Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/004-01
Наименование: Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй
Бенефициент: Община Козлодуй
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.05.2013
Начална дата: 13.06.2013
Дата на приключване: 13.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Козлодуй
Описание
Описание на проекта: Основна цел: Планиране на устойчивото развитие на град Козлодуй (град от Ниво 4), чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г. Интегриране на проекти и програми за обновяването на градската среда, чрез които да се постигне подобряване на стандарта на живот, облика на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност в съответствие със съвременните изисквания за развитие на европейските градове.
Дейности: дейност 3. Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР дейност 3. Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР
дейност 8. Дейности за разпространение на информация и публичност дейност 8. Дейности за разпространение на информация и публичност
дейност 4. Идентифициране на проектни идеи и заинтересовани страни дейност 4. Идентифициране на проектни идеи и заинтересовани страни
дейност 1. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ дейност 1. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ
дейност 9. Организация, управление и одит дейност 9. Организация, управление и одит
дейност 2. Разработване на Визия за развитието на град Козлодуй до 2020г. дейност 2. Разработване на Визия за развитието на град Козлодуй до 2020г.
дейност 5. Изготвяне на план-график, бюджет и индикатори за наблюдение и оценка дейност 5. Изготвяне на план-график, бюджет и индикатори за наблюдение и оценка
дейност 7. Преценка от необходимостта и изготвяне на ЕО, съгласно ЗООС и от ОС, съгласно ЗБР дейност 7. Преценка от необходимостта и изготвяне на ЕО, съгласно ЗООС и от ОС, съгласно ЗБР
дейност 6. Провеждане на обществени обсъждания и информационна кампания дейност 6. Провеждане на обществени обсъждания и информационна кампания
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 200 000 BGN
Общ бюджет: 179 875 BGN
БФП: 179 875 BGN
Общо изплатени средства: 178 748 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 179 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 66 500 BGN
2014 54 156 BGN
2015 58 091 BGN
178 748 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 152 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 500 BGN
2014 48 456 BGN
2015 51 977 BGN
159 932 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 000 BGN
2014 5 701 BGN
2015 6 115 BGN
18 816 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз