Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0030-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Възможност за достоен живот
Бенефициент: Община Бобов дол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Бобов дол
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) : Подобряване качеството на живот на хора с психични разстройства чрез предоставянето на социални услуги в среда – близка до семейната – Център за настаняване от семеен тип, и осигуряване на възможности и насърчаване социалното включване на потребителите. Специфична цел: - Създаване и развитие на алтернативни социални услуги в общността за лица с психични разстройства; - Подпомагане и подкрепа на потребителите на услугата ЦНСТ за формиране на умения за самостоятелен и пълноценен живот в общността; - Промяна на негативните обществени нагласи и преодоляване на стигмата спрямо лицата с психични разстройства
Дейности: Дейност 6 : Предоставяне на социалната услуга ЦНСТ за лица с психични разстройства Центърът за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства ще започне функционирането си след проведения подбор за персонал и проведено обучение, и извършен подбор на потребители. Социалната услуга ЦНСТ за лица с психични разстройства ще се помещава в специално ремонтираната, обзаведена и оборудвана със средства по проекта сграда в с.Мламолово, община Бобов дол. Услугите които ще предоставя новосъздадения Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства-гр.Бобов дол ще бъдат свързани с:  задоволяване основните жизнени потребности на лицата чрез подходящи грижи и осигуряване на условия за тяхното надграждане;  осигуряване безопасна и сигурна среда за живеене, в която лицата да развиват пълноценно своите възможности;  осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата с психични разстройства до обществени сгради и културни средища и гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги;  осигуряване на адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество на обслужване на лицата с психични разстройства;  предоставяне набор от услуги и грижи, чрез които потребителите ще имат възможността да упражнят правото си на избор по отношение на свободно време, социални дейности, културни интереси, храна, време за хранене, установена практика на ежедневния живот, лични и социални отношения, и религиозна принадлежност;  оказване на съдействие на лицата за поддържане на връзките им с роднини и близки или възможност за реинтеграция;  гарантиране планирането и индивидуализирането на грижите за всяко лице въз основа на екипно обсъждане, екипно вземане на решение с активно включване на лицето и съобразяване с неговите желания;  Определяне на потребностите на индивида с цел установяване на необходимостта и правото му на подпомагане и постигане на съгласие, относно приоритетите и целите на намесата.  Зачитане достойнството на личността;  Уважение към личната история и етническата и културна идентичност;  Зачитане на индивидуалните потребности на лицата, прилагане на индивидуален подход при предоставянето на грижи;  Подпомагане лицата с увреждания за вписването им в социалната среда;  Подкрепяне и стимулиране на самостоятелността, съобразно индивидуалните особености. Капацитетът на ЦНСТ за лица с психични разстройства е за 12 потребители, а наетия персонал се състои от 11 лица. Определените потребители на социалната услуга ще имат подкрепата и професионалното отношение на наетия персонал. Първоначално те ще бъдат запознати с условията, средата, организацията на живот в създадения ЦНСТ. Същите ще бъдат запознати и с изготвения Правилник за вътрешен ред. С всеки един потребител ще бъде подписан Договор за ползване на социалната услуга ЦНСТ. В договора ще бъдат определени правата и задълженията и на двете страни – потребителя и доставчика – Община Бобов дол. Ясно ще бъдат разписани правилата относно ползването на услугата, месечната потребителска такса, срока на договора. Част от задължителната документация е изготвянето на оценка на потребностите на всеки потребител и индивидуален план. Спазвайки стриктно Методиката за Център за настаняване от семеен тип за лица с увреждания, в рамките на два месеца от настаняването на потребителите, ще бъде изготвен индивидуален план, въз основа на оценка на потребностите включваща: • ежедневни потребности; • здравни потребности; • образователни потребности; • рехабилитационни потребности; • потребности в свободното време; • потребности от контакти със семейството, приятели, близки и др. лица; • мерки за извеждане и социално включване. Индивидуалните планове ще бъдат разработени от мултидисциплинарен екип, включващ социален работник, психолог, трудотерапевт, ерготерапевт, самият потребител и негови близки и роднини. При необходимост ще бъдат включени и лекуващи психиатри, невролози и др. медицински специалисти, като целта е да бъдат набелязани конкретни и адекватни действия. Индивидуалните планове на потребителите на социалната услуга ще бъдат актуализирани на всеки 6 месеца /в случай на необходимост и по-рано/. На всеки един потребител ще бъде изготвен и задължителния План за грижи, които ще бъде актуализиран при промяна на здравословното състояние. Ще бъде създаден и воден регистър на потребителите на социалната услуга, съгласно изискванията на чл.40 от ППЗСП. За всеки един потребител ще има създадено досие, съдържащо всички необходими документи съгласно ППЗСП и Методиката за център за настаняване от семеен тип за лица. Персоналът на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства се състои от : - Ръководител – 1бр.; - Домакин/касиер – 1бр.; - Психолог – 1бр.; - Социален работник- 1бр.; - Медицинска сестра – 2бр.; - Трудотерапевт – 1бр.; - Ерготерапевт – 1бр.; - Помощен персонал – 2бр.; - Общ работник – 1/2бр. Броят на персонала е изцяло съобразен с Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността /утвърдена със Заповед №РД01-864/30.10.2012г. на Министъра на труда и социалната политика/ и Приложение №3Б за центровете за настаняване от семеен тип за лица с увреждания. С определените лица, персонал на ЦНСТ за лица с психични разстройства ще бъдат сключени трудови договори за времето на предоставяне на услугата в рамките на поректа-за 15 месеца. Ще бъдат изготвени и подписани длъжностите им характеристики, определящи правата и задълженията им. Налични ще бъдат досиета на всеки един служител в ЦНСТ за лица с психични разстройства. Като задължителна документация при назначаването по трудови правоотношения документацията на наетите лица ще съдържа цялата необходима документация съгласно трудовото законодателство-заявление за започване на работа, свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, декларации за поверителност и др. Ръководителят на ЦНСТ изработва и утвърждава Правилник за вътрешния ред и месечния работен график, като описва организационна структура с ясни отговорности и подчиненост. На всички лица ще бъде проведен първоначален, а в последствие и последващи инструктажи по ЗБУТ. Ще бъде проведен и инструктаж за работа с наличното оборудване и обзавеждане по проекта в ЦНСТ. Със стартирането на социалната услуга и функционирането на ЦНСТ за лица с психични разстройства ще започне стриктното водене на документацията, свързана с човешкия ресурс, услугата и отчетността. Воденето и актуализирането на задължителната документация ще бъде спазено съгласно заложените изисквания в методика за център за настаняване от семеен тип за лица и ППЗСП. Предоставянето на социални услуги в Центъра за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства-гр.Бобов дол ще предоставя услуги с високо качество при спазване на критериите и стандартите за социални услуги за 12 лица с психични разстройства в общността. Основно услугите се разделят на два вида: 1.Услуги за посрещане на основните жизнени потребности – включват осигуряване на питателна и качествена храна, осигуряване на чисто, уютно и безопасно място за живеене, обособено лично пространство за сън и почивка, осигурен достъп и развиване на умения за самостоятелно ползване на баня и санитарен възел; 2.Услуги за надграждане на основните жизнени потребности – включват индивидуални занимания за развитие на социалното включване, на комуникативните умения, практически занятия за усвояване на конкретни жизнени умения, оказване на психологична подкрепа чрез индивидуални или групови разговори, изслушване или игрови и творчески активности; преодоляване на алкохолна зависимост; превенция на самоубийствени актове и др. Дейностите, които ще се осъществяват във връзка с предоставяния комплекс от услуги от център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства-гр.Бобов дол са следните: • Обучителни дейности: - Организиране на курс за начална компютърна грамотност - Обучение в самостоятелно справяне - Квалификационни или преквалификационни курсове при възможност и мотивация • Терапевтични дейности: предварително планирани сесии с психолога в ЦНСТ, насочени към изграждане на доверителни отношения, откриване и споделяне на преживяното, преодоляване на последиците от травмата и психиатричната картина на заболяването, стабилизиране на психоемоционалното състояние, изграждане на нов поглед за бъдещето и алтернативи за бъдещото развитие, вкл. трудова реализация. • Занимателни дейности: арт-терапевтични дейности - изработване на сувенири и украшения , мартеници, картички; грижа за цветята, включване в домакински задължения, поддържане на реда и чистота; спортни дейности, фитнес – организиране извън центъра, празници и мероприятия, съвместно с ЦСРИ за деца и възрастни с увреждания - гр. Бобов дол. В тези дейности се включват и занимания с трудотерапевта и обучението на потребителите за придобиване на трайни навици за лична хигиена, пране и гладене на собствените дрехи. Потребителите се обучават и за работа в екип чрез възлагане и изпълнение на колективни задачи по подръжка на реда, хихиената, грижата за опазване на околната среда • Социална рехабилитация: групова и индивидуална работа по предварително планирани теми за придобиването на различни социални умения чрез специално организирани тренинги; обучение в организация и управление на собствените финансови средства – Три пъти седмично, заедно със социалния работник и трудотерапевта потребителите приготвят сами храната за деня. С участие на потребителите при равно разпределяне на отговорностите се изготвя седмичното меню. В деня, преди готвенето, потребителите пазаруват колективно хранителни продукти, необходими за изпълнение на дневното меню за деня, в който те приготвят храната. По време на пазаруването се учат да разпределят определени средства, да проучват пазара, да избират качествени, но на добра цена продукти. • Мениджмънт на свободното време - работа с природни материали; организиране на празници и тържества; придобиване на готварски умения; придобиване на елементарни умения в дадена област или занаят; придобиване на компютърни умения; включване в читалищни инициативи; посещение на културни мероприятия. • Медицинска рехабилитация и спортни занимания- предоставя т се интегрирани услуги, съвместно с ЦСРИ за деца и възрастни с увреждания - гр. Бобов дол и спортни дружества, съгласно индивидуален план Възможност за започване на работа – надомна или в защитена работна среда–чрез посредничеството на Дирекции „Бюро по труда” в областта. Потребителите, които желаят и които могат да работят ще бъдат регистринаи в Дирекции „Бюро по труда” като безработни и ще ползват правото си да получават съответната информация и консултиране. Персоналът на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства-гр.Бобов дол ще поеме отговорност за осигуряване на възможности за включване в курсове, програми и инициативи на Агенция по заетостта. Реализирането на изброените по-горе дейности ще бъдат възможни чрез създаване и инсталиране на следните рехабилитационни програми: • Обучение в социални умения. Дейностите в този тип програми ще бъдат насочени към практическо усвояване на умения, необходими за независим живот и по-специално обучение в следните области: контролиране на симптомите на психичното заболяване, самостоятелно приемане на лекарствата, комуникативни умения и умения за търсене на работа. • Социални контакти. Реализирането на програмата ще даде възможност да се удовлетворят базисни потребности от свързаност с други хора (принадлежност към група) чрез съвместни дейности, да се структурира и осмисли свободното време, успешно да се практикуват социални роли в защитена среда и други. • Терапия чрез изкуство (арттерапия) и занимателна терапия. Те ще осигурят възможност за практикуване на авторство чрез творчество и развиване на креативния потенциал на потребителите на ЦНСТ за лица с психични разстройства-гр.Бобов дол. • Обучение в ежедневни умения и кулинарство и поддържане на бита. Програмата ще осигури възстановяване (респ. усвояване наново) и трениране на основни умения, необходими за самостоятелно справяне с поддържането на ежедневния бит: планиране на разходите, пазаруване, приготвяне на храна и сервиране, съвместно хранене, отсервиране, почистване на, пране и навици за подържане на личната хигиена. • Психологическо консултиране и психообучение. Акцент в този тип програми ще бъде обучението напотребителите в умения за разрешаване на конфликти, партниране при справяне с емоционални кризи, предоставяне на информация за функционирането на психичния апарат в норма и патология, обучение за разпознаване на продромите на нов психотичен епизод, предоставяне на информация за функционирането на системата от здравни и социални услуги и т.н. 6. Обучение в трудови умения и придобиване на общи (неспецифични) трудови навици. Програмите в това направление използват два от съврмените подходи в трудовата рехабилитация, а именно: преходна заетост и подкрепена заетост. Реализирането на тези програми ще осигури подкрепа на потребителите на услугата в процеса на активно търсене и намиране на работа, както и за задържане на работното място, включително чрез посредничество пред работодатели, социални, здравни, административни и други служби.
Дейност 1.: Организация и управление на проекта Изпълнението на дейността ще стартира с назначаване на екипа за управление, който се състои от ръководител,координатор, счетоводител. Екипът за управление ръководи и отговаря за цялостното изпълнение на проекта. Екипът за управление ще разработи всички необходими правила, процедури и инструкции за изпълнение на дейностите. Екипът ще разработи и спазва утвърдена процедура за мониторинг и оценка на проекта, като пряко се ангажира с проследяване и отчитане на дейностите по проекта. Заложено е стриктно спазване на изискванията добро финансово управление на проекта, и спазване на принципите за ефикасност, ефективност и прозрачност при изразходване на публични средства. В тази връзка ще бъде разработена и документация за избор на изпълнители на доставки на стоки и услуги, съгласно изискванията на ЗОП. Цялостното администриране на проекта ще се извърши от екипа за управление, които ще извършва следното: - Ще разработи План за действие, съгласно разрисаното в договора за безвъзмездна финансова помощ, като определи конкретни срокове и отговорници за изпълнението; - Организиране на ежемесечни срещи на екипа за проследяване изпълнението на дейностите и поставяне на конкретни задачи свързани с изпълнението на предстоящите; - Организиране на работни срещи на ръководния екип на проекта, с участието и на персонала на ЦНСТ. - Ежемесечно организиране на работата и дейността на членовете на екипа за управление на проекта и персонала на ЦНСТ, съобразно задълженията и отговорностите им при изпълнение на дейностите заложени в проекта. - Изграждане на ефективна система за комуникации между ръководния екип за управление на проекта, ЦНСТ и потребителите на услуги. - Водене на цялостна документация на проекта, съхранение и архивиране. Мониторинг ще се осъществява от ръководния екип на проекта и от персонала на ЦНСТ. Ще се проверява изпълнението на всяка една дейност по проекта и воденето на задължителната документация. Навременно ще бъдат отстранявани възникналите проблеми и трудности. Съгласно изискванията на ОПРЧР и Насоките за кандидатстване при проекти на стойност над 200 000 лв. е задължително извършване на одит от независим външен одитор и на финала на проекта ще бъде извършен одит от независим външен одитор. Дейността ще има перманентен характер по отношение оперативната си дейност. Ще бъдат използвани следните полезни инструменти: Изготвяне на Индивидуален сметкоплан; Оповестяване на подходяща счетоводна политика; Обслужване на паричните средства от специална банкова сметка; Изготвяне на месечни технически и финансови отчети за докладване на напредъка по проекта; информацията в тях ще бъде разбираема, уместна, достоверна и сравнима.
Дейност 7: Информиране и публичност Дейностите ще стартират с провеждане на встъпителна пресконференция, на която ще бъде представен проекта, целите, очакваните резултати. Участие ще вземат представители на информационни и печатни медии от региона, граждани, представители на различни общински и държавни институции, представители на малък и среден бизнес в региона, НПО и др. Пресконференцията ще бъде проведена през първия месец от старта на проекта. Участие ще вземат около 40 лица, като на всички тях ще бъдат осигурени информационни материали /папки, химикали, брошури, дипляни./ Заложено е отпечатване и разпространение на брошури, дипляни и плакати, календари. Заложени са и 3 публикации в медиите и 2 репортажа в регионалните телевизии. Дейността стартира през първия месец с избор на изпълнител за отпечатване на информационни материали и провеждане на пресконференция. Във всички информационни материали ще се съдържа информация, относно целите на проекта, достъпа, място на реализация, контакти, както и информация, че проектът се изпълнява по ОП”РЧР” с безвъзмездната финансова помощ на ЕСФ. Предвидено е и изработване на информационни табели – една ще бъде поставена в сградата на Община Бобов дол като бенефициент по проекта, и една ще бъде поставена на сградата на ЦНСТ. В сградата на Община Бобов дол ще бъде проведен Ден за информиране и публичност, като в самата сграда ще бъде обособен кът – ще бъдат разпространявани отпечатаните брошури и дипляни с информация за проекта, с цел запознаване на всички жители с проекта. Част от екипа за управление на проекта, избрания ръководител на екипа на ЦНСТ, социалния работник, трудотерапевта и наетите консултанти ще дават информация на всички граждани и гости на общината в този ден. Информационните материали ще бъдат разпространявани на територията на няколко големи общини в област Кюстнедил – Бобов дол, Кюстендил, Дупница, Сапарева баня и др. Очакваните резултати са свързани с максимална ангажираност на всички заинтересовани страни работещи по проблемите на лицата с психични разстройства и възможностите за социалното им включване. В края на проекта-18 месец ще бъде проведена заключителна пресконференция, на която ще вземат участие всички заинтересовани лица - всички участници в проекта, персонала на ЦНСТ, обучителите и консултантите по проекта, представители на НПО, медии, представители на общински администрации и на други институции- Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“и др., жители на общината. Ще бъдат представени резултатите от реализацията на проекта и развитието на ЦНСТ. Ще бъдат предложени модели за устойчивост на проекта, и развитие на дейността на ЦНСТ. На заключителната пресконференция за всички участници /минимум 40/ ще бъдат предоставени информационни материали /папки, тефтери, химикали, брошури, дипляни, календари/ През целия период на реализация ще бъдат разпространявани отпечатаните информационни материали, с цел непрекъснато обществеността, институциите, и всички заинтересовани страни да получават информация. Публичността на проекта ще се гарантира чрез всички информационни материали, встъпителната пресконференция, заключителната пресконференция. Ще се спазят всички изисквания за визуализация. За отпечатването на информационните материали по проекта ще бъде избран външен изпълнител, като стриктно се спазят изискванията на ЗОП за избор на изпълнител. По същия ред ще бъде избран и изпълнител за провеждане на семинара заложен по проекта.
Дейност 2: . Подбор на персонал за управление на ЦНСТ с психични разстройства Дейността стартира реализацията си с разработена и утвърдена от Кмета на Община Бобов дол процедура за подбор на експертен външен персонал за работа в ЦНСТ за лица с психични разстройства. Тази процедура ще бъде разработена от екипа за управление, съобразно изискванията свързани с предоставянето на социалната услуга, и по реда на действащото законодателство. В процедурата за подбор ще залегнат всички основни хоризонтални принципи на ОП”РЧР”, и няма да бъде допусната дискриминация по пол, възраст, етническа и религиозна принадлежност, и др. Ще бъде публикувана обява за набиране на персонал за управление на ЦНСТ за лица с психични разстройства на сайта на Община Бобов дол, в Дирекции „Бюро по труда” –Кюстендил, Дупница и Бобов дол също ще се обяви процедурата, като ще се търси съдествието им за насочване на безработни лица за участие в открития подбор. Обявата ще бъде поставена и на видни места в Община Бобов дол. Изборът на персонал на ЦНСТ за лица с психични разстройства ще се извърши по реда на трудовото законодателство и лицата които бъдат избрани ще бъдат наети на трудови договори, при спазване на всички законови изисквания. Одобрените лица ще бъдат назначени на трудови договори при стартирането на услугата. Подборът ще се проведе на два етапа –по документи и чрез събеседване. Със Заповед на Кмета на Община бобов дол ще бъде създадена Комисия за подбор на експертен външен персонал, в която ще бъдат поканени да се включат и представители на други институции. Основна роля при подбора ще има нает на граждански договор консултант, който ще бъде включен и в цитираната комисия за подбор. Ролята на консултанта е от изключително голямо значение при избора на най-подходящите за работа лица като персонал на ЦНСТ, предвид спецификата на работа и целевата група потребители- лица с психични разстройства. В периода на подбор наетия консултант предоставя на всички кандидати за работа, нужната информация относно спецификата на работа с хора с психични разстройства, изисквания, права, задължения, дейности по проекта, времеви график и т.н. Чрез провеждане на методите на интервю, консултанта ще обследва мотивацията на всеки един кандидат за работа. От всяко едно проведено интервю, консултанта ще подготви становище което ще представи пред комисията за подбор. Наетият консултант ще бъде ангажиран за 80 часа, време което ще бъде изработено при провеждането на консултации на кандидатите относно спецификата на работа с лица с психични разстройства, провеждане на индивидуални интервюта с всеки един относно желанието, мотивацията и готовността за работа, и конкретната работа в комисията за подбор на двата етапа. Резултатите от подбора на персонала ще бъдат публикувани на сайта на Община бобов дол и ще бъдат изнесени на видно място в общината. Подборът на експертен външен персонал ще бъде извършен съгласно Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността /утвърдена със Заповед №РД01-864/30.10.2012г. на Министъра на труда и социалната политика/ и Приложение №3Б за центровете за настаняване от семеен тип за лица с увреждания. В тази връзка обявения подбор ще бъде за заемане на 11 длъжности в ЦНСТ /10 лица на пълен работен ден и 1 лице на половин работен ден/.
Дейност 4.: Подбор на потребители на услугата ЦНСТ за лица с психични разстройства. Дейността стартира реализацията си с разработена и утвърдена от Кмета на Община Бобов дол процедура за подбор на потребители на ЦНСТ. Тази процедура ще бъде разработена от екипа за управление, съобразно изискванията свързани с предоставянето на социалната услуга, и по реда на действащото законодателство. В процедурата за подбор ще залегнат всички основни хоризонтални принципи на ОП”РЧР”, и няма да бъде допусната дискриминация по вид и степен на увреждане, възраст, етническа и религиозна принадлежност, и др. Със Заповед на Кмета на Община Бобов дол ще бъде назначена Комисия за подбор на потребители на услугата ЦНСТ, като нейн член ще бъде и наетия консултант. Ще бъде публикувана обява за набиране на потребители на ЦНСТ на сайта на Община Бобов дол. В процеса по набиране на кандидат потребители на социалната услуга ще бъдат привлечени Дирекции „Социално подпомагане”–Кюстендил, Дупница и Бобов дол, Бобошево. Обявата ще бъде поставена и на видни места в Община Бобов дол. Изборът на потребители ще се извърши по реда определен в Процедурата за подбор и по реда на нормативните изисквания. Подборът ще протече на два етапа – по документи, и чрез пряко наблюдение от страна на консултант който ще бъде ангажиран за целите на тази дейност за период от 2 месеца-за 320 часа. Консултантът ще извършва информиране и консултиране на кандидат-потребителите, семействата им, ще изготви оценки на потребностите, ще участва в комисията за подбор, ще осъществи психо-социална работа с избраните потребители непосредствено преди стартиране на услугата, с цел улесняване процесите на адаптация към новата среда. В периода на подбор наетия консултант предоставя консултации на всички кандидат потребители относно вида на социалната услуга, възможностите за социално включване и предимствата които се предоставят чрез ползването й. Подборът на потребители и работата на консултанта са пряко свързани и ще преминат в следния ред: - Подаване на заявления от кандидат потребители за ползване на услугата, с придружаващите необходими документи доказващи принадлежност на кандидат потребителя към целевата група –решение на ТЕЛК/НЕЛК, медицински документи-епикризи, екпертизи, становища и др. Предвид направените предварителни проучвания очаквания брой кандидат потребители е около 18. - Провеждане на индивидуални срещи на консултанта с кандидат потребителите, срещи с членове на семейството им – близки и роднини, осъществяване на посещения в дома на кандидат потребителите или място което самия кандидат посочи. За тази цел на консултанта са необходими минимум 16 дни /на ден е заложено посещение при максимум 2–ма кандидат потребителя/. При направените предварителни проучвания е установено, че потенциалните потребители на услугата ЦНСТ за лица с психични разстройства живеят на територията на няколко общини в област Кюстендил- Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Бобошево и Бобов дол - Осъществяване на работни срещи със социални работници от Дирекции „Социално подпомагане” в област Кюстендил, работещи по случаите на лицата с психични разстройства и кандидат потребители на услугата ЦНСТ. При необходимост консултанта ще проведе срещи и с медицинските лица, познаващи случая на кандидат потребителя. От всички проведени срещи консултанта ще изготви протокол, като в него се впишат основните мнения и заключения на участващите страни. - Изготвяне на оценка на необходимостта от ползване на услугата ЦНСТ на всеки един кандидат потребител въз основа на представените документи при кандидатстване, протоколите от проведените срещи и консултации с всички страни в този процес, експертната оценка възоснова на наблюденията и срещите на консултанта с кандидат потребителите; Оценка на необходимостта от ползване на услугата ЦНСТ която консултанта ще изготви е иновационна и включва: - Възможности за осъществяване на социални контакти, рискови фактори; - Практически умения – за придобиване на нови умения, възможност за самостоятелен живот, за започване на работа; - Познавателни потребности, възприятия и възможности – възможности за включване в подходящо обучение, с помощта на конкретна трудотерапия и подкрепа от професионалисти. - Нужда от интегрирани услуги. - Желание и готовност на лицето да се включи като потребител на услугата ЦНСТ за лица с психични разстройства. Обследването и изготвянето на оценка на необходимостта от ползване на услугата ЦНСТ, която е в основата на подбора е трудоемка и отговорна задача. От изключителна важност е участието на всички заинтересовани страни, и главно това на самия кандидат потребител, водейки се от основното правило за зачитане на личността и достойнството му. Изготвената оценка ще бъде предоставена на Комисията за подбор на потребители, и ще бъде водеща при определянето на потребителите и включването им в целевата група като ползватели на услугата ЦНСТ. Избраните потребители на социалната услуга ще бъдат уведомени лично, като им бъде оказаната необходимата подкрепа и помощ при стартирането на услугата. Работата на наетия консултант с избраните потребители ще продължи до настаняването им в ЦНСТ, с цел осигуряване на бърза и лесна адаптация.
Дейност 5: Ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на ЦНСТ за лица с психични разстройства Определената сграда в която ще се намира създадения по проекта Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства се намира в с.Мламолово, община Бобов дол. Във връзка с реализирането на проектното предложение за разкриване и функциониране на социалната услуга ЦНСТ, е предоставена сграда представляваща част от детска градина в с. Мламолово. В изпълнение на заложените стандарти и критерии за местоположение и материална база съгл. Методика за ЦНСТ за лица, е необходимо извършването на основен ремонт на сградата. Сградата е публична Общинска собственост с акт №106:16.06.1998 година. Сградата е едноетажна масивна с РЗП 800 кв.м и дворно място 4300 кв.м. С решение №196, т.2 от 2012 година Общински съвет, гр.- Бобов дол дава съгласие източното крило на детската градина с площ 350 кв.м да се обособи в „Център за настаняване от семеен тип на лица с психически разстройства” с капацитет 12 лица. Детската градина в с.Мламолово е изградена през 80-те години на миналия век. Състои се от помещения за разполагане на две групи, административна част, кухненски блок и водогреен котел. За целите на бъдещата функция ще бъде използвана площ от 350 кв.м. За предлаганата социална услуга Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства, с капацитет 12 лица са предвидени, следните ремонтни работи, имащи за цел приспособяване на помещенията за нуждите на услугата, съгласно Методика за ЦНСТ за лица:  Обособяване на 6 броя спални помещения в занималнята и спалнята, посредством монтаж на стени от гипсокартон на метална конструкция и монтаж на алуминиеви врати.  Обособяване на три броя тоалетни с баня, като две от помещенията ще бъдат пригодени за лица с физически увреждания, като за целта се използват съществуващите тоалетна, умивалня и сервизно помещение.  Обособяване на всекидневна  Обособяване на кухня и кът за хранене в централната /входна/ част.  Обособяване на кухня.  Обособяване на перално помещение.  Ремонт на съществуващи складови помещения:  Обособяване на два броя кабинети  Ремонт на стаята за персонала. Ремонтните дейности ще бъдат възложени на външен изпълнител, като стриктно ще се спазят изискванията на ЗОП и националното закондателство, свързани с избор на изпълнител на строителство. Ремонтираните помещения ще бъдат оборудвани и обзаведени със средства от проекта, предвид създадените условия и задължителни изисквания, и предвид потребностите на лицата с психични разстройства – потребители на услугата ЦНСТ. Оборудването и обзавеждането включват всичко най-необходимо за всички помещения, нужни за функционирането на услугата ЦНСТ. Ще бъдат осигурени максимално добри и подходящи условия за ползвателите, като се създадат условия близки до семейната среда – обособени спални помещения, кухня, всекидневна, бани и тоалетни, перално помещение. Ще бъдат обзаведени и помещения определени за персонала на ЦНСТ, включващи най-необходимото. Обзавеждането и оборудването ще бъдат възложени на външен изпълнител, като стриктно ще се спазят изискванията на ЗОП и националното закондателство, свързани с избор на изпълнители на доставки. Чрез извършването на ремонта и на обзавеждането и оборудването на ЦНСТ ще се осигурят максимално добри условия за живеене на потребителите от целевата група.
Дейност 3: Обучение на персонала на ЦНСТ за лица с психични разстройства Дейността ще започне реализацията си непосредствено след направения подбор на персонал на ЦНСТ за лица с психични разстройства. Избраните лица за персонал на социалната услуга ще бъдат обучени, като съдържанието на обучителните модули изцяло е съобразено с нуждата от познания в различни сфери, съобразени със спецификата на целевата група – лица с психични разстройства и профила на социалната услуга. За провеждането на обучението ще бъдат наети 1 обучител и 1 приложен специалист, които по време на обучението ще бъдат водещ и ко-водещ. Прилага се иновативен метод на обучение, който доказва ефективността си в последващата пряка работа при функционирането на социалната услуга и директната работа с лицата с психични разстройства и техните семейства и близки. За реализиране на дейността ще бъде проведено въвеждащо и специализирано обучение в рамките на 336 учебни часа, разделени в общи и специализирани модули в рамките на два месеца или 42 работни дни /8 учебни часа всеки ден/ Обучението ще бъде насочено към повишаване на компетентностите на избраните лица за персонал на ЦНСТ, и към придобиване на специфични знания и умения за работа с лица с психични разстройства. Обучението ще бъде изцяло съобразено с Методика на социалните услуги за лица с психични разстройства и насочено към психо-социалната рехабилитация на тези лица. Обучението ще бъде проведено по модули и ще обхваща следните теми: • Организация и управление на психично-здравните услуги в общността; • Основи на психо-социалната рехабилитация; • Национална политика за психично здраве; • Водене и координиране на случай; • Лидерство; • Методи на социалната работа при предоставяне на алтернативни социални услуги в общността; • Екип и екипна работа; • Работа със семейства на лица с психична болест; • Терапевтична общност; • Мениджмънт на психично здравните услуги в общността; • Домашна грижа в психиатрията; • Ерготерапия при лица с психична болест. Обученията ще включват презентации, работа в малки групи, ролеви игри, групови дискусии, практически упражнения и казуси. Ще бъде приложен метода на обратна връзка, като обучаемите ще могат през целия период на обучение да дават реална и адекнатна оценка на наетите обучител и приложен специалист. Обучението ще бъде провеждано от водещ и ко-водещ, като обучителят и приложният специалист, експерти в своята област ще разменят и допълват своите позиции в зависимост от темата, нейната специфика и резултата по време на обученията. Същото ще бъде разделено на теоретично и практическо, като обучаваните ще имат възможност да се запознаят с реални случаи от практиката. За всеки обучителен модул ще бъде разработено техническо задание. Като част от практическото обучение е заложено посещение на два вида социални услуги за лица с психични разстройства. Целта е обучаваните лица от персонала на ЦНСТ да се запознаят нагледно с видовете социални услуги и предоставянето им, потребителите на тези услуги, начина на работа и организация. Заложено е в рамките на един ден, обучаваните да посетят Защитено жилище за лица с психични разстройства и Дневен център за психо-социална рехабилитация за лица с психична болест. Тези две услуги се намират в най-близкото населено място до гр.Бобов дол – гр.Благоевград. Обучаемите ще могат да се запознаят с добри, работещи практики, което ще бъде от голяма полза за бъдещата им работа в новосъздаденият ЦНСТ. За всеки ден от провеждащото се обучение ще бъде прилаган списък на присъстващите обучаеми, с посочени имена на обучител/приложен специалист, тема и времетраене на модула. След приключване на даден модул, ще бъдат попълвани форми за обратна връзка от обучаваните, с цел получаване на актуална информация за полезността на обучението. На всички участващи в обучението ще бъде издаден документ за преминатото обучение, с включените модули, теми и продължителност. След приключване на обучението наетия обучител и приложен специалист ще изготвят доклад и приложат анализ от проведеното обучение които ще бъде предоставен на екипа за управление на проекта и на представители на Община Бобов дол. Като доказателство за провеждането на обучението и посещението в гр.Благоевград ще бъде приложен снимков материал. Организацията и провеждането на обученията ще са отговорност на екипа за управление на проекта – ръководител и координатор. Логистиката на обучението включва: -Наем на зала за провеждане обученията; -Наем на компютър и мултимедийно оборудване; - Организиран превоз от гр.Бобов дол до гр.Благоевград /за практическо обучение и посещение на 2 вида социални услуги в общността/. Заложени са средства за пътни разходи по време на обучението за 8 от 11 лица – персонал на ЦНСТ. Причината поради която се налага да заложим тези разходи са свързани с факта, че в гр.Бобов дол няма квалифицирани специалисти и основна част от персонала ще бъдат лица живеещи на територията на по-големите градове в областта – гр.Кюстендил, гр.Дупница и гр.Сапарева баня. Заложени са средства за пътни, дневни и квартирни на наетите обучител и приложен специалист за времето на провеждане на обучението.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 228 555 BGN
Общ бюджет: 226 539 BGN
БФП: 226 539 BGN
Общо изплатени средства: 215 606 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 226 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 711 BGN
2014 137 133 BGN
2015 32 762 BGN
215 606 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 192 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 854 BGN
2014 116 563 BGN
2015 27 848 BGN
183 265 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 857 BGN
2014 20 570 BGN
2015 4 914 BGN
32 341 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз