Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.2.01-0012-C0001
Номер на проект: 114-СО-1.2
Наименование: „Повишаване на ефективността на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите 2013-2015”
Бенефициент: "Министерство на финансите"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 26.04.2013
Начална дата: 10.06.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проектът има за цел да подпомогне поддържането на адекватен административен капацитет, съответстващ на възложените функции на Сертифициращия орган и Органа, отговорен за получаване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
Дейности: Дейност 1 Участие на служители на СО в обучения, семинари и курсове в чужбина Дейността предвижда участия на служители на Сертифициращия орган в специализирани обучения по теми, свързани с дейността на СО, като, ин не само: • сертификация и верификация на разходите, • управление на публичните средства, • европейски и регионални политики, • анализ и управление на риска, • други теми, свързани с дейността на СО. За новоназначени служители се предвиждат обучения за придобиване на базови знания и умения в посочените области. Обучения в следните хоризонтални сфери: обществени поръчки, финансово управление и контрол, нередности и измами, мениджърски умения. Обученията по дейността ще се провеждат в чужбина от водещи европейски обучителни институти с дългогодишна практика в обучението на държавни служители, занимаващи се с европейските въпроси от всички страни-членки на ЕС. По дейността се предвижда да бъдат проведени 240 индивидуални обучения на служители на Сертифициращия орган. При щатна численост на дирекцията 61 служителя, това означава до 4 обучения на един служител за целия срок на изпълнение на проекта. Дирекция «Национален фонд» изготвя през м. януари всяка година План за обучение на служителите, в който се предвижда видът и броят на обученията, които ще преминат в рамките на една календарна година. Изборът на теми е съобразен с продължителността на стажа, притежаваната квалификация и специфичните служебни задължения на всеки един служител. Обученията се избират на база на официално публикувани Каталози на обучителните институти. Дейността пряко ще съдейства за надграждане на знания и умения на служителите на СО по отношение ефективното и ефикасно управление на средствата от СКФ в условията на приключване на стария и стартирането на новия програмен период.
Дейност 5 Организиране и провеждане на обучения по специализирани програми за придобиване на одитни умения от служителите на СО Описание на дейността: Дейността има за цел да се извърши експертна и задълбочена оценка на потенциала на финансовите инструменти да подкрепят инвестициите в ключовите сфери на националната икономика и да допринесат за постигане на целите на оперативните програми през новия програмен период. Дейностите по финансов инженеринг са част от функционалната характеристика на СО и предполагат предприемане на действия за интензивното и ефективното им прилагане. Дейността е от хоризонтален характер и включва изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти в националните оперативни програми през многогодишния програмен период 2014-2020 г. Това ще спомогне за извършване на предварителна оценка, в рамките на която да се идентифицират пазарните неефективности и/или неоптимални инвестиционни ситуации и нуждата от инвестиции в съответната сфера. Министерство на финансите (съгл. ПМС № 165/26.07.2012 г.) координира и изготвя методологически документи относно успешното протичане на този процес. Предвижда се дейността да се извърши от външен изпълнител, като за целта се проведе открита тръжна процедура за избор с четири обособени позиции (по една за всяка оперативна програма, която използва финансови инструменти - ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020", ОП "Региони в растеж 2014-2020", ОП "Развитие на човешките ресурси" и ОП "Околна среда"). Изискванията за екипите са осигуряване на 5 ключови експерта и един ръководител за всяка обособена позиция. Целта е да се изготвят четири анализа за инвестиционните нужди на националния пазар и съответствието им с тематичните цели и политики на ЕС и четири стратегии за осъществяване на подкрепа от ЕСИФ чрез прилагане на финансовите инструменти като форма на публична интервенция за подобряване на инвестиционната ситуация и инвестиционните нужди на националния пазар. Изпълнителят следва да извърши анализ на потенциала на съществуващите финансови инструменти през настоящия програмен период; да изследва осигуреността с устройствени схеми и планове за 67-те града съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2015 г. и пазара на "зелено" и "кафяво" и да изготви портфолио на най-значимите проекти за градско развитие за всеки от 67-те града; да анализира влиянията, свързани с държавните помощи; да набележи възможност финансовите инструменти да бъдат комбинирани с безвъзмездни средства, лихвени субсидии, субсидии за гаранционна такса и други; изследване на видовете форми на подкрепа, представяни чрез финансови инструменти, съобразно сферите на интервенция; да извърши изследване на банковия пазар в българия относно възможносктите за инвестиционни заеми; да систематизира добрите практики и поуки от ползването на финансови инструменти в други държави-членки (в частност Великобритания, Полша и Португалия); да изследва възможностите за кредитни преференции и достъп до кредитен ресурс за "мостово" финансиране за бенефициенти по ОП РЧР и др. Очаква се получаване на обща оценка, която да изясни потенциала на финансовите инструменти да подкрепят инвестициите в ключовите сфери на националната икономика и потенциала за повишаване ефективността на финансовите инструменти като форма на подкрепа на икономическите агенти. Изпълнителят/ите следва да представи всички заключителни документи на български и английски език. За реализиране на дейността се предвижда: - Изготвяне на анализ на качеството на използване на функционалносттите на финансовите инструменти от оперативните програми и предложения за подобряване на начина на тяхното използване; - Изготвяне на анализ и оценка на бизнес процесите с цел оптимизирането им и получаване на адекватна картина за инвестиционната ситуация в България и нуждата от инвестиции в сферите, в които посочените оперативни програми предоставят подкрепа със средства от ЕС в периода 2014-2020 г.; - Изготвяне на стратегия за ефективното прилагане на финансовите инструменти за отделните ОП в периода 2014-2020 г. Получените документи ще бъдат предоставени на всички заинтересовани институции, свързани с управлението на средствата от ЕС, за осигуряване на възможно най-добро управление и постигане на социално икономическите приоритети и изпълнение на инвестиционните им приоритети. Периодът за изпълнение ще бъде 5 месеца, считано от датата на подписване на договора.
Разходи за организация и управление на проекта* Разходи за организация и управление на проекта*
Дейност 4 Организиране и провеждане на семинари, работни срещи, конференции на СО Описание на дейността:Дейността включва организиране и провеждане от Сертифициращия орган на семинари, работни срещи, конференции, кръгли маси и други подобни мероприятия за обучение и/или обмяна на специализирани знания и информация, участие в дискусии и форуми, както и споделяне на добри практики относно успешното управление на средствата по СКФ. Предвиждат се: Първо, провеждане на 3 работни срещи на Сертифициращия орган, които включват участието на максимум 45 служители на СО за период до три работни дни извън гр. София. Срещите са предвидени за обсъждане на текущи проблеми и задачи на дирекцията, за изработване и коментиране на указания, инструкции и насоки от страна на СО за останалите участници в процеса по усвояване на средствата от СКФ във връзка с приключването на стария програмен период и стартирането на новия. Второ, провеждане на 3 обучителни семинара на служителите на СО при максимум 50 участници. Обученията са с продължителност до 3 работни дни на специализирани, конкретни теми, касаещи пряко дейността на СО - Финансово управление на средствата от Структурните фондове, Сертификация на разходите, Подобряване на процеса на верифициране на разходите, Системни одити и проверки на място, Управление на проектния цикъл, Подготовка, възлагане и контрол на обществените поръчки, Държавни помощи, Управление на риска, Финансово управление и контрол на проекти, Установяване, предотвратяване и отстраняване на нередности, Политики и инструменти на ЕС за трансгранично сътрудничество, Информация и публичност на Европейските фондове, Финансов инженеринг, Регламентите и новия програмен периода и други. Предвидено е на обученията да бъдат представени специализирани теми и практики от външни лектори с висока екпертиза и доказани професионални качества - работещи/преподаващи в европейски или национални организации/институци. При избора им ще бъдат оценени професионалният опит и експертиза на лектора, образованието му, представени препоръки за извършени подобни дейности; ще се вземат предвид и служебният статут в структури, занимаващи се с дейности по управление на средствата от ЕС. Лекторите ще подготвят и представят лекции в рамките на еднодневен курс. За лекторите се предвижда заплащане на лекторско възнаграждение, формирано съгласно нормативните изисквания за такъв вид услуга и тарифите и насоките за ценообразуване на Европейската комисия. Форматът на дейността включва и възможност за обучения за придобиване и развитие на комуникационните умения на служителите на СО с цел подобряване на общуването и умения за работа в екип и изграждане на лидерски компетентности. В модулите за комуникация е предвидено да участват всички служители, а в групата за изграждане на лидерски компетентности - служители, изпълняващи управленски функции, както и такива, които са демонстрирали лидерски потенциал и в кариерния им план е включено неговото развитие. Трето, организиране от СО на Среща на сертифициращите органи за обмяна на специализирани знания и информация, споделяне на добри практики с представители на сертифициращите органи от други страни-членки на ЕС. Планирани са до 60 участника. Закупуване на учебна/специализирана литература (от 1 до 6 бройки от определени актуални заглавия), която ще служи за обучения, справки, референции и анализи. Предвижда се закупуването максимум на 100 броя при средна стойност 25 лв. Книгите ще бъдат включени в библиотеката на СО, намираща се в кабинета на ръководителя на проекта, която съдържа много материали от обучения, наръчници, брошури и книги. Те са на ежедневно разположение на служителите за извършване на справки, получаване на информация и актуализиране на знанията.
Дейност 2 Участие на служители на СО в работни срещи, конференции, симпозиуми, заседания и комитети в България и чужбина Дейността включва участие на служителите на Сертифициращия орган в различни по формат работни посещения, форуми и срещи в България и чужбина с цел обмяна на опит и споделяне на добри практики, както и за дискутиране на проблеми в областта на държавната администрация и/или управлението на средства от Структурните и Кохезионния фондове. Дейността предвижда финансирането на всички разходи, свързани с осъществяването на подобни посещения. Освен това, в изпълнение на контролните функции на СО по СКФ, се предвижда участие на служителите на СО в работни и координационни срещи и мониторингови комитети. Провеждането на дейността не може да се обвърже с фиксиран график, защото мероприятията са текущи, СО участва в тях след отправена покана или включване в определени работни срещи и/или групи. По същата причина не може да бъде предвиден точно броят, но на база резултатите от предишни години са планирани максимум 50 мероприятия за целия срок на изпълнение на проекта - 25 в страната и 25 в чужбина.
Дейност 3 Участие на служители на СО в обучения, семинари и курсове, проведени в България Дейността включва участие на служители на СО в обучения в областта на държавната администрация, финансите, правото, както и други области, свързани с подобряване на управлението на средствата от СКФ и/или мениджърски и социални умения. Запознаване със специфични казуси от националното законодателство и проблеми, релевантни с функциите на СО. Придобиване на мениджърски и комуникационни умения с цел усъвършенстване на общуването и работата в екип и изграждане на лидерски компетентности. Обученията ще спомогнат за развитие на квалификацията, както и за придобиване на нови знания от служителите на СО с цел поддържане на адекватен административен капацитет за изпълнение функциите му. Дирекция «Национален фонд» изготвя през м. януари всяка година План за обучение на служителите, в който се описват вида и броя на обученията, които всеки ще премине в рамките на една календарна година. Изборът на теми е съобразен с продължителността на стажа, притежаваната квалификация и специфичните служебни задължения на всеки един служител. Обученията се избират на база на официално публикувани Каталози на обучителните институти, получени покани за участие или собствена информация за планирани от различни организации обучения в нужната област. Предвидено е провеждането максимум на 30 обучения за целия период на изпълнение на проекта. Изборът обученията да се провеждат в България е все по-предопределен от факта, че вече работят много обучителни институции, които предлагат разнообразни професионални курсове, които са на много добро ниво и темите им са релевантни към функциите на СО.
Дейност 6 Консултантска помощ за изготвяне на предварителна оценка Описание на дейността: Дейността има за цел да се извърши експертна и задълбочена оценка на потенциала на финансовите инструменти да подкрепят инвестициите в ключовите сфери на националната икономика и да допринесат за постигане на целите на оперативните програми през новия програмен период. Дейностите по финансов инженеринг са част от функционалната характеристика на СО и предполагат предприемане на действия за интензивното и ефективното им прилагане. Дейността е от хоризонтален характер и включва изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти в националните оперативни програми през многогодишния програмен период 2014-2020 г. Това ще спомогне за извършване на предварителна оценка, в рамките на която да се идентифицират пазарните неефективности и/или неоптимални инвестиционни ситуации и нуждата от инвестиции в съответната сфера. Министерство на финансите (съгл. ПМС № 165/26.07.2012 г.) координира и изготвя методологически документи относно успешното протичане на този процес. Предвижда се дейността да се извърши от външен изпълнител, като за целта се проведе открита тръжна процедура за избор с четири обособени позиции (по една за всяка оперативна програма, която използва финансови инструменти - ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020", ОП "Региони в растеж 2014-2020", ОП "Развитие на човешките ресурси" и ОП "Околна среда"). Изискванията за екипите са осигуряване на 5 ключови експерта и един ръководител за всяка обособена позиция. Целта е да се изготвят четири анализа за инвестиционните нужди на националния пазар и съответствието им с тематичните цели и политики на ЕС и четири стратегии за осъществяване на подкрепа от ЕСИФ чрез прилагане на финансовите инструменти като форма на публична интервенция за подобряване на инвестиционната ситуация и инвестиционните нужди на националния пазар. Изпълнителят следва да извърши анализ на потенциала на съществуващите финансови инструменти през настоящия програмен период; да изследва осигуреността с устройствени схеми и планове за 67-те града съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2015 г. и пазара на "зелено" и "кафяво" и да изготви портфолио на най-значимите проекти за градско развитие за всеки от 67-те града; да анализира влиянията, свързани с държавните помощи; да набележи възможност финансовите инструменти да бъдат комбинирани с безвъзмездни средства, лихвени субсидии, субсидии за гаранционна такса и други; изследване на видовете форми на подкрепа, представяни чрез финансови инструменти, съобразно сферите на интервенция; да извърши изследване на банковия пазар в българия относно възможносктите за инвестиционни заеми; да систематизира добрите практики и поуки от ползването на финансови инструменти в други държави-членки (в частност Великобритания, Полша и Португалия); да изследва възможностите за кредитни преференции и достъп до кредитен ресурс за "мостово" финансиране за бенефициенти по ОП РЧР и др. Очаква се получаване на обща оценка, която да изясни потенциала на финансовите инструменти да подкрепят инвестициите в ключовите сфери на националната икономика и потенциала за повишаване ефективността на финансовите инструменти като форма на подкрепа на икономическите агенти. Изпълнителят/ите следва да представи всички заключителни документи на български и английски език. За реализиране на дейността се предвижда: - Изготвяне на анализ на качеството на използване на функционалносттите на финансовите инструменти от оперативните програми и предложения за подобряване на начина на тяхното използване; - Изготвяне на анализ и оценка на бизнес процесите с цел оптимизирането им и получаване на адекватна картина за инвестиционната ситуация в България и нуждата от инвестиции в сферите, в които посочените оперативни програми предоставят подкрепа със средства от ЕС в периода 2014-2020 г.; - Изготвяне на стратегия за ефективното прилагане на финансовите инструменти за отделните ОП в периода 2014-2020 г. Получените документи ще бъдат предоставени на всички заинтересовани институции, свързани с управлението на средствата от ЕС, за осигуряване на възможно най-добро управление и постигане на социално икономическите приоритети и изпълнение на инвестиционните им приоритети. Периодът за изпълнение ще бъде 5 месеца, считано от датата на подписване на договора.
Разходи, свързани с дейности по осигуряването на информираност и публичност (ако е приложимо)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 862 000 BGN
Общ бюджет: 1 569 092 BGN
БФП: 1 569 092 BGN
Общо изплатени средства: 1 405 265 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 569 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 169 038 BGN
2014 841 572 BGN
2015 394 655 BGN
1 405 265 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 333 729 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 143 683 BGN
2014 715 336 BGN
2015 335 457 BGN
1 194 475 BGN
В т.ч. Национално финансиране 235 364 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 356 BGN
2014 126 236 BGN
2015 59 198 BGN
210 790 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 2 Брой индивидуални обучения в чужбина
Индикатор 3 Брой мероприятия
Индикатор 4 Брой обучения в страната
Индикатор 5 Брой мероприятия на Сертифициращия орган
Индикатор 6 Общ брой положени изпити
Индикатор 7 Общ брой получени сертификати
Индикатор 8 Общ брой получени анализи и стратегии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз