Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0028-C0001
Номер на проект: A12-22-18
Наименование: Администрацията на Община Перущица-с повече знания и ефективна работа
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 18.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Перущица
Описание
Описание на проекта: Подобряване ефективността на общинската администрация чрез повишаване квалификацията на служителите й.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обучения по теми, избрани от каталога на ИПА Провеждане на обучения, избрани от каталога за 2013 г. на Института по публична администрация на теми: • Стратегически мениджмънт в държавната администрация-4 служители • Административна стилистика-1 служител • Семеен кодекс и кодекс на международното частно право-1 служител • Основи на материалното право на ЕС-1 служител • Актуални въпроси при изготвянето на годишни финансови отчети на бюджетни предприятия-4 служители • Презентационни умения. MS Power Point-5 служители • Електронни таблици с MS Excel /базов курс/-5 служители • Електронни таблици с MS Excel /напреднали/-5 служители • Публичен имидж-елемент на доброто управление-4 служители
Дейност 2: Провеждане на специализирани групови обучения за служителите на администрацията за повишаване на екипната ефективност Тази дейност ще обхване всички членове на целевите групи по проекта и ще включва обучения, насочени към повишаване на личната ефективност, работата в екип, взаимодействията между служителите и ръководния състав. Темите на обученията са: • Успешно общуване в неформална и делова среда - Управление на срещи, Управление на времето, Управление на стреса - 1 двудневно обучение извън работна среда за 30 участника; • Изграждане на екип-създаване, мотивация, функции на екипа, цел, принципи на работа, ефективна комуникация в екипа. Управление на развитието на екипността - 1 двудневно обучение извън работна среда за 30 участника; • Развитие и усъвършенстване на екипа-лидерство в екипа, ролята на лидера, доверие и разрешаване на конфликти, оптимизиране на ефективността - 1 двудневно обучение извън работна среда за 30 участника; • Основи на стратегическото планиране и мениджмънт - Целеполагане, умения за делегиране - 1 двудневно обучение извън работна среда за 15 участника; • Развитие на ефективни презентационни умения и работа с медии - 1 двудневно обучение извън работна среда за 15 участника. Обученията ще са двудневни, ще се работи по групи, ще се представят психологически модели за манипулация, провокация, дискусии, ще се подготвят презентации, симулации, ролеви игри, решаване на казуси, брейнсторминг и др. Обученията целят да се повиши координацията и подобри комуникацията между отделите в административната структура, ще се работи върху умения за задаване на въпроси, умения за слушане, комуникативни стилове, умения за делегиране и др. Темите на обученията ще включват и: оптимизиране на ефективността на работата, мениджмънт и лидерство, формиране, управление и мотивиране на екипа, принципи на работа, екипни роли, вземане на решения, доверие и разрешаване на конфликти, управление на времето, комуникативни стилове и др. При провеждането на груповите обучения ще се взаимстват и реализират конкретни добри практики, вече приложени и успешно работещи при други администрации и/или бизнеса. След приключването на обученията ще се извърши оценка на тяхната ефективност.
Дейност 3: Провеждане на индивидуални специализирани обучения за придобиване на специфични умения Работа със софтуерни продукти-ArchiCAD, AutoCAD Corel Draw - 10 - дневно обучение, на място, за 4 участника; • Обучения в област строителство и кадастър, включващо законодателство, управление на строителни дейности, кадастрални планове, както и други специфични теми, свързани с дейността на Дирекция “Строителство, архитектурата, благоустройство, общинска собственост, хуманитарни дейности и европейски политики“- 5 дни, на място, за 4 участника • Обучение по компютърна грамотност OS Windows 2007, MS Word 2007 и MS Excel 2007 – 4 дни, на място, за 10 участника Обученията ще се провеждат на място-така служителите ще могат да приложат наученото, както и да решават конкретни практически казуси и проблеми. Целта е да се придобият знания и умения за използване на функционалните възможности на софтуерните продукти, разширяване на знанията за вградените функции, да се овладее набор от практически инструменти и техники за представяне на данни.
Дейност 4: Информация и публичност Кампанията по популяризиране на дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта, сред целевите групи и заинтересованите страни ще съпътства цялото изпълнение на проекта и ще включва: • Провеждане на две пресконференции – начална пресконференция и заключителна за отчитане резултатите от изпълнение на дейностите по проекта; • Изготвяне на 2 прессъобщения за отразяване напредъка по изпълнението на дейностите по проекта и предоставянето им на медиите; • Осигуряване на своевременна информация за напредъка по изпълнението на проекта чрез публикации на сайта на общината; • Изработване на 20 броя рекламни материали - тефтери и конферентни папки, конферентни чанти, химикали и др.
Дейност 5: Организация и управление на проекта Дейността е необходима за успешната реализация на дейностите по проекта и за постигане на заложените цели. Екипът по управление на проекта носи отговорност за качественото и своевременното изпълнение на заложените индикатори. Етапи на изпълнение на дейността: • Формиране на екип за управление дейностите по проекта След подписване на договор с УО на ОПАК в рамките на една седмица ще се възложат на членове на екипа съответните отговорности и задължения. Служителите, определени чрез заповед на кмета за екип по управление ще отговорят за отчитането пред Управляващия Орган и другите одитни институции. Екипът ще се състои от: ръководител на проекта, счетоводител и координатор. • Изготвяне график на срещите на екипа и разпределяне на отговорностите За по-ефективното управление на проекта ще се изготви План за действие, в който ще се заложат срокове за изпълнение и лица, които са отговорни за всяка дейност. Екипът ще се събира на работни срещи всяка седмица, а всеки месец ще се провеждат работни срещи с участието на представители на ръководството на общинската администрация. • Подготвяне на Вътрешни правила за управление на проекта Правилата за управление ще се подготвят с цел: - Координиране на изпълнението и осъществяване на контрол по отношение на изпълнителите; - Координация, взаимодествие и сътрудничество с Управляващия орган по ОПАК; - Разпределяне на отговорностите по отчитане на проекта; - Осигуряване на прозрачност при провеждането на тръжните процедури. • Провеждане на тръжни процедури за избор на външни изпълнители за дейностите по проекта Участие на екипа по управление на проекта при провеждането на тръжни процедури за избор на изпълнител/и и осъществяване на контрол по отношение на изпълнителите • Изготвяне на междини и окончателни доклади къмУО на ОПАК и проведждане на заключителна среща Целта е разпределяне на отговорности по подготовка на междините и финалния отчет към УО на ОПАК и организиране и съхранение за архив на документацията по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 023 BGN
Общ бюджет: 72 811 BGN
БФП: 72 811 BGN
Общо изплатени средства: 72 811 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 624 BGN
2014 51 187 BGN
2015 0 BGN
72 811 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 380 BGN
2014 43 509 BGN
2015 0 BGN
61 889 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 922 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 244 BGN
2014 7 678 BGN
2015 0 BGN
10 922 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Обучени служители, кмет и членове на ОбС
Индикатор 9 Проведени обучения
Индикатор 10 Обучени служители, кмет и членове на ОбС
Индикатор 11 Проведени обучения
Индикатор 12 Подготвени материали за участниците в обученията
Индикатор 13 Обучени служители
Индикатор 14 Проведени обучения
Индикатор 15 Подготвени материали за участниците в обученията
Индикатор 16 Изготвени и предоставени на медиите периодични прессъобщения за осъществяване на дейностите по проекта
Индикатор 17 Комплекти с рекламни материали
Индикатор 18 Проведени пресконференции.
Индикатор 19 Подписани договори с членовете на екипа
Индикатор 20 Протоколи от проведени срещи
Индикатор 21 Изготвени вътрешни правила за управление на проекта
Индикатор 22 Изготвени и проведени тръжни процедури за избор на външни изпълнители за дейностите по проекта
Индикатор 23 Процент обучени жени
Индикатор 24 Процент обучени жени
Индикатор 25 Процент обучени жени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз