Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/005-03
Наименование: Инвестиционно проектиране в Община Търговище за програмен период 2014-2020 година
Бенефициент: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2013
Начална дата: 13.06.2013
Дата на приключване: 13.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е укрепване капацитета на Община Търговище за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие до 2020 година, чрез инвестиционно проектиране на приоритетни обекти, включени в плана. Специфичните цели са: - Разработване на девет инвестиционни проекта в пълен обем съгласувания, одобрения и разрешения, готови за финансиране през програмен период 2014-2020 година. - Повишаване проектната готовност на Община Търговище за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и успешно
Дейности: дейност 2 Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Дейност 1 „Организация и управление на проекта“
дейност 5 Оценка на съответствието, съгласуване, одобрение на проектите и издаване на разрешение за строеж
дейност 7 Одит на проекта
дейност 4 Разработване на обследвания за енергийна ефективност и работни инвестиционни проекти
дейност 3 Форум „Модерна и устойчива инфраструктура в Търговище” - избор на най-добри обемно-пространствени решения
дейност 6 Информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 544 168 BGN
Общ бюджет: 298 957 BGN
БФП: 292 514 BGN
Общо изплатени средства: 292 514 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 292 514 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 190 459 BGN
2015 102 056 BGN
292 514 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 248 637 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 161 890 BGN
2015 86 747 BGN
248 637 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 569 BGN
2015 15 308 BGN
43 877 BGN
Финансиране от бенефициента 6 794 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване: 1. градска среда 2. образователна инфраструктура 4. културна инфраструктура
Индикатор 2 Подготвени инвестиционни предложения за: 1. градска среда 2. образователна инфраструктура 4. културна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз