от подбора на персонала се изнасят на видно място в общината, в офиса по проекта, а кандидатите се уведомяват устно за резултата до 3 дни след провеждане на събеседването с тях. Очаква се кандидатите за работа в ЗЖ да бъдат минимум 25.
Дейност 8: Начално и специализирано обучение на персонала. Консултиране по време на обучението Всички назначени преминават през начален и специализиран курс на обучение.Обученията са в рамките на общо 21 дни и се провеждат непосредствено преди стартиране на услугата. Началното обучение, съчетано с консултации е в рамките на 8 дни по 8 часа, 6 ч. дневно са обучителните часове и 2 са консултативните, ще бъде насочено към усъвършенстване и разширяване на практическите умения на ръководните екипи и специалистите за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с психични разстройства. Обучителният процес е ориентиран практически и се основава на иновационни и творчески подходи и добри практики от българския и международен опит, предвид бъдещото предоставяне на алтернативни услуги. Дейността за обучение и развитие на персонала следва следните стъпки: • Разработване на план за обучение – осъществява се на база нуждите от обучение на специалистите; • Провеждане на обучението – извършва се съобразно предвидения план и времеви график за изпълнение; • Анализ на резултатите от обучението – предвижда се събиране, обработване и анализ на информацията от процеса на проведеното обучение, както и обратна връзка от обучаваните. Началното обучение се фокусира върху следните тематични области: • Законодателна рамка – разработване на образователни програми за правата и задълженията на хората с увреждания и приложимите санкции в случаи на нарушения на тези права; • Преструктуриране на традиционни институции – трудности и перспективи; • Управление на работното натоварване; • Управление на екипи; • Работа в мрежа; • Работа в мултидисциплинарен екип; • Управление на конфликти. • Справяне с професионалния стрес; • Овладяване на техники за справяне със стреса и напрежението; Специализираното обучение ще бъде насочено към повишаване на компетентностите на работещите в следните области: • Обучение за изготвяне на индивидуални социални оценки- теория и практика; • Изготвяне на индивидуални планове за работа и планове за услуги/грижи- теория и практика; • Разработване на образователни и терапевтични програми- теория и практика; • Изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване- теория и практика; • Специфики при работата на специалистите в ЗЖ; • Управление на Защитено жилище. Предвижда се обучението, съчетано с консултации, да се проведе в 4 модула по 3 дни (общо 12 дни) по 8 часа дневно(6 са обучителните часове и 2 са консултативните). В последния двадесет и първи ден консултантът и обучителите в екип правят обобщение на материала, попълва се тест, прави се обратна връзка. Ще бъде разработено техническо задание за всеки обучителен модул. Консултиране на обучаваните групи по време на обученията - консултациите са индивидуални и групови, като акцентът се поставя върху методологията на работа.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СИМИТ-ВИМ
ЕТ "Йона Мавревска"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 940 BGN
Общ бюджет: 115 123 BGN
БФП: 115 123 BGN
Общо изплатени средства: 104 641 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 115 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 388 BGN
2014 0 BGN
2015 77 253 BGN
104 641 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 280 BGN
2014 0 BGN
2015 65 665 BGN
88 945 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 268 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 108 BGN
2014 0 BGN
2015 11 588 BGN
15 696 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз