Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0012-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на енерго-ефективни и високо-производителни технологии в "ОБИТЕХ" ЕООД
Бенефициент: “ОБИТЕХ” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 29.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 17.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Внедряване на енерго-ефективни и високо-производителни технологии в "ОБИТЕХ" ЕООД
Дейности: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за производство на гофрирана ламарина с отвори
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC Машина за плазмено рязане
Доставка и строително монтажни работи за подобряване енергийните характеристики на административната сграда
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на термопомпена система за отопление и охлаждане на административната сграда
Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 418 334 BGN
Общ бюджет: 2 836 668 BGN
БФП: 1 418 334 BGN
Общо изплатени средства: 1 418 334 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 418 334 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 921 917 BGN
2015 496 417 BGN
1 418 334 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 205 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 783 629 BGN
2015 421 954 BGN
1 205 584 BGN
В т.ч. Национално финансиране 212 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 138 288 BGN
2015 74 463 BGN
212 750 BGN
Финансиране от бенефициента 1 418 334 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 8 Намаляване на емисиите на СО2 Обитех


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз