Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0018-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ - Лом
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на хората с психични разстройства на територията на община Лом. Специфични цели: • Повишаване качеството на предоставяната услуга в общността, чрез обучение на персонала; • Осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици; • Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на лица с психични разстройства и осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява. • Налагане на нов модел на социална работа, включваща социална защита, реална интеграция, рехабилитация, консултация, посредничество и пълноценно включване в живота на общността на лица с психични разстройства; • Укрепване на капацитета на община Лом, като доставчик на социални услуги.
Дейности: Дейност 5. Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище за лица с психични разстройства Услугите предоставяни в „Защитено жилище“ ще отговарят изцяло на критериите и стандартите предвидени в Правилника за прилагне на Закона за социално подпомагане. Дейностите ще са основани на социална работа, като се прилага индивидуален подход, съобразен с конкретните потребности на всяко прието на обслужване лице с психични разстройства. Съгласно Насоките за кандидатстване капацитета на услугата за Община Лом е 10 места. Организацията на дейностите в Защитеното жилище ще бъде насочена към: • Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на услугата; • Осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици; • Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната с възможност за подкрепа и изява. На всеки потребител на социалната услуга ще бъде изготвена индивидуална програма за социално включване с оглед задоволяване на потребности. Дейностите по предоставяне на услугата, както и свързани с организацията на обслужването ще бъдат изцяло съобразени с методиката за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище“. Важен елемент за гарантиране качеството на новосъздадената услуга е осигуряване на клинична супервизия на персонала. Клиничната супервизия е формат на работно взаимодействие между професионалсти с цел гарантиране на добрата практика на работа с хора с различен тип увреждане. Форматът под който ще се проведе супервизията е групов, поради възможността за участие на целия екип и ще се провежда минимум веднъж на 6 месеца.
Дейност 4: Подбор и обучение на персонала, които ще бъде нает в новоразкритата социална услуга «Защитено жилище за лица с психични разстройства» Дейност 4.1. Подбора на персонал за услугата „Защитено жилище“. Подбора на кандидатите ще се извърши по документи и интервю-събеседване от екипа по проекта с цел установяване на мотивацията и нагласите за работа. При подбора ще се даде равен шанс, както на лица, които вече са работили в сферата на социалните услуги, така и на лица, които никога не са упражнявали такъв вид дейност. Съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала н специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена от министър на труда и социалната политика ще бъдат избрани 6 лица: Управител/социален работник /1щ.б./, социален работник /1щ.б./, трудотерапевт /2 щ.б./, медицински специалист /2 щ.б./. Дейност 4.2. Обучението на персонала. Обучението ще се извърши от външна организация, имащ опит в организиране и провеждане на обучение в ключови професионални умения и компетенции и теоретични познания за административното обезпечаване на услугата „защитено жилище за лица с психични разстройства“. Обучението ще се извърши на два основни етапа: Етап 1. Въвеждащо базисно обучение в рамките на 5 дни. Темите, подбрани за тези първи части на обучението, са ключово необходими за запознаване с модела на психосоциалната рехабилитация, както и с естеството на услугата, която предстои да се създаде, с механизмите за административно обезпечаване на новостартираща служба, с минималните нормативни изисквания за едно Защитено жилище. Етап 2. Обучение, развиващо базисни компетенции за работа с хора с психични увреждания в рамките на 5 дни. Основната задача на тази част от обучението е натрупване на знания и умения за директна работа с потребителите на социални услуги през развити програми от грижи за възстановяване, както и повишаване на клиничната компетентност на участниците в обучението. Предвижда се обучението да е мобилно, да се провежда на терен, като се посещават различни от община Лом населени места, които да са подбрани според разнообразието и устойчивостта на предлаганите в тях социални услуги. Предимствата на подобно логистично решение се коренят във възможностите новосформираният екип да натрупа лични впечатления от вече работещи резидентни услуги, да осъществи обмяна на опит и не на последно място да установи работни контакти с колеги от страната.
Дейност 2: Информиране и публичност на проекта. 1. Визуализация на проекта. - Ще бъдат изработени 2 информационни табели –с името на проекта, финансираща организация и съответните символи. /за сградата на община Лом и сградата на „Защитеното жилище”/ - Банер - 1 брой 2. Медийна кампания и публичност на проекта. - пресконференции /медийна презентация за старта и финала на проекта и запознаване на обществеността с цели, дейности, резултати и източник на финансиране; - публикации и статии – 5 бр. – публикациите ще бъдат поместени в общинския вестник „Време” и качени на сайта на община Лом. - Информационни брошура –500 бр. Информация за проекта, дейностите, поставени цели и очаквани резултати.
Дейност 1: Организация и управление на проекта. 1.1. Сформиране на екип за управление - След подписване на договора с Управляващият орган със заповед на Кмета на община Лом ще бъде сформиран екип за управление на проекта: ръководител, технически сътрудник и експерт финансист. 1.2. Тръжни процедури и сключване на договори За качествено, експертно и ефективно изпълнение на дейностите ще се проведат процедури за избор на изпълнители и доставчици в съответствие с изискванията на програмата и българското законодателство. Цялостният процес по провеждане на тръжните процедури ще бъде проведен в изпълнение на специфичните изисквания и в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност, прозрачност. Ще бъдат проведени следните процедури по ЗОП: Осигуряване на информираност и публичност; Организиране и провеждане на обучение и Доставка на обзавеждане и оборудване. Управление на проекта, Вътрешен мониторинг и Отчетност. Тази дейност включва управление, координация и мониторинг, организиране и стриктно водене на техническата и финансова документация на проекта. Дейността се осъществи при спазени процедури за прозрачност и гласност, ясно разписани критерии и съобразени срокове за изпълнение, избегнат конфликт на интереси, извършена отчетност, стриктно водена техническа и финансова документация, архив на документите, вътрешни механизми за контрол.
Дейност 3: Обзавеждане и оборудване на помещенията в които ще се предоставя услугата. Дейността предвижда обзавеждане и оборудване на помещенията в които ще се предлага услугата „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ , съгласно нормативната база. За качествена социална грижа ще бъдат закупени за всеки потребител легло с матрак и скара,индивидуален гардероб и шкаф. Трапезарията и дневната ще бъдат оборудвани с кухненско обзавеждане, маса столове, секция и телевизор, абсорватор, микровълнова, пералня, кът за гладени и др. мебели обезпечаващи независимият живот на ползвателите на социалната услуга.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 119 449 BGN
Общ бюджет: 112 292 BGN
БФП: 112 292 BGN
Общо изплатени средства: 99 327 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 112 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 890 BGN
2014 53 697 BGN
2015 21 740 BGN
99 327 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 306 BGN
2014 45 643 BGN
2015 18 479 BGN
84 428 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 583 BGN
2014 8 055 BGN
2015 3 261 BGN
14 899 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз