Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0020-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: БЪДЕЩЕ
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели): Гарантиране право на живот в общността на пълнолетни лица с умствена изостаналост, за които няма алтернатива да останат в обичайната семейна среда и не могат да ползват съществуващите социални услуги в общността; Обучение на персонал, нает за предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост. Специфична цел: Разкриване на нова форма на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост; Налагане на нов вид социална работа, включваща социална защита, интеграция, рехабилитация, консултация, обучение и пълноценно включване в живота на общността на пълнолетни лица с умствена изостаналост от гр. Пазарджик и прилежащите села
Дейности: Дейност 4: Подбор, назначаване и обучение на персонала на ЦНСТ. Броя на заетите ще бъде съобразен с определените единни държавни стандарти за съответната услуга (коефициент 0,9). Персоналът ще бъде в числен състав до 10 човека. Процесът на обучение цели повишаване на уменията за качествено и ефективно справяне с работата на индивидуално ниво и на екипа като цяло, както и развиване на капацитет в областта на организационните умения. -обучението ще бъде насочено към усъвършенстване ни разширяване на практическите умения на ръководните екипи и специалистите в предоставяне на качествена грижа и подкрепа на тази целева група.
Дейност 8 : Популяризиране на проекта. Начална и заключителна конференция - Ще бъде издадена инф. дипляна, в която ще се промотира услугата ЦНСТ за лица с УИ - процедури и правила при предоставяне на услугата, дейности и др. - Организиране и провеждане на начална конференция с представители на местната власт, структури на държавната власт, институции, представители на професионалните общности и заинтересовани лица за представяне на проекта – целеви групи, дейности, резултати. - В края на проекта ще се проведе заключителна конференция, на която ще се представят резултатите от проекта. - Ще бъдат изработени 2 броя табели за приноса на ЕС и националното правителство, които ще се монтират при стартиране на проекта. -Ще бъдат изработени стикери с логото на ЕСФ които ще се поставят на материалите закупени по проекта
Дейност 5 : Подбор на потребителите на услугата. С помощта на експерти и членове на екипа ще бъде проучена целевата група и ще бъдат набрани кандидат-потребители. След оценка на потребностите им ще бъдат класирани в низходащ ред. Подборът на кандидат-потребители ще продължи и до края на Проекта, ако се наложи да бъде заменен някой потребител или има свободно място.
Дейност 3 : Ремонтни дейности и обзавеждане - Осъществяване на ремонтни дейности на помещенията, в които ще се предоставя услугата. - Обзавеждане и оборудване на помещенията за предоставяне на услугата.
Дейност 7:Предоставяне на комплекс от услуги в ЦНСТ за лица с УИ При приемането в ЦНСТ потребителите на услугата ще бъдат запознати с правилата и принципите на работа в ЦНСТ, Екипът на ЦНСТ, с подкрепата на екипа по проекта и помощ от външни експерти ще работят за социалната адаптация на потребителите. Ще се изготвят индивидуални планове за работа с всеки потребител, въз основа на оценката на потребностите и здравословното му състояние. Целта е да се определят ежедневните потребности, здравните, образователни и рехабилитационни потребности, потребности от свободно време и др. Ще се осъществява индивидуална социална работа. Разработената дневна програма ще акцентира върху стимулирането на пълноценен начин на живот на потребителите на услугата. Елементите на дневната програма ще са различни, в зависимост от индивидуалния план за работа. Акцент в работата ще бъде организиране и придобиване на умения и сръчност, планиране на различни обучителни програми. Общуването с хора от общността ще допринесе за изграждане на кръг от приятели, а от там и до по – бързото социално вграждане в обществото. Социална работа в ЦНСТ, свързана с битов труд: усвояване на знания и навици за поддържане на добра лична хигиена, сервиране, почистване, разпределяне на задачите за деня. С потребителите ще се извършва трудотерапия с подкрепа на специалисти-трудотерапевти, чрез ангажирането им в дейности, свързани с битов труд и формиране на елементарни трудови навици. Трудотерапията ще подпомогне тяхното социално - битово адаптиране. Усилията ще бъдат насочени и към постепенно формиране на интерес към образованието като необходимост и повишаване съзнанието за образователната дейност като важна част от живота.. Организацията на живота в ЦНСТ се осъществява на база разработен Правилник. На потребителите се осигурява достъп до медицинско обслужване, при необходимост преглед при специалист и съответни изследвания. Ангажимент за това има медицинската сестра. На потребителите на услугите се осигурява социално, психологическо, педагогическо, здравно и професионално консултиране и информиране. В ЦНСТ се води задължителна документация, съгласно държавните изисквания: • Регистър на потребителите • Лично досие на всеки потребител, което съдържа: - Договор за предоставяне на социалната услуга; - Индивидуален план, изготвен след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати; -Формуляр за здравни и рехабилитационни грижи; -Формуляр за проведената работа по социална интеграция, психо-социални дейности, терапевтични дейности; - Дневна и седмична програма за предоставяните услуги и проведени рехабилитационни дейности; • Информационна (рапортна) книга; • Други необходими документи.
Дейност 6: Изготвяне на документация за ефективно и успешно управление на ЦНСТ Документацията за ЦНСТ ще бъде изготвена от обучения екип от специалисти, с помощта на екипа за управление на проекта. В съответствие с държавните стандарти за предоставяне на социални услуги за лица с УИ ще бъдат разработени правила и процедури за предоставяне на услугите: - Критерии за подбор на потребителите на услугата на ЦНСТ; - Договор с потребителите или техните законни представители за предоставяне на социалните услуги. -„Процедура за жалби и сигнали”, като задължителна част от договора с потребителя; - Индивидуален план за предоставяне на услугите; - Правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация, неглижиране или унижение; - Индивидуален план за здравни грижи - правила и процедури за осигуряване здравето на потребителите на ЦНСТ; - План за провеждане на трудотерапия и други програми, изготвени на база индивидуалната оценка на потребителя.
Дейност 1: Организация и управление на проекта. Ще се осигури общинско помещение за съхранение на проектното досие. Спецификата на Проекта налага изграждането на управленски екип.Ще се проведе работна среща в общината за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта и разпределение на задачите.
Дейност 2: Подготовка на пакет документи и провеждане на процедури за избор на фирма-изпълнител на СМР, доставки и услуги. Със стартирането на Проекта ще започне подготовка на документацията и провеждането на процедурите по ЗОП за избор на фирма, която да извърши ремонтите дейности и изпълнители на други дейности, ако това е необходимо.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 728 BGN
Общ бюджет: 82 080 BGN
БФП: 82 080 BGN
Общо изплатени средства: 79 134 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 146 BGN
2014 15 200 BGN
2015 41 789 BGN
79 134 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 824 BGN
2014 12 920 BGN
2015 35 520 BGN
67 264 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 322 BGN
2014 2 280 BGN
2015 6 268 BGN
11 870 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз