Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0007-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Комплекс за социални услуги в общността „Надежда” – гр. Карнобат
Бенефициент: Община Карнобат
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Обща цел Повишаване качеството на живот и превенция на социалното изключване на лица с увреждания и умствена изостаналост чрез предоставяне на услуги, базирани в общността. Специфични цели  Създаване и развиване на нови форми на комплексни социални услуги в обшина Карнобат – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни с увреждания;  Изграждане на екипи от квалифициран, професионално ангажиран и компетентен персонал в ЦНСТ и ЦСРИ, в съответствие с реализирането на нов индивидуално ориентиран подход към нуждите на лицата с увреждания и умствена изостаналост от община Карнобат;  Повишаване качеството на грижа за лицата с увреждания и умствена изостаналост от община Карнобат и създаване на добри практики за тяхното пълноценно социално включване
Дейности: Дейност 8: Мониторинг, вътрешна оценка и одит Мониторингът ще бъде извършван в две различни, но допълващи се направления. От една страна ще се извършва мониторинг за напредъка по проекта, спазване на общите и специфични условия на договора за безвъзмездна финансова помощ и нормативните актове за работа по ОП. От друга страна ще се разработят и приложат процедури за мониторинг и вътрешен контрол на предоставяните услуги съобразно утвърдените критерии и стандарти. Дейността включва и разработване на процедури за вътрешен мониторинг и оценяване напредъка на проекта и услугата, срещи със заинтересованите страни, наблюдение; информация от екипите на услугите и потребителите, обратна връзка от експерти ангажирани с дейности по проекта; отчети; доклади. Ще се създадат условия за непрекъснат процес, като резултатите ще се използуват за ефективно и ефикасно управление на ефектите от проекта. В рамките на дейността в края на проекта ще бъде осъществен одит от специално избран за целта одитор.
Дейност 5: Повишаване професионалния капацитет на персонала на Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост и персонала на Център за социална рехабилитация и интеграция Обучението на екипите на ЦНСТ и ЦСРИ има за цел да осигури качество и ефективност на социалните услуги и да подпомогне професионалното развитие на персонала. 1. Въвеждащо обучение Одобреният персонал на ЦНСТ ще премине въвеждащо обучение с продължителност 40 учебни часа. Въвеждащото обучение цели да запознае обучаващите се с философията и целите на услугата, с организацията на работа и функциите на всеки служител, както и с обхвата на услугата и основната документация. Обучението е насочено и към формиране на умения за разбиране на специфичните нужди при работата с лица с увреждания и лица с умствена изостаналост, подходите на работа към специафичната група. Въвеждащото обучение осигурява информация за политиката и практиките по отношение работата с хора с увреждания, основни нормативни документи, институции и партньорски организации свързани с предоставянето на услугата. Екипът на ЦНСТ ще се обучава и за работа с поверителна информация и оказване на първа долекарска помощ. Одобреният персонал на ЦСРИ ще премине въвеждащо обучение с продължителност 40 учебни часа. В рамките на въвеждащото обучение персоналът ще придобие общи познания за организацията на работата в ЦСРИ, необходимата документация за предоставяне на услугите и нормативната уредба, както и за добри европейски практики във връзка с работата с хората с увреждания и възрастните хора. В продължение на 10 учебни часа екипите на ЦНСТ и ЦСРИ ще преминат общ модул на обучение за изграждане на екип и работа в екип, разрешаване на конфликти, преодоляване на стрес и управление на стрес и др. 2. Поддържащи обучения Екипите на ЦНСТ и ЦСРИ ще преминат по едно поддържащо обучение в областта на работа с хора със специфични нужди и алтернативните социални услуги. Всяко от поддържащите обучения ще бъде в размер на 8 учебни часа и ще бъде организирано отделно за екипите на ЦНСТ и ЦСРИ. Целта на продължаващато обучeние е да надгражда придобитите професионални умения и знания, както и да предоставя работно пространство за обсъждане на конкретни случаи от практиката и за развитие на екипните принципи на работа. Обученията ще бъдат организирани на 7-ия месец от стартирането на услугата. 3. Супервизия на персонала на ЦНСТ и ЦСРИ Супервизията на персонала и на двете услуги ще започне от втория месец от стартиране на услугата. Супервизията е групова, екипна и индивидуална. Груповата супервизия цели: повишаване на професионалната компетентност; снемане на напрежението в трудни работни ситуации; създаване на пространство за изява и преработка на чувства; гарантиране и подобряване на качеството на работа; профилактика на взаимоотношенията в екипа; ориентиране на професионалните действия към целите и към по-голяма степен на удовлетвореност. Ще се провежда 1 път месечно. Екипната супервизия е насочена към членовете на екипите и цели контрол върху качеството на услугата. Ще се провежда веднъж месечно. Индивидуалната супервизия цели: да даде възможност на всеки специалист да прегледа своята работа, да провери усещанията и чувствата си, да изясни ролите и очакванията си във връзката си с потребителя. Индивидуалната супервизия има същите цели като груповата, но е насочена към конкретен член на екипа и е конфиденциална. Индивидуалната супервизия ще се осъществява при необходимост.
Дейност 2: Дейности за информиране и публичност Дейността включва: 1.Провеждане на пресконференция за стартиране на проекта – 1 брой. 2.Подготовка и разпространение на информационна брошура, популяризираща целите на проекта, предлаганите в ЦНСТ и ЦСРИ услуги, достъпа до тях, спецификата на Оперативната програма и финансовия принос на ЕС – 1000 броя. 3.Подготовка и разпространение на плакат на проекта в населените места на община Карнобат – 100 броя. 4.Изготвяне на постоянна информационна табела на ЦНСТ и ЦСРИ, визуализираща приноса на ЕС и информационна табела за офиса на проекта – 2 броя. 5.Отпечатване на стикери за идентифициране, че оборудването е закупено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 100 броя. 6.Провеждане на пресконференция по повод официалното откриване на на ЦНСТ и ЦСРИ – 1 брой. 7.Периодични публикации и излъчване на репортажи за дейностите по проекта в местните средства за осведомяване (местен печат, радиовъзел, кабелна телевизия) – 5 броя 8.Публикуване на информация за проекта и двата центъра на интернет-страницата на Община Карнобат – karnobat.acstre.com. 9.Организиране на заключителна пресконференция за популяризиране на резултатите от проекта – 1 брой.
Дейност 6: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост Дейността обхваща създаването и устойчивото функциониране на Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост. От екипа на проекта, ще се изготви План за развитие и цялостната документация за организация на работа в услугата „ЦНСТ”. Процесът на предоставяне на услуги за потребителите ще съответства на нормативната рамка на ЦНСТ, заложена в Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане. Операционализирането на процеса ще се базира на Методика за Център за настаняване от семеен тип, както и на методиката на социалните услуги за хора с умствена изостаналост и плановете за грижа, разработени от екипа на услугата. Дейността включва:  Подбор и настаняване на потребителите на услугата ЦНСТ Оценката на потребностите и насочването на потребителите ще се извършва от Дирекция „Социално подпоманаге” – гр. Карнобат. Самото настаняване ще се извършва със заповед от Дирекция „СП”. В ЦНСТ ще бъдат настанени 15 мъже и жени над 18 годишна възраст с умствена изостаналост.  Функциониране на ЦНСТ Чрез конкурсна процедура, ще бъде подбран екипът на Центъра за настаняване от семеен тип. Сфрормирането на екипа по брой и длъжности е съобразано с Методиката за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Екипът на ЦНСТ ще се състои от Ръководител/Управител (общ за двете услуги), 1 социален работник, 1 трудотерапевт/арт-терапевт и 9 социални асистенти на трудов договор, работник –поддръжка /общ за двете услуги/. С оглед законосъобразното функциониране на услугата, ще бъдат разработени Правилник за вътрешния ред и Договор за социалната услуга. В хода на предоставянето на услугата ще се изработят индивидуален план, писмен план за здравни грижи за всяко настанено лице. Ще се поддържат Регистър на настанените лица, Входящ и изходящ дневник. Ще бъдат изготвени също така лични досиета на настанените лица; домакинска книга, присъствена книга; заповедна книга за ежедневно требване храната на потребителите; партидна книга. В отделна книга ще бъдат описвани личните парични средства и материалните ценности, предоставени от потребителите за съхранение; таксова книга. Ще бъдат изработени всички документи, необходими за отразяване на стопански операции, както и ще бъдат утвърдени документи по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Ще бъде разработена процедура за подаване и разглеждане на жалби. В тетрадка ще се вписва и съхранява информация за протичане на работната смяна.  Предоставяне на услугата ЦНСТ Осигуряване на среда, близка до семейната, при която настанените лица получават необходимата им 24-часова индивидуализирана грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Услугите включват: • Осъществяване на индивидуални програми за социално включване (изготвяне на индивидуален план, актуализиран на 6 месеца; изготвяне на плана за здравни грижи); • Осигуряване хранене в приятна атмосфера с питателна и здравословна храна; • Оказване на съдействие за здравна профилактика и рехабилитация; • Осигуряването на психологична подкрепа и психологично консултиране съобразно потребностите на настанените лица; • Оказване на съдействие за професионалното ориентиране и образователни услуги; • Осигуряване на образователни услуги, както обхващащи организацията на ежедневието в ЦНСТ, така и по отношение усвояване на социални и личностни умения за живот и умения, свързани с живота в общността; • Организиране на свободното време чрез трудотерапия: функционална и занимателна трудотерапия, арт-терапия и музикотерапия. Екипът на ЦНСТ съдейства и осигурява условия за включване на лицата в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно индивидуалните им интереси и възможности: спортни занимания ; културни събития; посещения на курортни места; създаване на клубове по интереси, ателиета, творчески и спортни школи; отбелязване на значими лични събития и национални и религиозни празници; игри; развитие на таланти и др.
Дейност 7: Предоставяне на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция Дейността обхваща създаването и устойчивото функциониране на Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с увреждания. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция ще се предоставят краткосрочни и дългосрочни социални услуги. От екипа на проекта, ще се изготви План за развитие и цялостната документация за организация на работа в услугата „ЦСРИ”. Процесът на предоставяне на услуги за потребителите ще съответства на нормативната рамка на ЦСРИ, заложена в Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане. Операционализирането на процеса ще се базира на Методика за организиране на работата по предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни” и на индивидуалните планове, разработени от екипа на услугата. Дейността включва:  Подбор и насочване на потребителите на услугата ЦСРИ Оценката на потребностите и насочването на потребителите ще се извършва от Дирекция „Социално подпоманаге” – гр. Карнобат. В ЦСРИ ще бъдат приети 30 мъже и жени над 18 годишна възраст с увреждания.  Функциониране на ЦСРИ Чрез конкурсна процедура, ще бъде подбран екипът на Център за социална рехабилитация и интеграция. Сфрормирането на екипа по брой и длъжности е съобразано с Методиката за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Екипът на ЦСРИ ще се състои от Ръководител/Управител (общ на двете услуги), 1 социален работник 1 рехабилитатор, 1 трудотерапевт, 1 психолог, 1 логопед, 1 хигиенист на трудов договор и работник –поддръжка (общ за двете услуги) С оглед законосъобразното функциониране на услугата, ще бъдат разработени Правилник за вътрешния ред и Договор за социалната услуга. В хода на предоставянето на услугата ще се изработят планове за грижа и индивидуални планове с конкретни мерки за изпълнение, както и обучителни, рехабилитационни и терапевтични индивидуални и групови планове.  Предоставяне на услугата ЦСРИ Основните насоки на дейността на центъра ще включват: извършване на рехабилитация, обучение в умение за справяне с ежедневни житейски ситуации; индивидуална и групова работа за разкриване потенциала на лицата в неравностойно положение; експертно консултативна помощ; организация на свободното време. Специфичните дейности по развитие и осъществяване на социалните услуги в тези насоки са следните: • Осъществяване на индивидуални програми за социално включване За всеки потребител ще бъде изготвян план за грижа и индивидуален план с конкретни мерки за изпълнение, който ще се актуализира на 6 месеца. • Рехабилитация В зависимост от конкретните нужди и потребности на всеки индивидуален потребител ще се предлагат две форми на рехабилитационна дейност: двигателна и социална рехабилитация. Двигателната рехабилитация е предназначена да подобри двигателните възможности на потребителите. Социалната рехабилитация ще се реализира по индивидуална социална програма за всяко лице с оглед неговото ниво на увреждане, умения и потребности. Целите на социалната рехабилитация са развитие и подобряване на способностите на потребителите за адаптация в социалната среда. • Трудотерапия В ЦСРИ ще се развиват и предлагат програми за трудова терапия. Трудотерапевтичните програми ще се провеждат в група и индивидуално и целят чрез включване на клиентите в различни трудови дейности да се развиват трудовите и професионалните им навици, да им помагат да усвоят различни практически умения и, като резултат, да повишат възможностите си за социалната адаптация и интеграция. Програмите на трудова терапия ще се прилагат в следните направления: Кулинария и готварство; Битов труд и ръкоделие; Цветарство и градинарство; Ремонти: отстраняване на дребни повреди вкъщи и безопасна работа с домакински ел. уреди; • Занимателна терапия Програмите на занимателната терапия в ЦСРИ ще са предназначени да развиват творческите заложби и способности на клиентите и да им предложат възможност за социално включване чрез изкуство и творчество: занимания по литература; музикална терапия; рисуване и художествено творчество. • Организиране на свободното време, отдих и развлечения Предвижда се организиране и осъществяване на разнообразни мероприятия за потребителите на ЦСРИ, като организиране на тържества за отбелязване на национални и лични празници и други значими събития по различни поводи в общността, провеждане на спортни празници за потребителите като организиране и провеждане на разходки и пикници сред природата и различни други колективни дейности. • Информация, консултации и посредничество Специалистите на ЦСРИ ще предоставят на хората с увреждания информация и консултации по въпроси, свързани със социалното подпомагане, социалното осигуряване, данъчни и други облекчения, както и по различни трудово-правни въпроси. На клиентите на ЦСРИ, ще се предлага посредничество при взаимодействие с други институции и организации.
Дейност 3: Оборудване и обзавеждане на Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост и Център за социална рехабилитация и интеграция При реализацията на тази дейности ще бъдат обособени „Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост” и „Център за социална рехабилитация и интеграция” и ще бъдат оборудвани следните помещения: • ЦНСТ за 15 потребители – 1 кухня със столова и дневна и 1 спалня на първи етаж, и 4 спални на втори етаж; • Мокро помещение за пране сушене и гладене; • Складови помещения за санитарно-хигиенни, перилни и миещи препарати и за др.материали и пакетирани хранителни продукти ; • ЦСРИ за 30 потребители – 1 дневна, 1 стая за рехабилитация, 1 стая за трудотерапия/дневни занимания на първи етаж и 1 кабинет на социален работник/психолог и 1 административен кабинет на втори етаж. Дейността включва: 1. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за доставка на оборудването по реда на ЗОП. Сключване на договор с избраните изпълнители. 2. Доставка на оборудването – битово оборудване, уреди за рехабилитация, мебели, компютърна техника за ЦНСТ и ЦСРИ. Помещенията в ЦНСТ и ЦСРИ ще бъдат оборудвани така, че да предоставят комфортна среда – едновременно защитена и безопасна, и предразполагаща към рехабилитация, трудотерапия и творчески дейности. Дейността по оборудването ще се състои от избор на доставчици, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на обзавеждане и оборудване за ЦНСТ и ЦСРИ. Община Карнобат ще предостави част от обзавеждането и оборудването на ЦНСТ, а именно:  Легла с матраци – 15 бр.;  Гардероб, 2 крила – 8 бр.;  Индивидуално шкафче – 15 бр.;  Столове за хранене – 15 бр.;  Маси за хранене – 4 бр.;  Бюро – 2 бр.;  Офис столове – 2 бр.;  Шкафове за посуда – 4 бр.;  Шкафове с работен плот – 3 бр.;  Аспиратор – 1 бр.;  Медицински шкаф – 1 бр.;  Медицинска кушетка – 1 бр.;  Апарат за кръвно – 1бр. Необходимо е обзавеждането и оборудването да съответства на функциите на помещенията за предоставяне на двете социални услуги.
Дейност 4: Подбор и сформиране на екипа на Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост и екипа на Център за социална рехабилитация и интеграция Подборът на екипите и за двете социални услуги ще се извърши чрез провеждане на конкурс, на база процедура. Със заповед на кмета на община Карнобат ще се сформира комисия от 5 члена, която да извърши подбора. Конкурсната процедура ще протече в рамките на три етапа – подбор по документи, провеждане на интервю; допълнителна среща/ при необходимост/ за уточняване на възникнали въпроси и окончателно взимане на решение. Комисията ще мотивира избора си чрез доклад. Двете социални услуги ще имат общи ръководител и работник-поддръжка. За предоставянето на социалната услуга ЦНСТ ще бъдат наети също така: 0,5 трудотерапевт, 0,5 арт-терапевт, 1 социален работник и 9 социални асистенти на трудов договор. За социалната услуга ЦСРИ се предвижда наемането на 1 рехабилитатор, 1 трудотерапевт, 1 психолог, 1 логопед, 1 социален работник и 1 хигиенист на трудов договор.
Дейност 1: Управление на проектните дейности Дейността включва: 1. Работна среща на екипа За да се изпълнят предвидените дейности и достигнат целите на проекта, в началото му ще се проведе работна среща на екипа. Участници в срещата ще са членовете на екипа за организация и управление. По време на срещата ще се: - разпределят конкретните задачи и отговорности между членовете на екипа; - обсъди детайлен план за работа; - спесифицират контролни листи за верифициране на физическия и финансов напредък по проекта, за провеждане на проверки на място и други, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и приложимите регламенти. 2. Работна среща на екипа със заинтересованите страни В началото на проекта ще се организира и проведе работна среща между Дирекция “Социално подпомагане”, Бюро по труда – Карнобат и екипа на проекта с цел определяне критериите за подбор, както на ползвателите на социалните услуги, така и на персонала на ЦНСТ и ЦСРИ. 3. Екипни заседания В процеса на изпълнение на проекта ежемесечно ще се провеждат екипни заседания, на които ще се обсъжда постигнатият напредък и ще се планират следващите дейности. Процесът на адекватно управление на проекта е сигурната основа за постигане на ефективни резултати. Продължителността на дейността е от старта до финала на проекта, включвайки и процеса на текущо и финално отчитане на финансовата и техническата част от изпълнението на дейностите. 4. Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители за доставка на оборудване и обзавеждане, публичност, обучения и одит.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Респект - 2003 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 286 294 BGN
Общ бюджет: 273 612 BGN
БФП: 273 612 BGN
Общо изплатени средства: 261 481 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 273 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 259 BGN
2014 160 974 BGN
2015 43 249 BGN
261 481 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 232 570 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 670 BGN
2014 136 827 BGN
2015 36 762 BGN
222 259 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 042 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 589 BGN
2014 24 146 BGN
2015 6 487 BGN
39 222 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз