Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0024-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания” в град Вършец
Бенефициент: Община Вършец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез прилагане на интегриран модел за развитие на социалните услуги в общността. Специфични цели • Създаване на нова форма на социална услуга на територията на община Вършец „Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания в град Вършец”; • Изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура в град Вършец за предоставяне на новата социална услуга; • Създаване на заетост, свързана с функционирането на новата услуга в община Вършец.
Дейности: Дейност 2. Строително-ремонтни работи Необходимо е сградата и помещенията на ЦНСТ да отговарят на посочените в Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, критерии за достъпна архитектура и да осигуряват свободен достъп и възможност за придвижване на хората до всички елементи на вътрешната и външна среда. Приложено към проекта е становище от главния архитект на община Вършец за пригодността на сградата и необходимостта от основен ремонт. Проектът ще се реализира в недвижим имот, публична собственост на община Вършец, представляващ масивна двуетажна сграда със сутерен със застроена площ от 438 кв. м. с идентификатор 12961.422.181.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 12961.422.181 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец от 2008 г, идентичен с УПИ II в квартал 23, по регулационния план на гр. Вършец от 1986 г. Площ на имота - 3,502 дка. Предложената сградата е бивше детско заведение, публична общинска собственост. Намира се на ул. Ал. Стамболийски № 37, гр. Вършец, на около 350 м от централна градска част, което я прави комуникативна с бърз достъп до аптеки, Медицински център и Спешна помощ. Сградата е необитаема от 2008 г. Като цяло е запазена, липсват стъкла на прозорците и вратите; помещенията са запазени, но изцяло празни. Ползва се само сутеренната част, където се помещава кухнята на Домашен социален патронаж от м. септември 2009 г. Сградата е лесно достъпна, поради съседството й с две улици – ул. „Ал. Стамболийски” (главен вход – чрез стъпала) и ул. „Кл. Охридски” (вход подходящ за автомобили, хора с увреждания). За целите на създаването на ЦНСТ е необходимо преустройство на първия етаж на сградата, като ще бъдат изпълнени следните строителни работи: 1.Поставяне на топлоизолация по фасадите с цел привеждане на сградата в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност. 2.Подмяна на съществуващата стара деформирана външна дървена дограма с нова такава, отговаряща на изискванията за енергийна ефективност 3.Подмяна на съществуващата електрическа инсталация – частично или изцяло с цел привеждане на същата със съвременните нормативни изисквания. 4.Шпакловка – частично или изцяло на вътрешните стени и на фасадите върху изолацията на пластмасова мрежа 5.Фасадно боядисване с минерална мазилка на (частта от) етажа, която се преустройва. 6.Вътрешно боядисване на стените и тавана на преустройваната част от сградата. 7.Изграждане на вътрешни преградни неносещи стени от гипсокартон. 8.Изцикляне на съществуващите паркети и мозайки в коридорите 9.Поставяне на фаянс и теракота в санитарните помещения 10.Частично ремонтиране на съществуващата ВиК инсталация и изграждане на нови санитарни възли (при необходимост) 11.Монтаж на климатици за отопляване и охлаждане на помещенията. 12.В случай на констатирани течове от покрива следва да се направи претърсване на покривното покритие. Кандидатът търси финансиране от бюджета на проекта само за част от изброените по-горе строителни работи. Останалата част ще бъде дофинансирана със средства на кандидата. След реализиране на строително-ремонтните дейности община Вършец ще обзаведе и оборудва със собствени средства помещенията на Центъра за постигане на стандартите и критериите за материалната база, отговаряща на целите и функциите на ЦНСТ (съгласно Методиката за ЦНСТ).
Дейност 5. Дейности за информация и публичност Дейността по осигуряване на информация и публичност, предвижда мерки за популяризиране на получената финансова в съответствие с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. След подписване на договора за изпълнение на проекта ще стартира кампания за информиране на широката общественост за проекта, целите и средствата, с които ще се постигнат и ролята на финансиращия орган. С оглед на по-голямата информираност на обществото за предстоящия проект и съдържанието на дейностите заложени в него, ще се изготвят прес-съобщения, които ще бъдат разпространявани до медиите в региона. Ще бъдат организирани две пресконференции – стартираща и заключителна, след приключване на дейностите по настоящия проект. Ще бъдат разработени и разпространени 1000 броя информационни брошури (два вида -за проекта и за стартиралата услуга), 1 видеорепортаж, 1 банер за нуждите на обученията, информационна табела за Центъра.
Дейност 1. Административно управление на проекта Проектът ще се изпълнява от сформиран специално за тази цел екип. Ролята на проектния екип е да управлява и координира процесите и дейностите в тяхната последователност; да организира конкурсни процедури в съответствие със Закона за обществени поръчки; да следи за спазване на процедурите и изискванията на Възложителя, съгласно клаузите на договора и приложенията към него, ще упражнява постоянен мониторинг и контрол по отношение на наетите обучителни фирми; ще подготвя техническите и финансови доклади, ще популяризира и информира широката общественост дейностите по проекта. В рамките на изпълнение на настоящия проект, екипът за управление и изпълнение като цяло и отделните му членове, в зависимост от спецификата на задълженията им ще имат следните задачи: 1.Организационни – изработване на: график за изпълнение на планираните задачи и събития с конкретни отговорници и срокове за изпълнение; методология и процедури за осъществяване на контрол и мониторинг; система за отчетност на техническите и финансови параметри на проекта; план за изпълнение на информационната кампания, 2.Контролни и подкрепящи подизпълнителите – осъществяване на строг финансов и технически контрол, предлагане на решения и предприемане на действия за спазване на технологичния и времеви график, контролиране и измерване на конкретните резултати и др.
Дейност 3. Подбор на обслужващ персонал на ЦНСТ Подборът на персонала се извършва преди стартиране работата на Центъра на база на писменна процедура за набиране и подбор. Подборът ще се осъществи от смесена комисия, в която са включени представители на доставчика и експерти от избраната обучаваща организация. 1. Изготвяне на Система за подбор и оценка на персонала. Ще бъдат подготвени длъжностни характеристики за всеки член от персонала. Изготвената система създава условия за предоставяне на качествена услуга, посредством избор на подходящи служители и повишаване знанията и компетентностите на назначения персонал за спецификата и характеристиките на целевата група и услугата. 2. Разпространение на информация за налични 14 свободни работни места, която се публикува в местния печат, официалния сайт на общината и на информационното табло в сградата на Община Вършец, както и във филиалите на Дирекция ”Бюро по труда”. Обявените длъжности са: Ръководител/социален работник, 2 медицински сестри, рехабилитатор, санитари/общи длъжности – 10 бр.; 3. Подбор на кандидатите. Кандидатите ще подават пакет от документи (автобиография, копие на дипломи за завършено образование и мотивационно писмо). Изборът на най-подходящите кандидати ще се осъществи на базата на оценка на документите и проведено интервю от специално сформирана смесена комисия. 4. Назначаване на избраните кандидати. Сключване на трудови договори с одобрените кандидати, след провеждане на въвеждащо обучение.
Дейност 4. Обучение и консултации за персонала Ще бъде осъществено въвеждащо обучение за персонала в размер на 40 часа (5 дни по 8 часа). Обучението ще бъде проведено през третия месец от проекта след подбора на персонала на ЦНСТ и преди сключване на трудови договори и реалното стартиране на услугата. - Обучението е насочено и към формиране на умения за разбиране на специфичните нужди при работата с лица с увреждания; - Обучението подкрепя персонала в установяването на подхода си, съобразно изискванията на предоставяната услуга и груповата динамика и процес; - Въвеждащото обучение осигурява информация за политиката и практиките по отношение работата с хора с увреждания, основни нормативни документи, институции и партньорски организации свързани с предоставянето на услугата; - Екипът се обучава и за работа с поверителна информация и оказване на първа долекарска помощ; - При започване на работа в ЦНСТ всеки служител трябва да има ясно разбиране за същността и обхвата на неговата дейност; ценностите и философията, на които е основана тя; отговорностите и задълженията, които трябва да спазва; организационните връзки и взаимоотношения; - Всеки обучаем ще получи допълнителни консултации от експертите на обучителната организация. Обучението ще се проведе на територията на община Вършец от избран изпълнител. Обучаващата организиция ще предостави свои експерти, като консултанти при подбора на персонала. В разходите за обучението и консултирането се включват: разходи за възнаграждения на лектори и екперти, разходи за наем на зала, разходи за обучителни материали, разходи за консумативи, разходи за кафе-паузи.
Дейност 6. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за лица с ФУ В рамките на дейността попадат няколко етапа: 1. Изготвяне на пакет от документи регламентиращи организацията на работа в изпълнение на законодателството и съответните разпоредби – Кодекс по труда, Закон за защита на личните данни, Правила за безопасност и сигурност, Финансово управление; - изработва се и се утвърждава Правилник за вътрешния ред и месечния работен график, като описва организационна структура с ясни отговорности и подчиненост; - изготвят задължителната документация и длъжностни характеристики на всеки служител; - разработват Вътрешни правила за финансово управление и контрол. Първоначално разработените документи от доставчика и екипа на ЦНСТ ще бъдат постоянно ревизирани и актуализирани в процеса на работа с цел постигане на максимална ефективност и качество на предоставяните социални услуги. 2. Подбор на лицата, потребители на услугата. Извършва се от екипа на ЦНСТ и доставчика на услугата, на база на подадени документи. Капацитетът на Центъра е за 15 лица с физически увреждания, идентифицирани и оценени на територията на област Монтана. 3.Настаняване и запознаване на потребителя с услугата, Правилника за вътрешния ред, персонала и останалите потребители. 4.Откриване на лично дело на потребителя. Личното дела съдържа пакет от документи за регистрация на лицето. 5.Официално откриване на ЦНСТ. За осигуряване на широка публичност ще бъдат привлечени представители на институции и структури на местно ниво, които имат компетенции за подобряване благосъстоянието на целевата група, както и представители на местната общност. В рамките на това събитие ще бъдат популяризирани и целите на новата услуга Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания, релизирана в рамките на схема „Живот в общността” от ОП „РЧР”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 203 240 BGN
Общ бюджет: 194 356 BGN
БФП: 194 356 BGN
Общо изплатени средства: 171 292 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 194 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 648 BGN
2014 98 813 BGN
2015 31 831 BGN
171 292 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 165 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 551 BGN
2014 83 991 BGN
2015 27 056 BGN
145 598 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 153 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 097 BGN
2014 14 822 BGN
2015 4 775 BGN
25 694 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз