Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0008-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Толерантност към различието”
Бенефициент: Община Свищов
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) Гарантиране правото на достоен живот в общността на пълнолетни лица с физически увреждания, психически разстройства и умствена изостаналост, живеещи на територията на Община Свищов. Специфична цел - Разкриване и функциониране на „Център за социална рехабилитация и итеграция” с капацитет от 20 лица с увреждания, чакащи настаняване в специализирана институция. - Интеграция на бенефициентите чрез компенсиране на функционалния дефицит и пълноценна реализация в обществото. - Превенция на дискриминацията, основана на увреждане, чрез създаване на условия за партньорство, овластяване, социална закрила, реална интеграция и рехабилитация. Дейност 1: Организация и управление на проекта. Дейност 2: Търгове и процедури - ремонт, обзавеждане и оборудване Дейност 3: Създаване на организационен и професионален капацитет на ЦСРИ в община Свищов Дейност 4: Информираност и публичност Дейност 5: Разкриване и функциониране на социалната услуга ЦСРИ
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Създаването на добра организация за изпълнение и управление на проекта е важна част от цялостното му изпълнение. Управлението на проекта включва планиране, организиране и контрол на всички финансови, материални и човешки ресурси по проекта. Със Заповед на Кмета на общината ще бъдат определени членовете на екипа за управление на проекта (ЕУП), при спазване изискванията на българското законодателство и Договарящия орган (ДО), релевантни постановления, указания, методики, наредби, КТ. Ще се проведе работна среща за съгласуване на детайлен проектен план, разпределяне на отговорностите в ЕУП. Ще се съгласуват изискванията за финансова и техническа отчетност, разходване на средства, изпълнение на процедури. Ще се осигури офис на проекта, материали и консумативи за администрирането му.
Дейност 2: Търгове и процедури - ремонт, обзавеждане и оборудване Предоставените помещенията: 4 стаи, фоайе, коридор и санитарен възел, ще бъдат отремонтирани за кабинет по рехабилитация, кабинет по трудотерапия, кабинет за консултации и административен. Ще бъде обособен самостоятелен вход с удобен достъп за лица с увреждания. Определените за ЦСРИ помещения ще се приведат в състояние на готовност за предоставяне на социалната услуга и в съответствие с регламентите на Наредба №4 от 01.07.2009 г. на МРРБ. Фирмата-изпълнител на СМР ще се определи чрез тръжна процедура като бъдат спазени всички изисквания на Закона за обществените поръчки. За осъществяването на процедурата ще се подготви пакет документи и ще се информира обществеността, за да се гарантира публичността на процедурата и прозрачността на действията по подбора.
Дейност 3: Създаване на организационен и професионален капацитет на ЦСРИ в община Свищов 3.1. Подбор на персонала 3.2. Обучение на персонала 3.1. Подбор на персонала. Екипът, предоставящ социалните услуги, включва различни специалисти. Цел на работата им е комплексно въздействие, водещо до възстановяване и развитие на увреденото лице,и се извършва чрез мултидисциплинарен подход и екип. Съгласно определените държавни стандарти за численост на персонала и за веществена издръжка на делегираните от държавата дейности ЦСРИ ще работи с персонал от 7 души на 6 щатни бройки, в това число: o Ръководител -0,5 o Социални работници – 1,5 o Медицинска сестра – 1 o Рехабилитатор – 1 o Трудотерапевт - 1 o Психолог – 1 Координацията на процеса по подбор и назначаване на персонал се извършва от Комисия по подбор. Комисията се състои от ръководителя на проекта, експерт по подбор на персонал, двама представители на Община Свищов. Работата на Комисията цели постигане на по-голяма ефективност при провеждането на подбор, както и максимално точна оценка на подадените кандидатурите. Процесът на подбор и назначаване на персонал следва следните стъпки: Изготвяне на длъжностни характеристики, Публикуване на обяви за назначаване на персонал – извършва се след финализиране на критериите за подбор и при наличието на длъжностна характеристика, определяща изискванията към кандидатите; Приемане и регистриране на кандидатури; Преглед и оценка на постъпилите кандидатури; Създаване на «къса листа» от подходящи кандидатури; Насрочване на дати за интервюта; Провеждане на интервюта с кандидатите;Окончателен подбор на кандидати;Сключване на договори с избраните кандидати; Инструктаж на персонала. 3.2. Обучение на персонала Планът за обучение и развитие на персонала следва следните стъпки: Анализ на нуждите от обучение – този процес цели да разгледа задълбочено нуждите от обучение на екипите на база на провеждане и събиране на допълнителна информация и обратна връзка, чрез разработване на въпросници и анкети; Разработване на план за обучение – осъществява се на база събраната информация от анализа на нуждите от обучение; Провеждане на обучението – извършва се съобразно предвидения план и времеви график за изпълнение – 4 двудневни обучения в рамките на 1 месец и с продължителност от 8 часа дневно. Обученията на екипите ще се фокусира върху следните тематични области: • Законодателна рамка • Управление на екипи; • Работа в мрежа; • Работа в мултидисциплинарен екип; Специализираното обучение ще бъде насочено към повишаване на компетентностите на работещите в следните области: • Обучение за изготвяне на индивидуални социални оценки и оценки на риска за хора с увреждания; • Изготвяне на индивидуални планове за работа и планове за услуги на хора с увреждания; • Работа със семейства на хора с увреждания; • Консултиране и съдействие за решаването на социалните проблеми на клиента; • Психологична консултиране и психологична рехабилитация за хора с увреждания; • Трудотерапии – трудови ателиета; • Особености при работа с лица с разлчни типове увреждания; • Методика на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания; • Мотивационни програми за стимулиране независим начин на живот на лица с увреждания; • Застъпничество и лобиране. Обучението ще се реализира от обучители на Фондация ЕКИП.
Дейност 4: Информираност и публичност • Провеждане на 1 стартираща конференция -информационна среща във връзка със стартиране на проекта, с оглед популяризиране целите, дейностите и очакваните резултати. На срещата ще бъдат поканените представители на местната и държавната власт, Дирекция „Бюро по труда”, представители на социални институции – държавни, НПО, доставчици, социални партньори. Формат на срещата – 1/2 ден, брой участници 50; • Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационна брошура за популяризиране целите на проекта – тираж 500 бр. Ще се разпространява в местните общности, в бюро по труда, кметства на територията на община Свищов, Дирекции „Социално подпомагане“, Центрове за социални услуги за деца и възрастни – ЦОП, Старчески дом, ДЦ за деца с увреждания. • Предоставяне текуща информация на интернет страницата на Община Свищов и Фондация ЕКИП, интернет страници на доставчици на социални услуги за възрастни. • Изготвяне на 1 информационна табела с информация за проекта. • Издаване и разпространение на тримесечен „Информационен бюлетин”, представящ полезна информация за специалисти, за потребители на услугата, за семейства и за доставчици на социални услуги, както и добри практики в рамките на предоставяне на услугата ЦСРИ в Свищов. • Провеждане на 1 пресконференция с 50 участници. Реализира се в края на проекта.
Дейност 5: Разкриване и функциониране на социалната услуга Дейността ще се осъществи в тясно сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане” – Свищов, директорът на която издава Заповед за ползване на услугата ЦСРИ възоснова на задълбочена социална оценка и мотивиран доклад – предложение. Лицето се приема в ЦСРИ след подписване на договор за ползване на социалните услуги. За целите на проекта основна целева група са 20 лица с увреждания над 18 години, чакащи настаняване в специализирана институция. В ЦСРИ ще се предоставят краткосрочни и дългосрочни социални услуги. След приемането на потребителя се изготвя лично досие. За всяко лице след наблюдение, обследване и диагностика, екипът попълва входяща оценка, разработва индивидуален обучителен, рехабилитационен и терапевтичен индивидуален и групов план според възрастта, степента и спецификата на дефицита, характера и темперамента. След първоначалната оценка се провежда среща за планиране на грижите възоснова на изготвения индивидуален план, разпределят се отгвороностите и задачите на всеки от специалистите, потребителя и неговото семейство. Индивидуалните оценки се актуализират на всеки 6 месеца и при нужда се актуализират плановете за грижа. За работата на екипа, за постигнатите цели, заложени в ИПГ се изготвят междинни и финален доклади. Водещи дейности във връзка със социалната интеграция: Социална интеграция: Консултиране на лица и семейства – индивидуални срещи на място в ЦСРИ с лицата, ползватели на услугата и техните семейства. Предоставяне на индивидуални консултации за оценка на нуждите на лицето и изготвяне на програма от грижи. Консултациите се провеждат от социален работник, психолог, трудотерапевт, като се работи по метода „управление на случай” и се проследява развитието на лицето, като се изработва досие на клиента, в което се съхранява цялата тази информация. Индивидуалната оценка на нуждите на лицето включва няколко ключови области на изследване: първоначално се изготвят психологично изследване, психологичен статус, при необходимост и психиатричен, както и социална оценка. Оценката се прави с оглед реалните възможности и ресурса на клиента за интеграция в общността. Прави се оценка най-вече на: психологичните особености /как тези хора ще бъдат интегрирани в динамично променящата се социална среда/; рискови фактори; възможност за осъществяване на социални контакти; практически умения и навици /възможност за придобиване на умения и навици, възможност за започване на работа, възможнст за реинтеграция/; възприятия, познавателни потребности и възможности /възможност за включване в подходящо обучение или психологична работа и рехабилитация/. Индивидуален план за грижи и проследяване: след изготвянето на индивидуалната оценка се съставя и индивидуален план за грижи за изпълнение на краткосрочните и дългосрочни цели от плана за действие, в зависимост от възможностите на лицето, да развие потенциала си /физически, социален, емоционален, интелектуален/. Индивидуалният план включва: обучение според възможностите на лицето за придобиване на знания и умения в различни сфери на обучения; индивидуални и групови дейности; различни ателиета; работа със семейството и др.дейности. Консултиране и съдействие за решаването на социалните проблеми на клиента, вкл. придружаване пред различни институции, свързано с реализирането на неговите права, правни възможности и задължения. Дейността включва: предоставяне на социално-правни консултации и обучения на клиентите (напр. запознаване с по-важни закони относно гражданските им права и задължения, относно процедурата за възстановяване на родителски права, и пр.); консултации и съдействие по различни въпроси, свързани с ежедневието (напр. изваждане на лични документи, включване в системата на общественото здравеопазване, и пр.); оказване на индивидуално съдействие, вкл. придружаване на клиентите пред съответни институции с оглед реализирането на правата им и социалната им интеграция. Дейността включва и съдействие при намиране на работа на ползвателите на услуги в центъра и ще се извършва от социален работник и трудотерапевта, който ще обезпечава функциите и на трудов посредник. Обучителни дейности: Предоставяне на образователна подкрепа, професионално ориентиране и съдействие за придобиване на професионална квалификация. В рамките на тази услуга се прави оценка на образователния статус и потребностите на всеки един от клиентите, и се оказва съдействие за включване в образователна програма в съответствие с възрастта, нивото на образование и личния избор (курс за ограмотяване по реда на чл.25, ал.2, т.1 от ППЗНЗ; насочване към завършване на основно, средно образование, и пр.). В рамките на услугата се извършва и професионално ориентиране въз основа на нивото на образование, изявените умения и личния избор на лицата, като след това ще се оказва и съдействие за включване в подходящи курсове за придобиването на съответната професионална квалификация. Ще се работи и по развитие на умениятата за търсене на работа и явяване на интервю за наемане на работа. В рамките на обучителните дейности се предлагат следните обучения и курсове в Центъра: Обучения за търсене и намиране на работа – след завършване на курсове за професионална квалификация или вече придобита такава в предходни обучения, ползвателите на социалната услуга имат възможност да преминат обучение за ключови компетенции, което включва изработване на СV, представяне пред работодател, с цел развиване на умения за търсене на трудова заетост и респективно по-успешна интеграция. Връзки с обществеността. Подготвяне на материали популяризиращи дейността на центъра в средствата за информация. Запознаване на обществеността с проблемите на хората със специфични нужди и техните семейства. Провеждане на работни срещи и дискусии. Осъществяване на контакти с други центрове. Изработване на коледни картички, мартеници и други с благотворителна цел. Изработване на поздравителни картички, сувенири и други за дарителите на ЦСРИ. Свободно време, отдих и развлечение. Отбелязване на национални и религиозни празници. Честване на рождени дни и именни дни. Излети сред природата. Посещения на културни мероприятия: кино, музеи, галерии и други. Организиране на пикници и екскурзии. Дейности във връзка с рехабилитацията Двигателна рехабилитация: измерване обема на движение на ставите; тестване на възможностите за самообслужване; двигателни умения и масаж; пасивно раздвижване и активни упражнения; упражнения с и на уреди. Двигателната рехабилитация се води от рехабилитатор. Логопедична рехабилитация: изследване на езиковата и звуковата страна при различни дефицити; терапия за корекция на плавността на речта: масаж (лицев); хранителна стимулация; хранителна терапия; развитие на обща и фина моторика. Сензорна стимулация; корекция на четене и писане. Психологична рехабилитация: Дейността включва набор от дейностти, като ползването им зависи от индивидуалната оценка на ползвателя на услугата и плана му за грижи. Дейността „психологична рехабилитация” включва набор от дейности като: психологическа подкрепа на лицето ползващо услугата, психо-социално консултиране с оглед развиване на умения за себеразкриване, адекватна самооценка, формиране на увереност и личностен растеж, развитие на умения за жизнено планиране, подкрепа и развитие на социални умения, като умения за общуване, самоконтрол, справяне с конфликти, асертивно поведение. Дейностите по психологична рехабилитация могат да се предоставят както индивидуално така и групово, взависимост от индивидуалните потребности и ресурс на ползвателя на услугата. Социална рехабилитация: работи се по индивидуални социални програми с оглед нивото на увреждания, умения и потребности на всяко лице. Работа със семейството – консултации и изработване на домашни програми за продължаване на постигнатото в ЦСРИ. Терапии: Изобразително изкуство; Приложно изкуство; трудотерапия (готварство, пране и гладене; цветарство и градинарство; битови умения). Дейността предвижда развиване на две ателиета по приложни изкуства и ателие по цветарство и градинарство, като в зависимост от нуждите на клиентите, индивидуалната им оценка и техните лични предпочитания се насочват, с цел придобиване на умения за справяне на основни жизнени потребности и справяне с проблеми. Дейността се организира от трудотерапевта и се предлага като групова работа.
Партньори
Партньори:
ФОНДАЦИЯ ЕКИП
Изпълнители:
"ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД
строй - мед оод
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 082 BGN
Общ бюджет: 83 655 BGN
БФП: 83 655 BGN
Общо изплатени средства: 82 663 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 816 BGN
2014 50 033 BGN
2015 15 813 BGN
82 663 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 294 BGN
2014 42 528 BGN
2015 13 441 BGN
70 263 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 522 BGN
2014 7 505 BGN
2015 2 372 BGN
12 399 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз